Cookies help us deliver a great experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Privacy Policy last updated: 24/05/2018

Terms & Conditions


FEBRUAR 2017

INNLEDNING

Denne nettsiden, www.ghdhair.com, inkludert eventuelle diskusjonsfora som finnes på nettstedet («Nettsted») drives av Jemella Limited (under handelsnavnet ghd), et selskap stiftet i England og Wales (organisasjonsnummer 04115691) med forretningsadresse Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ og GHD Scandinavia APS, et selskap stiftet i Norge med organisasjonsnummer 990 922 896, med forretningsadresse Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm (samlet «ghd» eller «vi/oss/vår»). ghd kan kontaktes på den ovennevnte adressen.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet og på at du besøker Nettstedet.

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller til informasjon eller materiale som finnes på Nettstedet, kan du kontakte oss på e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på tlf.nr. +47 23 05 30 30.

Bruken av Nettstedet er underlagt disse Vilkårene for bruk, som fastslår de grunnleggende reglene som gjelder din bruk av Nettstedet. Vennligst lLes Vilkårene for bruk nøye. Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du godtar disse Vilkårene for bruk og at du er bundet av dem. Dersom du ikke samtykker i Vilkårene for bruk, skal du ikke bruke Nettstedet.

VILKÅR FOR BRUK

 1. ENDRINGER

1.1 Vi kan endre, redigere, slette eller revidere innholdet på dette Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkårene for bruk. Vennligst kontroller om det på denne siden finnes endringer som er gjort i Vilkårene for bruk. Din bruk av dette Nettstedet etter at det er lagt ut en endring, innebærer at du godtar de endrede Vilkårene for bruk.

1.2 Vi garanterer ikke at Nettstedet, eventuelle sider eller innhold på Nettstedet alltid vil være tilgjengelig eller uten avbrudd. Vi kan også når som helst med hensikt trekke tilbake eller begrense Nettstedet eller en del av det uten varsel.

 1. SALGSVILKÅR, REGISTRERING, BRUKERKONTOER OG PASSORD

2.1  Disse Vilkårene for bruk får ikke anvendelse på salget av varer gjennom Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre salgsvilkår, som du får tilgang til gjennom fanen Salgsvilkår øverst på denne siden.

2.2  Det kan være nødvendig å registrere seg og opprette en brukerkonto for å få tilgang til visse tjenester på Nettstedet. Forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registreringen eller til enhver tid er fullstendige og nøyaktige, og informer oss omgående om eventuelle endringer i de opplysningene du oppga ved registreringen. Du må være minst 16 år gammel for å opprette en brukerkonto.

2.3  Når du registrerer deg for å få en brukerkonto på Nettstedet, vil du bli bedt om å opprette et passord. Du samtykker i at du har ansvaret for å holde dine kontoopplysninger og ditt passord hemmelig, og for å begrense tilgangen til din datamaskin for å hindre uautorisert tilgang til din brukerkonto. Du samtykker i å underrette oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at du har mistet dine kontoopplysninger eller ditt passord, eller dersom det er sannsynlig at de vil bli brukt av uvedkommende. Vennligst KLIKK HER hvis du på noe tidspunkt har behov for å tilbakestille passordet ditt. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din brukerkonto og med ditt passord, og med forbehold for punkt ‎6.5, vil vi ikke, direkte eller indirekte, ha noe erstatningsansvar for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med din manglende overholdelse av denne delen av Vilkårene for bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å suspendere eller oppheve din bruk av Nettstedet, uansett grunn, uten forhåndsvarsel.

 1. IMMATERIelle RETTigheter

3.1  Vi er eiere eller lisensinnehavere av alle opphavsretter, designrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på dette Nettstedet, og materialet som er offentliggjort på det. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter i forbindelse med våre immaterielle rettigheter eller tredjeparters immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter som ikke uttrykkelig er overført.

3.2  Du kan bruke dette Nettstedet kun for å delta på Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert nedenfor), eller for å legge inn en bestilling på produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke til det. Du samtykker i å ikke endre eller slette noen eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du kan ikke endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, innramme, reprodusere, republisere, stille ut, legge ut, overføre eller selge noe innhold eller immaterielle rettigheter som finnes på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver av, kopierer eller laster ned noen del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke dette Nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, slik vi bestemmer, returnere eller destruere eventuelle kopier av materialet du har opprettet.

 1. LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER OG RESTRIKSJONER

4.1  Bruken av tredjeparters nettsteder er helt på egen risiko. Lenker som finnes på Nettstedet, vil lede til andre nettsteder som vi ikke kontrollerer, og vi aksepterer intet ansvar for noe lenket nettsted eller lenker som finnes på et lenket nettsted. Lenker som finnes på Nettstedet, er kun ment som et hjelpemiddel, og innlemmingen av eventuelle lenker indikerer ikke at de er pålitelige og at vi går god for innholdet på en tredjeparts nettsted.

4.2  Disse Vilkårene for bruk gjelder ikke for en tredjeparts nettsted som er lenket til dette Nettstedet. Du bør lese vilkårene på disse nettstedene før du bruker dem, og rette eventuelle spørsmål eller kommentarer om det lenkede nettstedets innhold, til den relevante nettstedsleverandøren.

4.3  Du har ikke rett til (og du skal heller ikke bistå andre med) å opprette lenker fra dine egne nettsteder til Nettstedet (enten det er gjennom hyperkoblinger, dyplenking, innramming, toggling eller annet), og du kan heller ikke innramme Nettstedet på et tredjepartsnettsted, uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning, som vi kan gi eller holde tilbake etter eget skjønn.

4.4  Du samtykker i at når du besøker Nettstedet, skal du ikke bedrive prisskraping eller prishøsting enten manuelt eller ved hjelp av en web-spider, web-robot eller annen form for web-crawling eller annen teknologi.

4.5 Du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Nettstedet, eller til våre servere, eller annen maskinvare som støtter Nettstedet. Du skal heller ikke forsøke å rekonfigurere Nettstedet på noen måte. For å unngå tvil vil alle opplysninger om eventuelle straffbare forhold begått av nettstedbrukere bli rapportert til relevante myndigheter.

4.6 Du skal ikke misbruke nettstedet på noen måte, herunder ved å introdusere nettstedet for virus, programmer eller annet teknisk skadelig eller ondsinnet materiale.

 1. BRUKERANMELDELSER OG -BIDRAG

5.1  Brukere av Nettstedet kan sende inn produktanmeldelser, profiler, bilder, porteføljer, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, tilbakemeldinger, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiell gjennom Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet som «Bidrag»), forutsatt at slike Bidrag overholder våre standarder for bidrag, som fastsatt nedenfor i punkt ‎5.2Standarder for bidrag»).

