GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

   THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

Terms & Conditions


Jemella Limited (trading as ghd) – Vilkår for Bruk

Sist oppdatert: April 2012

Innledning

Dette nettstedet på www.ghdhair.com, herunder ethvert diskusjonsforum på nettstedet (“Nettstedet”) drives av [Insert the Norwegian entity (trading as ghd), et norsk selskap (med organisasjonsnummer 28497792, adresse Cort Adelers Gate 17, Oslo, 0254, (samlet, “ghd” eller “vi/oss/vår”). ghd kan kontaktes på ovennevnte adresse.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet, og på ditt besøk på Nettstedet.

Avtale

Bruk av Nettstedet

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller informasjon eller materiale på Nettstedet, vennligst kontakt oss via e-post [ghd-online@ghdhair.com] eller per telefon [+44 (0) 845 330 1133]. 

Bruk av Nettstedet underlagt disse Vilkår for Bruk, som angir hvilke bestemmelser som gjelder for din bruk av Nettstedet. Vennligst les disse Vilkår for Bruk nøye.  Dersom du ikke samtykker til Vilkår for Bruk, vennligst ikke bruk Nettstedet.

Vilkår for Bruk

1.     Endringer

Vi forbeholder oss rett til å endre, editere, slette eller revidere innholdet på Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkår for Bruk.  Vennligst sjekk denne siden for endringer i Vilkår for Bruk.

2.     Vilkår for Salg, Registrering, Brukerkontoer og Passord

2.1  Disse Vilkår for Bruk gjelder ikke for salg av varer via Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre Vilkår for Salg

2.2  Tilgang til enkelte tjenester på Nettstedet vil kunne kreve registrering og oppretting av brukerkonto. Vennligst forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registrering er korrekte og fullstendige til enhver tid, og informer oss umiddelbart om endringer i opplysningene du har oppgitt ved registrering. Du vil ikke kunne opprette brukerkonto med mindre du er minst 11 år gammel.

2.3  Når du registrerer deg for en brukerkonto til Nettstedet, vil du bli bedt om et passord. Du samtykker til å være ansvarlig for å holde konfidensielt dine påloggingsdetaljer og passord, og for å begrense tilgang til din datamaskin for å forhindre uautorisert tilgang til din brukerkonto.  Du samtykker til å varsle oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at dine påloggingsdetaljer eller passord er gått tapt eller de vil kunne bli brukt av uvedkommende.  Vennligst klikk her dersom du til har behov for å resette passordet. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres via din brukerkonto eller ditt passord, og, hensyntatt artikkel 6.5, vil vi ikke være ansvarlige, direkte eller indirekte, for tap eller skade av noen art som pådras som en følge av, eller i forbindelse med, din manglende overholdelse av dette avsnittet i Vilkår for Bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å stanse eller terminere din bruk av Nettstedet, for enhver årsak, og uten varsel.

3.     Immaterielle Rettigheter

3.1  Vi er eier eller lisenstaker av alle opphavsrettigheter, design rettigheter, database rettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på Nettstedet, og til materiale som publiseres på Nettstedet. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter til våre immaterielle rettigheter eller til tredjeparts immaterielle rettigheter. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gis deg, forblir hos oss.

3.2  Du kan bruke Nettstedet kun for det formål å delta i Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert under) eller for å bestille Produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke. Du samtykker til å ikke endre eller slette eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du har ikke anledning til å endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, inkorporere, reprodusere, republisere legge ut, overføre eller selge noe innhold, herunder immaterielle rettigheter i, som vises på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver ut, kopierer eller laster ned en del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkår for Bruk, vil din rett til å bruke Nettstedet opphøre umiddelbart og du må, på vårt valg, enten returnere eller ødelegge alle kopier av materialet.

4.     Lenke til tredjeparts nettsteder og restriksjoner

4.1  Bruk av tredjeparts nettsteder er helt og holdent på eget ansvar.  Lenker på Nettstedet vil kunne lede til nettsider som ikke er under vår kontroll, og vi tar intet ansvar for innhold på noen slik lenket nettside eller for lenker inneholdt på disse nettsidene. Lenker på Nettstedet er lagt ut kun for din bekvemmelighet, og slike lenker innebærer ikke pålitelighet eller vår godkjennelse av innhold på tredjeparts nettside.

4.2  Disse Vilkår for Bruk gjelder ikke for tredjeparts nettsider som en lenket til Nettstedet. Du anbefales å lese disse nettsidenes vilkår for bruk før du bruker dem eller retter spørsmål eller kommentarer om de lenkede nettsidene til den relevante nettsidetilbyder.

4.3  Du (alene eller ved bruk av tredjepart) har ikke anledning til å legge ut lenker fra egne nettsider til Nettstedet (enten via hypertekstlenke, dyplenker, inkorporering, toggling eller på annen måte) uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, som vi, basert utelukkende på vårt eget skjønn, gir eller avslår.

4.4  Du samtykker til at du ved besøk på Nettstedet ikke skal price scrape or harvest pricing, enten manuelt eller ved bruk av webspider, webrobot eller annen webcrawler eller annen teknologi.

5.     Brukeranmeldelse og Bidrag

5.1  Brukere av Nettstedet har anledning til å gi produktanmeldelser, profiler, bilder portfolio, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, feedback, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiale via Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet ”Bidrag”), så lenge slike Bidrag samsvarer med vår standard for bidrag, som er beskrevet under i artikkel 5.2 (”Standard for Bidrag”).

