Something

new is

  coming

Be the first to find out

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

   A NEW

 STANDARD

OF STYLING

All will be revealed February 2018

Terms & Conditions


FEBRUAR 2017

INNLEDNING

Denne nettsiden, www.ghdhair.com, inkludert eventuelle diskusjonsfora som finnes på nettstedet («Nettsted») drives av Jemella Limited (under handelsnavnet ghd), et selskap stiftet i England og Wales (organisasjonsnummer 04115691) med forretningsadresse Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ og GHD Scandinavia APS, et selskap stiftet i Norge med organisasjonsnummer 990 922 896, med forretningsadresse Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm (samlet «ghd» eller «vi/oss/vår»). ghd kan kontaktes på den ovennevnte adressen.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet og på at du besøker Nettstedet.

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller til informasjon eller materiale som finnes på Nettstedet, kan du kontakte oss på e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på tlf.nr. +47 23 05 30 30.

Bruken av Nettstedet er underlagt disse Vilkårene for bruk, som fastslår de grunnleggende reglene som gjelder din bruk av Nettstedet. Vennligst lLes Vilkårene for bruk nøye. Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du godtar disse Vilkårene for bruk og at du er bundet av dem. Dersom du ikke samtykker i Vilkårene for bruk, skal du ikke bruke Nettstedet.

 

VILKÅR FOR BRUK

 1. ENDRINGER

1.1 Vi kan endre, redigere, slette eller revidere innholdet på dette Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkårene for bruk. Vennligst kontroller om det på denne siden finnes endringer som er gjort i Vilkårene for bruk. Din bruk av dette Nettstedet etter at det er lagt ut en endring, innebærer at du godtar de endrede Vilkårene for bruk.

1.2 Vi garanterer ikke at Nettstedet, eventuelle sider eller innhold på Nettstedet alltid vil være tilgjengelig eller uten avbrudd. Vi kan også når som helst med hensikt trekke tilbake eller begrense Nettstedet eller en del av det uten varsel.

 1. SALGSVILKÅR, REGISTRERING, BRUKERKONTOER OG PASSORD

2.1  Disse Vilkårene for bruk får ikke anvendelse på salget av varer gjennom Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre salgsvilkår, som du får tilgang til gjennom fanen Salgsvilkår øverst på denne siden.

2.2  Det kan være nødvendig å registrere seg og opprette en brukerkonto for å få tilgang til visse tjenester på Nettstedet. Forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registreringen eller til enhver tid er fullstendige og nøyaktige, og informer oss omgående om eventuelle endringer i de opplysningene du oppga ved registreringen. Du må være minst 16 år gammel for å opprette en brukerkonto.

2.3  Når du registrerer deg for å få en brukerkonto på Nettstedet, vil du bli bedt om å opprette et passord. Du samtykker i at du har ansvaret for å holde dine kontoopplysninger og ditt passord hemmelig, og for å begrense tilgangen til din datamaskin for å hindre uautorisert tilgang til din brukerkonto. Du samtykker i å underrette oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at du har mistet dine kontoopplysninger eller ditt passord, eller dersom det er sannsynlig at de vil bli brukt av uvedkommende. Vennligst KLIKK HER hvis du på noe tidspunkt har behov for å tilbakestille passordet ditt. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din brukerkonto og med ditt passord, og med forbehold for punkt ‎6.5, vil vi ikke, direkte eller indirekte, ha noe erstatningsansvar for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med din manglende overholdelse av denne delen av Vilkårene for bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å suspendere eller oppheve din bruk av Nettstedet, uansett grunn, uten forhåndsvarsel.

 1. IMMATERIelle RETTigheter

3.1  Vi er eiere eller lisensinnehavere av alle opphavsretter, designrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på dette Nettstedet, og materialet som er offentliggjort på det. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter i forbindelse med våre immaterielle rettigheter eller tredjeparters immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter som ikke uttrykkelig er overført.

3.2  Du kan bruke dette Nettstedet kun for å delta på Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert nedenfor), eller for å legge inn en bestilling på produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke til det. Du samtykker i å ikke endre eller slette noen eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du kan ikke endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, innramme, reprodusere, republisere, stille ut, legge ut, overføre eller selge noe innhold eller immaterielle rettigheter som finnes på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver av, kopierer eller laster ned noen del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke dette Nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, slik vi bestemmer, returnere eller destruere eventuelle kopier av materialet du har opprettet.