5.2  Standarder for bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for alt materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for eventuelle interaktive tjenester knyttet til det, inkludert våre ghd Showcase- og Salon & Stylist Feed. Du må etterleve de følgende standardenes ånd så vel som deres ord. . Standardene gjelder for alle deler av eventuelle bidrag, samt for hele bidraget.

5.2.2  Bidragene skal:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta),

5.2.2.2  være oppriktige (når de formidler synspunkter), og

5.2.2.3  overholde gjeldende lover i Norge.

5.2.3  Bidragene skal ikke:

5.2.3.1  inneholde noe materiale som er ærekrenkende, uanstendig, støtende, hatefullt eller oppviglende,

5.2.3.2  fremme seksuelt eksplisitt materiale,

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder,

5.2.3.4  utføre, oppmuntre til, fremme eller medvirke til ulovlige handlinger, inkludert men ikke begrenset til vold eller misbruk av datamaskin eller overtredelse av en annen persons immaterielle rettigheter,

5.2.3.5  utformes på en måte som innebærer brudd på en juridisk plikt overfor en tredjepart, som for eksempel en kontraktfestet plikt eller taushetsplikt,

5.2.3.6  være truende, misbruke eller krenke andres rett til privatliv, eller føre til irritasjon, ulempe eller ubegrunnet engstelse, eller kunne trakassere, uroe, sette i forlegenhet, skremme eller plage en annen person,

5.2.3.7  kunne forlede noen eller brukes til å parodiere noen, eller til å misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person, eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standardene for bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkårene for bruk som ligger til grunn for din tillatelse til å bruke dette Nettstedet. Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag gjennom din bruk av dette Nettstedet. Dersom det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag, kan vi treffe tiltak som vi anser som hensiktsmessige, herunder alle eller noen av følgende tiltak:

5.3.1  omgående, midlertidig eller permanent oppheve din rett til å bruke dette Nettstedet,

5.3.2  omgående, midlertidig eller permanent fjerne materiale som du har lagt ut eller lastet opp på dette Nettstedet,

5.3.3  utstede en advarsel til deg,

5.3.4  treffe rettslige skritt mot deg for å få dekket alle omkostninger (inkludert men ikke begrenset til rimelige administrative og juridiske kostnader) som er en følge av bruddet,

5.3.5  treffe ytterligere rettslige skritt mot deg, og

5.3.6  fremlegge slike opplysninger til myndigheter med ansvar for å håndheve loven, som vi anser for å være nødvendige.

5.4  Alle Bidrag skal være og forbli vår eiendom, og ved å levere et Bidrag til Nettstedet samtykker du i å overdra til oss alle globale immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil dermed ha eksklusiv eiendomsrett til alle slike rettigheter i Bidragene, og skal ikke på noen måte være begrenset når det gjelder kommersiell eller annen bruk av Bidrag. Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidragene fortrolige, betale vederlag eller royalty for noe Bidrag eller til å gi svar på noe Bidrag.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1  Selv om vi har truffet alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene på dette Nettstedet er korrekte og fullstendige, gis de «som de er», og vi gir ingen garantier og innestår på ingen måte for at innholdet på dette Nettstedet er nøyaktig eller fullstendig. Det gis dessuten ingen garanti for at Nettstedet vil være tilgjengelig uten avbrudd, og det aksepteres ikke noe erstatningsansvar med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av slik manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av dette Nettstedet er for brukers egen risiko, og vi gir ingen garanti for at bruken av dette Nettstedet eller materiale som lastes ned fra det, ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder men ikke begrenset til tap av data eller infeksjon med datavirus. Vi aksepterer ikke noe erstatningsansvar for datavirus eller andre skadelige programmer. Du anbefales å treffe alle passende forholdsregler (som å installere egnede antivirusprogrammer) og brannmurer før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for noe av følgende (uansett om vi var informert om, eller kjente til, muligheten for slike tap), enten de var en følge av krav som oppsto gjennom eller i forbindelse med bruken av Nettstedet, inkludert men uten begrensning under erstatningsrettslige forhold, herunder uaktsomhet, for kontraktsbrudd, for villedende opplysninger (bortsett fra svikaktige villedende fremstillinger), krenkelse av immaterielle rettigheter eller i henhold til lov eller annet:

6.3.1  alle indirekte tap, avledede tap eller følgetap

6.3.2  alle tap eller skader som oppstår som følge av endringer som er gjort i innholdet på dette Nettstedet av uautoriserte tredjeparter,

6.3.3  alle tap av forretningsvirksomhet, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser,

6.3.4  tap eller skade på din eller en tredjeparts data eller historikk,

6.3.5  alle tiltak truffet som respons på brudd på Standardene for bidrag beskrevet i punkt 5.2 over, eller

6.3.6  alle forsinkelser eller manglende utførelse av våre plikter i henhold til disse Vilkårene for bruk, som oppstår av årsaker som ligger utenfor vår rimelige kontroll, herunder: naturkatastrofer, statlige handlinger, krig, brann, flom, eksplosjoner eller sivilt opprør, svikt i informasjonsteknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder manglende dataleveranse) og streik/lockout.

6.4  Bortsett fra slik det uttrykkelig fremgår av disse Vilkårene for bruk, fraskriver vi oss alle inneståelser, vilkår og garantier hva enten de er uttrykkelige eller underforståtte (gjennom lov eller på annen måte) i den utstrekning loven tillater det.

6.5  Vi søker ikke å fraskrive oss eller begrense vårt ansvar overfor deg for:

6.5.1  dødsfall eller personskade som er forårsaket av vår uaktsomhet,

6.5.2  svindel eller svikaktige villedende fremstillinger,

6.5.3  alle forhold som det vil være ulovlig for oss å fraskrive eller forsøke å fraskrive oss ansvar for.

 1. DIVERSE

7.1  Disse Vilkårene for bruk er underlagt lovgivningen i Norge, og det er kun norske domstoler som har eksklusiv domsmyndighet i tvister som oppstår under eller i forbindelse med dem.

7.2  Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene for bruk anses å være ugyldige eller umulig å håndheve ved domstolene, skal bestemmelsen tas ut av disse Vilkårene for bruk, og de øvrige bestemmelsene skal forbli upåvirkede.

7.3  Ingen forsinkelse eller svikt fra vår side med hensyn til utøvelse av fullmakter, rettigheter eller rettsmidler i henhold til disse Vilkårene for bruk skal fungere som en fraskrivelse av dem, og heller ingen enkel eller delvis utøvelse av slike fullmakter, rettigheter eller rettsmidler skal hindre noen annen eller ytterligere utøvelse av dem.

7.4  Vennligst les retningslinjene for personvern, som inneholder viktige opplysninger om bruk av personopplysningene du oppgir når du bruker dette Nettstedet.