5.2  Standard for Bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for ethvert materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for enhver interaktiv tjeneste knyttet til Nettstedet Salon & Stylist Feed.  Du må handle i samsvar med formålet i de følgende standardene så vel som i Vilkår for Bruk.  Standardene gjelder for deler av bidrag, og hele bidraget.

5.2.2  Bidrag må:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta);

5.2.2.2  være oppriktige (når de omhandler synspunkter); og

5.2.2.3  overholde relevante lover og regler i Norge.

5.2.3  Biidrag kan ikke:

5.2.3.1  være ærekrenkende, støtende, uanstendig, hatefullt eller oppviglende;

5.2.3.2  fremme eksplisitt seksuelt materiale;

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, sex, religion, nasjonalitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering eller alder;

5.2.3.4  fremme, oppmuntre til eller medvirke til en ulovlig handling, herunder vold, misbruk av datamaskin eller krenking av tredjeparts immaterielle rettigheter;

5.2.3.5  lages på en måte som innebærer brudd på en lovpålagt plikt overfor tredjepart, som for eksempel avtaleforpliktelse eller konfidensialitetsforpliktelse;

5.2.3.6  være truende, misbrukende eller krenke andres rett til privatliv, eller forårsake irritasjon, ubeleilighet eller unødvendig engstelse eller kunne trakassere, urolige, gjøre pinlig berørt eller alarmere en annen person;

5.2.3.7  ville kunne forlede eller parodiere noen, eller misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person; eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standard for Bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkår for Bruk som ligger til grunn for din bruk av Nettstedet. Vi avgjør etter vårt skjønn om slikt brudd har funnet sted. Dersom et brudd av Standard for Bidrag har funnet sted, vil vi kunne ta de steg som vi anser nødvendig, herunder ethvert av de følgende steg:

5.3.1  straks, enten midlertidig eller for godt, trekke tilbake din rett til å bruke Nettstedet;

5.3.2  straks, enten midlertidig eller for godt, fjerne materiale som du har lastet opp eller lagt ut på Nettstedet;

5.3.3  utstede en advarsel til deg;

5.3.4  rettslige steg mot deg for dekning av samtlige kostnader på skadesløshetsbasis (herunder rimelige administrative or juridiske kostnader) som kan tilbakeføres til bruddet;

5.3.5  ytterligere rettslige steg mot deg; og

5.3.6  fremlegge slik informasjon til myndighetene som vi med rimelighet anser nødvendig.

5.4  Ethvert Bidrag skal være, og forbli, vår eiendom, og ved å lage et Bidrag til Nettstedet samtykker du til å overdra til oss samtlige rettigheter i hele verden, og fullt eierskap til alle immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil ha eierskap og alle eksklusive rettigheteri Bidragene og vi vil ikke være begrenset på noen måte når det gjelder vår bruk, kommersiell eller ikke-kommersiell, av et Bidrag.  Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidrag konfidensielt, eller til å betale vederlag eller royalty for noe Bidrag, eller til å besvare noe Bidrag.

6.     Fraskrivelse av ansvar

6.1  Selv om vi har tatt alle rimelige steg for å sikre korrekthet og fullstendighet i informasjonen på Nettstedet, tilbys den på en ”as is” basis, og vi gir ingen garanti og gir ingen forsikringer med hensyn til korrekthet og fullstendighet av innholdet på Nettstedet.  Videre gis det ingen garantier om at Nettstedet skal være tilgjengelig eller uten avbrudd, og intet ansvar aksepteres med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av Nettstedet er på brukerens egen risiko og vi gir ingen garanti for at bruk av Nettstedet eller nedlastet materiale ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder tap av data eller virus. Du anbefales å ta alle egnede sikkerhetsforanstaltninger (som å installere anti-virus programvare og brannmurer) før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Hensyntatt artikkel6.5 under, vil vi ikke ha ansvar overfor deg for noe av det følgende (uavhengig av om vi ble gjort oppmerksom på, eller var klar, muligheten for slikt tap), krav oppstått som følge av eller i forbindelse med bruk av Nettstedet, herunder, forvoldt skade, herunder uaktsomhet, kontraktsbrudd, villedning (dog ikke bedragersk villedning), krenkelse av immaterielle rettigheter under noe lands lov eller annet:

6.3.1  indirekte eller avledet tap;

6.3.2  tap eller skade oppstått som følge av endringer gjort på Nettstedet av uautorisert tredjepart;

6.3.3  tap av forretning, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser;

6.3.4  handling foretatt som svar på brudd på Standard for Bidrag beskrevet i artikkel 5.3 over; eller

6.3.5  forsinkelse i eller manglende utførelse av dine plikter under Vilkår for Bruk som oppstår utenfor din rimelige kontroll, herunder noen av de følgende: myndighetsutøvelse av regjering, krig, brann, flom, eksplosjon eller sivilt opprør, svikt i teknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder svikt i å skaffe data) og streik / lockout.

6.4  Med mindre annet fremgår uttrykkelig i disse Vilkår for Bruk, fraskriver vi oss enhver garanti, enten uttrykkelig eller innforstått (av lov eller annet) med mindre dette er i strid med ufravikelig lov.

