GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

   THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

Terms & Conditions


Jemella Limited (trading as ghd) – Vilkår for Bruk

Sist oppdatert: April 2012

Innledning

Dette nettstedet på www.ghdhair.com, herunder ethvert diskusjonsforum på nettstedet (“Nettstedet”) drives av [Insert the Norwegian entity (trading as ghd), et norsk selskap (med organisasjonsnummer 28497792, adresse Cort Adelers Gate 17, Oslo, 0254, (samlet, “ghd” eller “vi/oss/vår”). ghd kan kontaktes på ovennevnte adresse.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet, og på ditt besøk på Nettstedet.

Avtale

Bruk av Nettstedet

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller informasjon eller materiale på Nettstedet, vennligst kontakt oss via e-post [ghd-online@ghdhair.com] eller per telefon [+44 (0) 845 330 1133]. 

Bruk av Nettstedet underlagt disse Vilkår for Bruk, som angir hvilke bestemmelser som gjelder for din bruk av Nettstedet. Vennligst les disse Vilkår for Bruk nøye.  Dersom du ikke samtykker til Vilkår for Bruk, vennligst ikke bruk Nettstedet.

Vilkår for Bruk

1.     Endringer

Vi forbeholder oss rett til å endre, editere, slette eller revidere innholdet på Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkår for Bruk.  Vennligst sjekk denne siden for endringer i Vilkår for Bruk.

2.     Vilkår for Salg, Registrering, Brukerkontoer og Passord

2.1  Disse Vilkår for Bruk gjelder ikke for salg av varer via Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre Vilkår for Salg

2.2  Tilgang til enkelte tjenester på Nettstedet vil kunne kreve registrering og oppretting av brukerkonto. Vennligst forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registrering er korrekte og fullstendige til enhver tid, og informer oss umiddelbart om endringer i opplysningene du har oppgitt ved registrering. Du vil ikke kunne opprette brukerkonto med mindre du er minst 11 år gammel.

2.3  Når du registrerer deg for en brukerkonto til Nettstedet, vil du bli bedt om et passord. Du samtykker til å være ansvarlig for å holde konfidensielt dine påloggingsdetaljer og passord, og for å begrense tilgang til din datamaskin for å forhindre uautorisert tilgang til din brukerkonto.  Du samtykker til å varsle oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at dine påloggingsdetaljer eller passord er gått tapt eller de vil kunne bli brukt av uvedkommende.  Vennligst klikk her dersom du til har behov for å resette passordet. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres via din brukerkonto eller ditt passord, og, hensyntatt artikkel 6.5, vil vi ikke være ansvarlige, direkte eller indirekte, for tap eller skade av noen art som pådras som en følge av, eller i forbindelse med, din manglende overholdelse av dette avsnittet i Vilkår for Bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å stanse eller terminere din bruk av Nettstedet, for enhver årsak, og uten varsel.

3.     Immaterielle Rettigheter

3.1  Vi er eier eller lisenstaker av alle opphavsrettigheter, design rettigheter, database rettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på Nettstedet, og til materiale som publiseres på Nettstedet. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter til våre immaterielle rettigheter eller til tredjeparts immaterielle rettigheter. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gis deg, forblir hos oss.

3.2  Du kan bruke Nettstedet kun for det formål å delta i Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert under) eller for å bestille Produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke. Du samtykker til å ikke endre eller slette eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du har ikke anledning til å endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, inkorporere, reprodusere, republisere legge ut, overføre eller selge noe innhold, herunder immaterielle rettigheter i, som vises på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver ut, kopierer eller laster ned en del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkår for Bruk, vil din rett til å bruke Nettstedet opphøre umiddelbart og du må, på vårt valg, enten returnere eller ødelegge alle kopier av materialet.

4.     Lenke til tredjeparts nettsteder og restriksjoner

4.1  Bruk av tredjeparts nettsteder er helt og holdent på eget ansvar.  Lenker på Nettstedet vil kunne lede til nettsider som ikke er under vår kontroll, og vi tar intet ansvar for innhold på noen slik lenket nettside eller for lenker inneholdt på disse nettsidene. Lenker på Nettstedet er lagt ut kun for din bekvemmelighet, og slike lenker innebærer ikke pålitelighet eller vår godkjennelse av innhold på tredjeparts nettside.

4.2  Disse Vilkår for Bruk gjelder ikke for tredjeparts nettsider som en lenket til Nettstedet. Du anbefales å lese disse nettsidenes vilkår for bruk før du bruker dem eller retter spørsmål eller kommentarer om de lenkede nettsidene til den relevante nettsidetilbyder.

4.3  Du (alene eller ved bruk av tredjepart) har ikke anledning til å legge ut lenker fra egne nettsider til Nettstedet (enten via hypertekstlenke, dyplenker, inkorporering, toggling eller på annen måte) uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, som vi, basert utelukkende på vårt eget skjønn, gir eller avslår.

4.4  Du samtykker til at du ved besøk på Nettstedet ikke skal price scrape or harvest pricing, enten manuelt eller ved bruk av webspider, webrobot eller annen webcrawler eller annen teknologi.

