toggle 0

Terms & Conditions


Jemella Limited (trading as ghd) – Vilkår for Bruk

Sist oppdatert: April 2012

Innledning

Dette nettstedet på www.ghdhair.com, herunder ethvert diskusjonsforum på nettstedet (“Nettstedet”) drives av [Insert the Norwegian entity (trading as ghd), et norsk selskap (med organisasjonsnummer 28497792, adresse Cort Adelers Gate 17, Oslo, 0254, (samlet, “ghd” eller “vi/oss/vår”). ghd kan kontaktes på ovennevnte adresse.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet, og på ditt besøk på Nettstedet.

Avtale

Bruk av Nettstedet

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller informasjon eller materiale på Nettstedet, vennligst kontakt oss via e-post [ghd-online@ghdhair.com] eller per telefon [+44 (0) 845 330 1133]. 

Bruk av Nettstedet underlagt disse Vilkår for Bruk, som angir hvilke bestemmelser som gjelder for din bruk av Nettstedet. Vennligst les disse Vilkår for Bruk nøye.  Dersom du ikke samtykker til Vilkår for Bruk, vennligst ikke bruk Nettstedet.

Vilkår for Bruk

1.     Endringer

Vi forbeholder oss rett til å endre, editere, slette eller revidere innholdet på Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkår for Bruk.  Vennligst sjekk denne siden for endringer i Vilkår for Bruk.

2.     Vilkår for Salg, Registrering, Brukerkontoer og Passord

2.1  Disse Vilkår for Bruk gjelder ikke for salg av varer via Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre Vilkår for Salg

2.2  Tilgang til enkelte tjenester på Nettstedet vil kunne kreve registrering og oppretting av brukerkonto. Vennligst forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registrering er korrekte og fullstendige til enhver tid, og informer oss umiddelbart om endringer i opplysningene du har oppgitt ved registrering. Du vil ikke kunne opprette brukerkonto med mindre du er minst 11 år gammel.

2.3  Når du registrerer deg for en brukerkonto til Nettstedet, vil du bli bedt om et passord. Du samtykker til å være ansvarlig for å holde konfidensielt dine påloggingsdetaljer og passord, og for å begrense tilgang til din datamaskin for å forhindre uautorisert tilgang til din brukerkonto.  Du samtykker til å varsle oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at dine påloggingsdetaljer eller passord er gått tapt eller de vil kunne bli brukt av uvedkommende.  Vennligst klikk her dersom du til har behov for å resette passordet. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres via din brukerkonto eller ditt passord, og, hensyntatt artikkel 6.5, vil vi ikke være ansvarlige, direkte eller indirekte, for tap eller skade av noen art som pådras som en følge av, eller i forbindelse med, din manglende overholdelse av dette avsnittet i Vilkår for Bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å stanse eller terminere din bruk av Nettstedet, for enhver årsak, og uten varsel.

3.     Immaterielle Rettigheter

3.1  Vi er eier eller lisenstaker av alle opphavsrettigheter, design rettigheter, database rettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på Nettstedet, og til materiale som publiseres på Nettstedet. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter til våre immaterielle rettigheter eller til tredjeparts immaterielle rettigheter. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gis deg, forblir hos oss.

3.2  Du kan bruke Nettstedet kun for det formål å delta i Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert under) eller for å bestille Produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke. Du samtykker til å ikke endre eller slette eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du har ikke anledning til å endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, inkorporere, reprodusere, republisere legge ut, overføre eller selge noe innhold, herunder immaterielle rettigheter i, som vises på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver ut, kopierer eller laster ned en del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkår for Bruk, vil din rett til å bruke Nettstedet opphøre umiddelbart og du må, på vårt valg, enten returnere eller ødelegge alle kopier av materialet.

4.     Lenke til tredjeparts nettsteder og restriksjoner

4.1  Bruk av tredjeparts nettsteder er helt og holdent på eget ansvar.  Lenker på Nettstedet vil kunne lede til nettsider som ikke er under vår kontroll, og vi tar intet ansvar for innhold på noen slik lenket nettside eller for lenker inneholdt på disse nettsidene. Lenker på Nettstedet er lagt ut kun for din bekvemmelighet, og slike lenker innebærer ikke pålitelighet eller vår godkjennelse av innhold på tredjeparts nettside.

4.2  Disse Vilkår for Bruk gjelder ikke for tredjeparts nettsider som en lenket til Nettstedet. Du anbefales å lese disse nettsidenes vilkår for bruk før du bruker dem eller retter spørsmål eller kommentarer om de lenkede nettsidene til den relevante nettsidetilbyder.

4.3  Du (alene eller ved bruk av tredjepart) har ikke anledning til å legge ut lenker fra egne nettsider til Nettstedet (enten via hypertekstlenke, dyplenker, inkorporering, toggling eller på annen måte) uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, som vi, basert utelukkende på vårt eget skjønn, gir eller avslår.

4.4  Du samtykker til at du ved besøk på Nettstedet ikke skal price scrape or harvest pricing, enten manuelt eller ved bruk av webspider, webrobot eller annen webcrawler eller annen teknologi.

5.     Brukeranmeldelse og Bidrag

5.1  Brukere av Nettstedet har anledning til å gi produktanmeldelser, profiler, bilder portfolio, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, feedback, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiale via Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet ”Bidrag”), så lenge slike Bidrag samsvarer med vår standard for bidrag, som er beskrevet under i artikkel 5.2 (”Standard for Bidrag”).

5.2  Standard for Bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for ethvert materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for enhver interaktiv tjeneste knyttet til Nettstedet Salon & Stylist Feed.  Du må handle i samsvar med formålet i de følgende standardene så vel som i Vilkår for Bruk.  Standardene gjelder for deler av bidrag, og hele bidraget.

5.2.2  Bidrag må:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta);

5.2.2.2  være oppriktige (når de omhandler synspunkter); og

5.2.2.3  overholde relevante lover og regler i Norge.

