Something

new is

  coming

Be the first to find out

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

   A NEW

 STANDARD

OF STYLING

All will be revealed February 2018

Terms & Conditions


FEBRUAR 2017

INNLEDNING

Denne nettsiden, www.ghdhair.com, inkludert eventuelle diskusjonsfora som finnes på nettstedet («Nettsted») drives av Jemella Limited (under handelsnavnet ghd), et selskap stiftet i England og Wales (organisasjonsnummer 04115691) med forretningsadresse Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ og GHD Scandinavia APS, et selskap stiftet i Norge med organisasjonsnummer 990 922 896, med forretningsadresse Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm (samlet «ghd» eller «vi/oss/vår»). ghd kan kontaktes på den ovennevnte adressen.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet og på at du besøker Nettstedet.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller til informasjon eller materiale som finnes på Nettstedet, kan du kontakte oss på e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på tlf.nr. +47 2244 8900.

 

Bruken av Nettstedet er underlagt disse Vilkårene for bruk, som fastslår de grunnleggende reglene som gjelder din bruk av Nettstedet. Vennligst lLes Vilkårene for bruk nøye. Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du godtar disse Vilkårene for bruk og at du er bundet av dem. Dersom du ikke samtykker i Vilkårene for bruk, skal du ikke bruke Nettstedet.

 

VILKÅR FOR BRUK

 1. ENDRINGER

1.1 Vi kan endre, redigere, slette eller revidere innholdet på dette Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkårene for bruk. Vennligst kontroller om det på denne siden finnes endringer som er gjort i Vilkårene for bruk. Din bruk av dette Nettstedet etter at det er lagt ut en endring, innebærer at du godtar de endrede Vilkårene for bruk.

1.2 Vi garanterer ikke at Nettstedet, eventuelle sider eller innhold på Nettstedet alltid vil være tilgjengelig eller uten avbrudd. Vi kan også når som helst med hensikt trekke tilbake eller begrense Nettstedet eller en del av det uten varsel.

 1. SALGSVILKÅR, REGISTRERING, BRUKERKONTOER OG PASSORD

2.1  Disse Vilkårene for bruk får ikke anvendelse på salget av varer gjennom Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre salgsvilkår, som du får tilgang til gjennom fanen Salgsvilkår øverst på denne siden.

2.2  Det kan være nødvendig å registrere seg og opprette en brukerkonto for å få tilgang til visse tjenester på Nettstedet. Forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registreringen eller til enhver tid er fullstendige og nøyaktige, og informer oss omgående om eventuelle endringer i de opplysningene du oppga ved registreringen. Du må være minst 16 år gammel for å opprette en brukerkonto.

2.3  Når du registrerer deg for å få en brukerkonto på Nettstedet, vil du bli bedt om å opprette et passord. Du samtykker i at du har ansvaret for å holde dine kontoopplysninger og ditt passord hemmelig, og for å begrense tilgangen til din datamaskin for å hindre uautorisert tilgang til din brukerkonto. Du samtykker i å underrette oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at du har mistet dine kontoopplysninger eller ditt passord, eller dersom det er sannsynlig at de vil bli brukt av uvedkommende. Vennligst KLIKK HER hvis du på noe tidspunkt har behov for å tilbakestille passordet ditt. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din brukerkonto og med ditt passord, og med forbehold for punkt ‎6.5, vil vi ikke, direkte eller indirekte, ha noe erstatningsansvar for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med din manglende overholdelse av denne delen av Vilkårene for bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å suspendere eller oppheve din bruk av Nettstedet, uansett grunn, uten forhåndsvarsel.

 1. IMMATERIelle RETTigheter

3.1  Vi er eiere eller lisensinnehavere av alle opphavsretter, designrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på dette Nettstedet, og materialet som er offentliggjort på det. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter i forbindelse med våre immaterielle rettigheter eller tredjeparters immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter som ikke uttrykkelig er overført.

3.2  Du kan bruke dette Nettstedet kun for å delta på Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert nedenfor), eller for å legge inn en bestilling på produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke til det. Du samtykker i å ikke endre eller slette noen eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du kan ikke endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, innramme, reprodusere, republisere, stille ut, legge ut, overføre eller selge noe innhold eller immaterielle rettigheter som finnes på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver av, kopierer eller laster ned noen del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke dette Nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, slik vi bestemmer, returnere eller destruere eventuelle kopier av materialet du har opprettet.

 1. LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER OG RESTRIKSJONER

4.1  Bruken av tredjeparters nettsteder er helt på egen risiko. Lenker som finnes på Nettstedet, vil lede til andre nettsteder som vi ikke kontrollerer, og vi aksepterer intet ansvar for noe lenket nettsted eller lenker som finnes på et lenket nettsted. Lenker som finnes på Nettstedet, er kun ment som et hjelpemiddel, og innlemmingen av eventuelle lenker indikerer ikke at de er pålitelige og at vi går god for innholdet på en tredjeparts nettsted.

4.2  Disse Vilkårene for bruk gjelder ikke for en tredjeparts nettsted som er lenket til dette Nettstedet. Du bør lese vilkårene på disse nettstedene før du bruker dem, og rette eventuelle spørsmål eller kommentarer om det lenkede nettstedets innhold, til den relevante nettstedsleverandøren.

4.3  Du har ikke rett til (og du skal heller ikke bistå andre med) å opprette lenker fra dine egne nettsteder til Nettstedet (enten det er gjennom hyperkoblinger, dyplenking, innramming, toggling eller annet), og du kan heller ikke innramme Nettstedet på et tredjepartsnettsted, uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning, som vi kan gi eller holde tilbake etter eget skjønn.

4.4  Du samtykker i at når du besøker Nettstedet, skal du ikke bedrive prisskraping eller prishøsting enten manuelt eller ved hjelp av en web-spider, web-robot eller annen form for web-crawling eller annen teknologi.

4.5 Du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Nettstedet, eller til våre servere, eller annen maskinvare som støtter Nettstedet. Du skal heller ikke forsøke å rekonfigurere Nettstedet på noen måte. For å unngå tvil vil alle opplysninger om eventuelle straffbare forhold begått av nettstedbrukere bli rapportert til relevante myndigheter.

4.6 Du skal ikke misbruke nettstedet på noen måte, herunder ved å introdusere nettstedet for virus, programmer eller annet teknisk skadelig eller ondsinnet materiale.

 1. BRUKERANMELDELSER OG -BIDRAG

5.1  Brukere av Nettstedet kan sende inn produktanmeldelser, profiler, bilder, porteføljer, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, tilbakemeldinger, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiell gjennom Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet som «Bidrag»), forutsatt at slike Bidrag overholder våre standarder for bidrag, som fastsatt nedenfor i punkt ‎5.2Standarder for bidrag»).

5.2  Standarder for bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for alt materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for eventuelle interaktive tjenester knyttet til det, inkludert våre ghd Showcase- og Salon & Stylist Feed. Du må etterleve de følgende standardenes ånd så vel som deres ord. . Standardene gjelder for alle deler av eventuelle bidrag, samt for hele bidraget.

5.2.2  Bidragene skal:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta),

5.2.2.2  være oppriktige (når de formidler synspunkter), og

5.2.2.3  overholde gjeldende lover i Norge.