7.5  Konkurranser eller andre markedsføringsaktiviteter som fra tid til annen gjøres tilgjengelige gjennom dette Nettstedet, kan også inneholde særlige vilkår. Du må lese og godta disse før du deltar i dem.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG  

 1. DEFINISJONER

1.1 Når følgende ord med stor forbokstaver brukes i disse Vilkårene, har de betydningen som er angitt nedenfor:

(a) Bestilling: din bestilling for produktene via nettsiden;

(b) Produkter: varene og/eller gavekort som vi selger til deg;

(c) Spesielle Vilkår: eventuelle ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for Bestillingen din, som varslet av Oss under bestillingsprosessen;

(d) Vilkår: Vilkårene og betingelsene som er angitt i dette dokumentet og eventuelle spesielle vilkår;

(e) Nettsiden: www.ghdhair.com; og

(f) Vi/Våre/Oss: GHD Scandinavia ApS, som handler som ghd, med adresse Cort Adelers, gate 17 Oslo, Oslo 0254.

1.2 Når vi bruker ordene "skriver" eller "skrevet" i disse Vilkårene, vil dette inkludere e-post med mindre Vi sier noe annet.

 1. VÅR KONTRAKT MED DEG

2.1 Dette er de vilkår og betingelser som gjelder når Vi leverer Produkter til deg.

2.2 Vennligst les disse Vilkårene nøye og kontroller at detaljene for din Bestilling er fullstendige og nøyaktige før du sender Bestillingen. Disse Vilkårene forteller deg hvem Vi er, hvordan Vi skal levere Produkter til deg, hvordan du og Vi kan endre eller avslutte kontrakten, hva du skal gjøre hvis det er et problem og annen viktig informasjon.

2.3 Når du sender Bestillingen til Oss, betyr ikke dette at Vi har godtatt Bestillingen din. Vår aksept av Bestillingen vil foregå som beskrevet i paragraf 2.4. Hvis Vi ikke kan akseptere din Bestilling vil Vi informere deg om dette, og Vi vil ikke behandle Bestillingen, og eventuelle betalinger vil bli refundert (eller eventuelle ventende betaling vil bli kansellert). Vi kan nekte å godta Bestillingen din fordi Produktet ikke er på lager, på grunn av uventede begrensninger på Våre ressurser som vi ikke med rimelighet kan forutse, fordi Bestillingen din bryter med noen av disse Vilkårene, fordi vi har identifisert en feil i prisen eller beskrivelsen av Produktet, eller fordi Vi ikke er i stand til å møte leveringsfristene.

2.4 Vår aksept av Bestillingen vil finne sted når vi sender Produktene du har bestilt fra Vårt lager. Det er på dette tidspunktet det blir inngått en kontrakt mellom deg og Oss, og disse Vilkårene vil bli bindende for deg og Oss. Vi vil bekrefte forsendelse av Produktene og aksept av Bestillingen din via e-post. Vær oppmerksom på at behandlingen av betalingen din (eller å plassere en ventende betaling på kontoen din) og anerkjennelse av Bestillingen din ikke utgjør aksept av Bestillingen.

2.5 Vi skal tildele Bestillingen et ordrenummer og informere deg om det når vi godtar Bestillingen. Det vil hjelpe Oss hvis du kan sitere ordrenummeret i all påfølgende korrespondanse med Oss tilknyttet Bestilling.

 1. ENDRINGER I ORDRE ELLER VILKÅR

3.1 Vi kan revidere disse Vilkårene fra tid til annen, så du bør sjekke Vilkårene før du legger inn fremtidige Bestill.

3.2 Din rett til å kansellere en Bestilling er beskrevet i paragraf 7.

 1. LEVERING AV PRODUKTER

4.1 Vær oppmerksom på at tidsrammer for levering og leveringskostnader vil variere avhengig av tilgjengeligheten av Produktene (inkludert forhåndsbestillinger) og adressen din. Vennligst se "Betaling & Levering" på Nettsiden for mer informasjon.

4.2 Levering av en Bestilling skal anses fullført når Vi leverer Produktene til adressen du ga Oss. Produktene vil være ditt ansvar fra fullføring av leveransen.

4.3 Hvis Vi ikke er i stand til å levere hele Bestillingen på en gang på grunn av operasjonelle årsaker eller mangel på lager, vil vi, unntatt der Bestillingen inkluderer en forhåndsbestilling, levere Bestillingen som delleveranser. Vi vil ikke belaste deg for ekstra fraktkostnader som en følge av dette. Men hvis du ber Oss om å levere Bestillingen i som delleveranser, vi kan belaste deg ekstra fraktkostnader. Hver leveranse skal utgjøre en separat kontrakt som reguleres av disse Vilkårene. Hvis vi er sene med å levere en delleveranse eller det er feil med en delleveranse, vil det ikke gi deg rett til å kansellere andre delleveranser.

4.4 Du eier Produktene når vi har levert dem (forutsatt at vi har mottatt full betaling).

4.5 Hvis, etter en mislykket levering til deg, du ikke re-arrangere levering eller henter dem fra et leveringsdepot vil Vi kontakte deg for ytterligere instruksjoner og kan belaste deg for lagringskostnader og eventuelle ytterligere leveringskostnader. Hvis Vi, til tross for Vår rimelige innsats, ikke kan kontakte deg eller re-arrangere levering eller hentingen kan Vi avslutte kontrakten og paragraf 12.2 vil gjelde.

4.6 Vennligst sjekk Produktene mot leveringsnotatet, eller e-post i tilfelle av gavekort, ved levering av Bestillingen din. Vennligst kontakt Oss som beskrevet i paragraf 13 så snart som mulig hvis det er avvik eller hvis et Produkt er skadet. Der det er uoverensstemmelse med Bestillingen din, vil vi be deg om å returnere Produktet til Oss i ubrukt stand og i originalemballasjen som skal være uskadet. Du bør informere Oss innen rimelig tid hvis du mener at Produktene er skadet, ellers vil Produktene anses å ha blitt levert på riktig måte, uten skade. Dette vil være uten forbehold for eventuelle skader eller feil du ikke kunne ha oppdaget ved en rimelig inspeksjon av Produktene.

4.7 Hvis levering av en Bestilling er til en adresse i Norge og du ikke har mottatt Bestillingen innen 7 dager etter at du mottok bestillingsbekreftelsen, kan du kontakte Oss som beskrevet i paragraf 13. Internasjonale leveranser kan ta lengre tid.