6.5  Vi fraskriver oss ikke ansvar overfor deg for:

6.5.1  død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;

6.5.2  svindel eller bedragerske utsagn;

6.5.3  bestemmelser i kjøpsloven av 1988;

6.5.4  ansvar med hjemmel i forbrukerkjøpsloven av 2002; eller

6.5.5  ethvert ansvar som det vil være i strid med lov å fraskrive, eller forsøke å fraskrive.

7.               Forskjellig

7.1  Disse Vilkår for Bruk er underlagt engelsk og walisisk rett.

7.2  Dersom en bestemmelse i disse Vilkår for Bruk anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves av en domstol, vil bestemmelsen tas ut av Vilkår for Bruk og de øvrige bestemmelsene består uendret.

7.3  Ingen forsinket eller uteblitt utøvelse av våre rettigheter eller rettsmidler under disse Vilkår for Bruk skal tolkes som en fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler, heller ikke skal en enkel eller delvis utøvelse av slike rettigheter eller rettsmidler frata oss retten til senere utøvelse av de resterende rettsmidler eller rettigheter.

7.4  Vennligst les Retningslinjer for personvern og bruk av cookies [Note: hyperlink to be inserted] som inneholder viktig informasjon om behandling av personopplysningene du oppgir ved bruk av Nettstedet.

Konkurranser eller andre promoteringsinnslag som fra tid til annen gjøres tilgjengelig via Nettstedet, vil kunne ha egne vilkår. I så tilfelle vil du måtte lese og akseptere disse vilkårene før du deltar i konkurranser eller innslag.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE  

1. DEFINITIONS

1.1 When the following words with capital letters are used in these Terms, they have the meaning set out below:

(a) Event Outside Our Control: is defined in clause 10.2;

(b) Order: your order for the Products via the website;

(c) Products: the goods and/or gift cards that We are selling to you;

(d) Terms: the terms and conditions set out in this document; and

(e) We/Our/Us: GHD Scandinavia ApS, trading as ghd, of Cort Adelers, Gate 17 Oslo, Oslo 0254.

1.2 When We use the words "writing" or "written" in these Terms, this will include e-mail unless We say otherwise.

2. OUR CONTRACT WITH YOU

2.1 These are the terms and conditions on which We supply Products to you.

2.2 Please ensure that you read these Terms carefully and check that the details of your Order are complete and accurate before you submit the Order.

2.3 These Terms and the Order constitute the whole agreement between you and Us.

2.4 When you submit the Order to Us, this does not mean We have accepted your Order. Our acceptance of the Order will take place as described in clause 2.5. If We are unable to supply you with the Products, We will inform you of this and We will not process the Order.

2.5 These Terms will become binding on you and Us when We issue you with a written acceptance of an Order, at which point a contract will come into existence between you and Us.

2.6 We shall assign an order number to the Order and inform you of it when We confirm the Order. Please quote the order number in all subsequent correspondence with Us relating to the Order.

3. CHANGES TO ORDER OR TERMS

3.1 We may revise these Terms from time to time so you should check the Terms prior to placing any future Order.

3.2 If you wish to cancel an Order before it has been fulfilled, please see your right to do so in clause 12.

4. DELIVERY OF PRODUCTS

4.1 Please note that timescales for delivery and delivery charges will vary depending on the availability of the Products (including any pre-orders) and your address. Please consult the “Payment & Delivery” section of the website.

4.2 Delivery of an Order shall be completed when We deliver the Products to the address you gave Us.

4.3 If We are not able to deliver the whole of the Order at one time due to operational reasons or shortage of stock, We will, except where your Order includes a pre-order, deliver the Order in instalments. We will not charge you extra delivery costs for this. However, if you ask Us to deliver the Order in instalments, We may charge you extra delivery costs. Each instalment shall constitute a separate contract governed by these Terms. If We are late delivering an instalment or one instalment is faulty, that will not entitle you to cancel any other instalment.

4.4 The Products will be your responsibility from the completion of delivery.

4.5 You own the Products once We have received payment in full.

4.6 On delivery of your Order please check the Products against the delivery note or covering email in the case of gift cards. If there is any discrepancy or if any Product is damaged please contact us within 7 days of receipt.

4.7 If you have not received your Order within 7 days of receiving the order confirmation please contact us.

5. IF PRODUCTS ARE FAULTY

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will affect these legal rights.

6. OUR WARRANTY

6.1 We warrant that on delivery and for the period set out below, the Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described in clause 6.2.

Product

Warranty Period

Stylers

2 years

Curlers

2 years

Hair dryers

1 year

Brushes

6 months

Hair care/styling products

6 months

6.2 This warranty does not apply to any defect in the Products arising from:

(a) fair wear and tear;

(b) wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;

(c) if you fail to operate or use the Products in accordance with the user instructions; and

(d) any alteration or repair by you or by a third party.

6.3 This warranty is in addition to your legal rights in relation to a Product that is faulty or not as described.

7. GIFT CARDS

7.1 Gift cards are only redeemable for goods on this website and may not be used to purchase further gift cards or exchanged for cash.

7.2 After making a purchase with your gift card no change will be given but any remaining balance may be applied to future purchases.

7.3 Gift cards will expire 12 months from the date purchase. At expiry, any remaining balance will be lost.

7.4 Gift cards may only be used to buy products from the same ghd country website as the gift card was bought from. For example, a gift card bought on the UK part of our website can only be used to buy goods from the UK part of our website.

7.5 Please protect your gift card and treat it as though it is cash. We cannot be responsible for gift cards that are lost, stolen or damaged.