5.     Brukeranmeldelse og Bidrag

5.1  Brukere av Nettstedet har anledning til å gi produktanmeldelser, profiler, bilder portfolio, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, feedback, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiale via Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet ”Bidrag”), så lenge slike Bidrag samsvarer med vår standard for bidrag, som er beskrevet under i artikkel 5.2 (”Standard for Bidrag”).

5.2  Standard for Bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for ethvert materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for enhver interaktiv tjeneste knyttet til Nettstedet Salon & Stylist Feed.  Du må handle i samsvar med formålet i de følgende standardene så vel som i Vilkår for Bruk.  Standardene gjelder for deler av bidrag, og hele bidraget.

5.2.2  Bidrag må:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta);

5.2.2.2  være oppriktige (når de omhandler synspunkter); og

5.2.2.3  overholde relevante lover og regler i Norge.

5.2.3  Biidrag kan ikke:

5.2.3.1  være ærekrenkende, støtende, uanstendig, hatefullt eller oppviglende;

5.2.3.2  fremme eksplisitt seksuelt materiale;

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, sex, religion, nasjonalitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering eller alder;

5.2.3.4  fremme, oppmuntre til eller medvirke til en ulovlig handling, herunder vold, misbruk av datamaskin eller krenking av tredjeparts immaterielle rettigheter;

5.2.3.5  lages på en måte som innebærer brudd på en lovpålagt plikt overfor tredjepart, som for eksempel avtaleforpliktelse eller konfidensialitetsforpliktelse;

5.2.3.6  være truende, misbrukende eller krenke andres rett til privatliv, eller forårsake irritasjon, ubeleilighet eller unødvendig engstelse eller kunne trakassere, urolige, gjøre pinlig berørt eller alarmere en annen person;

5.2.3.7  ville kunne forlede eller parodiere noen, eller misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person; eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standard for Bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkår for Bruk som ligger til grunn for din bruk av Nettstedet. Vi avgjør etter vårt skjønn om slikt brudd har funnet sted. Dersom et brudd av Standard for Bidrag har funnet sted, vil vi kunne ta de steg som vi anser nødvendig, herunder ethvert av de følgende steg:

5.3.1  straks, enten midlertidig eller for godt, trekke tilbake din rett til å bruke Nettstedet;

5.3.2  straks, enten midlertidig eller for godt, fjerne materiale som du har lastet opp eller lagt ut på Nettstedet;

5.3.3  utstede en advarsel til deg;

5.3.4  rettslige steg mot deg for dekning av samtlige kostnader på skadesløshetsbasis (herunder rimelige administrative or juridiske kostnader) som kan tilbakeføres til bruddet;

5.3.5  ytterligere rettslige steg mot deg; og

5.3.6  fremlegge slik informasjon til myndighetene som vi med rimelighet anser nødvendig.

5.4  Ethvert Bidrag skal være, og forbli, vår eiendom, og ved å lage et Bidrag til Nettstedet samtykker du til å overdra til oss samtlige rettigheter i hele verden, og fullt eierskap til alle immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil ha eierskap og alle eksklusive rettigheteri Bidragene og vi vil ikke være begrenset på noen måte når det gjelder vår bruk, kommersiell eller ikke-kommersiell, av et Bidrag.  Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidrag konfidensielt, eller til å betale vederlag eller royalty for noe Bidrag, eller til å besvare noe Bidrag.

6.     Fraskrivelse av ansvar

6.1  Selv om vi har tatt alle rimelige steg for å sikre korrekthet og fullstendighet i informasjonen på Nettstedet, tilbys den på en ”as is” basis, og vi gir ingen garanti og gir ingen forsikringer med hensyn til korrekthet og fullstendighet av innholdet på Nettstedet.  Videre gis det ingen garantier om at Nettstedet skal være tilgjengelig eller uten avbrudd, og intet ansvar aksepteres med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av Nettstedet er på brukerens egen risiko og vi gir ingen garanti for at bruk av Nettstedet eller nedlastet materiale ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder tap av data eller virus. Du anbefales å ta alle egnede sikkerhetsforanstaltninger (som å installere anti-virus programvare og brannmurer) før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Hensyntatt artikkel6.5 under, vil vi ikke ha ansvar overfor deg for noe av det følgende (uavhengig av om vi ble gjort oppmerksom på, eller var klar, muligheten for slikt tap), krav oppstått som følge av eller i forbindelse med bruk av Nettstedet, herunder, forvoldt skade, herunder uaktsomhet, kontraktsbrudd, villedning (dog ikke bedragersk villedning), krenkelse av immaterielle rettigheter under noe lands lov eller annet:

6.3.1  indirekte eller avledet tap;

6.3.2  tap eller skade oppstått som følge av endringer gjort på Nettstedet av uautorisert tredjepart;

6.3.3  tap av forretning, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser;

6.3.4  handling foretatt som svar på brudd på Standard for Bidrag beskrevet i artikkel 5.3 over; eller

6.3.5  forsinkelse i eller manglende utførelse av dine plikter under Vilkår for Bruk som oppstår utenfor din rimelige kontroll, herunder noen av de følgende: myndighetsutøvelse av regjering, krig, brann, flom, eksplosjon eller sivilt opprør, svikt i teknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder svikt i å skaffe data) og streik / lockout.