5.2.3  Bidragene skal ikke:

5.2.3.1  inneholde noe materiale som er ærekrenkende, uanstendig, støtende, hatefullt eller oppviglende,

5.2.3.2  fremme seksuelt eksplisitt materiale,

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder,

5.2.3.4  utføre, oppmuntre til, fremme eller medvirke til ulovlige handlinger, inkludert men ikke begrenset til vold eller misbruk av datamaskin eller overtredelse av en annen persons immaterielle rettigheter,

5.2.3.5  utformes på en måte som innebærer brudd på en juridisk plikt overfor en tredjepart, som for eksempel en kontraktfestet plikt eller taushetsplikt,

5.2.3.6  være truende, misbruke eller krenke andres rett til privatliv, eller føre til irritasjon, ulempe eller ubegrunnet engstelse, eller kunne trakassere, uroe, sette i forlegenhet, skremme eller plage en annen person,

5.2.3.7  kunne forlede noen eller brukes til å parodiere noen, eller til å misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person, eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standardene for bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkårene for bruk som ligger til grunn for din tillatelse til å bruke dette Nettstedet. Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag gjennom din bruk av dette Nettstedet. Dersom det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag, kan vi treffe tiltak som vi anser som hensiktsmessige, herunder alle eller noen av følgende tiltak:

5.3.1  omgående, midlertidig eller permanent oppheve din rett til å bruke dette Nettstedet,

5.3.2  omgående, midlertidig eller permanent fjerne materiale som du har lagt ut eller lastet opp på dette Nettstedet,

5.3.3  utstede en advarsel til deg,

5.3.4  treffe rettslige skritt mot deg for å få dekket alle omkostninger (inkludert men ikke begrenset til rimelige administrative og juridiske kostnader) som er en følge av bruddet,

5.3.5  treffe ytterligere rettslige skritt mot deg, og

5.3.6  fremlegge slike opplysninger til myndigheter med ansvar for å håndheve loven, som vi anser for å være nødvendige.

5.4  Alle Bidrag skal være og forbli vår eiendom, og ved å levere et Bidrag til Nettstedet samtykker du i å overdra til oss alle globale immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil dermed ha eksklusiv eiendomsrett til alle slike rettigheter i Bidragene, og skal ikke på noen måte være begrenset når det gjelder kommersiell eller annen bruk av Bidrag. Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidragene fortrolige, betale vederlag eller royalty for noe Bidrag eller til å gi svar på noe Bidrag.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1  Selv om vi har truffet alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene på dette Nettstedet er korrekte og fullstendige, gis de «som de er», og vi gir ingen garantier og innestår på ingen måte for at innholdet på dette Nettstedet er nøyaktig eller fullstendig. Det gis dessuten ingen garanti for at Nettstedet vil være tilgjengelig uten avbrudd, og det aksepteres ikke noe erstatningsansvar med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av slik manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av dette Nettstedet er for brukers egen risiko, og vi gir ingen garanti for at bruken av dette Nettstedet eller materiale som lastes ned fra det, ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder men ikke begrenset til tap av data eller infeksjon med datavirus. Vi aksepterer ikke noe erstatningsansvar for datavirus eller andre skadelige programmer. Du anbefales å treffe alle passende forholdsregler (som å installere egnede antivirusprogrammer) og brannmurer før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for noe av følgende (uansett om vi var informert om, eller kjente til, muligheten for slike tap), enten de var en følge av krav som oppsto gjennom eller i forbindelse med bruken av Nettstedet, inkludert men uten begrensning under erstatningsrettslige forhold, herunder uaktsomhet, for kontraktsbrudd, for villedende opplysninger (bortsett fra svikaktige villedende fremstillinger), krenkelse av immaterielle rettigheter eller i henhold til lov eller annet:

6.3.1  alle indirekte tap, avledede tap eller følgetap

6.3.2  alle tap eller skader som oppstår som følge av endringer som er gjort i innholdet på dette Nettstedet av uautoriserte tredjeparter,

6.3.3  alle tap av forretningsvirksomhet, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser,

6.3.4  tap eller skade på din eller en tredjeparts data eller historikk,

6.3.5  alle tiltak truffet som respons på brudd på Standardene for bidrag beskrevet i punkt 5.2 over, eller

6.3.6  alle forsinkelser eller manglende utførelse av våre plikter i henhold til disse Vilkårene for bruk, som oppstår av årsaker som ligger utenfor vår rimelige kontroll, herunder: naturkatastrofer, statlige handlinger, krig, brann, flom, eksplosjoner eller sivilt opprør, svikt i informasjonsteknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder manglende dataleveranse) og streik/lockout.

6.4  Bortsett fra slik det uttrykkelig fremgår av disse Vilkårene for bruk, fraskriver vi oss alle inneståelser, vilkår og garantier hva enten de er uttrykkelige eller underforståtte (gjennom lov eller på annen måte) i den utstrekning loven tillater det.

6.5  Vi søker ikke å fraskrive oss eller begrense vårt ansvar overfor deg for:

6.5.1  dødsfall eller personskade som er forårsaket av vår uaktsomhet,

6.5.2  svindel eller svikaktige villedende fremstillinger,

6.5.3  alle forhold som det vil være ulovlig for oss å fraskrive eller forsøke å fraskrive oss ansvar for.

 1. DIVERSE

7.1  Disse Vilkårene for bruk er underlagt lovgivningen i Norge, og det er kun norske domstoler som har eksklusiv domsmyndighet i tvister som oppstår under eller i forbindelse med dem.

7.2  Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene for bruk anses å være ugyldige eller umulig å håndheve ved domstolene, skal bestemmelsen tas ut av disse Vilkårene for bruk, og de øvrige bestemmelsene skal forbli upåvirkede.

7.3  Ingen forsinkelse eller svikt fra vår side med hensyn til utøvelse av fullmakter, rettigheter eller rettsmidler i henhold til disse Vilkårene for bruk skal fungere som en fraskrivelse av dem, og heller ingen enkel eller delvis utøvelse av slike fullmakter, rettigheter eller rettsmidler skal hindre noen annen eller ytterligere utøvelse av dem.

7.4  Vennligst les retningslinjene for personvern, som inneholder viktige opplysninger om bruk av personopplysningene du oppgir når du bruker dette Nettstedet.

7.5  Konkurranser eller andre markedsføringsaktiviteter som fra tid til annen gjøres tilgjengelige gjennom dette Nettstedet, kan også inneholde særlige vilkår. Du må lese og godta disse før du deltar i dem.

 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE  

1. DEFINITIONS

1.1 When the following words with capital letters are used in these Terms, they have the meaning set out below:

(a) Event Outside Our Control: is defined in clause 10.2;

(b) Order: your order for the Products via the website;

(c) Products: the goods and/or gift cards that We are selling to you;

(d) Terms: the terms and conditions set out in this document; and

(e) We/Our/Us: GHD Scandinavia ApS, trading as ghd, of Cort Adelers, Gate 17 Oslo, Oslo 0254.

1.2 When We use the words "writing" or "written" in these Terms, this will include e-mail unless We say otherwise.

2. OUR CONTRACT WITH YOU

2.1 These are the terms and conditions on which We supply Products to you.

2.2 Please ensure that you read these Terms carefully and check that the details of your Order are complete and accurate before you submit the Order.

2.3 These Terms and the Order constitute the whole agreement between you and Us.

2.4 When you submit the Order to Us, this does not mean We have accepted your Order. Our acceptance of the Order will take place as described in clause 2.5. If We are unable to supply you with the Products, We will inform you of this and We will not process the Order.

2.5 These Terms will become binding on you and Us when We issue you with a written acceptance of an Order, at which point a contract will come into existence between you and Us.

2.6 We shall assign an order number to the Order and inform you of it when We confirm the Order. Please quote the order number in all subsequent correspondence with Us relating to the Order.

3. CHANGES TO ORDER OR TERMS

3.1 We may revise these Terms from time to time so you should check the Terms prior to placing any future Order.

3.2 If you wish to cancel an Order before it has been fulfilled, please see your right to do so in clause 12.

4. DELIVERY OF PRODUCTS

4.1 Please note that timescales for delivery and delivery charges will vary depending on the availability of the Products (including any pre-orders) and your address. Please consult the “Payment & Delivery” section of the website.

4.2 Delivery of an Order shall be completed when We deliver the Products to the address you gave Us.

4.3 If We are not able to deliver the whole of the Order at one time due to operational reasons or shortage of stock, We will, except where your Order includes a pre-order, deliver the Order in instalments. We will not charge you extra delivery costs for this. However, if you ask Us to deliver the Order in instalments, We may charge you extra delivery costs. Each instalment shall constitute a separate contract governed by these Terms. If We are late delivering an instalment or one instalment is faulty, that will not entitle you to cancel any other instalment.