7.6 If any goods purchased with a gift card are exchanged or refunded, any money owed to you will be added to the balance on a gift card.

8. PRICE AND PAYMENT

8.1 The price of the Products will be the price in force at the time We confirm your Order. Our prices may change at any time, but price changes will not affect Orders that We have confirmed with you.

8.2 All prices include VAT.

8.3 Depending on the method of delivery you select the prices for the Products may exclude delivery costs, which will be added to the total amount due. Please see the “Payment & Delivery” section of the website.

8.4 You must make payment for Products by credit or debit card or, if using Paypal, another method accepted by Paypal. We will collect funds from you when We despatch the Products.

9. OUR LIABILITY TO YOU

9.1 If We fail to comply with these Terms, We are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of Our breach of the Terms or Our negligence in each case up to the value of the applicable Order, but We are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if it was an obvious consequence of our breach or if it was contemplated by you and Us at the time we entered into the contract.

9.2 We do not exclude or limit in any way Our liability for:

(a) death or personal injury caused by Our negligence or the negligence of Our employees, agents or subcontractors;

(b) fraud or fraudulent misrepresentation;

(c) any other liability that cannot be excluded by law.

10. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

10.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of Our obligations under these Terms that is caused by an Event Outside Our Control.

10.2 An Event Outside Our Control means any act or event beyond Our reasonable control, including strikes, lock-outs or other industrial action by third parties, civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war, fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster, or failure of public or private telecommunications networks.

10.3 If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of Our obligations under these Terms:

(a) We will contact you as soon as reasonably possible to notify you; and

(b) Our obligations under these Terms will be suspended and the time for performance of Our obligations will be extended for the duration of the Event Outside Our Control. Where the Event Outside Our Control affects Our delivery of Products to you, We will arrange a new delivery date with you after the Event Outside Our Control is over.

11. PROMOTIONS

11.1 No promotion, discount or promotional code available for redemption on the website may be used in conjunction with another offer.

11.2 Only one promotional code can be used per Order.

11.3 A promotional code cannot be applied to an Order after it has been placed.

12. YOUR CANCELLATION RIGHTS

You have a right to cancel a contract at any time between placing your Order and 14 days from the day after the day you receive your Order. If you wish to cancel the contract, you must let Us know by telephone, letter, fax or email and then return the Products to Us. We shall provide you with a refund of the price paid for the Product within 14 days of the date we receive the Products or, if earlier, within 14 days from the date you provide proof of postage to Us.

13. OUR CANCELLATION RIGHTS

We may have to cancel an Order before the Products are delivered, due to an Event Outside Our Control or the unavailability of stock. We will contact you as soon as reasonably possible if this happens and offer you a choice of a refund or an alternative product.

14. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US

14.1 We are a company based in Denmark and Our registered office is at Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

14.2 If you have any questions or if you have any complaints, please contact Us. You can contact Us by telephoning Our customer service team on +47 22 44 89 00 or by e-mailing Us using the contact form on the website.

14.3 If you wish to contact Us in writing, or if any clause in these Terms requires you to give Us notice in writing, you can send this to Us by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address set out in clause 14.1. We will confirm receipt of this by contacting you in writing. If We have to contact you or give you notice in writing, We will do so by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address you provide to Us in the Order.

15. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION

We will use the personal information you provide to Us in accordance with the Privacy Policy set out on this website.

16. OTHER IMPORTANT TERMS

16.1 We may transfer Our rights and obligations under these Terms to another organisation and We will always notify you in writing if this happens.

16.2 You may only transfer your rights or your obligations under these Terms to another person if We agree in writing.

16.3 This contract is between you and Us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.

16.4 Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining terms will remain in full force and effect.

16.5 If We fail to insist that you perform any of your obligations under these Terms, if We do not enforce Our rights against you or if We delay in doing so that will not mean that We have waived Our rights against you and will not mean that you do not have to comply with those obligations. If We do waive a default by you We will only do so in writing and that will not mean that We will automatically waive any later default by you. 

300115_1437

Jemella Limited (under navnet ghd) – Retningslinjer for personvern og bruk av cookies

Sist oppdatert: Mai 2016

Det er svært viktig for oss å ivareta våre kunders personvern og alle personopplysninger du gir oss blir håndtert i overensstemmelse med disse Retningslinjer for personvern og cookies. Jemella Limited (med forretningsnavn ghd) er registrert under organisasjonsnummer Z1663328, og som Behandlingsansvarlig hos det britiske Datatilsynet/Information Commissioner’s Office. Opplysningene vil samles inn og behandles i samsvar med den britiske Personopplysningsloven av 1998. Disse Retningslinjer for personvern og cookies regulerer hvordan vi bruker og beskytter de personopplysningene du gir oss når du bruker ghdhair.com (“Nettsiden”). Dersom du har spørsmål vedrørende disse retningslinjene eller er uenig i dem, vennligst kontakt oss via e-postadressen ghd-online@ghdhair.com eller ring oss på +47 2244 8900 før du begynner å bruke denne Nettsiden.

Retningslinjene for personvern og cookies vil fra tid til annen kunne bli endret ved at denne siden oppdateres.  Du bør besøke denne siden med jevne mellomrom og lese disse retningslinjene på nytt for å forsikre deg om at du godtar endringene. Retningslinjene er sist oppdatert mai 2016.

Hvilke personopplysninger registrerer vi?