6.4  Med mindre annet fremgår uttrykkelig i disse Vilkår for Bruk, fraskriver vi oss enhver garanti, enten uttrykkelig eller innforstått (av lov eller annet) med mindre dette er i strid med ufravikelig lov.

6.5  Vi fraskriver oss ikke ansvar overfor deg for:

6.5.1  død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;

6.5.2  svindel eller bedragerske utsagn;

6.5.3  bestemmelser i kjøpsloven av 1988;

6.5.4  ansvar med hjemmel i forbrukerkjøpsloven av 2002; eller

6.5.5  ethvert ansvar som det vil være i strid med lov å fraskrive, eller forsøke å fraskrive.

7.               Forskjellig

7.1  Disse Vilkår for Bruk er underlagt engelsk og walisisk rett.

7.2  Dersom en bestemmelse i disse Vilkår for Bruk anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves av en domstol, vil bestemmelsen tas ut av Vilkår for Bruk og de øvrige bestemmelsene består uendret.

7.3  Ingen forsinket eller uteblitt utøvelse av våre rettigheter eller rettsmidler under disse Vilkår for Bruk skal tolkes som en fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler, heller ikke skal en enkel eller delvis utøvelse av slike rettigheter eller rettsmidler frata oss retten til senere utøvelse av de resterende rettsmidler eller rettigheter.

7.4  Vennligst les Retningslinjer for personvern og bruk av cookies [Note: hyperlink to be inserted] som inneholder viktig informasjon om behandling av personopplysningene du oppgir ved bruk av Nettstedet.

Konkurranser eller andre promoteringsinnslag som fra tid til annen gjøres tilgjengelig via Nettstedet, vil kunne ha egne vilkår. I så tilfelle vil du måtte lese og akseptere disse vilkårene før du deltar i konkurranser eller innslag.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE  

1. DEFINITIONS

1.1 When the following words with capital letters are used in these Terms, they have the meaning set out below:

(a) Event Outside Our Control: is defined in clause 10.2;

(b) Order: your order for the Products via the website;

(c) Products: the goods and/or gift cards that We are selling to you;

(d) Terms: the terms and conditions set out in this document; and

(e) We/Our/Us: GHD Scandinavia ApS, trading as ghd, of Cort Adelers, Gate 17 Oslo, Oslo 0254.

1.2 When We use the words "writing" or "written" in these Terms, this will include e-mail unless We say otherwise.

2. OUR CONTRACT WITH YOU

2.1 These are the terms and conditions on which We supply Products to you.

2.2 Please ensure that you read these Terms carefully and check that the details of your Order are complete and accurate before you submit the Order.

2.3 These Terms and the Order constitute the whole agreement between you and Us.

2.4 When you submit the Order to Us, this does not mean We have accepted your Order. Our acceptance of the Order will take place as described in clause 2.5. If We are unable to supply you with the Products, We will inform you of this and We will not process the Order.

2.5 These Terms will become binding on you and Us when We issue you with a written acceptance of an Order, at which point a contract will come into existence between you and Us.

2.6 We shall assign an order number to the Order and inform you of it when We confirm the Order. Please quote the order number in all subsequent correspondence with Us relating to the Order.

3. CHANGES TO ORDER OR TERMS

3.1 We may revise these Terms from time to time so you should check the Terms prior to placing any future Order.

3.2 If you wish to cancel an Order before it has been fulfilled, please see your right to do so in clause 12.

4. DELIVERY OF PRODUCTS

4.1 Please note that timescales for delivery and delivery charges will vary depending on the availability of the Products (including any pre-orders) and your address. Please consult the “Payment & Delivery” section of the website.

4.2 Delivery of an Order shall be completed when We deliver the Products to the address you gave Us.

4.3 If We are not able to deliver the whole of the Order at one time due to operational reasons or shortage of stock, We will, except where your Order includes a pre-order, deliver the Order in instalments. We will not charge you extra delivery costs for this. However, if you ask Us to deliver the Order in instalments, We may charge you extra delivery costs. Each instalment shall constitute a separate contract governed by these Terms. If We are late delivering an instalment or one instalment is faulty, that will not entitle you to cancel any other instalment.

4.4 The Products will be your responsibility from the completion of delivery.

4.5 You own the Products once We have received payment in full.

4.6 On delivery of your Order please check the Products against the delivery note or covering email in the case of gift cards. If there is any discrepancy or if any Product is damaged please contact us within 7 days of receipt.

4.7 If you have not received your Order within 7 days of receiving the order confirmation please contact us.

5. IF PRODUCTS ARE FAULTY

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will affect these legal rights.

6. OUR WARRANTY

6.1 We warrant that on delivery and for the period set out below, the Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described in clause 6.2.

Product

Warranty Period

Stylers

2 years

Curlers

2 years

Hair dryers

1 year

Brushes

6 months

Hair care/styling products

6 months

6.2 This warranty does not apply to any defect in the Products arising from:

(a) fair wear and tear;

(b) wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;

(c) if you fail to operate or use the Products in accordance with the user instructions; and

(d) any alteration or repair by you or by a third party.

