Terms & Conditions


FEBRUAR 2017

INNLEDNING

Denne nettsiden, www.ghdhair.com, inkludert eventuelle diskusjonsfora som finnes på nettstedet («Nettsted») drives av Jemella Limited (under handelsnavnet ghd), et selskap stiftet i England og Wales (organisasjonsnummer 04115691) med forretningsadresse Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ og HFC Prestige International Norway AS - Nydalsveien 30B, 0484 OSLO, Norge. ghd kan kontaktes på den ovennevnte adressen.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet og på at du besøker Nettstedet.

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller til informasjon eller materiale som finnes på Nettstedet, kan du kontakte oss på e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på tlf.nr. +47 23 05 30 30.

Bruken av Nettstedet er underlagt disse Vilkårene for bruk, som fastslår de grunnleggende reglene som gjelder din bruk av Nettstedet. Vennligst lLes Vilkårene for bruk nøye. Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du godtar disse Vilkårene for bruk og at du er bundet av dem. Dersom du ikke samtykker i Vilkårene for bruk, skal du ikke bruke Nettstedet.

VILKÅR FOR BRUK

 1. ENDRINGER

1.1 Vi kan endre, redigere, slette eller revidere innholdet på dette Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkårene for bruk. Vennligst kontroller om det på denne siden finnes endringer som er gjort i Vilkårene for bruk. Din bruk av dette Nettstedet etter at det er lagt ut en endring, innebærer at du godtar de endrede Vilkårene for bruk.

1.2 Vi garanterer ikke at Nettstedet, eventuelle sider eller innhold på Nettstedet alltid vil være tilgjengelig eller uten avbrudd. Vi kan også når som helst med hensikt trekke tilbake eller begrense Nettstedet eller en del av det uten varsel.

 1. SALGSVILKÅR, REGISTRERING, BRUKERKONTOER OG PASSORD

2.1  Disse Vilkårene for bruk får ikke anvendelse på salget av varer gjennom Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre salgsvilkår, som du får tilgang til gjennom fanen Salgsvilkår øverst på denne siden.

2.2  Det kan være nødvendig å registrere seg og opprette en brukerkonto for å få tilgang til visse tjenester på Nettstedet. Forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registreringen eller til enhver tid er fullstendige og nøyaktige, og informer oss omgående om eventuelle endringer i de opplysningene du oppga ved registreringen. Du må være minst 16 år gammel for å opprette en brukerkonto.

2.3  Når du registrerer deg for å få en brukerkonto på Nettstedet, vil du bli bedt om å opprette et passord. Du samtykker i at du har ansvaret for å holde dine kontoopplysninger og ditt passord hemmelig, og for å begrense tilgangen til din datamaskin for å hindre uautorisert tilgang til din brukerkonto. Du samtykker i å underrette oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at du har mistet dine kontoopplysninger eller ditt passord, eller dersom det er sannsynlig at de vil bli brukt av uvedkommende. Vennligst KLIKK HER hvis du på noe tidspunkt har behov for å tilbakestille passordet ditt. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din brukerkonto og med ditt passord, og med forbehold for punkt ‎6.5, vil vi ikke, direkte eller indirekte, ha noe erstatningsansvar for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med din manglende overholdelse av denne delen av Vilkårene for bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å suspendere eller oppheve din bruk av Nettstedet, uansett grunn, uten forhåndsvarsel.

 1. IMMATERIelle RETTigheter

3.1  Vi er eiere eller lisensinnehavere av alle opphavsretter, designrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på dette Nettstedet, og materialet som er offentliggjort på det. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter i forbindelse med våre immaterielle rettigheter eller tredjeparters immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter som ikke uttrykkelig er overført.

3.2  Du kan bruke dette Nettstedet kun for å delta på Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert nedenfor), eller for å legge inn en bestilling på produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke til det. Du samtykker i å ikke endre eller slette noen eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du kan ikke endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, innramme, reprodusere, republisere, stille ut, legge ut, overføre eller selge noe innhold eller immaterielle rettigheter som finnes på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver av, kopierer eller laster ned noen del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke dette Nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, slik vi bestemmer, returnere eller destruere eventuelle kopier av materialet du har opprettet.