4.8 Du har juridiske rettigheter hvis vi leverer Produkter for sent. Mens Vår standard leveringstjeneste vanligvis vil levere Produktet innen 7 dager etter forsendelse, er Vår juridiske forpliktelse å levere Produktet uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke mer enn 30 dager etter den datoen kontrakten mellom deg og Oss er inngått. Hvis Vi oversitter denne leveringsfristen, eller en annen frist Vi er enige med deg, kan du kansellere Bestillingen eller avvise Produkter som er levert ved å kontakte kundeservice som beskrevet i paragraf 13. Hvis vi har levert noen av Produktene til deg, må du legge dem tilbake til Oss i ubrukt tilstand og i original, uskadet emballasje. Vi vil betale fraktkostnadene, så ta kontakt med kundeservice som beskrevet i paragraf 13 for en returetikett.  Etter kansellering (og retur av Produktene hvis aktuelt) vil Vi refundere eventuelle beløp du har betalt til Oss for de kansellerte Produktene og deres levering, og bestemmelsene i paragraf 11 vil gjelde der disse Produktene var gjenstand for en kampanje når de ble solgt.

 1. DIN RETT TIL Å AVSLUTTE KONTRAKTEN

5.1 Dine rettigheter når du avslutter kontrakten vil avhenge av hva du har kjøpt, om det er noe galt med det og når du bestemmer deg for å avslutte kontrakten fordi:

(a) hvis hva du har kjøpt er defekt eller feilbeskrevet kan du ha en juridisk rett til å avslutte kontrakten (eller for å få Produktet reparert eller erstattet, eller for å få noen eller alle pengene dine tilbake), se paragraf 6;

(b) du ønsker å avslutte kontrakten på grunn av noe Vi har gjort eller fortalt deg at Vi skal gjøre, se paragraf 5,2; eller

(c) du nettopp har ombestemt deg om Produktet, se paragraf 7. Du vil kanskje kunne få refusjon hvis du er innenfor avkjølingsperioden, men dette kan være gjenstand for fradrag, og du må betale kostnadene for retur av Produkter. 

5.2 Hvis du avslutter en kontrakt for en årsak fastsatt i 5.2 (a) til (c) under vil kontrakten termineres umiddelbart og Vi vil refundere deg for alle Produkter som ikke er levert til deg, og du kan også ha rett til kompensasjon. Disse årsakene er:

(a) Vi har fortalt deg om en feil i prisen eller beskrivelsen av Produktet du har bestilt og du ønsker ikke å fortsette;

(b) det er en risiko for at leveringen av Produktene kan bli betydelig forsinket på grunn av hendelser utenfor Vår kontroll; eller

(c) du har en juridisk rett til å avslutte kontrakten på grunn av noe Vi har gjort galt (inkludert fordi Vi har levert sent (se paragraf 4,8)) i så fall vil du bli pålagt å returnere produktet til Oss, og Vi vil finansiere kostnadene for retur (vennligst kontakt kundeservice som beskrevet i paragraf 13 for en returetikett).

5.3 Hvis du av en grunn som angitt ønsker i paragraf 5.1 å avslutte kontrakten må du gi Oss beskjed ved å kontakte kundeservice som beskrevet i paragraf 13. Hvis du ombestemmer deg og avbryter i tråd med paragraf 7, kan du bruke skjemaet som er referert til i paragraf 7.1. Hvis du av en eller annen grunn avslutter kontrakten etter at Produktene er sendt til deg, må du returnere dem til Oss. Paragrafene 6 og 7 inneholder mer informasjon om hvordan Produkter skal returneres, og hvem som er ansvarlig for å betale returkostnader.

 1. HVIS DET ER ET PROBLEM MED PRODUKTET

6.1 Vi er rettslig forpliktet til å levere Produkter som er i overensstemmelse med denne kontrakten. Et sammendrag av dine viktige juridiske rettigheter i forbindelse med Produktet er angitt nedenfor. Ingenting i disse Vilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter.

Oppsummering av viktige juridiske rettigheter

Dette er et sammendrag av dine viktige juridiske rettigheter. Disse har visse unntak. For detaljert informasjon kan du gå til Forbrukertilsynets hjemmeside www.forbrukertilsynet.no eller ringe 23 400 600.

Norsk forbrukerkjøpslovgivning sier at Produktene må være som beskrevet, egnet for formålet og av tilfredsstillende kvalitet. Dine juridiske rettigheter varierer avhengig av hvor mye tid som har gått siden leveringen. Forbrukertilsynet vil kunne gi deg mer informasjon om dette. 

Se også paragraf 7.

6.2 Hvis du ønsker å utøve dine juridiske rettigheter til å avvise Produkter, må du sende dem tilbake til Oss. Vi vil betale kostnadene for Porto eller innsamling. Ta kontakt med kundeservice som angitt i paragraf 13 for en returetikett.

6.3 I tillegg til dine juridiske rettigheter som fastsatt i paragraf 6.1 ovenfor, garanterer Vi at ved levering, og i den perioden som er angitt nedenfor, skal Produktene være fri for materielle defekter. Denne garantien gjelder imidlertid ikke, og vi skal ikke være ansvarlige i, de tilfellene som er beskrevet i paragraf 6.4. Forutsatt at du gir Oss beskjed ved å kontakte Oss på +47 23 05 30 30 i løpet av den relevante garantiperioden innen rimelig tid etter at du oppdaget at Produktet ikke er i tråd med det som er garantert (gi Oss så mange detaljer som mulig) og du returnerer Produktet til Oss, skal Vi (etter Vårt valg) enten reparere eller erstatte det defekte Produktet, eller refundere prisen på det defekte Produktet i sin helhet. 

Produktet

Garantiperiode (fra levering)

Platinum + styler

3 år

 Alle andre stylers (unntatt Platinum + styler)

2 års alder

Curlers

2 års alder

Hårføner

1 måned

Børster

6 måneder

Hårpleie/styling produkter

6 måneder

6.4 Denne garantien gjelder ikke for defekter i Produktene som oppstår som følge av:

(a) vanlig slitasje;

(b) forsettlig skader, unormal lagring eller arbeidsforhold, ulykke, uaktsomhet fra deg eller tredjepart;

(c) at du unnlater å bruke Produktene i samsvar med brukerveiledningen; og

(d) enhver endring eller reparasjon av deg eller av en tredjepart.

6.5 Denne garantien gjelder i tillegg til dine juridiske rettigheter i forbindelse med et Produkt som er defekt eller ikke som beskrevet.