 1. LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER OG RESTRIKSJONER

4.1  Bruken av tredjeparters nettsteder er helt på egen risiko. Lenker som finnes på Nettstedet, vil lede til andre nettsteder som vi ikke kontrollerer, og vi aksepterer intet ansvar for noe lenket nettsted eller lenker som finnes på et lenket nettsted. Lenker som finnes på Nettstedet, er kun ment som et hjelpemiddel, og innlemmingen av eventuelle lenker indikerer ikke at de er pålitelige og at vi går god for innholdet på en tredjeparts nettsted.

4.2  Disse Vilkårene for bruk gjelder ikke for en tredjeparts nettsted som er lenket til dette Nettstedet. Du bør lese vilkårene på disse nettstedene før du bruker dem, og rette eventuelle spørsmål eller kommentarer om det lenkede nettstedets innhold, til den relevante nettstedsleverandøren.

4.3  Du har ikke rett til (og du skal heller ikke bistå andre med) å opprette lenker fra dine egne nettsteder til Nettstedet (enten det er gjennom hyperkoblinger, dyplenking, innramming, toggling eller annet), og du kan heller ikke innramme Nettstedet på et tredjepartsnettsted, uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning, som vi kan gi eller holde tilbake etter eget skjønn.

4.4  Du samtykker i at når du besøker Nettstedet, skal du ikke bedrive prisskraping eller prishøsting enten manuelt eller ved hjelp av en web-spider, web-robot eller annen form for web-crawling eller annen teknologi.

4.5 Du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Nettstedet, eller til våre servere, eller annen maskinvare som støtter Nettstedet. Du skal heller ikke forsøke å rekonfigurere Nettstedet på noen måte. For å unngå tvil vil alle opplysninger om eventuelle straffbare forhold begått av nettstedbrukere bli rapportert til relevante myndigheter.

4.6 Du skal ikke misbruke nettstedet på noen måte, herunder ved å introdusere nettstedet for virus, programmer eller annet teknisk skadelig eller ondsinnet materiale.

 1. BRUKERANMELDELSER OG -BIDRAG

5.1  Brukere av Nettstedet kan sende inn produktanmeldelser, profiler, bilder, porteføljer, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, tilbakemeldinger, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiell gjennom Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet som «Bidrag»), forutsatt at slike Bidrag overholder våre standarder for bidrag, som fastsatt nedenfor i punkt ‎5.2Standarder for bidrag»).

5.2  Standarder for bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for alt materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for eventuelle interaktive tjenester knyttet til det, inkludert våre ghd Showcase- og Salon & Stylist Feed. Du må etterleve de følgende standardenes ånd så vel som deres ord. . Standardene gjelder for alle deler av eventuelle bidrag, samt for hele bidraget.

5.2.2  Bidragene skal:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta),

5.2.2.2  være oppriktige (når de formidler synspunkter), og

5.2.2.3  overholde gjeldende lover i Norge.

5.2.3  Bidragene skal ikke:

5.2.3.1  inneholde noe materiale som er ærekrenkende, uanstendig, støtende, hatefullt eller oppviglende,

5.2.3.2  fremme seksuelt eksplisitt materiale,

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder,

5.2.3.4  utføre, oppmuntre til, fremme eller medvirke til ulovlige handlinger, inkludert men ikke begrenset til vold eller misbruk av datamaskin eller overtredelse av en annen persons immaterielle rettigheter,

5.2.3.5  utformes på en måte som innebærer brudd på en juridisk plikt overfor en tredjepart, som for eksempel en kontraktfestet plikt eller taushetsplikt,

5.2.3.6  være truende, misbruke eller krenke andres rett til privatliv, eller føre til irritasjon, ulempe eller ubegrunnet engstelse, eller kunne trakassere, uroe, sette i forlegenhet, skremme eller plage en annen person,