Dersom du ikke registrerer deg hos oss og oppretter en konto, vil du som hovedregel kunne bruke Nettsiden uten at vi samler inn personopplysninger om deg. Vi vil likevel kunne lagre en visse typer ikke-personlig informasjon uten at du registrerer deg hos oss, som for eksempel oversikt over dine bevegelser på Nettsiden.

Dersom du registrerer deg hos oss, vil vi kunne tilby tilleggstjenester. Når du oppretter en konto hos oss kan vi lagre og bruke følgende informasjon:

 • ditt navn og dine kontaktopplysninger (inkludert postadresse, e-postadresse og telefonnummer) og andre kontaktopplysninger du gir oss;
 • betalingsinformasjon, inkludert kredittkortopplysninger;
 • annen informasjon du legger inn når du registrerer deg og oppretter konto hos oss;
 • informasjon du oppgir når du kjøper produkter fra Nettsiden
 • informasjon fra salonger når du kjøper et ghd-produkt fra den salongen;
 • informasjon du oppgir dersom du rapporterer om et problem på Nettsiden;
 • registrerte bestillinger av produkter og/eller tjenester, som du har lagt inn via Nettsiden;
 • når du kontakter oss vil korrespondansen registreres;
 • registrert deltagelse i ghd-konkurranser eller markedskampanjer du melder deg på; og
 • informasjon om dine besøk på Nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til, trafikkdata, avkortede IP-adresser og kommunikasjonsdata og ressursene du aksesserer.

 

Hva gjør vi med personopplysningene vi lagrer?

Vi bruker personopplysningene til å forbedre tjenestene vi tilbyr deg, og spesielt av følgende grunner:

 • for å gjøre din bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr deg enklere;
 • for å behandle og ta i mot betalinger fra deg når du kjøper produkter fra Nettsiden;
 • for interne registre;
 • for å forbedre våre produkter og tjenester;
 • for å forbedre og tilpasse din opplevelse når du besøker Nettsiden;
 • for å reklamere for spesielle produkter vi tror du kan være interessert i, når du besøker Nettsiden eller andre eksterne nettsider;
 • for å kommunisere med deg via e-post, telefon eller post hvis du har bestilt eller kjøpt produkter fra oss, enten vedrørende ordren eller kjøpet eller andre forhold i forbindelse med transaksjoner mellom oss, eller ditt kundeforhold eller din konto (hvis du har en) hos oss;
 • for å besvare forespørsler fra deg;
 • statistisk analyse;
 • for å, fra tid til annen, kontakte deg via e-post, telefon eller post med det formål å gjennomføre markedsføringshenvendelser, markedsundersøkelser, gi tilbakemeldingsmuligheter og informasjon om våre produkter, tjenester, promotering og arrangementer eller spørsmål;

 

Hvem deler vi disse opplysningene med?

Personopplysningene dine vil bli brukt til de ovenfor nevnte formål, av relevant personale i ghd og av de som hjelper dem med deres oppgaver. De vil også gjøres tilgjengelige for våre autoriserte tjenesteytere som jobber med oss og som utfører enkelte tjenester på vegne av oss f.eks. IT- support og vedlikehold, kundeservice, vertskapstjenester, markedsføringstjenester og online betalingstjenester.  Disse tjenesteyterne vil ha tilgang til personopplysninger for å kunne utføre sine oppgaver på vegne av oss. De har ikke lov til å dele eller bruke slik informasjon for noe annet formål. ghd kan også, dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor ghds selskapsgruppe, i den grad det er nødvendig for å oppfylle bestillinger du har lagt inn eller av ledelseshensyn, for konsernanalyser og beslutningstaking. 

ghd kan også utlevere dine personopplysninger:

 • i svar på en rettskjennelse, eller begjæring om å samarbeide med lov- og ordensmyndighet eller annen offentlig myndighet, for å fastslå eller utøve sine lovlige rettigheter, forsvare rettskrav, eller slik det på annen måte vil kunne kreves eller tillates av gjeldende lover og/eller forskrifter;
 • når ghd er av den oppfatning at deling av informasjon er formålstjenlig i forbindelse med forsøk på å undersøke, forhindre, eller anlegge sak i forbindelse med ulovlige aktiviteter, antatt svindel eller annen urett; for å beskytte og forsvare ghds rettigheter, eiendom eller sikkerhet, dets kunder, personell, leverandører eller andre, for å overholde gjeldende lover eller samarbeide med lov- og ordensmyndigheter, eller for å håndheve sine betingelser eller andre avtaler; og
 • til potensielle eller faktiske kjøpere, dersom ghd selger deler av sin virksomhet eller sine aktiva. I dette tilfellet vil opplysningene kun utleveres i anonymisert form.

Bortsett fra i de ovenfor nevnte tilfeller, vil vi ikke overføre, vise, selge, distribuere eller leie ut dine personopplysninger til tredjepart hvis vi ikke har din tillatelse til å gjøre dette, eller loven krever eller tillater det.

 

Direkte markedsføring og dine preferanser

ghd og andre medlemmer av Jemellas selskapsgruppe vil kunne ønske å gi deg informasjon om nye produkter, markedsføringskampanjer, spesialtilbud og annet som kan være av interesse for deg, og invitere deg til å delta i markedsundersøkelser. Denne kommunikasjonen vil kunne foregå via post, telefon, e-post eller SMS.