4.4 The Products will be your responsibility from the completion of delivery.

4.5 You own the Products once We have received payment in full.

4.6 On delivery of your Order please check the Products against the delivery note or covering email in the case of gift cards. If there is any discrepancy or if any Product is damaged please contact us within 7 days of receipt.

4.7 If you have not received your Order within 7 days of receiving the order confirmation please contact us.

5. IF PRODUCTS ARE FAULTY

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will affect these legal rights.

6. OUR WARRANTY

6.1 We warrant that on delivery and for the period set out below, the Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described in clause 6.2.

Product

Warranty Period

Stylers

2 years

Curlers

2 years

Hair dryers

1 year

Brushes

6 months

Hair care/styling products

6 months

6.2 This warranty does not apply to any defect in the Products arising from:

(a) fair wear and tear;

(b) wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;

(c) if you fail to operate or use the Products in accordance with the user instructions; and

(d) any alteration or repair by you or by a third party.

6.3 This warranty is in addition to your legal rights in relation to a Product that is faulty or not as described.

7. GIFT CARDS

7.1 Gift cards are only redeemable for goods on this website and may not be used to purchase further gift cards or exchanged for cash.

7.2 After making a purchase with your gift card no change will be given but any remaining balance may be applied to future purchases.

7.3 Gift cards will expire 12 months from the date purchase. At expiry, any remaining balance will be lost.

7.4 Gift cards may only be used to buy products from the same ghd country website as the gift card was bought from. For example, a gift card bought on the UK part of our website can only be used to buy goods from the UK part of our website.

7.5 Please protect your gift card and treat it as though it is cash. We cannot be responsible for gift cards that are lost, stolen or damaged.

7.6 If any goods purchased with a gift card are exchanged or refunded, any money owed to you will be added to the balance on a gift card.

8. PRICE AND PAYMENT

8.1 The price of the Products will be the price in force at the time We confirm your Order. Our prices may change at any time, but price changes will not affect Orders that We have confirmed with you.

8.2 All prices include VAT.

8.3 Depending on the method of delivery you select the prices for the Products may exclude delivery costs, which will be added to the total amount due. Please see the “Payment & Delivery” section of the website.

8.4 You must make payment for Products by credit or debit card or, if using Paypal, another method accepted by Paypal. We will collect funds from you when We despatch the Products.

9. OUR LIABILITY TO YOU

9.1 If We fail to comply with these Terms, We are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of Our breach of the Terms or Our negligence in each case up to the value of the applicable Order, but We are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if it was an obvious consequence of our breach or if it was contemplated by you and Us at the time we entered into the contract.

9.2 We do not exclude or limit in any way Our liability for:

(a) death or personal injury caused by Our negligence or the negligence of Our employees, agents or subcontractors;

(b) fraud or fraudulent misrepresentation;

(c) any other liability that cannot be excluded by law.

10. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

10.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of Our obligations under these Terms that is caused by an Event Outside Our Control.

10.2 An Event Outside Our Control means any act or event beyond Our reasonable control, including strikes, lock-outs or other industrial action by third parties, civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war, fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster, or failure of public or private telecommunications networks.

10.3 If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of Our obligations under these Terms:

(a) We will contact you as soon as reasonably possible to notify you; and

(b) Our obligations under these Terms will be suspended and the time for performance of Our obligations will be extended for the duration of the Event Outside Our Control. Where the Event Outside Our Control affects Our delivery of Products to you, We will arrange a new delivery date with you after the Event Outside Our Control is over.

11. PROMOTIONS

11.1 No promotion, discount or promotional code available for redemption on the website may be used in conjunction with another offer.

11.2 Only one promotional code can be used per Order.

11.3 A promotional code cannot be applied to an Order after it has been placed.

12. YOUR CANCELLATION RIGHTS

You have a right to cancel a contract at any time between placing your Order and 14 days from the day after the day you receive your Order. If you wish to cancel the contract, you must let Us know by telephone, letter, fax or email and then return the Products to Us. We shall provide you with a refund of the price paid for the Product within 14 days of the date we receive the Products or, if earlier, within 14 days from the date you provide proof of postage to Us.

13. OUR CANCELLATION RIGHTS

We may have to cancel an Order before the Products are delivered, due to an Event Outside Our Control or the unavailability of stock. We will contact you as soon as reasonably possible if this happens and offer you a choice of a refund or an alternative product.

14. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US

14.1 We are a company based in Denmark and Our registered office is at Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

14.2 If you have any questions or if you have any complaints, please contact Us. You can contact Us by telephoning Our customer service team on +47 22 44 89 00 or by e-mailing Us using the contact form on the website.

14.3 If you wish to contact Us in writing, or if any clause in these Terms requires you to give Us notice in writing, you can send this to Us by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address set out in clause 14.1. We will confirm receipt of this by contacting you in writing. If We have to contact you or give you notice in writing, We will do so by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address you provide to Us in the Order.

15. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION

We will use the personal information you provide to Us in accordance with the Privacy Policy set out on this website.

16. OTHER IMPORTANT TERMS

16.1 We may transfer Our rights and obligations under these Terms to another organisation and We will always notify you in writing if this happens.

16.2 You may only transfer your rights or your obligations under these Terms to another person if We agree in writing.

16.3 This contract is between you and Us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.

16.4 Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining terms will remain in full force and effect.

16.5 If We fail to insist that you perform any of your obligations under these Terms, if We do not enforce Our rights against you or if We delay in doing so that will not mean that We have waived Our rights against you and will not mean that you do not have to comply with those obligations. If We do waive a default by you We will only do so in writing and that will not mean that We will automatically waive any later default by you. 

300115_1437

Informasjonskapsler og annen nett-teknologi

Når du går inn på www.ghdhair.com ("Nettstedet"), samhandler med sosiale medier eller reklamer og innhold på tredjeparts nettsteder (samlet "Innhold") eller med oss digitalt, samler vi inn enkelte typer informasjon automatisk fra din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon (en "Enhet"). Vi plasserer små datafiler på enhetene dine, som er kjent som ("informasjonskapsler") for å samle inn og bruke personopplysninger om deg, inkludert for å levere interessebasert direkte reklame. I enkelte land, inkludert land i EØS, kan denne informasjonen anses som personopplysninger under gjeldende personvernlov.

 

Spesifikt omfatter informasjonen vi samler inn fra deg automatisk informasjon slik som IP-adresse, enhetstype (f.eks. merke og modell), unikt enhetsidentifikasjonsnummer, nettlesertype, innstillinger for tidssone, grov geografisk plassering (f.eks. land eller byplassering) og annen teknisk informasjon.

 

Vi kan også samle inn informasjon om hvordan enheten din har samhandlet med oss, inkludert sidene som ble gått inn på og koblinger som ble trykket på, hvordan du navigerte til og fra nettstedet og innholdet vårt (f.eks. hvordan du ruller musen over nettstedet og innholdet, hvilke deler du klikker på og hvor lang tid du bruker på hver side), preferansene dine, produktene og/eller tjenestene du har sett på eller søkt etter, krasjer og nedlastingsfeil samt responstider.

 

Når du: (i) logger inn på nettstedet vårt med et sosialt nettsted eller andre nettsteder; (ii) går inn på sosiale nettsteder ved å bruke vårt nettsted eller andre nettsteder; og/eller (iii) sender inn innhold til sosiale nettsteder eller andre nettsteder ved å bruke vårt nettsted, kan det sosiale nettstedet eller andre nettsteder bruke informasjonskapsler og lignende teknologi for å samle inn data om brukeratferd for deres egne formål. Denne bruken av informasjonskapsler er i samsvar med den tredjepartens egne retningslinjer for informasjonskapsler, og vi har ingen kontroll over dem. Se delen "Hva hvis jeg går inn på eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom et nettsted?" i personvernerklæringen vår for mer informasjon.