5.2.3  Biidrag kan ikke:

5.2.3.1  være ærekrenkende, støtende, uanstendig, hatefullt eller oppviglende;

5.2.3.2  fremme eksplisitt seksuelt materiale;

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, sex, religion, nasjonalitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering eller alder;

5.2.3.4  fremme, oppmuntre til eller medvirke til en ulovlig handling, herunder vold, misbruk av datamaskin eller krenking av tredjeparts immaterielle rettigheter;

5.2.3.5  lages på en måte som innebærer brudd på en lovpålagt plikt overfor tredjepart, som for eksempel avtaleforpliktelse eller konfidensialitetsforpliktelse;

5.2.3.6  være truende, misbrukende eller krenke andres rett til privatliv, eller forårsake irritasjon, ubeleilighet eller unødvendig engstelse eller kunne trakassere, urolige, gjøre pinlig berørt eller alarmere en annen person;

5.2.3.7  ville kunne forlede eller parodiere noen, eller misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person; eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standard for Bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkår for Bruk som ligger til grunn for din bruk av Nettstedet. Vi avgjør etter vårt skjønn om slikt brudd har funnet sted. Dersom et brudd av Standard for Bidrag har funnet sted, vil vi kunne ta de steg som vi anser nødvendig, herunder ethvert av de følgende steg:

5.3.1  straks, enten midlertidig eller for godt, trekke tilbake din rett til å bruke Nettstedet;

5.3.2  straks, enten midlertidig eller for godt, fjerne materiale som du har lastet opp eller lagt ut på Nettstedet;

5.3.3  utstede en advarsel til deg;

5.3.4  rettslige steg mot deg for dekning av samtlige kostnader på skadesløshetsbasis (herunder rimelige administrative or juridiske kostnader) som kan tilbakeføres til bruddet;

5.3.5  ytterligere rettslige steg mot deg; og

5.3.6  fremlegge slik informasjon til myndighetene som vi med rimelighet anser nødvendig.

5.4  Ethvert Bidrag skal være, og forbli, vår eiendom, og ved å lage et Bidrag til Nettstedet samtykker du til å overdra til oss samtlige rettigheter i hele verden, og fullt eierskap til alle immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil ha eierskap og alle eksklusive rettigheteri Bidragene og vi vil ikke være begrenset på noen måte når det gjelder vår bruk, kommersiell eller ikke-kommersiell, av et Bidrag.  Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidrag konfidensielt, eller til å betale vederlag eller royalty for noe Bidrag, eller til å besvare noe Bidrag.

6.     Fraskrivelse av ansvar

6.1  Selv om vi har tatt alle rimelige steg for å sikre korrekthet og fullstendighet i informasjonen på Nettstedet, tilbys den på en ”as is” basis, og vi gir ingen garanti og gir ingen forsikringer med hensyn til korrekthet og fullstendighet av innholdet på Nettstedet.  Videre gis det ingen garantier om at Nettstedet skal være tilgjengelig eller uten avbrudd, og intet ansvar aksepteres med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av Nettstedet er på brukerens egen risiko og vi gir ingen garanti for at bruk av Nettstedet eller nedlastet materiale ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder tap av data eller virus. Du anbefales å ta alle egnede sikkerhetsforanstaltninger (som å installere anti-virus programvare og brannmurer) før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Hensyntatt artikkel6.5 under, vil vi ikke ha ansvar overfor deg for noe av det følgende (uavhengig av om vi ble gjort oppmerksom på, eller var klar, muligheten for slikt tap), krav oppstått som følge av eller i forbindelse med bruk av Nettstedet, herunder, forvoldt skade, herunder uaktsomhet, kontraktsbrudd, villedning (dog ikke bedragersk villedning), krenkelse av immaterielle rettigheter under noe lands lov eller annet:

6.3.1  indirekte eller avledet tap;

6.3.2  tap eller skade oppstått som følge av endringer gjort på Nettstedet av uautorisert tredjepart;

6.3.3  tap av forretning, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser;

6.3.4  handling foretatt som svar på brudd på Standard for Bidrag beskrevet i artikkel 5.3 over; eller

6.3.5  forsinkelse i eller manglende utførelse av dine plikter under Vilkår for Bruk som oppstår utenfor din rimelige kontroll, herunder noen av de følgende: myndighetsutøvelse av regjering, krig, brann, flom, eksplosjon eller sivilt opprør, svikt i teknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder svikt i å skaffe data) og streik / lockout.

6.4  Med mindre annet fremgår uttrykkelig i disse Vilkår for Bruk, fraskriver vi oss enhver garanti, enten uttrykkelig eller innforstått (av lov eller annet) med mindre dette er i strid med ufravikelig lov.

6.5  Vi fraskriver oss ikke ansvar overfor deg for:

6.5.1  død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;

6.5.2  svindel eller bedragerske utsagn;

6.5.3  bestemmelser i kjøpsloven av 1988;

6.5.4  ansvar med hjemmel i forbrukerkjøpsloven av 2002; eller

6.5.5  ethvert ansvar som det vil være i strid med lov å fraskrive, eller forsøke å fraskrive.

7.               Forskjellig

7.1  Disse Vilkår for Bruk er underlagt engelsk og walisisk rett.

7.2  Dersom en bestemmelse i disse Vilkår for Bruk anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves av en domstol, vil bestemmelsen tas ut av Vilkår for Bruk og de øvrige bestemmelsene består uendret.

7.3  Ingen forsinket eller uteblitt utøvelse av våre rettigheter eller rettsmidler under disse Vilkår for Bruk skal tolkes som en fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler, heller ikke skal en enkel eller delvis utøvelse av slike rettigheter eller rettsmidler frata oss retten til senere utøvelse av de resterende rettsmidler eller rettigheter.

7.4  Vennligst les Retningslinjer for personvern og bruk av cookies [Note: hyperlink to be inserted] som inneholder viktig informasjon om behandling av personopplysningene du oppgir ved bruk av Nettstedet.

Konkurranser eller andre promoteringsinnslag som fra tid til annen gjøres tilgjengelig via Nettstedet, vil kunne ha egne vilkår. I så tilfelle vil du måtte lese og akseptere disse vilkårene før du deltar i konkurranser eller innslag.