Når ghd sender deg direkte markedsføring eller markedsundersøkelser elektronisk vil ghd sørge for at du enkelt kan melde deg ut av å motta ytterligere markedsføring. Det vil for eksempel i e-poster være vedlagt avmeldingslink, eller en e-postadresse du kan bruke for å melde deg av. Dersom du melder deg av vil ghd og medlemmer av Jemellas selskapsgruppe stoppe all markedsføring, så fort de har fått registrert endringen og innen rimelig tid. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring ved å ta kontakt med ghd via kontaktinformasjonen som står øverst i denne meldingen.  Dersom du melder deg av vil ikke ghd nødvendigvis fjerne alle dine personopplysninger fra databasen(e) sin(e) men vil registrere og respektere dine endrede preferanser hva angår direkte markedsføring.

 

Hvordan få innsyn i eller rette opplysninger vi har registrert

I henhold til den britiske Personopplysningsloven av 1998 kan du når som helst be om å få opplyst hvilke personopplysninger om deg som er registrert hos oss.  Dersom du ønsker kopi av opplysningene som er lagret om deg, vennligst kontakt oss hos ghd, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Hvis du tror at vi har opplysninger om deg som ikke er riktige eller som er ufullstendige, vennligst skriv til oss eller send oss en e-post så snart som mulig. Vi vil korrigere eller oppdatere opplysningene så fort som mulig. 

Alternativt kan du korrigere feil i opplysningene du har gitt oss, ved å logge inn på online-kontoen din.

 

Sikkerhet og lagring

Vennligst husk at Internett ikke er et sikkert medium.  Kommunikasjon over nettet, slik som e-poster, er ikke sikre hvis de ikke er krypterte.

Vi har sørget for egnede fysiske og elektroniske prosedyrer samt styringsprosedyrer for å beskytte og sikre opplysningene vi får online. Vi benytter bransjens standard krypteringsteknologi når vi innhenter eller overfører kunders kredittkortopplysninger som utveksles med vår Nettsideserver - alle dine kortopplysninger sendes fra din nettleser til vår sikre betalings-portal ved bruk av SSL-kryptering. Vår betalings-portal-leverandør bruker SSL-krypteringssystem).  All annen informasjon som overføres ledes gjennom en sikker tilkobling. 

Der hvor vi har gitt deg (eller hvor du selv har valgt) et passord som gir deg tilgang til spesielle deler av Nettsiden, er det ditt ansvar å holde passordet hemmelig.  Vi ber om at du ikke deler passordet ditt med noen.  All informasjon gitt via Nettsiden lagres på servere som befinner seg i EØS-området. Informasjonen vil administreres av personell i Storbritannia, som arbeider for ghd.  Slikt personell vil bl.a. kunne behandle betalingsopplysningene dine og yte supporttjenester.  Ved å oppgi personopplysninger om deg selv godtar du slik overføring, lagring og behandling. ghd vil ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dine opplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med disse Retningslinjer for personvern og cookies. 

 

Cookies

Vi bruker cookies på enkelte områder av Nettsiden vår, inkludert, men ikke begrenset til økt-cookies, tredjepartscookies og vedvarende cookies.  Cookies er filer som lagrer informasjon på harddisken din eller i nettleseren, som betyr at vår Nettside kan gjenkjenne at du har besøkt Nettsiden før, og som brukes til å forenkle tilgangen til Nettsiden, for å tilpasse din opplevelse av Nettsiden og å la deg gjennomføre handlinger, inkludert betalinger, på Nettsiden. De gjør det lettere for deg å beholde dine preferanser på Nettsiden (bl.a. ved å omnummerere påloggingsdetaljene dine når du klikker deg inn på begrensede områder på Nettsiden vår), og gjennom å se hvordan du bruker Nettsiden, kan vi tilpasse Nettsiden til dine preferanser og måle Nettsidens brukervennlighet. Du kan lære mer om de forskjellige cookiestypene på www.allaboutcookies.org. Vennligst se avsnittet og linken nedenfor for mer detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker på vår Nettside.

Vi benytter cookies for å:

 • legge inn annonser for produktene våre på andre eksterne nettsider. Dette gjøres ved at vi lar tredjeparter, inkludert Google og Adserve, ha cookies på Nettsiden vår, som gjør at de kan identifisere dine besøk på Nettsiden vår og preferanser som vises mens du er på den, og dine besøk på etterfølgende tredjeparts nettsider i deres annonsenettverk. Dette gjør oss i stand til å gi deg tilpassede annonser på disse tredjepartnettsidene basert på informasjonen vi har registrert at du har vist interesse for da du besøkte vår Nettside.
 • hjelpe Nettsiden med å fungere riktig og sikre at nettsideinnstillingene ‘legg i kurven’, navigasjon og innstillinger knyttet til land opprettholdes.
 • overvåke Nettsidens yteevne og sørge for at den oppleves som rask.
 • gi deg mulighet til å dele innhold med sosiale nettverk, utrykke interesse for innhold og tilkoble deg dine nettverk på sosiale medier.
 • gi oss mulighet til å samle anonym informasjon om bruk av Nettsiden for å hjelpe oss å forbedre Nettsidens brukervennlighet, innhold og brukeropplevelse. Dette inkluderer cookies som analyserer nettsiden, slik som Google Analytics. Vi bruker også Google Analytics til å samle informasjon om dine online-aktiviteter på Nettsiden, som for eksempel nettsidene du besøker, linkene du klikker på, og søkene du foretar på nettsiden.  Vi bruker informasjonen til å sette sammen rapporter og til å hjelpe oss med å forbedre siden. Informasjonskapslene samler informasjon i anonym form, bl.a. antall besøkende på Nettsiden, hvor de besøkende kom fra da de besøkte Nettsiden siden og sidene de har besøkt.  For mer informasjon om opplysningene som registreres ved hjelp av Google Analytics vennligst gå til: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • vurdere tredjepartkonvertering ved å la oss å samle inn anonyme opplysninger om hvordan vår markedsføring lykkes.