 1. DINE AVBESTILLINGSRETTIGHETER

7.1 Vi har 21 dagers åpen retur som innebærer at du har rett til å kansellere en kontrakt og returnere et ubrukt Produkt når som helst fra kontrakten oppstår til 21 dager fra dagen etter at du mottok Bestillingen. Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, må du:

(a) gi Oss beskjed ved å kontakte kundeservice via telefon, brev eller kontaktskjema (alle kontaktdetaljer er angitt i paragraf 13) eller ved å skrive ut dette skjemaet og sende det til Oss til adressen i skjemaet;

(b) inkludere detaljer om hva du har kjøpt, når du bestilte eller mottok den og ditt navn og adresse når du kontakter Oss; og

(c) deretter returnere Produktene (inkludert deres uskadet emballasje) til Oss innen 14 dager etter at du har informert Oss om at du ønsker å kansellere.

Vi refunderer prisen som er betalt for Produktet, inkludert leveringskostnader, men vi kan gjøre fradrag fra prisen som angitt nedenfor. Tilbakebetalingen vil skje innen 14 dager etter datoen vi mottar Produktene, eller, hvis tidligere, innen 14 dager fra datoen du oppgir bevis på at du har sendt Produktet til Oss. 

7.2 Du må betale kostnadene for retur, med unntak av dersom du returnerer Produkter som er defekte og feilbeskrevet slik som angitt i paragraf 6.1, eller hvis du avslutter denne kontrakten i henhold til paragraf 5.2, vil Vi betale kostnadene for retur.

7.3 Hvis du utøver din rett til å kansellere i henhold til denne paragraf 7:

(a) Vi kan redusere tilbakebetalingen av prisen (ekskludert leveringskostnader) for å gjenspeile en reduksjon i verdien av Produktene (inkludert emballasjen), hvis dette er forårsaket av at du håndterer dem på en måte som ikke ville vært tillatt i en butikk. Vær oppmerksom på at reduksjonen i verdi kan være så mye som den opprinnelige prisen. For eksempel vil bruk av Våre elektriske produkter ikke være tillatt i en butikk, og din bruk av Produkter på denne måten før du returnerer dem i henhold til denne paragraf 7 vil derfor resultere i en betydelig reduksjon i verdi. Vær også oppmerksom på at Vår produktemballasje er verdifull og at verdien av Produktet er betydelig redusert hvis dette er skadet. Hvis vi refunderer deg den prisen du har betalt før vi kan inspisere Produktene og senere oppdage at du har håndtert dem på en uakseptabel måte, må du betale Oss et passende beløp.

(b) Den maksimale refusjon for fraktkostnader vil være kostnadene ved levering av den minst kostbare leveringsmåten Vi tilbyr. For eksempel, hvis Vi tilbyr levering av et produkt innen 3-5 dager for en kostnad, men du velger å få Produktet levert innen 24 timer for en høyere kostnad, så vil Vi bare refundere det du ville ha betalt for det billigste leveringsalternativet.

7.4 Vær oppmerksom på at denne paragrafen gjenspeiler returpolicyen som tilbys av Oss til Våre britiske og irske kunder, som er mer sjenerøse enn dine juridiske rettigheter etter angrerettsloven, som i utgangspunktet gir deg en 14 dagers periode der du kan kansellere kontrakten og motta en refusjon. Denne returpolicyen påvirker ikke dine juridiske rettigheter i forbindelse med defekte eller feilbeskrevne produkter (se paragraf 6.1).

 1. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Produktene vil være prisen som er angitt på bestillingssidene når du legger inn Bestillingen. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at den angitte prisen på Produktet er riktig. Se likevel paragraf 8.3 for hva som skjer hvis vi oppdager en feil i prisen på Produktet du bestiller, eller i en kampanjerabatt som gjelder for Bestillingen. Våre priser kan endres når som helst, men prisendringer vil ikke påvirke bestillinger som Vi har akseptert.

8.2 Alle priser inkluderer mva. Hvis mva-satsen endres mellom bestillingsdatoen og datoen vi leverer Produktet, vil vi justere mva-satsen som du betaler, med mindre du allerede har betalt for Produktet i sin helhet før endringen i mva-satsen trer i kraft.

8.3 Til tross for Vår beste innsats, er det alltid mulig at noen av produktene Vi selger kan være feil priset eller salgsfremmende rabatter kan være feil brukt. Vi vil normalt sjekke priser og kampanjerabatter før du godtar Bestillingen, slik at der Produktets korrekte pris (minus kampanjerabatt) på bestillingsdatoen er mindre enn prisen som er oppgitt på bestillingsdatoen, vil Vi belaste det lavere beløpet. Hvis produktets korrekte pris (minus kampanjerabatt) på bestillingsdatoen er høyere enn den oppgitte prisen, vil Vi kontakte deg for instruksjoner før Vi godtar Bestillingen. Hvis vi aksepterer og behandler Bestillingen din der en prisfeil er åpenbar og umiskjennelig, og med rimelighet kan ha blitt gjenkjent av deg som feilprising, kan vi avslutte kontrakten, refundere eventuelle summer du har betalt og kreve retur av alle Produkter som leveres til deg.

8.4 Avhengig av leveringsmåten du velger vil prisene for Produktene kunne være ekskludert leveringskostnader, som vil bli lagt til det totale beløpet som forfaller. Vennligst se "betaling & levering" på Nettsiden.

8.5 Du må betale for Produkter med kredittkort eller debetkort, eller, hvis du bruker PayPal, en annen metode akseptert av PayPal. Vi vil ikke innhente midler fra deg før vi sender Produktene, men Vi kan legge inn en ventende betaling på kontoen din (inkludert PayPal-kontoen din) når du legger inn Bestillingen. Innhenting av betaling eller plassering av en ventende betaling på kontoen din, utgjør det ingen aksept av Bestillingen.

 1. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

9.1 Hvis Vi ikke overholder disse Vilkårene er Vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av Vårt brudd på Vilkårene eller Vår uaktsomhet i hvert tilfelle opp til verdien av gjeldende Bestillingen. Vi er likevel ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som ikke er forutsigbare. Et tap eller en skade er forutsigbar hvis den var en åpenbar konsekvens av bruddet Vårt, eller hvis den ble vurdert av deg og Oss på det tidspunktet Vi inngikk i kontrakten.

9.2 Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor deg hvor det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av Vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra Våre ansatte, agenter eller underleverandører; for bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling; for brudd på dine juridiske rettigheter i relasjon til Produktene, inkludert retten til å motta produkter som er: som beskrevet og samsvarer med informasjon vi har gitt deg og enhver prøve eller modell sett eller undersøkt av deg; av tilfredsstillende kvalitet; egnet til et bestemt formål som er gjort kjent for Oss; og for defekte Produkter i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning.