Merchant of Record

GHD Scandinavia ApS NUF
Cort Adelers Gate 17
Oslo, Oslo 0254
NO

IMPORTANT: YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITIONS 2.1, 6.3 and 10.

1 INTERPRETATION

1.1 The definitions and rules of interpretation in this condition apply in these terms and conditions (Conditions):

Contract means the contract between You and Us for the sale of the Products and which incorporates these Conditions, the Order, the Order Confirmation and the Website and Retail Charter;

Confidential Information means any and all information provided by either party under the Contract that is either (i) marked as being confidential (or in the case of verbal discussions is later confirmed in writing to be confidential) or (ii) information (however communicated) that is of a type that the other party could reasonably have been expected to know that the information was confidential;

Delivery Location means the place where delivery of the Products is to take place under the Contract, as set out in the Order;

Order means any order made by You for Our Products through Our website at www.ghdhair.com;

Order Confirmation means Our written confirmation of the Order, incorporating these Conditions;

Price means the price payable by You for the Products, as notified by us;

Products means any goods to be supplied to You by Us under the Contract;

We, Our, Ours means Jemella Limited trading as 'ghd' (Company No: 4115691), a company incorporated in England and Wales whose registered office is at Unit 12, Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF;

Website and Retail Charter means the Website and Retail Charter, a copy of which We can provide You, which is entered into by both You and Us if You intend to resell Our Products; and

You, Your, Yours means the person(s), firm or company who purchases the Products from Us.

1.2 Unless a contrary intention appears:

1.2.1 the masculine includes the feminine and the singular includes the plural, and vice versa;

1.2.2 a reference to any statute, enactment, order, regulation or other similar instrument shall be construed as a reference to the statute, enactment, order, regulation or instrument as amended by any subsequent statute, enactment, order, regulation or instrument or as contained in any subsequent re-enactment thereof;

1.2.3 headings are for ease of reference only and shall not affect the interpretation or construction of these Conditions;

1.2.4 any lists or examples following the word "including" shall be interpreted without limitation to the generality of the preceding words;

1.2.5 references to Conditions are, unless otherwise provided, references to clauses of these Conditions;

1.2.6 references to "writing" shall include facsimile and email.

2 FORMATION OF CONTRACT

2.1.1 Subject to Condition 2.3, the Contract shall be on these Conditions to the exclusion of all other terms and conditions (including any terms or conditions which You purport to apply under any purchase order, confirmation of order or other document).

2.1.2 Except as otherwise provided in these Conditions, all other terms, conditions, warranties and representations (whether oral or in writing) are excluded from the Contract between Us and You. These Conditions supersede any and all prior promises, representations, undertakings or implications.

2.1.3 No statement, illustration or drawing in any circular, advertisement, trade literature or other such communication shall be deemed to imply any representation, warranty or condition. Any such statement, illustration or drawing is for guidance purposes only and shall not form part of the Contract.

2.2 No terms or conditions endorsed on, delivered with or contained in an Order, specification or other document shall form part of the Contract simply as a result of such document being referred to in the Contract.

2.3 No variation to these Conditions shall have effect unless agreed in writing by one of Our directors.

2.4 Each Order shall be deemed to be an offer by You to purchase the Products from Us, subject to these Conditions.

2.5 No Order placed by You shall be deemed to have been accepted by Us, and no Contract shall be formed, until an Order Confirmation has been issued by Us.

3 WEBSITE AND RETAIL CHARTER

The Website and Retail Charter contains provisions relating to the use of Our brand for the Products. You shall comply with the Website and Retail Charter and shall act in accordance with the provisions contained therein.

4 PRICE

4.1 Unless agreed otherwise in writing by Us, all Prices are on ex works basis.

4.2 The Price is shown in UK pounds sterling.

4.3 Unless otherwise stated, the Price is exclusive of Value Added Tax which shall be added at the appropriate rate when We take Your payment for the Products You Ordered. If You require Us to deliver to a Delivery Location which is not within the UK, You are responsible for any importation taxes, sales taxes or other charges which may be levied at that Delivery Location. Additionally, please note that when ordering from www.ghdhair.com, You are considered the importer of record and must comply with all laws and regulations of the country in which You are receiving the goods.

4.4 We have the right to vary the Price of the Products from time to time on reasonable notice to You but We shall not exercise our right to vary the Price of the Products after We have issued an Order Confirmation.

4.5 Whilst We endeavour to ensure that all Prices displayed on Our website are accurate, errors may occasionally occur. We shall inform You as soon as We become aware of an error in the pricing of a Product. In that event, We shall also request Your confirmation whether You wish to proceed with the Order at the correct price or whether You wish to cancel Your Order. If We are unable to contact You for any reason, Your Order will be deemed cancelled. Any monies paid in respect of cancelled Orders shall be refunded in full within 30 days from the date of cancellation.

5 PAYMENT

The Price shall be due and payable by You in full and cleared funds at the time You place Your Order, unless otherwise agreed in writing by Us, and the time of payment shall always be of the essence of the Contract.

6 DELIVERY

6.1 Delivery of the Products shall take place at the Delivery Location. It is Your responsibility to ensure that the address of the Delivery Location is accurate. We shall not be responsible if this Delivery Location is incorrect.

6.2 Next day delivery is guaranteed in respect of Your Order if:

6.2.1 the Delivery Location is situated in the UK; and

6.2.2 Your Order is received before [5] pm GMT the preceding day; and

6.2.3 there is sufficient stock for Us to fulfil Your Order. We shall try to inform You, as soon as it is reasonable to do, if We find out that there is insufficient stock to fulfil Your Order. As a gesture of good will, We shall nevertheless try to deliver that part of Your Order which is in stock first, and then fulfil rest of Your Order when stock is in. However, We cannot fulfil the above commitments for any reason, this shall not entitle You to terminate this Contract.

6.3 Delivery times or dates in respect of deliveries outside the UK are estimates only and are not guaranteed.

6.4 The time for delivery shall not be of the essence of the Contract.

6.5 We shall be entitled to deliver the Products in separate instalments. Any delay or failure by Us to deliver, or any claim by You in respect of any one or more of the instalments in accordance with these Conditions, shall not entitle You to treat the Contract as a whole as repudiated.