6.3 This warranty is in addition to your legal rights in relation to a Product that is faulty or not as described.

7. GIFT CARDS

7.1 Gift cards are only redeemable for goods on this website and may not be used to purchase further gift cards or exchanged for cash.

7.2 After making a purchase with your gift card no change will be given but any remaining balance may be applied to future purchases.

7.3 Gift cards will expire 12 months from the date purchase. At expiry, any remaining balance will be lost.

7.4 Gift cards may only be used to buy products from the same ghd country website as the gift card was bought from. For example, a gift card bought on the UK part of our website can only be used to buy goods from the UK part of our website.

7.5 Please protect your gift card and treat it as though it is cash. We cannot be responsible for gift cards that are lost, stolen or damaged.

7.6 If any goods purchased with a gift card are exchanged or refunded, any money owed to you will be added to the balance on a gift card.

8. PRICE AND PAYMENT

8.1 The price of the Products will be the price in force at the time We confirm your Order. Our prices may change at any time, but price changes will not affect Orders that We have confirmed with you.

8.2 All prices include VAT.

8.3 Depending on the method of delivery you select the prices for the Products may exclude delivery costs, which will be added to the total amount due. Please see the “Payment & Delivery” section of the website.

8.4 You must make payment for Products by credit or debit card or, if using Paypal, another method accepted by Paypal. We will collect funds from you when We despatch the Products.

9. OUR LIABILITY TO YOU

9.1 If We fail to comply with these Terms, We are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of Our breach of the Terms or Our negligence in each case up to the value of the applicable Order, but We are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if it was an obvious consequence of our breach or if it was contemplated by you and Us at the time we entered into the contract.

9.2 We do not exclude or limit in any way Our liability for:

(a) death or personal injury caused by Our negligence or the negligence of Our employees, agents or subcontractors;

(b) fraud or fraudulent misrepresentation;

(c) any other liability that cannot be excluded by law.

10. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

10.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of Our obligations under these Terms that is caused by an Event Outside Our Control.

10.2 An Event Outside Our Control means any act or event beyond Our reasonable control, including strikes, lock-outs or other industrial action by third parties, civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war, fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster, or failure of public or private telecommunications networks.

10.3 If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of Our obligations under these Terms:

(a) We will contact you as soon as reasonably possible to notify you; and

(b) Our obligations under these Terms will be suspended and the time for performance of Our obligations will be extended for the duration of the Event Outside Our Control. Where the Event Outside Our Control affects Our delivery of Products to you, We will arrange a new delivery date with you after the Event Outside Our Control is over.

11. PROMOTIONS

11.1 No promotion, discount or promotional code available for redemption on the website may be used in conjunction with another offer.

11.2 Only one promotional code can be used per Order.

11.3 A promotional code cannot be applied to an Order after it has been placed.

12. YOUR CANCELLATION RIGHTS

You have a right to cancel a contract at any time between placing your Order and 14 days from the day after the day you receive your Order. If you wish to cancel the contract, you must let Us know by telephone, letter, fax or email and then return the Products to Us. We shall provide you with a refund of the price paid for the Product within 14 days of the date we receive the Products or, if earlier, within 14 days from the date you provide proof of postage to Us.

13. OUR CANCELLATION RIGHTS

We may have to cancel an Order before the Products are delivered, due to an Event Outside Our Control or the unavailability of stock. We will contact you as soon as reasonably possible if this happens and offer you a choice of a refund or an alternative product.

14. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US

14.1 We are a company based in Denmark and Our registered office is at Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

14.2 If you have any questions or if you have any complaints, please contact Us. You can contact Us by telephoning Our customer service team on +47 22 44 89 00 or by e-mailing Us using the contact form on the website.

14.3 If you wish to contact Us in writing, or if any clause in these Terms requires you to give Us notice in writing, you can send this to Us by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address set out in clause 14.1. We will confirm receipt of this by contacting you in writing. If We have to contact you or give you notice in writing, We will do so by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address you provide to Us in the Order.

15. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION

We will use the personal information you provide to Us in accordance with the Privacy Policy set out on this website.

16. OTHER IMPORTANT TERMS

16.1 We may transfer Our rights and obligations under these Terms to another organisation and We will always notify you in writing if this happens.

16.2 You may only transfer your rights or your obligations under these Terms to another person if We agree in writing.

16.3 This contract is between you and Us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.

16.4 Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining terms will remain in full force and effect.

16.5 If We fail to insist that you perform any of your obligations under these Terms, if We do not enforce Our rights against you or if We delay in doing so that will not mean that We have waived Our rights against you and will not mean that you do not have to comply with those obligations. If We do waive a default by you We will only do so in writing and that will not mean that We will automatically waive any later default by you. 

300115_1437

Jemella Limited (under navnet ghd) – Retningslinjer for personvern og bruk av cookies

Sist oppdatert: April 2012

Våre brukeres personvern er viktig, og alle personopplysninger som du gir oss vil bli behandlet i tråd med disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies. Jemella Limited (under navnet ghd) er behandlingsansvarlig.

Disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies angir hvordan vi benytter og beskytter personopplysninger som du gir oss når du bruker dette Nettstedet. Dersom du har spørsmål om disse retningslinjene eller er uenig i noe av innholdet kan du kontakte oss på e-postadressen [ghd-online@ghdhair.com] eller på telefon [+44 (0) 845 330 1133] før du benytter nettstedet. [Note: local details for Norway to be inserted.]

Vi kan endre disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies fra tid til annen ved å oppdatere denne siden. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å lese disse Retningslinjene om igjen og sikre at du er fornøyd med evt. endringer. Disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies er gjeldende fra [April] 2012.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Generelt, og dersom du ikke registrerer deg hos oss og oppretter en konto, kan du benytte dette Nettstedet uten å gi oss personopplysninger. Vi kan likevel samle noe ikke-personlig informasjon, slik som en oversikt over din aktivitet på Nettstedet, uten at du registrerer deg hos oss og gir oss personopplysninger.

Tilleggstjenester kan være tilgjengelige dersom vi har mer informasjon om deg. Vi vil samle inn slik informasjon dersom du registrerer deg hos oss. Vi kan samle inn og benytte følgende informasjon:

 • Ditt navn og kontaktinformasjon (herunder postadresse, e-postadresse og telefonnummer) og annen informasjon som du gir oss ved kontraktsinngåelse;
 • Økonomisk informasjon inkludert kortbetalingsdetaljer;
 • Informasjon som du gir når du registrerer deg og oppretter en konto hos oss;
 • Informasjon fra salonger når du kjøper et ghd produkt fra den salongen;
 • Informasjon som du gir dersom du rapporterer et problem ved Nettstedet;
 • Oversikt over bestillinger av produkter og/eller tjenester som du legger inn via Nettstedet;
 • Oversikt over evt. korrespondanse med deg når du kontakter oss;
 • Oversikt over evt. ghd-konkurranser eller –kampanjer som du deltar i, og
 • Informasjon om dine besøk på Nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, trafikkdata, lokaliseringsdata og kommunikasjonsdata samt de delene av Nettstedet som du besøker.

Hva gjør vi med de personopplysningene som vi samler inn?

Vi benytter dine personopplysninger til å gi deg en bedre tjeneste, og spesielt av følgende grunner:

 • For å legge til rette for bruk av de produkter og tjenester som vi kan yte til deg;
 • For å behandle og kreve inn betaling fra deg når du kjøper produkter via Nettstedet;
 • For intern arkivføring;
 • For å forbedre våre produkter og tjenester;
 • For å forbedre din opplevelse når du besøker Nettstedet og tilpasse den til deg;
 • For å reklamere for visse produkter som vi tror du kan være interessert i når du besøker Nettstedet eller andre eksterne nettsteder
 • for å kommunisere med deg via e-post, telefon eller post dersom du har bestilt eller kjøpt produkter fra oss, enten knyttet til bestillingen eller kjøpet eller andre forhold knyttet til transaksjoner mellom oss eller til ditt kundeforhold eller din konto hos oss (dersom du har en);
 • for å kontakte deg angående en henvendelse du har gjort til oss;
 • for statistisk analyse;
 • for å kontakte deg via e-post, telefon eller post for å dele informasjon med deg om produkter, tjenester, tilbud og events som vi tror du kan være interessert i, eller for å be om din tilbakemelding på våre produkter og tjenester;
 • for å sende deg henvendelser med direkte markedsføring eller e-post markedsføring; og
 • for å kontakte deg for markedsundersøkelsesformål, dersom du ikke har reservert deg mot dette. 

Hvem deler vi denne informasjonen med?

Dine personopplysninger vil bli benyttet for formålene som er angitt ovenfor av relevant personell i ghd og av de som støtter disse rollene. De vil også gjøres tilgjengelig for våre autoriserte tjenesteytere som samarbeider med oss og utfører tjenester på våre vegne, slik som for eksempel ved å yte IT brukerstøtte og vedlikehold, kundeservice, lagringstjenester, markedsføringstjenester og online betalingstjenester. Disse tjenesteyterne kan få tilgang til personopplysninger som er nødvendige for å yte tjenester på våre vegne, men har ikke rett til å dele eller benytte slik informasjon for noe annet formål. ghd kan også dele begrenset personlig informasjon med andre selskaper innenfor gruppen av ghd selskaper, for eksempel i nødvendig utstrekning for å kunne ha god ledelse og overordnet analyse og ta beslutninger.

ghd kan også legge frem dine personopplysninger:

 • som svar på en rettslig kjennelse, eller en forespørsel om samarbeid fra politimyndigheter eller annet offentlig organ; for å etablere eller utøve sine juridiske rettigheter; for å forsvare seg mot rettslige krav; eller som ellers kreves eller tillates etter gjeldende rett
 • når ghd mener at fremleggelse er hensiktsmessig i samband med tiltak for å undersøke, forhindre eller gjøre tiltak mot ulovlig aktivitet, mistanke om bedrageri eller annen urett; å beskytte og forsvare rettigheter, eiendom eller sikkerhet for ghd og ghd’s kunder, personale, leverandører eller andre; å overholde gjeldende rett eller samarbeide med politimyndigheter; eller for å håndheve sine vilkår eller andre avtaler; og
 • Til fremtidige eller faktiske kjøpere dersom ghd selger noe av sin virksomhet eller aktiva. 