5.2.3.7  kunne forlede noen eller brukes til å parodiere noen, eller til å misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person, eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standardene for bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkårene for bruk som ligger til grunn for din tillatelse til å bruke dette Nettstedet. Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag gjennom din bruk av dette Nettstedet. Dersom det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag, kan vi treffe tiltak som vi anser som hensiktsmessige, herunder alle eller noen av følgende tiltak:

5.3.1  omgående, midlertidig eller permanent oppheve din rett til å bruke dette Nettstedet,

5.3.2  omgående, midlertidig eller permanent fjerne materiale som du har lagt ut eller lastet opp på dette Nettstedet,

5.3.3  utstede en advarsel til deg,

5.3.4  treffe rettslige skritt mot deg for å få dekket alle omkostninger (inkludert men ikke begrenset til rimelige administrative og juridiske kostnader) som er en følge av bruddet,

5.3.5  treffe ytterligere rettslige skritt mot deg, og

5.3.6  fremlegge slike opplysninger til myndigheter med ansvar for å håndheve loven, som vi anser for å være nødvendige.

5.4  Alle Bidrag skal være og forbli vår eiendom, og ved å levere et Bidrag til Nettstedet samtykker du i å overdra til oss alle globale immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil dermed ha eksklusiv eiendomsrett til alle slike rettigheter i Bidragene, og skal ikke på noen måte være begrenset når det gjelder kommersiell eller annen bruk av Bidrag. Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidragene fortrolige, betale vederlag eller royalty for noe Bidrag eller til å gi svar på noe Bidrag.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1  Selv om vi har truffet alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene på dette Nettstedet er korrekte og fullstendige, gis de «som de er», og vi gir ingen garantier og innestår på ingen måte for at innholdet på dette Nettstedet er nøyaktig eller fullstendig. Det gis dessuten ingen garanti for at Nettstedet vil være tilgjengelig uten avbrudd, og det aksepteres ikke noe erstatningsansvar med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av slik manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av dette Nettstedet er for brukers egen risiko, og vi gir ingen garanti for at bruken av dette Nettstedet eller materiale som lastes ned fra det, ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder men ikke begrenset til tap av data eller infeksjon med datavirus. Vi aksepterer ikke noe erstatningsansvar for datavirus eller andre skadelige programmer. Du anbefales å treffe alle passende forholdsregler (som å installere egnede antivirusprogrammer) og brannmurer før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for noe av følgende (uansett om vi var informert om, eller kjente til, muligheten for slike tap), enten de var en følge av krav som oppsto gjennom eller i forbindelse med bruken av Nettstedet, inkludert men uten begrensning under erstatningsrettslige forhold, herunder uaktsomhet, for kontraktsbrudd, for villedende opplysninger (bortsett fra svikaktige villedende fremstillinger), krenkelse av immaterielle rettigheter eller i henhold til lov eller annet:

6.3.1  alle indirekte tap, avledede tap eller følgetap

6.3.2  alle tap eller skader som oppstår som følge av endringer som er gjort i innholdet på dette Nettstedet av uautoriserte tredjeparter,

6.3.3  alle tap av forretningsvirksomhet, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser,

6.3.4  tap eller skade på din eller en tredjeparts data eller historikk,

6.3.5  alle tiltak truffet som respons på brudd på Standardene for bidrag beskrevet i punkt 5.2 over, eller

6.3.6  alle forsinkelser eller manglende utførelse av våre plikter i henhold til disse Vilkårene for bruk, som oppstår av årsaker som ligger utenfor vår rimelige kontroll, herunder: naturkatastrofer, statlige handlinger, krig, brann, flom, eksplosjoner eller sivilt opprør, svikt i informasjonsteknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder manglende dataleveranse) og streik/lockout.

6.4  Bortsett fra slik det uttrykkelig fremgår av disse Vilkårene for bruk, fraskriver vi oss alle inneståelser, vilkår og garantier hva enten de er uttrykkelige eller underforståtte (gjennom lov eller på annen måte) i den utstrekning loven tillater det.

6.5  Vi søker ikke å fraskrive oss eller begrense vårt ansvar overfor deg for:

6.5.1  dødsfall eller personskade som er forårsaket av vår uaktsomhet,

6.5.2  svindel eller svikaktige villedende fremstillinger,

6.5.3  alle forhold som det vil være ulovlig for oss å fraskrive eller forsøke å fraskrive oss ansvar for.