6.6 We reserve the right, at Our sole option, to cancel or withhold the delivery of any Products, in whole or in part:

6.6.1 until receipt of Your payment for the Products;

6.6.2 if any of the events at Condition 11.1 occur.

6.7 On delivery of the Products, You shall check the Products against the delivery note. We shall not be liable for any damage, destruction, breakage or shortage of the Products delivered to You, unless You give Us notice of such damage, destruction, breakage or shortage within forty-eight (48) hours of the date of delivery. Risk in the Products shall pass to You on delivery.

6.8 If, for any reason, You fail to take delivery of any of the Products on the date of delivery, or We are unable to deliver the Products because You have not provided appropriate instructions, documents, licences or authorisations, We may store the Products until delivery at a later date, at Your cost (including but not limited to storage and insurance costs). If You fail to take delivery of the Products within fourteen (14) days following the date of the first attempted delivery, We may rescind the Contract and sell the Products to a third party.

6.9 Subject to the other provisions of these Conditions, We shall not be liable for any direct, indirect or consequential loss, including but not limited to, loss of profit, costs, damages, charges or expenses caused by any delay in the delivery of the Products (even if caused by Our negligence). Delay in delivery of the Products, howsoever arising, shall not entitle You to terminate the Contract.

7 NON-DELIVERY

7.1 We shall not be liable for any non-delivery of Products unless You give Us written notice within seven (7) days of receipt of Our advice of despatch.

7.2 Our liability for non-delivery of the Products shall be limited, at Our sole discretion, to:

7.2.1 delivering the Products within a reasonable time; or

7.2.2 issuing a credit note against any invoice raised for such Products, at the pro rata Contract rate based on the quantity of the Products which have not been delivered; or

7.2.3 refunding at the pro rata Contract rate the price paid for the quantity of the Products which have not been delivered;

and this shall be Your sole and exclusive remedy in relation to such non-delivery.

8 RISK AND TITLE

8.1 The Products are at Your risk from the time of delivery in accordance with Condition 6.7 above.

8.2 Notwithstanding Condition 8.1 above, the legal and beneficial ownership of the Products shall not pass to You until We have received in full and in cleared funds:

8.2.1 all sums due to Us in respect of the Products; and

8.2.2 all other sums due or becoming due to Us from You.

8.3 Until ownership of the Products has passed to You, You must:

8.3.1 hold the Products on a fiduciary basis as Our bailee;

8.3.2 store the Products, at no cost to Us, separately from other products belonging to You so they remain readily identifiable as Our property;

8.3.3 not destroy, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the Products;

8.3.4 maintain the Products in satisfactory condition, insured on Our behalf for their full price against all risks to Our satisfaction;

8.3.5 hold the proceeds of the insurance referred to in Condition 8.3.4 on trust for Us and not mix them with any other money nor pay the proceeds into an overdrawn bank account,.

8.4 In respect of Products of which ownership has not passed to You:

8.4.1 You may resell the Products, solely on the following conditions:

 (a) any sale shall be effected in the ordinary course of Your business at full market value; and

 (b) any such sale shall be deemed to be a sale of Our property on Your own behalf and You shall deal as principal when making such a sale[; and

 (c) You shall remain liable to Us in respect of the Price of the Products which You have resold]; and

8.4.2 We shall be entitled to:

 (a) recover payment for the Products notwithstanding that ownership of the Products has not passed from Us;

 (b) in the following circumstances, require You to deliver up the Products to Us, and if You fail to do so forthwith, We may recover the Products:

  (i) if You commit any material breach of any of Your obligations under these Conditions; or

  (ii) if any of the events at Condition 11.1occur.

8.5 You hereby grant Us, Our agents, sub-contractors and employees an irrevocable licence at any time to enter premises where the Products are or may be stored, to inspect these Products, or where Your right to possession has terminated, to recover these Products.

8.6 Where We are unable to determine whether Your right to possession has terminated in respect of any Products, You shall be deemed to have sold all Products in the order in which We invoiced such Products to You.

8.7 On termination of the Contract, howsoever arising, Our rights, but not Yours, under this Condition 8 shall remain in full force and effect.

9 FAULTY PRODUCTS

9.1 In the event that any Products are found to be faulty within the earlier of twenty-four (24) months:

9.1.1 of the date You purchased the Products for Your own use; or

9.1.2 of the date of the sale by You to an end user (if You purchased the Products not as an end user);

and such date of purchase or sale, whichever is appropriate, is duly evidenced to Our satisfaction by the provision of a copy of the relevant proof of purchase or sale, You shall be entitled to return such Products to Us, in such pre-paid delivery bags as We may provide from time to time on Your request.

9.2 In the event that We reasonably consider any Product returned in accordance with Condition 9.1 is:

9.2.1 not faulty; or

9.2.2 damaged or otherwise caused to be unworkable as a result of any of Your actions and/or that of the end user of the Product;

We may at Our sole discretion, return the same to You [and We reserve the right to require You to reimburse Us for Our reasonable expenses in examining and returning such Products to You]. We shall have no further obligations to You in respect of these Products.

9.3 Subject to Conditions 9.1 and 9.2, We shall, at our absolute discretion:

9.3.1 repair or replace faulty Products; or

9.3.2 refund the price of faulty Products, based on the quantity of the Products which are faulty, pro rata to the Price paid under the Contract.

10 LIMITATION OF LIABILITY

10.1 Nothing in these Conditions excludes or limits Our liability for death or personal injury caused by Our negligence, fraud or fraudulent misrepresentation, or any other liability that cannot be restricted by law.

10.2 Save as provided by Section 12 of the Sale of Goods Act 1979 and in these Conditions, all warranties, conditions and other terms implied by statute or common law are, to the fullest extent permitted by law, excluded from the Contract.