 1. LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER OG RESTRIKSJONER

4.1  Bruken av tredjeparters nettsteder er helt på egen risiko. Lenker som finnes på Nettstedet, vil lede til andre nettsteder som vi ikke kontrollerer, og vi aksepterer intet ansvar for noe lenket nettsted eller lenker som finnes på et lenket nettsted. Lenker som finnes på Nettstedet, er kun ment som et hjelpemiddel, og innlemmingen av eventuelle lenker indikerer ikke at de er pålitelige og at vi går god for innholdet på en tredjeparts nettsted.

4.2  Disse Vilkårene for bruk gjelder ikke for en tredjeparts nettsted som er lenket til dette Nettstedet. Du bør lese vilkårene på disse nettstedene før du bruker dem, og rette eventuelle spørsmål eller kommentarer om det lenkede nettstedets innhold, til den relevante nettstedsleverandøren.

4.3  Du har ikke rett til (og du skal heller ikke bistå andre med) å opprette lenker fra dine egne nettsteder til Nettstedet (enten det er gjennom hyperkoblinger, dyplenking, innramming, toggling eller annet), og du kan heller ikke innramme Nettstedet på et tredjepartsnettsted, uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning, som vi kan gi eller holde tilbake etter eget skjønn.

4.4  Du samtykker i at når du besøker Nettstedet, skal du ikke bedrive prisskraping eller prishøsting enten manuelt eller ved hjelp av en web-spider, web-robot eller annen form for web-crawling eller annen teknologi.

4.5 Du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Nettstedet, eller til våre servere, eller annen maskinvare som støtter Nettstedet. Du skal heller ikke forsøke å rekonfigurere Nettstedet på noen måte. For å unngå tvil vil alle opplysninger om eventuelle straffbare forhold begått av nettstedbrukere bli rapportert til relevante myndigheter.

4.6 Du skal ikke misbruke nettstedet på noen måte, herunder ved å introdusere nettstedet for virus, programmer eller annet teknisk skadelig eller ondsinnet materiale.

 1. BRUKERANMELDELSER OG -BIDRAG

5.1  Brukere av Nettstedet kan sende inn produktanmeldelser, profiler, bilder, porteføljer, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, tilbakemeldinger, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiell gjennom Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet som «Bidrag»), forutsatt at slike Bidrag overholder våre standarder for bidrag, som fastsatt nedenfor i punkt ‎5.2Standarder for bidrag»).

5.2  Standarder for bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for alt materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for eventuelle interaktive tjenester knyttet til det, inkludert våre ghd Showcase- og Salon & Stylist Feed. Du må etterleve de følgende standardenes ånd så vel som deres ord. . Standardene gjelder for alle deler av eventuelle bidrag, samt for hele bidraget.

5.2.2  Bidragene skal:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta),

5.2.2.2  være oppriktige (når de formidler synspunkter), og

5.2.2.3  overholde gjeldende lover i Norge.

5.2.3  Bidragene skal ikke:

5.2.3.1  inneholde noe materiale som er ærekrenkende, uanstendig, støtende, hatefullt eller oppviglende,

5.2.3.2  fremme seksuelt eksplisitt materiale,

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder,

5.2.3.4  utføre, oppmuntre til, fremme eller medvirke til ulovlige handlinger, inkludert men ikke begrenset til vold eller misbruk av datamaskin eller overtredelse av en annen persons immaterielle rettigheter,

5.2.3.5  utformes på en måte som innebærer brudd på en juridisk plikt overfor en tredjepart, som for eksempel en kontraktfestet plikt eller taushetsplikt,

5.2.3.6  være truende, misbruke eller krenke andres rett til privatliv, eller føre til irritasjon, ulempe eller ubegrunnet engstelse, eller kunne trakassere, uroe, sette i forlegenhet, skremme eller plage en annen person,