 1. DIVERSE

7.1  Disse Vilkårene for bruk er underlagt lovgivningen i Norge, og det er kun norske domstoler som har eksklusiv domsmyndighet i tvister som oppstår under eller i forbindelse med dem.

7.2  Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene for bruk anses å være ugyldige eller umulig å håndheve ved domstolene, skal bestemmelsen tas ut av disse Vilkårene for bruk, og de øvrige bestemmelsene skal forbli upåvirkede.

7.3  Ingen forsinkelse eller svikt fra vår side med hensyn til utøvelse av fullmakter, rettigheter eller rettsmidler i henhold til disse Vilkårene for bruk skal fungere som en fraskrivelse av dem, og heller ingen enkel eller delvis utøvelse av slike fullmakter, rettigheter eller rettsmidler skal hindre noen annen eller ytterligere utøvelse av dem.

7.4  Vennligst les retningslinjene for personvern, som inneholder viktige opplysninger om bruk av personopplysningene du oppgir når du bruker dette Nettstedet.

7.5  Konkurranser eller andre markedsføringsaktiviteter som fra tid til annen gjøres tilgjengelige gjennom dette Nettstedet, kan også inneholde særlige vilkår. Du må lese og godta disse før du deltar i dem.

 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE  

1. DEFINITIONS

1.1 When the following words with capital letters are used in these Terms, they have the meaning set out below:

(a) Event Outside Our Control: is defined in clause 10.2;

(b) Order: your order for the Products via the website;

(c) Products: the goods and/or gift cards that We are selling to you;

(d) Terms: the terms and conditions set out in this document; and

(e) We/Our/Us: GHD Scandinavia ApS, trading as ghd, of Cort Adelers, Gate 17 Oslo, Oslo 0254.

1.2 When We use the words "writing" or "written" in these Terms, this will include e-mail unless We say otherwise.

2. OUR CONTRACT WITH YOU

2.1 These are the terms and conditions on which We supply Products to you.

2.2 Please ensure that you read these Terms carefully and check that the details of your Order are complete and accurate before you submit the Order.

2.3 These Terms and the Order constitute the whole agreement between you and Us.

2.4 When you submit the Order to Us, this does not mean We have accepted your Order. Our acceptance of the Order will take place as described in clause 2.5. If We are unable to supply you with the Products, We will inform you of this and We will not process the Order.

2.5 These Terms will become binding on you and Us when We issue you with a written acceptance of an Order, at which point a contract will come into existence between you and Us.

2.6 We shall assign an order number to the Order and inform you of it when We confirm the Order. Please quote the order number in all subsequent correspondence with Us relating to the Order.

3. CHANGES TO ORDER OR TERMS

3.1 We may revise these Terms from time to time so you should check the Terms prior to placing any future Order.

3.2 If you wish to cancel an Order before it has been fulfilled, please see your right to do so in clause 12.

4. DELIVERY OF PRODUCTS

4.1 Please note that timescales for delivery and delivery charges will vary depending on the availability of the Products (including any pre-orders) and your address. Please consult the “Payment & Delivery” section of the website.

4.2 Delivery of an Order shall be completed when We deliver the Products to the address you gave Us.

4.3 If We are not able to deliver the whole of the Order at one time due to operational reasons or shortage of stock, We will, except where your Order includes a pre-order, deliver the Order in instalments. We will not charge you extra delivery costs for this. However, if you ask Us to deliver the Order in instalments, We may charge you extra delivery costs. Each instalment shall constitute a separate contract governed by these Terms. If We are late delivering an instalment or one instalment is faulty, that will not entitle you to cancel any other instalment.

4.4 The Products will be your responsibility from the completion of delivery.

4.5 You own the Products once We have received payment in full.

4.6 On delivery of your Order please check the Products against the delivery note or covering email in the case of gift cards. If there is any discrepancy or if any Product is damaged please contact us within 7 days of receipt.

4.7 If you have not received your Order within 7 days of receiving the order confirmation please contact us.

5. IF PRODUCTS ARE FAULTY

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will affect these legal rights.