Bortsett fra i de situasjonene som fremgår ovenfor vil vi ikke overføre, fremlegge, selge, distribuere eller lease dine personpopplysninger til tredjeparter med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det eller dersom vi ellers er pålagt eller tillatt å gjøre dette ved lov.

Direkte markedsføring og dine preferanser

ghd og andre selskaper som er medlemmer av ghd-gruppen (dersom du godtar at vi deler dine personopplysninger med dem) kan ønske å gi deg informasjon om nye produkter, kampanjer, spesielle tilbud og annet som kan være av interesse for deg samt å invitere deg til å delta i markedsundersøkelser. Slik kommunikasjon kan skje via post (med mindre du har bedt oss om ikke å gjøre det) og, dersom du samtykker, via telefon, e-post eller SMS.

ghd vil sikre at all direkte markedsføring eller markedsundersøkelser som du mottar eller blir kontaktet om elektronisk skal inneholde en enkel fremgangsmåte for deg dersom du vil si nei takk til videre markedsføring.

For eksempel vil vi i e-post legge inn en lenke du kan bruke for å stoppe informasjonen (en ‘unsubscribe’ link), eller en e-postadresse hvor du kan sende din avmelding. ghd og andre selskaper som er medlemmer av ghd-gruppen vil stoppe markedsføring som du motsetter deg eller trekker tilbake ditt samtykke for innen en rimelig frist, for å gi nødvendig tid  til å kunne administrere endringen. Når det gjelder markedsføring kan du ombestemme deg når som helst ved å kontakte ghd ved hjelp av kontaktinformasjonen som fremgår øverst i disse Retningslinjene. I slike tilfeller vil ikke ghd nødvendigvis fjerne alle dine personopplysninger fra sine databaser, men vil notere og respektere dine endrede preferanser for direkte markedsføring.

Hvordan få kopier av eller endre den informasjonen som vi har samlet inn

Du kan til enhver tid be om innsyn i dine personopplysninger som er lagret hos oss. Dersom du ønsker en kopi av den informasjonen vi har om deg kan du kontakte oss: ghd, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, England.

Dersom du mener at noe av den informasjonen vi har om deg ikke er korrekt eller er ufullstendig ber vi deg om å skrive til oss eller sende en e-post så fort som mulig. Vi vil korrigere eller oppdatere slik informasjon så fort som mulig.

Alternativt kan du korrigere unøyaktigheter i den informasjonen som du har gitt oss ved å logge deg på din online konto.

Sikkerhet og lagring

Vi ber deg om å være oppmerksom på at internett ikke er et sikkert medium. Kommunikasjon over internett, som f.eks. e-post, er ikke sikker med mindre den er kryptert.

Vi har iverksatt egnede fysiske, elektroniske og ledelsesmessige prosedyrer for å verne og sikre informasjon som vi samler inn online. Vi benytter krypteringsteknologi iht. bransjestandard når vi samler inn eller overfører kundens kredittkortinformasjon utvekslet fra Nettstedets server: alle dine kortdetaljer sendes fra din nettleser til vår sikre betalingsløsning ved å bruke såkalt “secure sockets layer” (forkortet SSL) kryptering. Vår tjenesteleverandør for betalingsløsning bruker også SSL. All annen informasjon som overføres gjøres gjennom en sikker forbindelse.  

Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse områder av Nettstedet, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å dele passordet med noen. All informasjon som formidles via Nettstedet, telefon, katalog og i butikk lagres på servere som er plassert i EØS-området. Informasjonen vil bli behandlet av personale ansatt hos oss i England. Slikt personale kan bl.a. bli involvert i behandling av dine betalingsdetaljer og støttetjenester.

Ved å legge inn dine personopplysninger samtykker du til slik overføring, lagring eller behandling. ghd vil ta alle forholdsregler som er nødvendige for å sikre at dine data behandles sikkert i tråd med disse Retningslinjene for personvern og bruk av cookies.

Cookies

Vi benytter cookies for visse områder av Nettstedet vårt, herunder, men ikke begrenset til sesjonsbaserte cookies, tredjeparts cookies og faste cookies. Cookies er filer som lagrer informasjon på harddisken din eller i nettleseren din. Dette innebærer at vårt Nettsted kan oppdage at du har besøkt Nettstedet tidligere slik at det legges til rette for din tilgang til Nettstedet, at din opplevelse av Nettstedet tilpasses for deg, og at du tillates å gå gjennom prosesser som f.eks. betalingsprosesser på Nettstedet.

De gjør det enklere for deg å vedlikeholde dine preferanser på Nettstedet (herunder å huske dine innloggingsdetaljer når du får tilgang til avgrensede områder på vårt Nettsted). Ved å se hvordan du benytter Nettstedet kan vi skreddersy Nettstedet for dine preferanser og måle Nettstedets brukervennlighet. Du kan finne mer informasjon om de forskjellige typene av cookies på www.allaboutcookies.org.  Nedenfor finner du informasjon og en lenke som gir nærmere og detaljert informasjon om cookiene som benyttes på vårt Nettsted.