10.3 Subject to Condition 10.1:

10.3.1 Our total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation or otherwise, arising in connection with or under the Contract shall be limited to the Price payable for the Products under the Contract; and

10.3.2 We shall not be liable in contract, tort (including negligence), statutory duty or otherwise howsoever for any claim, damage, loss or costs in respect of (whether direct or indirect):

 (a) loss of profit;
 (b) loss of use; 
 (c) loss of anticipated contracts and/or savings;
 (d) loss of goodwill; 
 (e) loss of opportunity;
 (f) loss of business and/or business interruption; or
 (g) any indirect loss or consequential or special loss or damage;

and both You and We hereby acknowledge that each type of loss under this Condition 10.3.2 shall be severable in accordance with Condition 14.2.

10.4 We shall also not be liable for, and You shall indemnify and keep indemnified Us against, any and all actions, awards, proceedings or claims, complaints, costs, expenses (including legal expenses and disbursements), penalties, damage or loss arising by reason of the sale and/or use of the Products after You become aware of any defect in the Products, or after circumstances have occurred which should reasonably have indicated to You of the existence of a defect in the Products.

11 TERMINATION

11.1 If You purchase the Products as a consumer, within the meaning of the Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000, You have a right to cancel this Agreement within seven working days beginning with the day after the day on which this Agreement is concluded. If You wish to cancel the Agreement, You must let Us know in writing by letter, fax or email and comply with Our returns policy as shown here. We shall provide you with a full refund of the Price paid within 30 days from the date on which You give Us notice of cancellation.

11.2 We are entitled to terminate the Contract immediately on written notice if:

11.2.1 You fail to observe or perform any of Your obligations under the Contract; or

11.2.2 (being an individual or partnership):

 (a) You suspend, or threaten to suspend, payment of Your debts, or are unable to pay Your debts as they fall due, or admit Your inability to pay Your debts, or are deemed either unable to pay Your debts or as having no reasonable prospect of so doing, in either case, within the meaning of section 268 of the Insolvency Act 1986;

 (b) You make or propose to make an arrangement or composition with Your creditors, or otherwise take the benefit of any statutory provision for the time being in force for the relief of insolvent debtors;

 (c) You are or propose to become the subject of a bankruptcy petition or order;

 (d) You die or, by reason of illness or incapacity (whether mental or physical), are incapable of managing Your own affairs or become a patient under any mental health legislation;

11.2.3 (being a company):

 (a) You are, or We reasonably consider You to be, unable to pay Your debts when they fall due, as defined in Section 123 of the Insolvency Act 1986;

 (b) You make or propose to make any arrangement or composition with Your creditors or make an application to a court of competent jurisdiction for the protection of Your creditors in any way;

 (c) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with Your winding up;

 (d) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed over You;

 (e) a floating charge holder over Your assets has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver;

 (f) a person becomes entitled to appoint a receiver over Your assets or a receiver is appointed over Your assets;

11.2.4 You suffer actions analogous to those described in Conditions 11.2.2 and/or 11.2.3 in any jurisdiction;

11.2.5 We, acting reasonably, have serious doubts as to Your solvency;

11.2.6 any distraint is levied against You or Your property by any third party;

11.2.7 You cease, or threaten to cease, to carry on all or a substantial part of Your business; or

11.2.8 You are late in paying, or do not pay, any monies due to Us from You.

12 CONFIDENTIALITY

12.1 Each party shall, and shall procure that their employees, agents, representative and sub-contractors shall, keep secret and not disclose any Confidential Information in relation to the other party obtained by reason of the Contract, except information that is in the public domain.

12.2 The obligations under Condition 12.1 will not apply to the extent that the Confidential Information (based on documentary evidence):

12.2.1 is already publicly known at the time it is disclosed to the receiving party;

12.2.2 later becomes publicly known other than as a result of a breach by the receiving party of Condition 12.1;

12.2.3 was already known to the receiving party before it was disclosed;

12.2.4 is required to be disclosed by the receiving party by a court order or statutory law, provided that the receiving party will inform the disclosing party as soon as possible of any such obligation to disclose;

provided always that if the receiving party is seeking to rely upon any of the exceptions set out above then the Confidential Information shall not be deemed to be within one of the exceptions merely because it is in more general information within such exceptions. In addition, any combination of features disclosed will be deemed to be within the public domain only if both the combination itself and its use fall within the exceptions.

12.3 This Condition 12 shall apply during the continuance of the Contract and after its termination howsoever arising.

13 FORCE MAJEURE

We reserve the right to defer the date of delivery of the Products or to cancel the Contract without liability to You, and We shall not be liable for any failure to meet Our obligations under the Contract if We are prevented from, or delayed in, the carrying on of Our business due to circumstances beyond Our reasonable control, including, but not limited to, acts of God, governmental actions, war or national emergency, acts of terrorism, riot, civil commotion, malicious damage, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, snow, explosion, flood, storm, epidemic, lock-outs, strikes or other labour disputes (whether or not relating to Our workforce), failure of a utility service or transport network, or restraints or delays affecting carriers or inability or delay in obtaining supplies or adequate or suitable materials, or other similar events.

14 GENERAL

14.1 You expressly acknowledge and agree that, in entering into the Contract, You do not rely on any undertaking, promise, assurance, statement, representation, warranty or understanding (whether in writing or not) of any person (whether party to the Contract or not) relating to the subject matter of the Contract, other than as expressly set out in the Contract.

14.2 If any provision of the Contract or these Conditions is held invalid, illegal or unenforceable by any court of competent jurisdiction, such provision shall be severed and the remainder of the provisions hereof shall continue in full force and effect as if the Contract had been executed with the invalid, illegal or unenforceable provision eliminated.

14.3 Each of Our right or remedy under the Contract is without prejudice to any other rights or remedies belonging to Us, whether under the Contract or not.

14.4 Any failure or delay by Us in enforcing or partially enforcing any of Our rights or remedies under the Contract shall not be construed as a waiver of any of Our rights under the Contract and shall not prevent Us from later reasserting such rights or remedies.

14.5 Any notice or other communication given under these Conditions shall be in writing and shall be served by delivering it personally or sending it by pre-paid recorded delivery or registered post or fax or email to Our registered office and Your address, as set out in the Contract, or such other address as shall be notified by each party to the other from time to time.