6. OUR WARRANTY

6.1 We warrant that on delivery and for the period set out below, the Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described in clause 6.2.

Product

Warranty Period

Stylers

2 years

Curlers

2 years

Hair dryers

1 year

Brushes

6 months

Hair care/styling products

6 months

6.2 This warranty does not apply to any defect in the Products arising from:

(a) fair wear and tear;

(b) wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;

(c) if you fail to operate or use the Products in accordance with the user instructions; and

(d) any alteration or repair by you or by a third party.

6.3 This warranty is in addition to your legal rights in relation to a Product that is faulty or not as described.

7. GIFT CARDS

7.1 Gift cards are only redeemable for goods on this website and may not be used to purchase further gift cards or exchanged for cash.

7.2 After making a purchase with your gift card no change will be given but any remaining balance may be applied to future purchases.

7.3 Gift cards will expire 12 months from the date purchase. At expiry, any remaining balance will be lost.

7.4 Gift cards may only be used to buy products from the same ghd country website as the gift card was bought from. For example, a gift card bought on the UK part of our website can only be used to buy goods from the UK part of our website.

7.5 Please protect your gift card and treat it as though it is cash. We cannot be responsible for gift cards that are lost, stolen or damaged.

7.6 If any goods purchased with a gift card are exchanged or refunded, any money owed to you will be added to the balance on a gift card.

8. PRICE AND PAYMENT

8.1 The price of the Products will be the price in force at the time We confirm your Order. Our prices may change at any time, but price changes will not affect Orders that We have confirmed with you.

8.2 All prices include VAT.

8.3 Depending on the method of delivery you select the prices for the Products may exclude delivery costs, which will be added to the total amount due. Please see the “Payment & Delivery” section of the website.

8.4 You must make payment for Products by credit or debit card or, if using Paypal, another method accepted by Paypal. We will collect funds from you when We despatch the Products.

9. OUR LIABILITY TO YOU

9.1 If We fail to comply with these Terms, We are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of Our breach of the Terms or Our negligence in each case up to the value of the applicable Order, but We are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if it was an obvious consequence of our breach or if it was contemplated by you and Us at the time we entered into the contract.

9.2 We do not exclude or limit in any way Our liability for:

(a) death or personal injury caused by Our negligence or the negligence of Our employees, agents or subcontractors;

(b) fraud or fraudulent misrepresentation;

(c) any other liability that cannot be excluded by law.

10. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

10.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of Our obligations under these Terms that is caused by an Event Outside Our Control.

10.2 An Event Outside Our Control means any act or event beyond Our reasonable control, including strikes, lock-outs or other industrial action by third parties, civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war, fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster, or failure of public or private telecommunications networks.

10.3 If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of Our obligations under these Terms:

(a) We will contact you as soon as reasonably possible to notify you; and

(b) Our obligations under these Terms will be suspended and the time for performance of Our obligations will be extended for the duration of the Event Outside Our Control. Where the Event Outside Our Control affects Our delivery of Products to you, We will arrange a new delivery date with you after the Event Outside Our Control is over.

11. PROMOTIONS

11.1 No promotion, discount or promotional code available for redemption on the website may be used in conjunction with another offer.

11.2 Only one promotional code can be used per Order.

11.3 A promotional code cannot be applied to an Order after it has been placed.

12. YOUR CANCELLATION RIGHTS

You have a right to cancel a contract at any time between placing your Order and 14 days from the day after the day you receive your Order. If you wish to cancel the contract, you must let Us know by telephone, letter, fax or email and then return the Products to Us. We shall provide you with a refund of the price paid for the Product within 14 days of the date we receive the Products or, if earlier, within 14 days from the date you provide proof of postage to Us.

13. OUR CANCELLATION RIGHTS

We may have to cancel an Order before the Products are delivered, due to an Event Outside Our Control or the unavailability of stock. We will contact you as soon as reasonably possible if this happens and offer you a choice of a refund or an alternative product.

14. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US

14.1 We are a company based in Denmark and Our registered office is at Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

14.2 If you have any questions or if you have any complaints, please contact Us. You can contact Us by telephoning Our customer service team on +47 22 44 89 00 or by e-mailing Us using the contact form on the website.