5.2.3.7  kunne forlede noen eller brukes til å parodiere noen, eller til å misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person, eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standardene for bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkårene for bruk som ligger til grunn for din tillatelse til å bruke dette Nettstedet. Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag gjennom din bruk av dette Nettstedet. Dersom det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag, kan vi treffe tiltak som vi anser som hensiktsmessige, herunder alle eller noen av følgende tiltak:

5.3.1  omgående, midlertidig eller permanent oppheve din rett til å bruke dette Nettstedet,

5.3.2  omgående, midlertidig eller permanent fjerne materiale som du har lagt ut eller lastet opp på dette Nettstedet,

5.3.3  utstede en advarsel til deg,

5.3.4  treffe rettslige skritt mot deg for å få dekket alle omkostninger (inkludert men ikke begrenset til rimelige administrative og juridiske kostnader) som er en følge av bruddet,

5.3.5  treffe ytterligere rettslige skritt mot deg, og

5.3.6  fremlegge slike opplysninger til myndigheter med ansvar for å håndheve loven, som vi anser for å være nødvendige.

5.4  Alle Bidrag skal være og forbli vår eiendom, og ved å levere et Bidrag til Nettstedet samtykker du i å overdra til oss alle globale immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil dermed ha eksklusiv eiendomsrett til alle slike rettigheter i Bidragene, og skal ikke på noen måte være begrenset når det gjelder kommersiell eller annen bruk av Bidrag. Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidragene fortrolige, betale vederlag eller royalty for noe Bidrag eller til å gi svar på noe Bidrag.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1  Selv om vi har truffet alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene på dette Nettstedet er korrekte og fullstendige, gis de «som de er», og vi gir ingen garantier og innestår på ingen måte for at innholdet på dette Nettstedet er nøyaktig eller fullstendig. Det gis dessuten ingen garanti for at Nettstedet vil være tilgjengelig uten avbrudd, og det aksepteres ikke noe erstatningsansvar med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av slik manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av dette Nettstedet er for brukers egen risiko, og vi gir ingen garanti for at bruken av dette Nettstedet eller materiale som lastes ned fra det, ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder men ikke begrenset til tap av data eller infeksjon med datavirus. Vi aksepterer ikke noe erstatningsansvar for datavirus eller andre skadelige programmer. Du anbefales å treffe alle passende forholdsregler (som å installere egnede antivirusprogrammer) og brannmurer før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for noe av følgende (uansett om vi var informert om, eller kjente til, muligheten for slike tap), enten de var en følge av krav som oppsto gjennom eller i forbindelse med bruken av Nettstedet, inkludert men uten begrensning under erstatningsrettslige forhold, herunder uaktsomhet, for kontraktsbrudd, for villedende opplysninger (bortsett fra svikaktige villedende fremstillinger), krenkelse av immaterielle rettigheter eller i henhold til lov eller annet:

6.3.1  alle indirekte tap, avledede tap eller følgetap

6.3.2  alle tap eller skader som oppstår som følge av endringer som er gjort i innholdet på dette Nettstedet av uautoriserte tredjeparter,

6.3.3  alle tap av forretningsvirksomhet, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser,

6.3.4  tap eller skade på din eller en tredjeparts data eller historikk,

6.3.5  alle tiltak truffet som respons på brudd på Standardene for bidrag beskrevet i punkt 5.2 over, eller

6.3.6  alle forsinkelser eller manglende utførelse av våre plikter i henhold til disse Vilkårene for bruk, som oppstår av årsaker som ligger utenfor vår rimelige kontroll, herunder: naturkatastrofer, statlige handlinger, krig, brann, flom, eksplosjoner eller sivilt opprør, svikt i informasjonsteknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder manglende dataleveranse) og streik/lockout.

6.4  Bortsett fra slik det uttrykkelig fremgår av disse Vilkårene for bruk, fraskriver vi oss alle inneståelser, vilkår og garantier hva enten de er uttrykkelige eller underforståtte (gjennom lov eller på annen måte) i den utstrekning loven tillater det.