14.6 Any such notice shall be deemed to have been received:

14.6.1 at the time of delivery, if personally delivered; or

14.6.2 forty-eight (48) hours from the date of posting in the case of pre-paid recorded delivery or registered post; or

14.6.3 at the time of transmission, if sent by fax; or

14.6.4 at the time the email is available to be read in the recipient's in-box, if sent by email;

but if notice is not received within business hours (meaning 9 am to 5 pm Monday to Friday, except a public holiday in the place of receipt), the notice shall be deemed to have been received when business next starts.

14.7 Except as otherwise provided in these Conditions or the Contract, a person who is not a party to the Contract shall have no rights pursuant to the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of these Conditions or the Contract.

14.8 You shall not be entitled to assign, sub-contract or otherwise dispose of the Contract or any part of it without Our prior written consent.

14.9 We may assign or sub-contract all or any part of Our obligations under the Contract to any person, firm or company.

14.10 The formation, existence, construction, performance, validity and all aspects of the Contract shall be governed by, and construed in accordance with, English law and both You and We submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.

14.11 If You have any comments, questions or requests regarding the Products, please contact Us at Unit 12, Unit 12, Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire BD20 0EF, telephone 0845 330 1133 (if You call from within the UK) or +44 1535 651 500 (if You call from outside the UK) or via the internet at the form provided here: http://www.ghdhair.com/uk/customer-care/contact-us.

15 PROMOTIONS

15.1 All promotions, discounts or promotional codes available for redemption on ghdhair.com, cannot be used in conjunction with any other offer.

15.2 Only one promotional code can be used per order.

15.3 A promotional code cannot be applied to an order after the order has been placed.

Jemella Limited (under navnet ghd) – Retningslinjer for personvern og bruk av cookies

Sist oppdatert: April 2012

Våre brukeres personvern er viktig, og alle personopplysninger som du gir oss vil bli behandlet i tråd med disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies. Jemella Limited (under navnet ghd) er behandlingsansvarlig.

Disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies angir hvordan vi benytter og beskytter personopplysninger som du gir oss når du bruker dette Nettstedet. Dersom du har spørsmål om disse retningslinjene eller er uenig i noe av innholdet kan du kontakte oss på e-postadressen [ghd-online@ghdhair.com] eller på telefon [+44 (0) 845 330 1133] før du benytter nettstedet. [Note: local details for Norway to be inserted.]

Vi kan endre disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies fra tid til annen ved å oppdatere denne siden. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å lese disse Retningslinjene om igjen og sikre at du er fornøyd med evt. endringer. Disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies er gjeldende fra [April] 2012.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Generelt, og dersom du ikke registrerer deg hos oss og oppretter en konto, kan du benytte dette Nettstedet uten å gi oss personopplysninger. Vi kan likevel samle noe ikke-personlig informasjon, slik som en oversikt over din aktivitet på Nettstedet, uten at du registrerer deg hos oss og gir oss personopplysninger.

Tilleggstjenester kan være tilgjengelige dersom vi har mer informasjon om deg. Vi vil samle inn slik informasjon dersom du registrerer deg hos oss. Vi kan samle inn og benytte følgende informasjon:

 • Ditt navn og kontaktinformasjon (herunder postadresse, e-postadresse og telefonnummer) og annen informasjon som du gir oss ved kontraktsinngåelse;
 • Økonomisk informasjon inkludert kortbetalingsdetaljer;
 • Informasjon som du gir når du registrerer deg og oppretter en konto hos oss;
 • Informasjon fra salonger når du kjøper et ghd produkt fra den salongen;
 • Informasjon som du gir dersom du rapporterer et problem ved Nettstedet;
 • Oversikt over bestillinger av produkter og/eller tjenester som du legger inn via Nettstedet;
 • Oversikt over evt. korrespondanse med deg når du kontakter oss;
 • Oversikt over evt. ghd-konkurranser eller –kampanjer som du deltar i, og
 • Informasjon om dine besøk på Nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, trafikkdata, lokaliseringsdata og kommunikasjonsdata samt de delene av Nettstedet som du besøker.

Hva gjør vi med de personopplysningene som vi samler inn?

Vi benytter dine personopplysninger til å gi deg en bedre tjeneste, og spesielt av følgende grunner:

 • For å legge til rette for bruk av de produkter og tjenester som vi kan yte til deg;
 • For å behandle og kreve inn betaling fra deg når du kjøper produkter via Nettstedet;
 • For intern arkivføring;
 • For å forbedre våre produkter og tjenester;
 • For å forbedre din opplevelse når du besøker Nettstedet og tilpasse den til deg;
 • For å reklamere for visse produkter som vi tror du kan være interessert i når du besøker Nettstedet eller andre eksterne nettsteder
 • for å kommunisere med deg via e-post, telefon eller post dersom du har bestilt eller kjøpt produkter fra oss, enten knyttet til bestillingen eller kjøpet eller andre forhold knyttet til transaksjoner mellom oss eller til ditt kundeforhold eller din konto hos oss (dersom du har en);
 • for å kontakte deg angående en henvendelse du har gjort til oss;
 • for statistisk analyse;
 • for å kontakte deg via e-post, telefon eller post for å dele informasjon med deg om produkter, tjenester, tilbud og events som vi tror du kan være interessert i, eller for å be om din tilbakemelding på våre produkter og tjenester;
 • for å sende deg henvendelser med direkte markedsføring eller e-post markedsføring; og
 • for å kontakte deg for markedsundersøkelsesformål, dersom du ikke har reservert deg mot dette. 

Hvem deler vi denne informasjonen med?