 

Se vår Personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvordan du kan kontakte oss samt dine individuelle rettigheter.

 

Hvordan kan du endre innstillingene dine?

 

Ved ditt første besøk på nettstedet blir du bedt om å "godta" bruken av informasjonskapsler på nettstedet for alle besøk på nettstedet ved å bruke en pop-up-meldingsboks. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, blir bruken din behandlet som samtykke til bruk av informasjonskapsler.

 

Du kan velge bort informasjonskapsler til enhver tid ved å følge instruksjonene på koblingene under for nettleseren din:

Vær oppmerksom på at hvis du velger bort informasjonskapsler i én nettleser, enhet eller app, betyr det ikke at du har valgt bort informasjonskapsler for alle nettlesere, enheter eller apper du har. Data som samles inn via informasjonskapsler kan kombineres med data fra andre nettsteder, mobilapplikasjoner og kilder.

 

Hvis du ikke lenger vil se skreddersydde annonser, kan du endre innstillingene dine for informasjonskapsler. I tillegg tillater enkelte tredjeparts nettsteder at du slutter å se annonser fra spesifikke annonsører på det nettstedet, så du bør altså sjekke preferansene dine for de nettstedene.

 

 

Hvordan bruker vi informasjonen vi samler inn om deg fra informasjonskapslene?

Vi bruker informasjonskapsler til å:

 • plassere annonser for produktene våre på andre eksterne nettsteder. Vi gjør dette ved å tillate at tredjeparter, inkludert Google og Adserve, plasserer informasjonskapsler på nettstedet vårt som lar dem identifisere besøket ditt på nettstedet vårt og preferanser som vises mens du er på nettstedet, og dine besøk til etterfølgende tredjeparts nettsteder i deres annonsenettverk. Dette lar oss tilby deg skreddersydd annonsering på de tredjeparts nettstedene basert på informasjonen vi har samlet inn om dine interesser mens du besøkte nettstedet vårt;
 • hjelpe nettstedet å fungere riktig og sørge for at innstillinger for "legg til i handlekurv", navigering og hvilket land du viser nettstedet for, opprettholdes;
 • overvåke nettstedets ytelse og sørge for at vi leverer en rask surfeopplevelse;
 • gjøre det mulig for deg å dele innhold med sosiale nettverk, uttrykke interesse i innhold og koble deg til dine sosiale nettverk;
 • la oss samle inn anonyme data om bruken av nettstedet for å hjelpe oss med å forbedre brukervennligheten, innholdet og brukeropplevelsen av nettstedet. Dette omfatter informasjonskapsler for analyse av nettsteder, slik som Google Analytics. Vi bruker også Google Analytics til å samle inn informasjon om din aktivitet på nettstedet, slik som nettsidene du går inn på, koblingene du klikker på og søkene du utfører på nettstedet. Vi bruker informasjonen til å danne rapporter og for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet. Informasjonskapslene samler inn informasjon i anonym form, inkludert antall besøkende på nettstedet, hvor de besøkende kom til nettstedet fra og sidene de har besøkt. For mer informasjon om informasjonen som samles inn ved bruk av Google Analytics, kan du se http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • evaluere tredjeparts beregninger ved å gjøre det mulig for oss å samle inn anonyme data om hvordan markedsføringen vår gjør det;
 • for å levere en personlig tilpasset tjeneste bruker vi dine personopplysninger på tvers av nettstedet for å levere en sømløs brukeropplevelse;
 • for skreddersydd annonsering, bruker vi, eller med tredjeparts leverandører, dine personopplysninger til å gi deg skreddersydd annonsering på tredjeparts nettsteder, inkludert sosiale nettsteder. Disse annonsene er enten: (i) "kontekstuelle" (som betyr at de presenteres på grunn av nettsiden som du ser på); eller (ii) "atferdsrelatert annonsering" eller "interessebasert annonsering" (dvs. der annonser vises til deg basert på dine interesser som vi har utledet fra personopplysningene dine, inkludert demografiske, geografiske og interessebaserte data). Vi kan bruke skreddersydd annonsering til å inkludere eller ekskludere spesifikke kunder som har registrert seg for våre produkter og tjenester, for å sørge for at du får informasjon om de produktene og tjenestene som er mest relevante for deg. For å gjøre dette kan vi spore nettleseraktiviteten din på tvers av ulike nettsteder, gjennom enheten din og/eller andre programmer. Vi kan matche nettaktiviteten din på én enhet, slik som en mobiltelefon, med nettaktiviteten din på en annen enhet, slik som et nettbrett, for å sørge for at annonseringen er skreddersydd til deg.

 

 

 

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Kategori

Leverandør

Type informasjonskapsel

Navn på informasjonskapsel

Varighet

Beskrivelse

Nettstedsfunksjonalitet

ghdhair.com

Førstepart

profile-view

Kontinuerlig

Disse informasjonskapslene hjelper nettstedet med å fungere riktig, sørger for at innstillinger for handlekurv, navigering og lokalt nettsted opprettholdes

     

ghdStore

Kontinuerlig

     

JSESSIONID

Økt

     

ROUTEID

Økt

     

X-Mapping-fjhppofk

Økt

Systemytelse

ghdhair.com

Førstepart

NREUM

Økt

Disse informasjonskapslene overvåker nettstedets ytelse, for å sørge for at vi leverer en rask nettopplevelse

 

New Relic

Tredjepart

JSESSIONID

Økt

Sosiale medier

Add This

Førstepart

_atshc

Økt

Disse informasjonskapslene konfigureres av nettsteder for sosiale medier, som lar deg dele innhold med det sosiale nettverket, uttrykke interesse for innhold og koble deg til de sosiale medienettverkene

   

Tredjepart

uit

Kontinuerlig

     

loc

Kontinuerlig

     

dt

Kontinuerlig

     

di

Kontinuerlig

     

uid

Kontinuerlig

     

uvc

Kontinuerlig

     

psc

Kontinuerlig

     

ssc

Kontinuerlig

     

sshs

Kontinuerlig

     

ssh

Kontinuerlig

     

Coyote-2-a0f0083

Økt

 

Facebook

Førstepart

fbm_150865661654892

Økt

     

fbsr_150865661654892

Økt

   

Tredjepart

datr

Økt

     

lu

Økt

     

locale

Økt

     

c_user

Økt

     

csm

Økt

     

s

Økt

     

xs

Økt

     

lsd

Økt

     

reg_fb_gate

Økt

     

reg_fb_ref

Økt

 

Twitter

Tredjepart

__utma

Kontinuerlig

     

__utmb

30 min

     

__utmv

Kontinuerlig

     

__utmz

Kontinuerlig

     

guest_id

Kontinuerlig

     

pid

Kontinuerlig

     

twll

Kontinuerlig

     

k

Kontinuerlig

     

__utmc

Økt

     

_twitter_sess

Økt

     

auth_token

Økt

     

auth_token_session

Økt

     

secure_session

Økt

     

twid

Økt

     

lang

Økt

     

original_referer

Økt

Analyse av nettstedet

Google Analytics

Førstepart

_utma

Kontinuerlig

Disse informasjonskapslene lar oss samle inn anonyme data om bruk av nettstedet for å hjelpe med å forbedre brukervennligheten, innholdet og opplevelsen av nettstedet

     

__utmb

30 min

     

__utmz

Kontinuerlig

     

__utmc

Økt

 

Intern analyse

Førstepart

ghdExternalCampaign

1 time

     

ghdInternalCampaign

1 time

 

SpeedTrap

Førstepart

GHDCSADBID

Kontinuerlig

     

GHDCSAuvt

Kontinuerlig

     

usy46gabsosd

Økt

     

GHDCSACDuvt

Kontinuerlig

     

GHDCSACDID

Økt

     

vtz47gabsosd

Økt

 

Visuelt optimaliseringsprogram for nettsted

Førstepart

_vis_opt_exp_***

Kontinuerlig

     

vis_opt_s

Økt

   

Tredjepart

__ar_v4

Kontinuerlig

     