9.3 Vi er ikke ansvarlig for tap relatert til en virksomhet eller driften av denne. Vi leverer kun Produktene til privat hjemmebruk. Hvis du bruker Produktene for kommersielle, forretningsmessige eller videresalgs-formål vil Vi ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

 1. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser utenfor Vår kontroll. Hvis Vår leveranse av produktene forsinkes ved et arrangement utenfor Vår kontroll vil vi kontakte deg så snart som mulig for å gi deg beskjed og vi vil iverksette tiltak for å minimere effekten av forsinkelsen. Forutsatt at vi gjør dette vil vi ikke være ansvarlig for forsinkelser forårsaket av hendelsen, men hvis det er en risiko for betydelig forsinkelse kan du kontakte Oss for å avslutte kontrakten og motta en refusjon for produkter du har betalt for, men ikke mottatt.

 1. KAMPANJER

11.1 Vilkårene som er angitt i denne paragrafen gjelder for alle Våre tilbud og kampanjer, og du bør lese disse sammen med Vilkårene for det spesifikke tilbudet. Når et spesifikt tilbud sier noe annet enn paragraf 11, gjelder Vilkårene for det spesifikke tilbudet.

11.2 Ingen rabatt, kampanje eller kampanjekode tilgjengelig for innløsning på Nettsiden kan brukes sammen med et annet tilbud.

11.3 Bare én kampanjekode kan brukes per Bestilling.

11.4 En kampanjekode kan ikke brukes på en Bestilling etter at den er foretatt.

11.5 Rabatter gjelder ikke for eventuelle leveringskostnader med mindre det er uttrykkelig angitt.

11.6 Hvis du returnerer Produktet til Oss og mottar en refusjon av hvilken som helst grunn, vil refusjonen være for den betalte prisen, og tar hensyn til tilbudet. Dette betyr at du effektivt vil betale full pris for Produktene du beholdt og mister fordelen av tilbudet.

11.7 Når du mottar en gratis gave med Bestillingen din, må du returnere den gratis gaven hvis du returnerer Produktet(ne) som ga deg rett til en gratis gave. Hvis du mottok et Produkt gratis eller til en rabattert pris fordi du kjøpte et kvalifiserende Produkt må du returnere gratise eller rabatterte Produkter når du returnerer det kvalifiserende produktet.

 1. VÅRE AVBESTILLINGSRETTIGHETER

12.1 Vi kan avslutte kontrakten for et Produkt når som helst ved å gi deg beskjed om dette så snart som rimelig mulig (og, hvor (d) eller (e) gjelder, og tilbyr deg valget mellom refusjon eller et alternativt Produkt) hvis:

(a) du ikke foretar noen betaling til Oss når det forfaller;

(b) du ikke innen rimelig tid tillater Oss å levere Produktene til deg;

(c) Vi blir oppmerksomme på, eller med rimelighet tror, at du bryter disse Vilkårene;

(d) lagerbeholdningen blir utilgjengelig; eller

(e) en hendelse utenfor Vår kontroll (som beskrevet i paragraf 10) inntreffer. 

12.2 Hvis Vi avslutter kontrakten i situasjonene som er fastsatt i paragraf 12.1 vil Vi refundere alle pengene du har betalt på forskudd for Produkter Vi ikke har levert (eller frigir en ventende betaling plassert på kontoen din). Hvis Vi avslutter kontrakten i de situasjonene som er fastsatt i paragraf 12.1 (c), kan vi trekke fra eller belaste deg rimelig kompensasjon for netto kostnadene Vi vil pådra oss som en følge av ditt brudd på kontrakten.

 1. INFORMASJON OM OSS OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS

13.1 Vi er et selskap basert i Danmark og Vårt registrerte kontor er på Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Danmark.

13.2 Hvis du har spørsmål eller hvis du har noen klager, vennligst kontakt Oss. Du kan kontakte Oss ved å å ringe Vårt kundeserviceteam på + 47 22 44 89 00 eller via e-post til Oss ved å bruke kontaktskjemaet på Nettsiden.

13.3 Hvis du ønsker å kontakte Oss skriftlig, eller hvis noen paragraf i disse Vilkårene krever at du gir Oss skriftlig varsel, kan du sende dette til Oss via kontaktskjemaet på Nettsiden, for hånd eller ved forhåndsbetalt post til adressen som er angitt i paragraf 13.1. Vi vil bekrefte mottak av dette ved å kontakte deg skriftlig. Hvis vi må kontakte deg eller gi deg skriftlig varsel, vil vi gjøre det via e-post, for hånd eller ved forhåndsbetalt post til adressen du oppgir til Oss i Bestillingen.

 1. HVORDAN VI KAN BRUKE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil bruke den personlige informasjonen du gir Oss i samsvar med personvernerklæringen som er angitt på Nettsiden.

 1. ANDRE VIKTIGE BEGREPER

15.1 Vi kan overføre Våre rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene til en annen organisasjon, og Vi vil alltid fortelle deg skriftlig om dette skjer, og Vi vil sørge for at overføringen ikke vil påvirke dine rettigheter i henhold til kontrakten.

15.2 Du kan bare overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser etter disse Vilkårene til en annen person hvis vi samtykker til dette.

15.3 Denne kontrakten er mellom deg og Oss. Ingen annen person skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av Vilkårene.

15.4 Hver av avsnittene i disse Vilkårene håndheves separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige, vil de resterende Vilkårene fortsatt gjelde.

15.5 Hvis Vi ikke insisterer på at du utfører noen av forpliktelsene dine i henhold til disse Vilkårene, hvis Vi ikke håndhever Våre rettigheter mot deg, eller hvis Vi utsetter å gjøre det, vil det ikke bety at du ikke trenger å gjøre disse tingene, og det vil ikke hindre Oss i å iverksette tiltak mot deg på et senere tidspunkt. For eksempel hvis du ikke betaler, og Vi ikke ber om betaling, men leverer Produktene, kan Vi likevel kreve at du foretar en betaling på et senere tidspunkt. 

15.6 Disse Vilkårene er underlagt norsk rett, og rettslige skritt i forbindelse med Produktene kan fremsettes for de norske domstolene.

15.7 Hvis du ønsker å fremsette en klage kan du sende en e-post til customer-care@ghdhair.com.

15.8 Hvis du er misfornøyd med måten Vi har håndtert en klage på og ønsker å sende inn en klage, kan du sende denne til plattformen for elektronisk tvisteløsning, som er tilgjengelig via denne lenken: http://ec.europa.eu/odr. Vi vil gi deg beskjed under klageprosessen om Vi er villige til å bruke denne plattformen i forbindelse med klagen din.

Informasjonskapsler og annen nett-teknologi

Når du går inn på www.ghdhair.com ("Nettstedet"), samhandler med sosiale medier eller reklamer og innhold på tredjeparts nettsteder (samlet "Innhold") eller med oss digitalt, samler vi inn enkelte typer informasjon automatisk fra din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon (en "Enhet"). Vi plasserer små datafiler på enhetene dine, som er kjent som ("informasjonskapsler") for å samle inn og bruke personopplysninger om deg, inkludert for å levere interessebasert direkte reklame. I enkelte land, inkludert land i EØS, kan denne informasjonen anses som personopplysninger under gjeldende personvernlov.