Vennligst klikk her for mer detaljert informasjon om hver enkelt type informasjonskapsel som brukes på Nettsiden, dens hensikt og hvorvidt den fungerer som en økt-cookie eller vedvarende cookie.

Når du besøker Nettsiden første gang, vil du i en pop-up-rute bli bedt om å ‘godta’ bruk av cookies hver gang du besøker Nettsiden. Hvis du nekter bruk av cookies på Nettsiden, vil det kunne medføre at enkelte deler av Nettsiden ikke fungerer optimalt. Dersom du overser pop-up-beskjeden, men fortsetter å bruke Nettsiden, vil dette oppfattes som et samtykke til bruk av cookies.

 

Vil mine personopplysninger bli overført til utlandet?

Europeisk personvernlovgivning tillater eksport av personopplysninger til andre land så fremt beskyttelsesnivået som tilbys er tilfredsstillende hva angår behandling av slike personopplysninger.  Vi vil sikre at overføringer utenfor EØS er underlagt tilfredsstillende beskyttelse ettersom personvernlovgivningen i de landene kan avvike fra EØS-standardene.

Dersom vi overfører personlig informasjon om deg til en person, et firma, kontor, filial, organisasjon, tjenesteyter eller representant i et annet land, vil vi sørge for at vi har tilstrekkelig sikkerhet og sikkerhetstiltak på plass hos slik tredjepart, inkludert hvordan de oppbevarer og bevarer all slags personlig informasjon på vegne av oss.

KONKURRANSEBETINGELSER:
”Er du klar FOR at vinNe den ultimativ gaven” MELD DEG PÅ GHD BLOGGENS NYHETSBREV PÅ BLOG.GHDHAIR.NO”

FOR AT DELTAGER:

 • For å delta i konkurransen må du oppfylle betingelsene som fremgår av innlaegget
 • Du får kun et lodd i konkurransen, uansett hvor mange ganger du "kommentarer” innlegget.
 • Konkurrensen gjelder i det tidsrommet som er angitt i innlegget
 • Du må være 18 år for å delta.
   

KONKURRANSEBETINGELSER

 • Vinderen blir valgt blant deltagerne ved loddtrekning.
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du at ghd Scandinavia offentliggjør dit navn og etternavn på ghds sosiale medier – samt at vi fritt kan gjenbruke det/de innsendte forslag i ghds sosiale medier og i andre markedsføringssammenhenger vederlagsfritt. 
 • ghd Scandinavia forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag ved mistanke om juks. ghd Scandinavia fraskriver seg ansvaret for feil eller mangler i programvare som brukes for å delta i konkurransen, og samt andre feil i konkurransegrunnlaget.
 • Eventuell skatt for premiene skal betales av vinnerne.
 • Informasjon om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.
   

HOVEDPREMIE

 • Beskrivelsen av premien finner du i innlegget til den relevante konkurransen.

   

ANNONSERING AV VINNEREN:

 • Vinneren vil bli annonsert på blog.ghdhair.no, samt i et oppslag på Facebook og Instagram den. 23. desember, 2016. Vi trekker en tilfeldig vinner, blant alle som deltar. Premien kan ikke byttes til kontanter. Du må være fylt 18 år for å delta. Medarbeidere i ghd Scandinavia og deres familier kan ikke delta i konkurransen.
 • Har vi ikke hørt fra vinneren innen en uke etter utrekningen, vil en ny vinner bli trukket ved loddtrekning.
 • Hvis du er vinneren skal du innen en uke etter utrekningen, for at vi kan sende deg premien, sende oss ditt fulle navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk. I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrensen. Emnet på konkurrensen opplyses i innlegget, hvor vinneren offentliggjøres.
   

PREMIEN

 • Premien er personlig og vil bli sendt innen 14 dager etter trekningens dato og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrensen er ikke kjøpsbetinget. 
 • ghd forbeholder seg retten til å slette støtende innlegg.
 • Medarbeidere i ghd, kan ikke delta i konkurrensen.
 • Konkurrensen utloddes av ghd Scandinavia aps, Rudolfgårdsvej 1d, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurranse er hverken sponset, støttet eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram. Når du gir tillatelse til bruk av dine opplysninger og informasjoner gis disse til ghd Scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.
   

Har du spørsmål vedr. konkurrensen kontakt vennligst marketing@ghdscandinavia.dk


Hilsen

ghd Scandinavia

KONKURRANSEBETINGELSER:
DELTA I KONKURRENsEN OM Å VINNE ET GHD MEGA KIT

FOR AT DELTAGER:

 • For å delta i konkurransen må du oppfylle betingelsene som fremgår av innlaegget
 • Du får kun et lodd i konkurransen, uansett hvor mange ganger du "kommentarer” innlegget.
 • Konkurrensen gjelder i det tidsrommet som er angitt i innlegget
 • Du må være 18 år for å delta.
   