__utma

Kontinuerlig

     

__utmv

Kontinuerlig

     

__utmz

Kontinuerlig

     

_jsuid

Økt

     

_vis_opt_exp_***

Kontinuerlig

     

_vis_opt_s

Økt

Ombygging av tredjepart

Partnerselskapsvindu

Førstepart

_aw_m_2526

Kontinuerlig

Disse informasjonskapslene lar oss samle inn anonyme data om hvordan markedsføringen vår presterer, slik at vi kan sørge for at markedsføringsbudsjett tildeles til de riktige kanalene

   

Tredjepart

aw2526

Kontinuerlig

 

Bing

Tredjepart

MUID

Kontinuerlig

     

AA002

Kontinuerlig

 

Dobbeltklikk

Tredjepart

_drt_

Kontinuerlig

     

id

Kontinuerlig

 

Google

Tredjepart

Conversion

Kontinuerlig

 

OneFeed

Tredjepart

user

Kontinuerlig

 

Yahoo

Førstepart

ysm_***

Økt

 

 

 

PERSONVERNERKLÆRING

Sist endret: 17. mai 2018

Introduksjon

Ditt personvern er viktig for Jemella Limited, som handler som ghd, ("ghd", "oss", "vår" og "vi") og vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen ("Erklæring") er knyttet til vår bruk av dine personopplysninger når du:

 • Bruker ghdhair.com eller mikrosider som viser denne erklæringen (samlet "nettsteder");
 • Samhandler med oss gjennom sosiale medier eller annonser og innhold på tredjeparts nettsteder (samlet "Innhold");
 • På annen måte er i kontakt med oss, ved å delta i et utdanningsarrangement, messe eller andre ghd-arrangementer.

Denne erklæringen forklarer hva slags informasjon vi samler inn om deg; hvordan vi bruker den (inkludert hvem vi deler den informasjonen med); og dine rettigheter og valg når det gjelder dine personopplysninger.

Jemella Limited og dets datterselskap danner nå en del av Coty Inc-gruppen med selskaper ("Gruppen"). Vi kan dele personopplysningene dine innenfor gruppen vår. En liste over gruppens selskaper og merker finner du her. Disse enhetene bruker personopplysningene dine kun i overensstemmelse med denne erklæringen.

Jemella Limited er datakontrolløren for informasjon som behandles som beskrevet under denne erklæringen. Hvis du har spørsmål om behandlingen og hvordan vi håndterer informasjonen din, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i delen "Kontakt oss".

 1. Hva slags informasjon samler ghd inn om meg?

Personopplysningene som vi kan samle inn om deg, faller grovt sett inn i følgende kategorier:

 • Informasjon som du oppgir direkte

Når du samhandler med ghd, enten på nettet eller personlig, ber vi deg gi oss personopplysninger om deg. Hvis du vil registrere en konto hos oss, motta nyhetsbrev eller informasjon om våre produkter eller arrangementer; og/eller sende inn henvendelser til oss, må du gi oss kontaktopplysninger om deg.

Du oppgir også personopplysninger til oss når du: kjøper våre produkter eller registrerer en garanti for de produktene; kommuniserer med oss gjennom sosiale medier eller kundeserviceteamet vårt; blir med i et lojalitetsprogram eller belønningsprogram, deltar i kampanjer eller samhandler med oss på messer eller andre arrangementer.

Informasjonen som du bes om å oppgi, og grunnen til hvorfor du må oppgi den, forklares når vi spør om informasjonen, og avhenger av hvorfor du samhandler med oss, men det kan hende vi samler inn:

 • Identifikasjonsinformasjon, f.eks. fornavn, etternavn, e-postadresse, postadresse, fødselsdato, telefonnummer, kjønn, bostedsland, livsstil/interesser, utseende, stil, påloggingsnavn, passord, svar på sikkerhetsspørsmål;
 • transaksjonsinformasjon, f.eks. detaljer om transaksjonen din med oss, inkludert informasjon om hva du kjøpte og dato og tidspunkt for kjøpet; og/eller
 • Dine meninger eller annen informasjon, eks. hvis du vurderer produktene du har kjøpt fra oss, oppgir informasjon om produktene og/eller hårproblemer, og produktene du bruker.

 

 • Informasjon som vi samler inn automatisk

Vi samler også inn informasjon om deg automatisk, og dette forklares her: http://www.ghdhair.com/content/ghd/gb/pages/cookie-table.html

 

 • Informasjon som vi får fra tredjeparts kilder

Vi mottar også informasjon om deg fra tredjepartskilder, men kun der vi har kontrollert at disse tredjepartene enten har ditt samtykke til å dele den informasjonen med oss, eller på annen måte er juridisk berettiget eller påkrevd å utlevere dine personopplysninger til oss.

 

Typen informasjon vi samler inn fra tredjeparter, inkluderer:

 

 • Våre sosiale mediepartnere, hvis du "logger inn" på nettstedet vårt med et sosialt nettverk (som definert i delen "Hva hvis jeg går inn på eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom nettstedet?" i denne erklæringen), kan det sosiale nettverket gi informasjon videre til oss, inkludert: bruker-ID til tredjeparts nettstedet, navnet, e-postadressen og plasseringen som er tilknyttet bruker-ID-en der og annen informasjon som er tillatt under det sosiale nettstedets retningslinjer for personvern. Vi kan dele informasjonen om deg til det sosiale nettstedet med hensyn til innloggingen din. Mer informasjon om å få tilgang til eller bruke et sosialt nettsted kan du finne i delen "Hva om jeg går inn på eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom nettstedet?"

 

 • Våre forhandlere, distributører og tredjeparts merkepartnere, våre forhandlere, distributører og tredjeparts merkepartnere kan dele informasjon til oss, inkludert fornavn, etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, kjønn, demografisk informasjon inkludert informasjon om utseendet ditt (inkludert hårfarge, hårkarakteristikk og hårpleierutine) og informasjon knyttet til produkter som ble kjøpt i butikkene deres (enten lokalt eller på nettet gjennom deres egne nettsted eller dedikerte mikroside) og tjenester som ble forespurt ved bruk av deres nettsted og/eller applikasjoner.

 

 • Våre teknologipartnere og markedsforskningsorganisasjoner, eks. der det er tillatt av gjeldende personvernlov, kan våre foretrukne teknologipartnere dele informasjon med oss, inkludert dine nettsurfevaner, geoplassering og enhetsidentifikatorer.

 

 1. Hvordan bruker ghd min informasjon?

Vi bruker personopplysningene dine for formålene som er forklart under:

 • For å kunne levere produkter og tjenester som du har bedt om, for å utføre våre obligasjoner som oppstår fra relasjonen mellom deg og oss, inkludert å kunne levere produkter og tjenester til deg.

 

 • For å verifisere identiteten din, f.eks. kan vi bruke fødselsdatoen din for å bestemme om du er gammel nok til å bruke tjenestene våre, når du registrerer en garanti, fremlegger et garantikrav, logger inn på kontoen din på nettstedet eller for å bestemme om du allerede har en konto på nettstedet.

 

 • For interne administrative formål.

 

 • For å kunne levere en personalisert tjeneste, bruker vi personopplysningene dine til å gi deg personaliserte anbefalinger for produkter som vi tror du kanskje kommer til å like, skreddersy innhold til å bedre passe til interessene dine, og tilbyr personaliserte eller egendefinerte produkter hvis du spør om det og der det er tilgjengelig.

 

 • For analyseformål, f.eks. analyserer vi informasjonen din inkludert plassering, produkter og/eller tjenester som er blitt forespurt, alder, tidssone, IP-adresse og URL som er gått inn på, mot vår bredere kundebase for å opprette statistikk og utvikle markedsføringsplaner, slik at vi kan levere våre tjenester og produkter, nettstedet og innhold til deg.