6.5  Vi søker ikke å fraskrive oss eller begrense vårt ansvar overfor deg for:

6.5.1  dødsfall eller personskade som er forårsaket av vår uaktsomhet,

6.5.2  svindel eller svikaktige villedende fremstillinger,

6.5.3  alle forhold som det vil være ulovlig for oss å fraskrive eller forsøke å fraskrive oss ansvar for.

 1. DIVERSE

7.1  Disse Vilkårene for bruk er underlagt lovgivningen i Norge, og det er kun norske domstoler som har eksklusiv domsmyndighet i tvister som oppstår under eller i forbindelse med dem.

7.2  Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene for bruk anses å være ugyldige eller umulig å håndheve ved domstolene, skal bestemmelsen tas ut av disse Vilkårene for bruk, og de øvrige bestemmelsene skal forbli upåvirkede.

7.3  Ingen forsinkelse eller svikt fra vår side med hensyn til utøvelse av fullmakter, rettigheter eller rettsmidler i henhold til disse Vilkårene for bruk skal fungere som en fraskrivelse av dem, og heller ingen enkel eller delvis utøvelse av slike fullmakter, rettigheter eller rettsmidler skal hindre noen annen eller ytterligere utøvelse av dem.

7.4  Vennligst les retningslinjene for personvern, som inneholder viktige opplysninger om bruk av personopplysningene du oppgir når du bruker dette Nettstedet.

7.5  Konkurranser eller andre markedsføringsaktiviteter som fra tid til annen gjøres tilgjengelige gjennom dette Nettstedet, kan også inneholde særlige vilkår. Du må lese og godta disse før du deltar i dem.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG  

 1. DEFINISJONER

1.1 Når følgende ord med stor forbokstaver brukes i disse Vilkårene, har de betydningen som er angitt nedenfor:

(a) Bestilling: din bestilling for produktene via nettsiden;

(b) Produkter: varene og/eller gavekort som vi selger til deg;

(c) Spesielle Vilkår: eventuelle ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for Bestillingen din, som varslet av Oss under bestillingsprosessen;

(d) Vilkår: Vilkårene og betingelsene som er angitt i dette dokumentet og eventuelle spesielle vilkår;

(e) Nettsiden: www.ghdhair.com; og

(f) Vi/Våre/Oss: HFC Prestige International Norway AS - Nydalsveien 30B, 0484 OSLO, Norge.

1.2 Når vi bruker ordene "skriver" eller "skrevet" i disse Vilkårene, vil dette inkludere e-post med mindre Vi sier noe annet.

 1. VÅR KONTRAKT MED DEG

2.1 Dette er de vilkår og betingelser som gjelder når Vi leverer Produkter til deg.

2.2 Vennligst les disse Vilkårene nøye og kontroller at detaljene for din Bestilling er fullstendige og nøyaktige før du sender Bestillingen. Disse Vilkårene forteller deg hvem Vi er, hvordan Vi skal levere Produkter til deg, hvordan du og Vi kan endre eller avslutte kontrakten, hva du skal gjøre hvis det er et problem og annen viktig informasjon.

2.3 Når du sender Bestillingen til Oss, betyr ikke dette at Vi har godtatt Bestillingen din. Vår aksept av Bestillingen vil foregå som beskrevet i paragraf 2.4. Hvis Vi ikke kan akseptere din Bestilling vil Vi informere deg om dette, og Vi vil ikke behandle Bestillingen, og eventuelle betalinger vil bli refundert (eller eventuelle ventende betaling vil bli kansellert). Vi kan nekte å godta Bestillingen din fordi Produktet ikke er på lager, på grunn av uventede begrensninger på Våre ressurser som vi ikke med rimelighet kan forutse, fordi Bestillingen din bryter med noen av disse Vilkårene, fordi vi har identifisert en feil i prisen eller beskrivelsen av Produktet, eller fordi Vi ikke er i stand til å møte leveringsfristene.