KONKURRANSEBETINGELSER

 • Vinderen blir valgt blant deltagerne ved loddtrekning.
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du at ghd Scandinavia offentliggjør dit navn og etternavn på ghds sosiale medier – samt at vi fritt kan gjenbruke det/de innsendte forslag i ghds sosiale medier og i andre markedsføringssammenhenger vederlagsfritt. 
 • ghd Scandinavia forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag ved mistanke om juks. ghd Scandinavia fraskriver seg ansvaret for feil eller mangler i programvare som brukes for å delta i konkurransen, og samt andre feil i konkurransegrunnlaget.
 • Eventuell skatt for premiene skal betales av vinnerne.
 • Informasjon om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.
   

HOVEDPREMIE

 • Beskrivelsen av premien finner du i innlegget til den relevante konkurransen.

   

ANNONSERING AV VINNERNE:

 • Vinnerne får direkte beskjed i en privat beskjed på Instagram, samt i et oppslag på Facebook og Instagram d. 23. desember 2016. Premien kan ikke byttes til kontanter. Begge premiene sendes til salongen i januar 2017. Deltar du i konkurransen aksepterer du samtidig at ghd kan bruke alle postede bilder i vår markedsføring. Du skal være fylt 18 år for å delta.  Medarbeidere i ghd Scandinavia og deres familier kan ikke delta i konkurransen.
 • Har vi ikke hørt fra vinneren innen en uke etter utrekningen, vil en ny vinner bli trukket ved loddtrekning.
 • Hvis du er vinneren skal du innen en uke etter utrekningen, for at vi kan sende deg premien, sende oss ditt fulle navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk. I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrensen. Emnet på konkurrensen opplyses i innlegget, hvor vinneren offentliggjøres.
   

PREMIEN

 • Premien er personlig og vil bli sendt innen 14 dager etter trekningens dato og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrensen er ikke kjøpsbetinget. 
 • ghd forbeholder seg retten til å slette støtende innlegg.
 • Medarbeidere i ghd, kan ikke delta i konkurrensen.
 • Konkurrensen utloddes av ghd Scandinavia aps, Rudolfgårdsvej 1d, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurranse er hverken sponset, støttet eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram. Når du gir tillatelse til bruk av dine opplysninger og informasjoner gis disse til ghd Scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.

   

Har du spørsmål vedr. konkurrensen kontakt vennligst marketing@ghdscandinavia.dkHilsen

ghd Scandinavia

 

KONKURRANSEBETINGELSER

FOR AT DELTAGER:

 • For å delta i konkurransen må du oppfylle betingelsene som fremgår av innlaegget
 • Du får kun et lodd i konkurransen, uansett hvor mange ganger du "kommentarer” innlegget.
 • Konkurrensen gjelder i det tidsrommet som er angitt i innlegget
 • Du må være 18 år for å delta.

KONKURRANSEBETINGELSER

 • Vinderen blir valgt blant deltagerne ved loddtrekning.
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du at ghd Scandinavia offentliggjør dit navn og etternavn på ghds sosiale medier – samt at vi fritt kan gjenbruke det/de innsendte forslag i ghds sosiale medier og i andre markedsføringssammenhenger vederlagsfritt. 
 • ghd Scandinavia forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag ved mistanke om juks. ghd Scandinavia fraskriver seg ansvaret for feil eller mangler i programvare som brukes for å delta i konkurransen, og samt andre feil i konkurransegrunnlaget.
 • Eventuell skatt for premiene skal betales av vinnerne.
 • Informasjon om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.

HOVEDPREMIE

 • Beskrivelsen av premien finner du i innlegget til den relevante konkurransen.

ANNONSERING AV VINNEREN:

 • Vinneren vil bli annonsert i tråden på innlegget samt i et innlegg på veggen kl 12, 14 arbeidsdager etter lanseringsdatoen.
 • Vinneren får også besked via en privat besked
 • Har vi ikke hørt fra vinneren innen en uke etter utrekningen, vil en ny vinner bli trukket ved loddtrekning.
 • Hvis du er vinneren skal du innen en uke etter utrekningen, for at vi kan sende deg premien, sende oss ditt fulle navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk. I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrensen. Emnet på konkurrensen opplyses i innlegget, hvor vinneren offentliggjøres.

PREMIEN

 • Premien er personlig og vil bli sendt innen 14 dager etter trekningens dato og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrensen er ikke kjøpsbetinget. 
 • ghd forbeholder seg retten til å slette støtende innlegg.
 • Medarbeidere i ghd, kan ikke delta i konkurrensen.
 • Konkurrensen utloddes av ghd Scandinavia aps, Rudolfgårdsvej 1d, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurranse er hverken sponset, støttet eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram. Når du gir tillatelse til bruk av dine opplysninger og informasjoner gis disse til ghd Scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.

Har du spørsmål vedr. konkurrensen kontakt vennligst marketing@ghdscandinavia.dk

Hilsen

ghd Scandinavia

it's The Thought That counts
limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

We think they’ve got the hint

You know what you want, and we like that! We are on a missions to make sure you get the gift you really want, and it seems you are too. Unfortunately, sometimes less is more and you have used all of your hints for today. But there is always tomorrow!

Thanks, You've just sent the hint

Surprises can be great when they're just what you're after. We hope your not-so-subtle hint gets you the gift you really want. Just to make sure, drop more hints so they get the message.