 

 • For å levere markedsføringskommunikasjon som du kanskje er interessert i, hvis du velger å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kommer vi til å bruke informasjonen din til å holde deg oppdatert om våre nyeste produkter, tjenester, undersøkelser, kunngjøringer, kommende arrangementer, konkurranser og andre kampanjer og tilbud via nyhetsbrev, e-post og andre kommunikasjonsmåter. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon, er detaljer om hvordan du velger bort dette, beskrevet i delen "Hvordan stopper jeg å motta markedsføringskommunikasjon?"

 

 • For ikke-markedsføringskommunikasjon, må vi bruke personopplysningene for å kunne kommunisere viktig informasjon knyttet til kontoen din, tjenesten du har bedt om eller annen ikke-markedsføringskommunikasjon. Dette inkluderer: (i) sende deg e-post for å verifisere identiteten din når du registrerer deg; (ii) sende deg e-post der du har bedt om tilbakestilling av passord og/eller brukernavn; (varsle deg om at en bestemt tjeneste er under vedlikehold eller har blitt avsluttet; (iv) gitt deg beskjed om at vi har oppdatert denne erklæringen eller våre Vilkår for bruk; (v) eller gi deg informasjon om produkter og tjenester du har bedt om eller kjøpt. Vi tar aldri kontakt med deg for å finne ut hva passordet ditt er. Vær forsiktig hvis du mottar kommunikasjon fra folk som ber om slike typer informasjon.

 

 • For å gi deg støtte, f.eks. som en kunde, kan vi bruke personopplysningene dine til å behandle og svare på spørsmål og/eller henvendelser fra deg gjennom kundeserviceprosessen.

 

 • For optimalisering og administrasjon av nettstedet, f.eks. bruker vi personopplysningene du har gitt oss, til å:

 

 • administrere nettstedet, innhold og andre digitale tilbud, inkludert tjenestene og produktene som tilbys gjennom nettstedet;

 

 • sørge for sikkerhet for nettverkene våre og informasjonen din;

 

 • tilpasse fremtidig besøk på nettstedet og andre digitale tilbud, basert på dine interesser, for å sikre at du får en brukervennlig navigering på nettet;

 

 • forbedre nettstedet og andre digitale tilbud (inkludert for å fikse driftsproblemer slik som sider som krasjer og programvarefeil); og

 

 • levere tjenester til partnerne våre, slik som verktøy, analyser, data og innsikt for å se hvordan deres nettsted eller mobilapplikasjoner brukes.

 

 • For produktutvikling og forretningsutvikling, bruker vi informasjonen som vi samler inn fra deg, til å forbedre produkter og utvikle nye produkter.

 

 

 1. På hvilket grunnlag kan ghd bruke min informasjon til dette?

Vi er påkrevd å oppfylle én eller flere av grunnene som er utformet av gjeldende personvernlover før vi kan samle inn og bruke dine personopplysninger.

Generelt sett er vårt juridiske grunnlag for å samle inn og bruke personopplysningene som er beskrevet over, avhengig av personopplysningene det gjelder og den spesifikke konteksten som vi samler dem inn i. Men vanligvis er vi avhengige av følgende grunner for å samle inn og bruke dine personopplysninger:

Hva er det juridiske grunnlaget?

Hva er de?

Utførelse av en kontrakt

 

 

:

Det kan være nødvendig for oss å bruke informasjonen din for at vi skal kunne utføre våre forpliktelser under en kontrakt med deg eller med formål om å inngå en slik avtale. Der du har bedt om tjenester og/eller produkter fra oss, må vi bruke informasjonen din for å levere de tjenestene og/eller produktene som du har bedt om.

Overholde våre juridiske forpliktelser

 

:

Innsamling og bruk av dine personopplysninger kan være nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser. Hvis du f.eks. er en bedriftskunde, må vi behandle personopplysningene dine for å verifisere identiteten din og gjennomføre nødvendige samsvarskontroller.

For å følge våre legitime interesser

 

:

Der en slik behandling ikke overstyres av dine rettigheter, er vi tillatt til å bruke personopplysningene dine for å følge våre legitime interesser: for å drive nettstedet og andre digitale tilbud, for å forbedre produktene og tjenestene våre, nettstedet og andre digitale tilbud, og for å markedsføre.

Samtykke

:

I enkelte begrense omstendigheter kan vi måtte ha ditt samtykke for å samle inn og bruke personopplysningene dine. Vi må få samtykke når vi sender deg elektronisk markedsføringsmateriale eller kommunikasjon fra andre merker innenfor gruppen.

Hvis vi må få samtykke, blir dette gjort klart for deg på det tidspunktet vi ber om informasjonen. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid ved å bruke metoden som er oppgitt på det tidspunktet, eller ved å kontakte oss ved å bruke opplysningene som du finner i delen "Kontakt oss" i denne erklæringen.

Vitale interesser

:

I enkelte tilfeller må vi kanskje bruke dine personopplysninger for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser.

Du er kanskje ikke alltid påkrevd å oppgi de personopplysningene som vi har bedt om. Men hvis du velger å ikke oppgi viss informasjon, kan det hende du ikke kan dra nytte av alle tjenestene våre. All informasjon som er påkrevd, er tydelig markert som obligatorisk. Hvis du foretrekker at vi ikke samler inn visse typer personopplysninger fra deg, må du ikke gi oss slik informasjon, eller velge bort å oppgi denne informasjonen der det er aktuelt.

Hvis vi ber deg gi oss personopplysninger for å overholde et juridisk krav eller utføre en kontrakt med deg, gjør vi dette tydelig på det relevante tidspunktet og ber deg enten oppgi personopplysningene som er obligatoriske eller ikke (samt mulige konsekvenser hvis du ikke oppgir denne informasjonen).

Hvis vi samler inn og bruker dine personopplysninger i henhold til våre legitime interesser (eller tredjeparters legitime interesser), er disse interessene vanligvis det som står forklart i denne erklæringen men hvis dette endrer seg, gir vi deg tydelig informasjon på det relevante tidspunktet om hva de legitime interessene er.

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon om det juridiske grunnlaget som vi samler inn og bruker dine personopplysninger på, kan du ta kontakt med vår personvernansvarlige. Kontaktinformasjon for den personvernansvarlige finner du i delen "Kontakte oss?"

 

 1. Bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologi?

Finn ut mer om informasjonskapsler og annen lignende teknologi, inkludert informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, ved å se våre retningslinher for informasjonskapsler.

 

 1. Deler ghd mine personopplysninger med noen?

Vi utleverer dine personopplysninger til følgende kategorier mottakere:

 • Innenfor gruppen: Vi kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelig for andre enheter innenfor gruppen for at vi skal kunne levere tjenester til deg, for formålene beskrevet i denne erklæringen, eller som varslet til deg når vi samler inn personopplysningene dine;

 

 • Med tredjeparter for markedsføringsformål: Enkelte kampanjer og arrangementer som er sponset av oss, eller enkelte deler av nettstedet, kan tilby deg mulighet til å samtykke i å motta markedsføringskommunikasjon fra forretningspartnerne våre, slik som andre sponsorer for en kampanje. Hvis du har gitt samtykke, kan informasjonen din brukes av slike tredjeparter for slike formål;

 

 • Med våre forretningspartnere: enkelte partnere tilbyr tjenester gjennom nettstedet vårt, inkludert kredittleverandører, studentrabatter og gavekort. Din bruk av disse tjenestene er underlagt den relevante partnerens egne retningslinjer for personvern, så sørg for å lese gjennom den;

 

 • Med våre tjenesteleverandører: ghd bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å utføre funksjoner på ghds vegne (for å støtte levering av våre produkter, tjenester eller nettstedet). Nedenfor finner du informasjon om hvilke typer tjenesteleverandører vi samarbeider med:

 

 • oppfyllelsespartnere og tredjeparts lagerleverandører – som er ansvarlige for å hjelpe oss med å oppfylle og levere bestillinger og spore produktene dine;

 

 • annonseleverandører – selskaper som leverer: (i) annonseplass for ghd; (ii) levering av annonserelaterte tjenester, inkludert firmaer som er blitt instruert til å utføre kjøp av annonser på vegne av ghd, leverandører av annonse-utvekslinger (en digital markedsplass der man kan kjøpe og selge annonseplass) og leverandører av en plattform på behovssiden (programvare som brukes å kjøpe annonse automatisk), slik som DoubleClick fra Google;

 

 • leverandører av databaser for administrering av kundeforhold samt plattformer for dataadministrasjon – som gjør at ghd kan administrere vår kundeinformasjon på en trygg og effektiv måte;

 

 • selskaper som driver med dataanalyse – som gir innsikt og hjelper oss med å analysere trender ved å bruke dataene som vi og de har;

 

 • selskaper som driver med markedsføringskampanjer – dette inkluderer selskaper som koordinerer e-postkampanjer, konkurranser eller tilbud på våre vegne;

 

 • selskaper som driver med programutvikling og netthosting – for at nettstedet skal kunne hostes på Internett;

 

 • informasjonsteknologi og relaterte leverandører av infrastruktur;

 

 • leverandører av e-postlevering;

 

 • leverandører av revisjoner og profesjonelle tjenester.