Dine personopplysninger vil bli benyttet for formålene som er angitt ovenfor av relevant personell i ghd og av de som støtter disse rollene. De vil også gjøres tilgjengelig for våre autoriserte tjenesteytere som samarbeider med oss og utfører tjenester på våre vegne, slik som for eksempel ved å yte IT brukerstøtte og vedlikehold, kundeservice, lagringstjenester, markedsføringstjenester og online betalingstjenester. Disse tjenesteyterne kan få tilgang til personopplysninger som er nødvendige for å yte tjenester på våre vegne, men har ikke rett til å dele eller benytte slik informasjon for noe annet formål. ghd kan også dele begrenset personlig informasjon med andre selskaper innenfor gruppen av ghd selskaper, for eksempel i nødvendig utstrekning for å kunne ha god ledelse og overordnet analyse og ta beslutninger.

ghd kan også legge frem dine personopplysninger:

 • som svar på en rettslig kjennelse, eller en forespørsel om samarbeid fra politimyndigheter eller annet offentlig organ; for å etablere eller utøve sine juridiske rettigheter; for å forsvare seg mot rettslige krav; eller som ellers kreves eller tillates etter gjeldende rett
 • når ghd mener at fremleggelse er hensiktsmessig i samband med tiltak for å undersøke, forhindre eller gjøre tiltak mot ulovlig aktivitet, mistanke om bedrageri eller annen urett; å beskytte og forsvare rettigheter, eiendom eller sikkerhet for ghd og ghd’s kunder, personale, leverandører eller andre; å overholde gjeldende rett eller samarbeide med politimyndigheter; eller for å håndheve sine vilkår eller andre avtaler; og
 • Til fremtidige eller faktiske kjøpere dersom ghd selger noe av sin virksomhet eller aktiva. 

Bortsett fra i de situasjonene som fremgår ovenfor vil vi ikke overføre, fremlegge, selge, distribuere eller lease dine personpopplysninger til tredjeparter med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det eller dersom vi ellers er pålagt eller tillatt å gjøre dette ved lov.

Direkte markedsføring og dine preferanser

ghd og andre selskaper som er medlemmer av ghd-gruppen (dersom du godtar at vi deler dine personopplysninger med dem) kan ønske å gi deg informasjon om nye produkter, kampanjer, spesielle tilbud og annet som kan være av interesse for deg samt å invitere deg til å delta i markedsundersøkelser. Slik kommunikasjon kan skje via post (med mindre du har bedt oss om ikke å gjøre det) og, dersom du samtykker, via telefon, e-post eller SMS.

ghd vil sikre at all direkte markedsføring eller markedsundersøkelser som du mottar eller blir kontaktet om elektronisk skal inneholde en enkel fremgangsmåte for deg dersom du vil si nei takk til videre markedsføring.

For eksempel vil vi i e-post legge inn en lenke du kan bruke for å stoppe informasjonen (en ‘unsubscribe’ link), eller en e-postadresse hvor du kan sende din avmelding. ghd og andre selskaper som er medlemmer av ghd-gruppen vil stoppe markedsføring som du motsetter deg eller trekker tilbake ditt samtykke for innen en rimelig frist, for å gi nødvendig tid  til å kunne administrere endringen. Når det gjelder markedsføring kan du ombestemme deg når som helst ved å kontakte ghd ved hjelp av kontaktinformasjonen som fremgår øverst i disse Retningslinjene. I slike tilfeller vil ikke ghd nødvendigvis fjerne alle dine personopplysninger fra sine databaser, men vil notere og respektere dine endrede preferanser for direkte markedsføring.

Hvordan få kopier av eller endre den informasjonen som vi har samlet inn

Du kan til enhver tid be om innsyn i dine personopplysninger som er lagret hos oss. Dersom du ønsker en kopi av den informasjonen vi har om deg kan du kontakte oss: ghd, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, England.

Dersom du mener at noe av den informasjonen vi har om deg ikke er korrekt eller er ufullstendig ber vi deg om å skrive til oss eller sende en e-post så fort som mulig. Vi vil korrigere eller oppdatere slik informasjon så fort som mulig.

Alternativt kan du korrigere unøyaktigheter i den informasjonen som du har gitt oss ved å logge deg på din online konto.

Sikkerhet og lagring

Vi ber deg om å være oppmerksom på at internett ikke er et sikkert medium. Kommunikasjon over internett, som f.eks. e-post, er ikke sikker med mindre den er kryptert.

Vi har iverksatt egnede fysiske, elektroniske og ledelsesmessige prosedyrer for å verne og sikre informasjon som vi samler inn online. Vi benytter krypteringsteknologi iht. bransjestandard når vi samler inn eller overfører kundens kredittkortinformasjon utvekslet fra Nettstedets server: alle dine kortdetaljer sendes fra din nettleser til vår sikre betalingsløsning ved å bruke såkalt “secure sockets layer” (forkortet SSL) kryptering. Vår tjenesteleverandør for betalingsløsning bruker også SSL. All annen informasjon som overføres gjøres gjennom en sikker forbindelse.  

Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse områder av Nettstedet, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å dele passordet med noen. All informasjon som formidles via Nettstedet, telefon, katalog og i butikk lagres på servere som er plassert i EØS-området. Informasjonen vil bli behandlet av personale ansatt hos oss i England. Slikt personale kan bl.a. bli involvert i behandling av dine betalingsdetaljer og støttetjenester.

Ved å legge inn dine personopplysninger samtykker du til slik overføring, lagring eller behandling. ghd vil ta alle forholdsregler som er nødvendige for å sikre at dine data behandles sikkert i tråd med disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies.

Cookies

Vi benytter cookies for visse områder av Nettstedet vårt, herunder, men ikke begrenset til sesjonsbaserte cookies, tredjeparts cookies og faste cookies. Cookies er filer som lagrer informasjon på harddisken din eller i nettleseren din. Dette innebærer at vårt Nettsted kan oppdage at du har besøkt Nettstedet tidligere slik at det legges til rette for din tilgang til Nettstedet, at din opplevelse av Nettstedet tilpasses for deg, og at du tillates å gå gjennom prosesser som f.eks. betalingsprosesser på Nettstedet.

De gjør det enklere for deg å vedlikeholde dine preferanser på Nettstedet (herunder å huske dine innloggingsdetaljer når du får tilgang til avgrensede områder på vårt Nettsted). Ved å se hvordan du benytter Nettstedet kan vi skreddersy Nettstedet for dine preferanser og måle Nettstedets brukervennlighet. Du kan finne mer informasjon om de forskjellige typene av cookies på www.allaboutcookies.org.  Nedenfor finner du informasjon og en lenke som gir nærmere og detaljert informasjon om cookiene som benyttes på vårt Nettsted.