Vi bruker cookies for å:

 • Plassere reklame for våre produkter på andre eksterne nettsteder. Vi gjør dette ved å tillate tredjeparter som Google og Adserve å plassere cookies på Nettstedet som gir dem mulighet til å oppdage ditt besøk på Nettstedet og preferanser som vises når du er der, og dine besøk hos påfølgende tredjeparts nettsteder i deres annonseringsnettverk. Dette gir oss muligheten til å gi deg skreddersydd reklame på slike tredjeparts nettsteder basert på den informasjonen vi har samlet om dine preferanser når du har besøkt vårt Nettsted.
 • Hjelpe Nettstedet til å fungere korrekt og sikre at såkalt ‘add to basket’, navigasjon og landspesifikke nettstedsinnstillinger opprettholdes.
 • Overvåke Nettstedets ytelse og sikre at vi leverer en rask brukeropplevelse.
 • Tillate deg å dele innhold med sosiale nettverk, uttrykke interesse for innhold og koble sammen dine nettverk i sosiale medier.
 • Å tillate oss å samle inn anonyme data om bruk av Nettstedet for å hjelpe oss å forbedre brukervennligheten, innholdet og brukeropplevelsen knyttet til Nettstedet. Dette inkluderer analyse cookies som Google Analytics. Vi bruker også Google Analytics for å samle informasjon om din online aktivitet på Nettstedet, som f.eks. nettsidene du besøker, lenkene du klikker på og søkene du utfører på Nettstedet. Vi bruker informasjonen for å lage rapporter og hjelpe oss å forbedre Nettstedet. Cookiene samler inn informasjon i anonym form, herunder antall besøkende på Nettstedet, hvorfra besøkende har kommet til nettstedet og de sidene de har besøkt. For mer informasjon om den informasjonen som samles inn ved bruk av Google Analytics kan du besøke http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • Vurdere tredjeparts konvertering ved å tillate oss å samle inn anonyme data om hvordan vår markedsføring fungerer.

Du kan klikke her for mer detaljert informasjon om alle typer av cookies som brukes på Nettstedet, formålet med dem og om de opererer som en sesjonsbasert cookie eller en såkalt fast cookie.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan vanligvis stille inn nettleseren din til å avvise cookes. Du kan slette eller avvise cookies ved å endre innstillingene i nettleseren. (Klikk “Hjelp” i verktøylinjen i de fleste nettlesere for instruksjoner eller gjennomgang av en såkalt cookie management guide som er utgitt av the Interactive Advertising Bureau – www.allaboutcookies.org.) Dersom du gjør dette er det mulig at noen av elementene og tjenestene  på Nettstedet ikke vil fungere korrekt. For å velge å ikke bli sporet av Google Analytics på tvers av alle nettsteder kan du gå inn på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Din fortsatte bruk av Nettstedet vil bli behandlet som et samtykke til bruk av disse cookiene for de formålene som er beskrevet.

Vil mine personopplysninger bli overført til utlandet?

Europeisk personopplysningsregulering tillater eksport av personopplysninger til andre land som er underlagt tilstrekkelig beskyttelsesnivå for å behandle personopplysninger. Vi vil sikre at overføring utenfor EØS-området underlegges tilstrekkelig vern ettersom personvernstandarder i slike land kan avvike fra de som gjelder i EØS-området.

Dersom vi overfører personopplysninger til en person, selskap, kontor, filial, organisasjon, tjenestetilbyder eller agent i et annet land, vil vi sikre at vi har iverksatt egnede sikkerhets- og personverntiltak overfor slike tredjeparter som dekker hvordan de oppbevarer og vedlikeholder personopplysninger på våre vegne.

KONKURRANSEBETINGELSER – Azores: Vinn en reise med ghd

(Konkurrensen utløper fredag den 24/6-2016 kl 10.00)

FOR AT DELTAGER:

 • For å delta i konkurrensen skal du melde deg på nyhetsbrevet på blog.ghdhair.no/vinnenreisemedghd
 • For å delta i konkurransen må du være bosatt Norge
 • Du kan kun melde deg på ghd bloggens nyhetsbrev med samme e-mail adresse én gang.
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du konkurransebetingelsene, som utgjøres av betingelsene i ovenstående media og nærværende konkurransebetingelser.
 • Konkurrensen utløper fredag den 24/6-2016  kl 10.00
 • Du må være 18 år for å delta.