14.3 If you wish to contact Us in writing, or if any clause in these Terms requires you to give Us notice in writing, you can send this to Us by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address set out in clause 14.1. We will confirm receipt of this by contacting you in writing. If We have to contact you or give you notice in writing, We will do so by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address you provide to Us in the Order.

15. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION

We will use the personal information you provide to Us in accordance with the Privacy Policy set out on this website.

16. OTHER IMPORTANT TERMS

16.1 We may transfer Our rights and obligations under these Terms to another organisation and We will always notify you in writing if this happens.

16.2 You may only transfer your rights or your obligations under these Terms to another person if We agree in writing.

16.3 This contract is between you and Us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.

16.4 Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining terms will remain in full force and effect.

16.5 If We fail to insist that you perform any of your obligations under these Terms, if We do not enforce Our rights against you or if We delay in doing so that will not mean that We have waived Our rights against you and will not mean that you do not have to comply with those obligations. If We do waive a default by you We will only do so in writing and that will not mean that We will automatically waive any later default by you. 

300115_1437

Informasjonskapsler og annen nett-teknologi

Når du går inn på www.ghdhair.com ("Nettstedet"), samhandler med sosiale medier eller reklamer og innhold på tredjeparts nettsteder (samlet "Innhold") eller med oss digitalt, samler vi inn enkelte typer informasjon automatisk fra din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon (en "Enhet"). Vi plasserer små datafiler på enhetene dine, som er kjent som ("informasjonskapsler") for å samle inn og bruke personopplysninger om deg, inkludert for å levere interessebasert direkte reklame. I enkelte land, inkludert land i EØS, kan denne informasjonen anses som personopplysninger under gjeldende personvernlov.

 

Spesifikt omfatter informasjonen vi samler inn fra deg automatisk informasjon slik som IP-adresse, enhetstype (f.eks. merke og modell), unikt enhetsidentifikasjonsnummer, nettlesertype, innstillinger for tidssone, grov geografisk plassering (f.eks. land eller byplassering) og annen teknisk informasjon.

 

Vi kan også samle inn informasjon om hvordan enheten din har samhandlet med oss, inkludert sidene som ble gått inn på og koblinger som ble trykket på, hvordan du navigerte til og fra nettstedet og innholdet vårt (f.eks. hvordan du ruller musen over nettstedet og innholdet, hvilke deler du klikker på og hvor lang tid du bruker på hver side), preferansene dine, produktene og/eller tjenestene du har sett på eller søkt etter, krasjer og nedlastingsfeil samt responstider.

 

Når du: (i) logger inn på nettstedet vårt med et sosialt nettsted eller andre nettsteder; (ii) går inn på sosiale nettsteder ved å bruke vårt nettsted eller andre nettsteder; og/eller (iii) sender inn innhold til sosiale nettsteder eller andre nettsteder ved å bruke vårt nettsted, kan det sosiale nettstedet eller andre nettsteder bruke informasjonskapsler og lignende teknologi for å samle inn data om brukeratferd for deres egne formål. Denne bruken av informasjonskapsler er i samsvar med den tredjepartens egne retningslinjer for informasjonskapsler, og vi har ingen kontroll over dem. Se delen "Hva hvis jeg går inn på eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom et nettsted?" i personvernerklæringen vår for mer informasjon.

 

Se vår Personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvordan du kan kontakte oss samt dine individuelle rettigheter.

 

Hvordan kan du endre innstillingene dine?

 

Ved ditt første besøk på nettstedet blir du bedt om å "godta" bruken av informasjonskapsler på nettstedet for alle besøk på nettstedet ved å bruke en pop-up-meldingsboks. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, blir bruken din behandlet som samtykke til bruk av informasjonskapsler.

 

Du kan velge bort informasjonskapsler til enhver tid ved å følge instruksjonene på koblingene under for nettleseren din:

Vær oppmerksom på at hvis du velger bort informasjonskapsler i én nettleser, enhet eller app, betyr det ikke at du har valgt bort informasjonskapsler for alle nettlesere, enheter eller apper du har. Data som samles inn via informasjonskapsler kan kombineres med data fra andre nettsteder, mobilapplikasjoner og kilder.