Spesifikt omfatter informasjonen vi samler inn fra deg automatisk informasjon slik som IP-adresse, enhetstype (f.eks. merke og modell), unikt enhetsidentifikasjonsnummer, nettlesertype, innstillinger for tidssone, grov geografisk plassering (f.eks. land eller byplassering) og annen teknisk informasjon.

Vi kan også samle inn informasjon om hvordan enheten din har samhandlet med oss, inkludert sidene som ble gått inn på og koblinger som ble trykket på, hvordan du navigerte til og fra nettstedet og innholdet vårt (f.eks. hvordan du ruller musen over nettstedet og innholdet, hvilke deler du klikker på og hvor lang tid du bruker på hver side), preferansene dine, produktene og/eller tjenestene du har sett på eller søkt etter, krasjer og nedlastingsfeil samt responstider.

 

Når du: (i) logger inn på nettstedet vårt med et sosialt nettsted eller andre nettsteder; (ii) går inn på sosiale nettsteder ved å bruke vårt nettsted eller andre nettsteder; og/eller (iii) sender inn innhold til sosiale nettsteder eller andre nettsteder ved å bruke vårt nettsted, kan det sosiale nettstedet eller andre nettsteder bruke informasjonskapsler og lignende teknologi for å samle inn data om brukeratferd for deres egne formål. Denne bruken av informasjonskapsler er i samsvar med den tredjepartens egne retningslinjer for informasjonskapsler, og vi har ingen kontroll over dem. Se delen "Hva hvis jeg går inn på eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom et nettsted?" i personvernerklæringen vår for mer informasjon.

 

Se vår Personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvordan du kan kontakte oss samt dine individuelle rettigheter.

 

Hvordan kan du endre innstillingene dine?

 

Ved ditt første besøk på nettstedet blir du bedt om å "godta" bruken av informasjonskapsler på nettstedet for alle besøk på nettstedet ved å bruke en pop-up-meldingsboks. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, blir bruken din behandlet som samtykke til bruk av informasjonskapsler.

 

Du kan velge bort informasjonskapsler til enhver tid ved å følge instruksjonene på koblingene under for nettleseren din:

Vær oppmerksom på at hvis du velger bort informasjonskapsler i én nettleser, enhet eller app, betyr det ikke at du har valgt bort informasjonskapsler for alle nettlesere, enheter eller apper du har. Data som samles inn via informasjonskapsler kan kombineres med data fra andre nettsteder, mobilapplikasjoner og kilder.

 

Hvis du ikke lenger vil se skreddersydde annonser, kan du endre innstillingene dine for informasjonskapsler. I tillegg tillater enkelte tredjeparts nettsteder at du slutter å se annonser fra spesifikke annonsører på det nettstedet, så du bør altså sjekke preferansene dine for de nettstedene.

 

 

Hvordan bruker vi informasjonen vi samler inn om deg fra informasjonskapslene?

Vi bruker informasjonskapsler til å:

 • plassere annonser for produktene våre på andre eksterne nettsteder. Vi gjør dette ved å tillate at tredjeparter, inkludert Google og Adserve, plasserer informasjonskapsler på nettstedet vårt som lar dem identifisere besøket ditt på nettstedet vårt og preferanser som vises mens du er på nettstedet, og dine besøk til etterfølgende tredjeparts nettsteder i deres annonsenettverk. Dette lar oss tilby deg skreddersydd annonsering på de tredjeparts nettstedene basert på informasjonen vi har samlet inn om dine interesser mens du besøkte nettstedet vårt;
 • hjelpe nettstedet å fungere riktig og sørge for at innstillinger for "legg til i handlekurv", navigering og hvilket land du viser nettstedet for, opprettholdes;
 • overvåke nettstedets ytelse og sørge for at vi leverer en rask surfeopplevelse;
 • gjøre det mulig for deg å dele innhold med sosiale nettverk, uttrykke interesse i innhold og koble deg til dine sosiale nettverk;
 • la oss samle inn anonyme data om bruken av nettstedet for å hjelpe oss med å forbedre brukervennligheten, innholdet og brukeropplevelsen av nettstedet. Dette omfatter informasjonskapsler for analyse av nettsteder, slik som Google Analytics. Vi bruker også Google Analytics til å samle inn informasjon om din aktivitet på nettstedet, slik som nettsidene du går inn på, koblingene du klikker på og søkene du utfører på nettstedet. Vi bruker informasjonen til å danne rapporter og for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet. Informasjonskapslene samler inn informasjon i anonym form, inkludert antall besøkende på nettstedet, hvor de besøkende kom til nettstedet fra og sidene de har besøkt. For mer informasjon om informasjonen som samles inn ved bruk av Google Analytics, kan du se http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • evaluere tredjeparts beregninger ved å gjøre det mulig for oss å samle inn anonyme data om hvordan markedsføringen vår gjør det;
 • for å levere en personlig tilpasset tjeneste bruker vi dine personopplysninger på tvers av nettstedet for å levere en sømløs brukeropplevelse;
 • for skreddersydd annonsering, bruker vi, eller med tredjeparts leverandører, dine personopplysninger til å gi deg skreddersydd annonsering på tredjeparts nettsteder, inkludert sosiale nettsteder. Disse annonsene er enten: (i) "kontekstuelle" (som betyr at de presenteres på grunn av nettsiden som du ser på); eller (ii) "atferdsrelatert annonsering" eller "interessebasert annonsering" (dvs. der annonser vises til deg basert på dine interesser som vi har utledet fra personopplysningene dine, inkludert demografiske, geografiske og interessebaserte data). Vi kan bruke skreddersydd annonsering til å inkludere eller ekskludere spesifikke kunder som har registrert seg for våre produkter og tjenester, for å sørge for at du får informasjon om de produktene og tjenestene som er mest relevante for deg. For å gjøre dette kan vi spore nettleseraktiviteten din på tvers av ulike nettsteder, gjennom enheten din og/eller andre programmer. Vi kan matche nettaktiviteten din på én enhet, slik som en mobiltelefon, med nettaktiviteten din på en annen enhet, slik som et nettbrett, for å sørge for at annonseringen er skreddersydd til deg.