 

 

 • Som en del av en forretningsoverføring: ghd kan utlevere dine personopplysninger til en faktisk eller potensiell kjøper (og deres agenter og rådgivere) i tilknytning til faktiske eller foreslåtte salg, fusjon, oppkjøp, samarbeid, konkurs, oppløsning, omorganisering eller annen lignende transaksjon eller prosedyre;

 

 • For å overholde lover: ghd kan utlevere dine personopplysninger til alle kompetente juridiske tilsynsorganer, myndighetsfirmaer, domstol eller andre tredjeparter der vi mener utlevering er nødvendig (i) som en del av en gjeldende lov eller regulering, (ii) for å utføre, etablere eller beskytte våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser; og

 

 • Til alle andre personer med ditt samtykke i utleveringen.

 

 1. Hvordan slutter jeg å motta markedsføringskommunikasjon?

 

Vi sender deg kun markedsføringskommunikasjon hvis du har godtatt det, eller hvis vi på annen måte er tillatt av loven. Hvis du på et tidspunkt bestemmer at du ikke lenger vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du velge bort dette ved å klikke på den relevante koblingen "melde deg av" i e-posten du mottar, eller ved å kontakte oss på noen av metodene i delen "Kontakt oss" i denne erklæringen.

 

 1. Hvilke personvernrettigheter har jeg?

 

Underlagt gjeldende personvernlov, kan det hende du også har følgende rettigheter:

 • Rettighet til å be om tilgang til, korrigering av eller sletting av dine personopplysninger;

 

 • Rettighet til å be om å begrense vår behandling av dine personopplysninger;

 

Rettighet til å motsette deg vår behandling av dine personvernopplysninger (inkludert eventuell behandling for direkte markedsføringsformål).

 • Rettighet til å be om at dine personopplysninger kan flyttes, i enkelte omstendigheter;

 

 • Rettighet til å trekke tilbake samtykket ditt, der det er aktuelt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, påvirker ikke dette lovligheten av eventuell behandling vi utførte før du trakk tilbake samtykket, og det påvirker ikke behandlingen av personopplysningene dine som er basert på andre juridiske grunnlag enn samtykke.

Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss via kontaktopplysningene i delen "Kontakt oss" i denne erklæringen. Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra personer som ønsker å utøve sine personvernrettigheter i henhold til gjeldende personvernlover, og vi kan kreve rimelig dokumentasjon for å verifisere identiteten din før vi behandler forespørselen din.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer knyttet til hvordan vi bruker personopplysningene dine, er det bare å si fra. Du har også rett til å sende inn klager til et relevant tilsynsorgan, som i Norge er _____________

 

 1. Hvor lenge bevarer ghd personopplysningene mine?

 

Vi beholder personopplysningene dine der vi har pågående legitime forretningsbehov for å gjøre det (f.eks. for å kunne gi deg tilgang til Coty-nettstedene eller andre digitale tilbud, for å kunne levere et produkt du har kjøpt, eller for å overholde gjeldende juridiske, skatte- eller kontoføringskrav).

Når vi har pågående legitime forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, kommer vi enten til å slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (f.eks. fordi personopplysningene dine er blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), kommer vi til å lagre personopplysningene dine på en sikker måte og isolere dem fra videre behandling helt til vi kan slette dem.

 

 1. Overfører ghd personopplysningene mine til andre land?

Som en internasjonal organisasjon, for å kunne levere tjenestene våre må vi overføre og behandle dine personopplysninger internasjonalt (inkludert til destinasjoner utenfor EØS og Storbritannia), på tvers av gruppen og til jurisdiksjoner der de enhetene befinner seg (liste her). Dette betyr at når vi behandler personopplysningene dine, kan det hende vi behandler dem i disse landene.

Som følge av dette, kan personopplysningene dine overføres til og/eller behandles til land utenfor EØS som ikke kan garantere samme nivå av beskyttelse for personopplysningene dine som det landet du bor i. Men vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å sørge for at personopplysningene dine beskyttes i samsvar med denne erklæringen. Dette inkluderer implementering av EUs standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysningene dine mellom våre gruppeselskaper, som krever at alle gruppeselskaper beskytter personopplysninger som de behandler fra EØS i henhold til EUs personvernforordning.

Ytterligere informasjon kan oppgis på forespørsel: ta kontakt med oss ved å bruke kontaktinformasjonen i delen "Kontakt oss". Vi har også implementert lignende egnede sikkerhetstiltak med våre tredjeparts tjenesteleverandører og partnere, og du kan få mer informasjon om dette på forespørsel.

 

 1. Er personopplysningene mine sikre?

Vi forstår at du er bekymret for hvordan personopplysningene dine brukes og/eller deles med andre, og vi verdsetter tilliten og prøver å beskytte personopplysningene dine.

Vi implementerer egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, inkludert fysiske, administrative og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering. For å sørge for at personopplysningene dine er sikre, kommuniserer vi våre retningslinjer for personvern og sikkerhet til alle ansatte, og overholder strenge personverntiltak innenfor selskapet vårt.

Måtene vi bruker for å beskytte personopplysningene dine, er utformet for å kunne gi et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen for behandling av personopplysningene dine. Men vær oppmerksom på at ingen elektronisk overføring av informasjon kan være helt sikker. Vi kan ikke garantere at sikkerhetstiltakene vi har iverksatt for å beskytte personopplysninger, aldri blir overvunnet eller har feil, eller at slike tiltak alltid kommer til å være tilstrekkelig og effektivt.

 

 1. Hva om jeg går inn på et annet nettsted via nettstedet?

 

Som beskrevet over, kan nettstedet vårt inneholde koblinger til og fra andre tredjeparts nettsteder og tjenester (samlet "Tredjeparts nettsteder") som ikke kontrolleres og drives av oss.

Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over innholdet, retningslinjene eller handlingene til slike tredjeparts nettsteder. Din bruk av disse tredjeparts nettstedene skjer på egen risiko, og vi godtar intet ansvar for personvernreglene til slike tredjeparts nettsteder. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernerklæringen og bruksvilkårene til hver tredjeparts nettsted som du får tilgang til via vårt nettsted.

 

 1. Hva om jeg går inn på et eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom nettstedet?

Nettstedet kan tilrettelegge enkel tilgang til enkelte sosiale nettverkssider for tredjeparts nettsteder og andre nettsteder eller tjenester med funksjoner for brukergenerert innhold, slik som Facebook, Instagram og Twitter ("Sosiale nettsted").