 

Hvis du ikke lenger vil se skreddersydde annonser, kan du endre innstillingene dine for informasjonskapsler. I tillegg tillater enkelte tredjeparts nettsteder at du slutter å se annonser fra spesifikke annonsører på det nettstedet, så du bør altså sjekke preferansene dine for de nettstedene.

 

 

Hvordan bruker vi informasjonen vi samler inn om deg fra informasjonskapslene?

Vi bruker informasjonskapsler til å:

 • plassere annonser for produktene våre på andre eksterne nettsteder. Vi gjør dette ved å tillate at tredjeparter, inkludert Google og Adserve, plasserer informasjonskapsler på nettstedet vårt som lar dem identifisere besøket ditt på nettstedet vårt og preferanser som vises mens du er på nettstedet, og dine besøk til etterfølgende tredjeparts nettsteder i deres annonsenettverk. Dette lar oss tilby deg skreddersydd annonsering på de tredjeparts nettstedene basert på informasjonen vi har samlet inn om dine interesser mens du besøkte nettstedet vårt;
 • hjelpe nettstedet å fungere riktig og sørge for at innstillinger for "legg til i handlekurv", navigering og hvilket land du viser nettstedet for, opprettholdes;
 • overvåke nettstedets ytelse og sørge for at vi leverer en rask surfeopplevelse;
 • gjøre det mulig for deg å dele innhold med sosiale nettverk, uttrykke interesse i innhold og koble deg til dine sosiale nettverk;
 • la oss samle inn anonyme data om bruken av nettstedet for å hjelpe oss med å forbedre brukervennligheten, innholdet og brukeropplevelsen av nettstedet. Dette omfatter informasjonskapsler for analyse av nettsteder, slik som Google Analytics. Vi bruker også Google Analytics til å samle inn informasjon om din aktivitet på nettstedet, slik som nettsidene du går inn på, koblingene du klikker på og søkene du utfører på nettstedet. Vi bruker informasjonen til å danne rapporter og for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet. Informasjonskapslene samler inn informasjon i anonym form, inkludert antall besøkende på nettstedet, hvor de besøkende kom til nettstedet fra og sidene de har besøkt. For mer informasjon om informasjonen som samles inn ved bruk av Google Analytics, kan du se http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • evaluere tredjeparts beregninger ved å gjøre det mulig for oss å samle inn anonyme data om hvordan markedsføringen vår gjør det;
 • for å levere en personlig tilpasset tjeneste bruker vi dine personopplysninger på tvers av nettstedet for å levere en sømløs brukeropplevelse;
 • for skreddersydd annonsering, bruker vi, eller med tredjeparts leverandører, dine personopplysninger til å gi deg skreddersydd annonsering på tredjeparts nettsteder, inkludert sosiale nettsteder. Disse annonsene er enten: (i) "kontekstuelle" (som betyr at de presenteres på grunn av nettsiden som du ser på); eller (ii) "atferdsrelatert annonsering" eller "interessebasert annonsering" (dvs. der annonser vises til deg basert på dine interesser som vi har utledet fra personopplysningene dine, inkludert demografiske, geografiske og interessebaserte data). Vi kan bruke skreddersydd annonsering til å inkludere eller ekskludere spesifikke kunder som har registrert seg for våre produkter og tjenester, for å sørge for at du får informasjon om de produktene og tjenestene som er mest relevante for deg. For å gjøre dette kan vi spore nettleseraktiviteten din på tvers av ulike nettsteder, gjennom enheten din og/eller andre programmer. Vi kan matche nettaktiviteten din på én enhet, slik som en mobiltelefon, med nettaktiviteten din på en annen enhet, slik som et nettbrett, for å sørge for at annonseringen er skreddersydd til deg.