 

 

 

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Category

Supplier

Cookie Type

Cookie Name

Duration

Description

Site Functionality

ghdhair.com

First Party

profile-view

Persistent

These cookies help the site to function correctly, ensuring add to basket, navigation and country site settings are maintained

 

 

 

ghdStore

Persistent

 

 

 

JSESSIONID

Session

 

 

 

ROUTEID

Session

 

 

 

X-Mapping-fjhppofk

Session

System Performance

ghdhair.com

First Party

NREUM

Session

These cookies monitor the site's performance, to ensure we're delivering a fast browsing experience

 

New Relic

Third Party

JSESSIONID

Session

Social Media

Add This

First Party

_atshc

Session

These cookies are set by Social Media sites, which allow you to share content with your social networks, express interest in content and connect with your social media networks

 

 

Third Party

uit

Persistent

 

 

 

loc

Persistent

 

 

 

dt

Persistent

 

 

 

di

Persistent

 

 

 

uid

Persistent

 

 

 

uvc

Persistent

 

 

 

psc

Persistent

 

 

 

ssc

Persistent

 

 

 

sshs

Persistent

 

 

 

ssh

Persistent

 

 

 

Coyote-2-a0f0083

Session

 

Facebook

First Party

fbm_150865661654892

Session

 

 

 

fbsr_150865661654892

Session

 

 

Third Party

datr

Session

 

 

 

lu

Session

 

 

 

locale

Session

 

 

 

c_user

Session

 

 

 

csm

Session

 

 

 

s

Session

 

 

 

xs

Session

 

 

 

lsd

Session

 

 

 

reg_fb_gate

Session

 

 

 

reg_fb_ref

Session

 

Twitter

Third Party

__utma

Persistent

 

 

 

__utmb

30 mins

 

 

 

__utmv

Persistent

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

guest_id

Persistent

 

 

 

pid

Persistent

 

 

 

twll

Persistent

 

 

 

k

Persistent

 

 

 

__utmc

Session

 

 

 

_twitter_sess

Session

 

 

 

auth_token

Session

 

 

 

auth_token_session

Session

 

 

 

secure_session

Session

 

 

 

twid

Session

 

 

 

lang

Session

 

 

 

original_referer

Session

Site Analytics

Google Analytics

First Party

_utma

Persistent

These cookies allow us to collect anonymous data about site usage to help improve the usability, content and experience of the website

 

 

 

__utmb

30 Mins

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

__utmc

Session

 

In-house Analytics

First Party

ghdExternalCampaign

1 Hour

 

 

 

ghdInternalCampaign

1 Hour

 

Visual Website Optimiser

First Party

_vis_opt_exp_***

Persistent

 

 

 

vis_opt_s

Session

 

 

Third Party

__ar_v4

Persistent

 

 

 

__utma

Persistent

 

 

 

__utmv

Persistent

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

_jsuid

Session

 

 

 

_vis_opt_exp_***

Persistent

 

 

 

_vis_opt_s

Session

Third Party Conversion

Affiliate Window

First Party

_aw_m_2526

Persistent

These cookies allow us to collect anonymous data about how our marketing is performing, so we can ensure marketing budgets are apportioned to the correct channels

 

 

Third Party

aw2526

Persistent

 

Bing

Third Party

MUID

Persistent

 

 

 

AA002

Persistent

 

Doubleclick

Third Party

_drt_

Persistent

 

 

 

id

Persistent

 

Google

Third Party

Conversion

Persistent

 

OneFeed

Third Party

user

Persistent

 

Yahoo

First Party

ysm_***

Session

 

SaleCycle

Third Party

lscache-scls::machine_guid

1 day

Brukes til å spore bruken av nettstedet for å forstå hvilke produkter og tjenester som er av interesse for deg, og til å samle inn personlig informasjon, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og en unik identifikator knyttet til din enhet. Denne informasjonen brukes til å hjelpe deg i kjøpsprosessen, kontakte deg fra tid til annen (via e-post) eller til å tilpasse annonsering som vises til deg online.

Vennligst se SaleCycle Service Privacy Notice for mer informasjon om cookies og lignende teknologi som benyttes av SaleCycle (http://www.salecycle.com/service-privacy-notice/)

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_id

1 day

 

 

Third Party

lscache-scls::session_id_{APIKEY}

30 minutes

 

 

Third Party

lscache-scls::state_{SSESSIONID}

30 minutes

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_guid

24 Months

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_id

24 Months

 

 

Third Party

lscache-scls::{APIKEY}-persisted

24 Months

 


 

Slavery and Human Trafficking Statement

Introduction from the CEO

As a business we are proud of the steps we have taken to combat slavery and human trafficking in our supply chains and are committed to continuing to take a robust approach to this issue.

We regard slavery and human trafficking as a serious abuse of an individual's freedoms and rights and will not tolerate such abuse, whether in our direct operations, our indirect operations or in our supply chain.

Our Business

We design, manufacture and distribute hair styling products and we are a part of the ghd Group. Our ultimate parent company is Coty Inc, a US company listed on the New York Stock Exchange. ghd has over 700 employees worldwide and operates in countries throughout the world.

Organisation's Structure

 1. Executive Board;
 2. New Product Development;
 3. Marketing;
 4. Logistics;
 5. Manufacturing;
 6. Quality;
 7. People;
 8. Finance;
 9. Legal;
 10. IT;
 11. Digital;
 12. Procurement.

Our Supply Chain

Our supply chain includes outsourced manufacturers based in Europe and the Far East together with specialist component suppliers located throughout the world.

Our Policy on Slavery and Human Trafficking

We are committed to ensuring that there is no slavery or human trafficking in our supply chains or in any part of our business. Our policies reflect our commitment to acting ethically and with integrity in all our business relationships and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure slavery and human trafficking is not taking place anywhere in our supply chain.

Due Diligence Processes for Slavery and Human Trafficking

As part of our initiative to identify and mitigate risk we ensure that all of our key suppliers are regularly audited to ensure adherence to our policies, this is undertaken both on site and remotely using our in house quality team.

We have in place systems to:

 1. identify and assess potential risk areas in our supply chains;
 2. mitigate the risk of slavery and human trafficking occurring in our supply chains;
 3. monitor potential risk areas in our supply chains;
 4. protect whistle blowers.

Supplier Adherence to Our Values and Ethics

We adopt a zero tolerance approach to slavery and human trafficking and to ensure all those in our supply chain comply with our values we have a quality compliance programme in place. This programme includes regular supplier assessments to ensure adherence to these requirements.

Our Effectiveness in Combating Slavery and Human Trafficking

We ask each of our key suppliers to complete a questionnaire to enable us to understand their operating practices. We seek full compliance with our policies, particularly in relation to labour matters. To ensure continuing adherence to our policies on an annual basis a selection of suppliers are then audited. Should deficiencies be identified at any point we insist that an improvement programme to be put in place.

This statement is made pursuant to section 54(1) of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes our Group's slavery and human trafficking statement.

Jeroen Temmerman

CEO

ghd

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

Send hint to:

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.