KONKURRANSEBETINGELSER

 • En vinner blir valgt ved loddtrekning bland de som har meldt  seg  på nyhetsbrevet på blog.ghdhair.dk, blog.ghdhair.no og blog.ghdhair.se den 24. juni 2016 kl 10.00
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du at ghd Scandinavia offentliggjør dit navn og etternavn på ghds sosiale medier – samt at vi fritt kan gjenbruke det/de innsendte forslag i ghds sosiale medier og i andre markedsføringssammenhenger vederlagsfritt. 
 • ghd Scandinavia forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag ved mistanke om juks. ghd Scandinavia fraskriver seg ansvaret for feil eller mangler i programvare som brukes for å delta i konkurransen, og samt andre feil i konkurransegrunnlaget.
 • Dersom konkurransen prosessen oppstår tvil konkurranse bestemmer ghd Scandinavia hvordan å oppfylle dem.
 • Eventuell skatt for premiene skal betales av vinnerne.
 • Informasjon om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.

PREMIE

 • Premien er 1 reisegavekort til en verdi av kr. 15.000.
 • Reisen kan ikke byttes til kontanter.
 • Reisen skal være booket hos Solia senest den 20/6 -2019.

ANNONSERING AV VINNEREN:

 • Vinneren vil bli annonsert i en privat e-mail, i et oppslag på facebook.com/ghddanmark, facebook.com/ghdnorge og facebook.com/ghdsverige samt i en post på Instagram fredag den 24/6 kl.14,
 • Hvis du er vinneren skal du for, at vi kan sende deg premien sende oss dit fulle navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk.
 • I emnefeltet, skal du skrive det konkurranse nummer, som du får via e-mailen fra ghd Scandinavia.
 • Har vi ikke hørt fra vinneren innen 14 dager etter trekningen, vil en ny vinner bli trukket ved loddtrekning.

PREMIEN

 • Premien er personlig og gavebevis på reisen vil bli sendt innen 3 uker etter trekningsdatoen og kan ikke byttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrensen er ikke kjøpsbetinget. 
 • ghd forbeholder seg retten til å slette støtende innlegg.
 • Medarbeidere i ghd, kan ikke delta i konkurrensen.
 • Konkurrensen utloddes av ghd Scandinavia aps, Skanderborgvej 234, 1th, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurranse er hverken sponset, støttet eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram. Når du gir tillatelse til bruk av dine opplysninger og informasjoner gis disse til ghd Scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.

Har du spørsmål vedr. konkurrensen kontakt vennligst marketing@ghdscandinavia.dk

Hilsen

ghd Scandinavia

KONKURRANSEBETINGELSER

FOR AT DELTAGER:

 • For å delta i konkurransen må du oppfylle betingelsene som fremgår av innlaegget
 • Du får kun et lodd i konkurransen, uansett hvor mange ganger du "kommentarer” innlegget.
 • Konkurrensen gjelder i det tidsrommet som er angitt i innlegget
 • Du må være 18 år for å delta.

KONKURRANSEBETINGELSER

 • Vinderen blir valgt blant deltagerne ved loddtrekning.
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du at ghd Scandinavia offentliggjør dit navn og etternavn på ghds sosiale medier – samt at vi fritt kan gjenbruke det/de innsendte forslag i ghds sosiale medier og i andre markedsføringssammenhenger vederlagsfritt. 
 • ghd Scandinavia forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag ved mistanke om juks. ghd Scandinavia fraskriver seg ansvaret for feil eller mangler i programvare som brukes for å delta i konkurransen, og samt andre feil i konkurransegrunnlaget.
 • Eventuell skatt for premiene skal betales av vinnerne.
 • Informasjon om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.

HOVEDPREMIE

 • Beskrivelsen av premien finner du i innlegget til den relevante konkurransen.

ANNONSERING AV VINNEREN:

 • Vinneren vil bli annonsert i tråden på innlegget samt i et innlegg på veggen kl 12, 14 arbeidsdager etter lanseringsdatoen.
 • Vinneren får også besked via en privat besked
 • Har vi ikke hørt fra vinneren innen en uke etter utrekningen, vil en ny vinner bli trukket ved loddtrekning.
 • Hvis du er vinneren skal du innen en uke etter utrekningen, for at vi kan sende deg premien, sende oss ditt fulle navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk. I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrensen. Emnet på konkurrensen opplyses i innlegget, hvor vinneren offentliggjøres.

PREMIEN

 • Premien er personlig og vil bli sendt innen 14 dager etter trekningens dato og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrensen er ikke kjøpsbetinget. 
 • ghd forbeholder seg retten til å slette støtende innlegg.
 • Medarbeidere i ghd, kan ikke delta i konkurrensen.
 • Konkurrensen utloddes av ghd Scandinavia aps, Rudolfgårdsvej 1d, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurranse er hverken sponset, støttet eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram. Når du gir tillatelse til bruk av dine opplysninger og informasjoner gis disse til ghd Scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.

Har du spørsmål vedr. konkurrensen kontakt vennligst marketing@ghdscandinavia.dk

Hilsen

ghd Scandinavia

Darling, it's
The Thought
That counts
limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't
want to
get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

We think
they’ve got
the hint

You know what you want, and we like that! We are on a missions to make sure you get the gift you really want, and it seems you are too. Unfortunately, sometimes less is more and you have used all of your hints for today. But there is always tomorrow!

Thanks,
You've just
sent the hint

Surprises can be great when they're just what you're after. We hope your not-so-subtle hint gets you the gift you really want. Just to make sure, drop more hints so they get the message.