Vi bruker cookies for å:

 • Plassere reklame for våre produkter på andre eksterne nettsteder. Vi gjør dette ved å tillate tredjeparter som Google og Adserve å plassere cookies på Nettstedet som gir dem mulighet til å oppdage ditt besøk på Nettstedet og preferanser som vises når du er der, og dine besøk hos påfølgende tredjeparts nettsteder i deres annonseringsnettverk. Dette gir oss muligheten til å gi deg skreddersydd reklame på slike tredjeparts nettsteder basert på den informasjonen vi har samlet om dine preferanser når du har besøkt vårt Nettsted.
 • Hjelpe Nettstedet til å fungere korrekt og sikre at såkalt ‘add to basket’, navigasjon og landspesifikke nettstedsinnstillinger opprettholdes.
 • Overvåke Nettstedets ytelse og sikre at vi leverer en rask brukeropplevelse.
 • Tillate deg å dele innhold med sosiale nettverk, uttrykke interesse for innhold og koble sammen dine nettverk i sosiale medier.
 • Å tillate oss å samle inn anonyme data om bruk av Nettstedet for å hjelpe oss å forbedre brukervennligheten, innholdet og brukeropplevelsen knyttet til Nettstedet. Dette inkluderer analyse cookies som Google Analytics. Vi bruker også Google Analytics for å samle informasjon om din online aktivitet på Nettstedet, som f.eks. nettsidene du besøker, lenkene du klikker på og søkene du utfører på Nettstedet. Vi bruker informasjonen for å lage rapporter og hjelpe oss å forbedre Nettstedet. Cookiene samler inn informasjon i anonym form, herunder antall besøkende på Nettstedet, hvorfra besøkende har kommet til nettstedet og de sidene de har besøkt. For mer informasjon om den informasjonen som samles inn ved bruk av Google Analytics kan du besøke http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • Vurdere tredjeparts konvertering ved å tillate oss å samle inn anonyme data om hvordan vår markedsføring fungerer.

Du kan klikke her for mer detaljert informasjon om alle typer av cookies som brukes på Nettstedet, formålet med dem og om de opererer som en sesjonsbasert cookie eller en såkalt fast cookie.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan vanligvis stille inn nettleseren din til å avvise cookes. Du kan slette eller avvise cookies ved å endre innstillingene i nettleseren. (Klikk “Hjelp” i verktøylinjen i de fleste nettlesere for instruksjoner eller gjennomgang av en såkalt cookie management guide som er utgitt av the Interactive Advertising Bureau – www.allaboutcookies.org.) Dersom du gjør dette er det mulig at noen av elementene og tjenestene  på Nettstedet ikke vil fungere korrekt. For å velge å ikke bli sporet av Google Analytics på tvers av alle nettsteder kan du gå inn på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Din fortsatte bruk av Nettstedet vil bli behandlet som et samtykke til bruk av disse cookiene for de formålene som er beskrevet.

Vil mine personopplysninger bli overført til utlandet?

Europeisk personopplysningsregulering tillater eksport av personopplysninger til andre land som er underlagt tilstrekkelig beskyttelsesnivå for å behandle personopplysninger. Vi vil sikre at overføring utenfor EØS-området underlegges tilstrekkelig vern ettersom personvernstandarder i slike land kan avvike fra de som gjelder i EØS-området.

Dersom vi overfører personopplysninger til en person, selskap, kontor, filial, organisasjon, tjenestetilbyder eller agent i et annet land, vil vi sikre at vi har iverksatt egnede sikkerhets- og personverntiltak overfor slike tredjeparter som dekker hvordan de oppbevarer og vedlikeholder personopplysninger på våre vegne.

Instagram #Beforeandafterghd Competition

1.     Introduction
1.1 This document sets out the terms and conditions (“Terms”) that apply to participation in the ghd #beforeandafterghd competition (“Competition”) via Instagram.com (“Instagram”).
1.2 The Promoter is Jemella Ltd trading as ghd of Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, the owner of the ghd brand.  The Promoter reserves the right to change these Terms at any time and to communicate the changes to entrants by updating these Terms on Instagram.
1.3 By entering this Competition all entrants will be deemed to have accepted and agreed to be bound by these Terms.

2.    Participation
2.1 To participate in the Competition entrants must be: a) aged 18 or over; and b) resident in the United Kingdom or the Republic of Ireland.
2.2 To take part in the Competition, entrants must:
    a) have either an Instagram account;
    b) follow @ghdscandinavia; and
    c) upload a picture to Instagram using @ghdscandinavia and hashtag #beforeandafterghd.
2.3 No purchase of any product is necessary to enter the Competition.
2.4 The winner will be selected by an independent judge and will be contacted within one week of the closing date.
2.5 The Competition will run from 26th June 2013 to 12th July 2013. Any entries received after the closing date will not be eligible.
2.6 Employees of the Promoter or any related companies, and their family members, are not permitted to enter the Competition.
2.7 The Promoter does not accept responsibility for any late, incomplete or fraudulent entries.

3.     Prize
3.1 The winner will receive a ghd eclipse hair styler.

3.2  In the event that contact cannot be made with the winner after 3 attempts the Promoter shall select another winner. 3.3  The winner will receive their prize within 28 days of the closing date.
3.4  There is no cash alternative and the Promoter reserves the right to substitute any prize with a prize of equivalent value in the event of circumstances outside of its control.
3.5  The winner’s name and county will be available upon request by writing to the Promoter.

4.    General
4.1 The Promoter’s decision is final and no correspondence on any matter concerning the Competition will be entered into.
4.2 The Promoter reserves the right to suspend or terminate the Competition or to extend any closing date.
4.3 This promotion is no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with Instagram. You are providing your information to the Promoter, not Instagram.

5.    Privacy
As a result of an entrant’s participation in the Competition the Promoter will collect certain personal data relating to entrants.  We will process the information about you in accordance with our privacy policy http://www.ghdhair.com/about-ghd/terms-and-conditions. By entering the Competition you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is truthful and accurate.

6.    Intellectual Property
The entrant grants to the Promoter a transferable, non-exclusive, royalty-free licence to use the materials uploaded to Instagram and to participate in such reasonable promotional activities as the Promoter may request.