 

 

 

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Kategori

Leverandør

Type informasjonskapsel

Navn på informasjonskapsel

Varighet

Beskrivelse

Nettstedsfunksjonalitet

ghdhair.com

Førstepart

profile-view

Kontinuerlig

Disse informasjonskapslene hjelper nettstedet med å fungere riktig, sørger for at innstillinger for handlekurv, navigering og lokalt nettsted opprettholdes

     

ghdStore

Kontinuerlig

     

JSESSIONID

Økt

     

ROUTEID

Økt

     

X-Mapping-fjhppofk

Økt

Systemytelse

ghdhair.com

Førstepart

NREUM

Økt

Disse informasjonskapslene overvåker nettstedets ytelse, for å sørge for at vi leverer en rask nettopplevelse

 

New Relic

Tredjepart

JSESSIONID

Økt

Sosiale medier

Add This

Førstepart

_atshc

Økt

Disse informasjonskapslene konfigureres av nettsteder for sosiale medier, som lar deg dele innhold med det sosiale nettverket, uttrykke interesse for innhold og koble deg til de sosiale medienettverkene

   

Tredjepart

uit

Kontinuerlig

     

loc

Kontinuerlig

     

dt

Kontinuerlig

     

di

Kontinuerlig

     

uid

Kontinuerlig

     

uvc

Kontinuerlig

     

psc

Kontinuerlig

     

ssc

Kontinuerlig

     

sshs

Kontinuerlig

     

ssh

Kontinuerlig

     

Coyote-2-a0f0083

Økt

 

Facebook

Førstepart

fbm_150865661654892

Økt

     

fbsr_150865661654892

Økt

   

Tredjepart

datr

Økt

     

lu

Økt

     

locale

Økt

     

c_user

Økt

     

csm

Økt

     

s

Økt

     

xs

Økt

     

lsd

Økt

     

reg_fb_gate

Økt

     

reg_fb_ref

Økt

 

Twitter

Tredjepart

__utma

Kontinuerlig

     

__utmb

30 min

     

__utmv

Kontinuerlig

     

__utmz

Kontinuerlig

     

guest_id

Kontinuerlig

     

pid

Kontinuerlig

     

twll

Kontinuerlig

     

k

Kontinuerlig

     

__utmc

Økt

     

_twitter_sess

Økt

     

auth_token

Økt

     

auth_token_session

Økt

     

secure_session

Økt

     

twid

Økt

     

lang

Økt

     

original_referer

Økt

Analyse av nettstedet

Google Analytics

Førstepart

_utma

Kontinuerlig

Disse informasjonskapslene lar oss samle inn anonyme data om bruk av nettstedet for å hjelpe med å forbedre brukervennligheten, innholdet og opplevelsen av nettstedet

     

__utmb

30 min

     

__utmz

Kontinuerlig

     

__utmc

Økt

 

Intern analyse

Førstepart

ghdExternalCampaign

1 time

     

ghdInternalCampaign

1 time

 

SpeedTrap

Førstepart

GHDCSADBID

Kontinuerlig

     

GHDCSAuvt

Kontinuerlig

     

usy46gabsosd

Økt

     

GHDCSACDuvt

Kontinuerlig

     

GHDCSACDID

Økt

     

vtz47gabsosd

Økt

 

Visuelt optimaliseringsprogram for nettsted

Førstepart

_vis_opt_exp_***

Kontinuerlig

     

vis_opt_s

Økt

   

Tredjepart

__ar_v4

Kontinuerlig

     

__utma

Kontinuerlig

     

__utmv

Kontinuerlig

     

__utmz

Kontinuerlig

     

_jsuid

Økt

     

_vis_opt_exp_***

Kontinuerlig

     

_vis_opt_s

Økt

Ombygging av tredjepart

Partnerselskapsvindu

Førstepart

_aw_m_2526

Kontinuerlig

Disse informasjonskapslene lar oss samle inn anonyme data om hvordan markedsføringen vår presterer, slik at vi kan sørge for at markedsføringsbudsjett tildeles til de riktige kanalene

   

Tredjepart

aw2526

Kontinuerlig

 

Bing

Tredjepart

MUID

Kontinuerlig

     

AA002

Kontinuerlig

 

Dobbeltklikk

Tredjepart

_drt_

Kontinuerlig

     

id

Kontinuerlig

 

Google

Tredjepart

Conversion

Kontinuerlig

 

OneFeed

Tredjepart

user

Kontinuerlig

 

Yahoo

Førstepart

ysm_***

Økt

 

 

 

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.