Nettsteder lar deg:

 • få tilgang til sosiale nettsted: dette kan inkludere: tilgang til nettsteder slik som YouTube; eller aktivering av tredjeparts nettsteder der du legger ut en "kommentar", "deler" eller "liker" noe på nettstedet ved å bruke et tilleggsprogram for et tredjeparts sosialt nettverk. I hvert tilfelle gjelder tredjepartens retningslinjer for personvern for samhandling med det nettstedet eller deres tjenester;

 

 • sende inn innhold til sosiale nettsted: for kundevurderinger, diskusjonsforum, meldingstavler, bilder og andre offentlige funksjoner ("Offentlig forum"). Vi begrenser ikke distribusjon av personopplysninger som du oppgir frivillig i disse offentlige foraene, så vær oppmerksom på at all informasjon du oppgir der, kan bli samlet inn og brukt av ghd og andre. Av denne grunnen oppfordrer vi deg fra å oppgi eller dele personlig informasjon om deg selv i de offentlige foraene. ghd kan ikke forhindre at tredjeparter bruker slik informasjon på en måte som utgjør et brudd på denne erklæringen eller gjeldende lov; og

 

 • innlogging på nettstedet ved å bruke et sosialt nettsted: for en harmonisert brukeropplevelse og bedre brukervennlighet.

Vår bruk av personopplysningene dine i sammenheng med sosiale nettsteder, skjer som forklart i denne erklæringen eller på andre måter som er blitt varslet til deg. Igjen ber vi deg være oppmerksom på at tredjeparts nettsteder (inkludert de sosiale nettstedene) kan være kontrollert av en tredjepart, og vi oppfordrer deg til å bli kjent med personvernerklæringene og bruksvilkårene til hvert tredjeparts nettsted.

 

 1. Hvordan behandler dere personopplysningene mine hvis jeg har deltatt i en konkurranse, kampanje eller spørreundersøkelse?

ghd og deres foretrukne tredjeparts serviceleverandører eller forretningspartnere kan tilby konkurranser, kampanjer og spørreundersøkelser (hver er en "Kampanje").

Der vi gjør dette, bruker vi personopplysningene dine som forklart i denne erklæringen, eller som varsles til deg på annen måte. Men i enkelte tilfeller kan en tredjeparts retningslinjer for personvern gjelde alle personopplysningene du oppgir i forbindelse med en slik kampanje. Før du deltar i en kampanje, oppfordrer vi deg til å sjekke hvem som driver kampanjen det gjelder, og vilkårene, betingelsene, retningslinjene og reglene som gjelder for den.

For å finne ut mer om vilkår og betingelser som gjelder for kampanjer som drives av ghd, se våre vilkår og betingelser for kampanjer.

 

 1. Hvor gammel må jeg være for å bruke nettstedet eller andre digitale tilbud?

 

Nettstedet og andre av våre digitale tilbud, er ikke rettet mot eller utformet for bruk av personer under 13 år.

Vi tar personvernet ditt svært alvorlig, og vi forstår hvor viktig det er med ekstra forholdsregler for å beskytte personvernet og sikkerheten til barn som bruker ghds produkter og tjenester. Vi samler ikke bevisst eller ubevisst inn personopplysninger fra barn på 13 år og yngre.

Barn under 13 år, eller tilsvarende minstealder i den relevante jurisdiksjonen, er ikke tillatt å bruke nettstedet eller våre digitale tilbud. Hvis vi gjøres oppmerksomme på at vi har mottatt slik informasjon eller annen informasjon som bryter våre retningslinjer, skal vi iverksette rimelige tiltak for å finne og fjerne den informasjonen fra registrene våre.

 

 1. Jeg er en salongeier – er det noe annet jeg må vite?

 

Spesifikke bestemmelser gjelder salongeiere som bruker nettstedet vårt og andre av våre digitale tilbud – disse er beskrevet under.

Hver gang du sender inn informasjon knytte til en "ny klient", "medlem av personalet" og andre personlige data, må du sikre at den relevante personen: (i) er over 13 år; (ii) vet at du deler opplysningene deres med oss og vår behandling i henhold til denne erklæringen; og (iii) har samtykket i å motta markedsføringskommunikasjon fra oss og våre partnerselskap der det er aktuelt.

Du kan kun dele disse opplysningene med oss ved bruk av nettstedet og/eller andre digitale tilbud der du har gjort de enkeltpersonene oppmerksomme på erklæringen vår og hvordan vi bruker personopplysningene deres. Hvis vi finner ut av at du har sendt inn personopplysninger til nettstedet vårt og/eller andre digitale tilbud uten tillatelse, kommer vi til å slette de personopplysningene fra registrene våre.

 

 1. Jeg søker på en jobb hos ghd – hvordan behandler dere personopplysningene mine?

 

Takk for at du er interessert i ghd. Vi har en spesiell personvernerklæring som gjelder ansettelsesprosessen. For å finne ut mer, klikk her.

 1. Blir denne erklæringen endret?

 

Vi kan oppdatere eller endre denne erklæringen fra tid til annen som reaksjon på forandrede juridiske, tekniske eller bedriftsutviklinger. Datoen for den nyeste versjonen av denne erklæringen vises på toppen av siden.

Når vi oppdaterer personvernerklæringen, iverksetter vi passende tiltak for å informere deg om dette, avhengig av hvor mye endringer påvirker. For eksempel kommer vi til å varsle deg om endringer i denne erklæringen ved å publisere en ny erklæring og oppdatere datoen for "sist endret" på toppen av denne siden eller ved å sende den nye erklæringen til deg via e-post der dette er aktuelt.

 

 1. Kontakt oss.

Hvis du har spørsmål knyttet til våre tiltak eller hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss ved å sende en e-post til info@ghdhair.com eller via post til Legal Department, Jemella Limited, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, Storbritannia.

 

Takk for at du tok deg tid til å lese denne erklæringen.

KONKURRANSEBETINGELSER

FOR AT DELTAGER:

 • For å delta i konkurransen må du oppfylle betingelsene som fremgår av innlaegget
 • Du får kun et lodd i konkurransen, uansett hvor mange ganger du "kommentarer” innlegget.
 • Konkurrensen gjelder i det tidsrommet som er angitt i innlegget
 • Du må være 18 år for å delta.


KONKURRANSEBETINGELSER

 • Vinderen blir valgt blant deltagerne ved loddtrekning.
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du at ghd Scandinavia offentliggjør dit navn og etternavn på ghds sosiale medier – samt at vi fritt kan gjenbruke det/de innsendte forslag i ghds sosiale medier og i andre markedsføringssammenhenger vederlagsfritt. 

 • ghd Scandinavia forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag ved mistanke om juks. ghd Scandinavia fraskriver seg ansvaret for feil eller mangler i programvare som brukes for å delta i konkurransen, og samt andre feil i konkurransegrunnlaget.
 • Eventuell skatt for premiene skal betales av vinnerne.
 • Informasjon om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.


HOVEDPREMIE

 • Beskrivelsen av premien finner du i innlegget til den relevante konkurransen.

ANNONSERING AV VINNEREN:

 • Vinneren vil bli annonsert i tråden på innlegget samt i et innlegg på veggen kl 12, 14 arbeidsdager etter lanseringsdatoen. Eller på den spesifikke  dato, som er oppgitt i innlegget
 • Vinneren får også besked via en privat besked
 • Har vi ikke hørt fra vinneren innen en uke etter utrekningen, vil en ny vinner bli trukket ved loddtrekning.
 • Hvis du er vinneren skal du innen en uke etter utrekningen, for at vi kan sende deg premien, sende oss ditt fulle navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk. I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrensen. Emnet på konkurrensen opplyses i innlegget, hvor vinneren offentliggjøres.

PREMIEN

 • Premien er personlig og vil bli sendt innen 14 dager etter trekningens dato og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrensen er ikke kjøpsbetinget. 
 • ghd forbeholder seg retten til å slette støtende innlegg.
 • Medarbeidere i ghd, kan ikke delta i konkurrensen.
 • Konkurrensen utloddes av ghd Scandinavia aps, skanderborgvej 234, 1 th, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurranse er hverken sponset, støttet eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram. Når du gir tillatelse til bruk av dine opplysninger og informasjoner gis disse til ghd Scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.


Har du spørsmål vedr. konkurrensen kontakt vennligst marketing@ghdscandinavia.dk


Hilsen

ghd scandinavia

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.