2.4 Vår aksept av Bestillingen vil finne sted når vi sender Produktene du har bestilt fra Vårt lager. Det er på dette tidspunktet det blir inngått en kontrakt mellom deg og Oss, og disse Vilkårene vil bli bindende for deg og Oss. Vi vil bekrefte forsendelse av Produktene og aksept av Bestillingen din via e-post. Vær oppmerksom på at behandlingen av betalingen din (eller å plassere en ventende betaling på kontoen din) og anerkjennelse av Bestillingen din ikke utgjør aksept av Bestillingen.

2.5 Vi skal tildele Bestillingen et ordrenummer og informere deg om det når vi godtar Bestillingen. Det vil hjelpe Oss hvis du kan sitere ordrenummeret i all påfølgende korrespondanse med Oss tilknyttet Bestilling.

 1. ENDRINGER I ORDRE ELLER VILKÅR

3.1 Vi kan revidere disse Vilkårene fra tid til annen, så du bør sjekke Vilkårene før du legger inn fremtidige Bestill.

3.2 Din rett til å kansellere en Bestilling er beskrevet i paragraf 7.

 1. LEVERING AV PRODUKTER

4.1 Vær oppmerksom på at tidsrammer for levering og leveringskostnader vil variere avhengig av tilgjengeligheten av Produktene (inkludert forhåndsbestillinger) og adressen din. Vennligst se "Betaling & Levering" på Nettsiden for mer informasjon.

4.2 Levering av en Bestilling skal anses fullført når Vi leverer Produktene til adressen du ga Oss. Produktene vil være ditt ansvar fra fullføring av leveransen.

4.3 Hvis Vi ikke er i stand til å levere hele Bestillingen på en gang på grunn av operasjonelle årsaker eller mangel på lager, vil vi, unntatt der Bestillingen inkluderer en forhåndsbestilling, levere Bestillingen som delleveranser. Vi vil ikke belaste deg for ekstra fraktkostnader som en følge av dette. Men hvis du ber Oss om å levere Bestillingen i som delleveranser, vi kan belaste deg ekstra fraktkostnader. Hver leveranse skal utgjøre en separat kontrakt som reguleres av disse Vilkårene. Hvis vi er sene med å levere en delleveranse eller det er feil med en delleveranse, vil det ikke gi deg rett til å kansellere andre delleveranser.

4.4 Du eier Produktene når vi har levert dem (forutsatt at vi har mottatt full betaling).

4.5 Hvis, etter en mislykket levering til deg, du ikke re-arrangere levering eller henter dem fra et leveringsdepot vil Vi kontakte deg for ytterligere instruksjoner og kan belaste deg for lagringskostnader og eventuelle ytterligere leveringskostnader. Hvis Vi, til tross for Vår rimelige innsats, ikke kan kontakte deg eller re-arrangere levering eller hentingen kan Vi avslutte kontrakten og paragraf 12.2 vil gjelde.

4.6 Vennligst sjekk Produktene mot leveringsnotatet, eller e-post i tilfelle av gavekort, ved levering av Bestillingen din. Vennligst kontakt Oss som beskrevet i paragraf 13 så snart som mulig hvis det er avvik eller hvis et Produkt er skadet. Der det er uoverensstemmelse med Bestillingen din, vil vi be deg om å returnere Produktet til Oss i ubrukt stand og i originalemballasjen som skal være uskadet. Du bør informere Oss innen rimelig tid hvis du mener at Produktene er skadet, ellers vil Produktene anses å ha blitt levert på riktig måte, uten skade. Dette vil være uten forbehold for eventuelle skader eller feil du ikke kunne ha oppdaget ved en rimelig inspeksjon av Produktene.

4.7 Hvis levering av en Bestilling er til en adresse i Norge og du ikke har mottatt Bestillingen innen 7 dager etter at du mottok bestillingsbekreftelsen, kan du kontakte Oss som beskrevet i paragraf 13. Internasjonale leveranser kan ta lengre tid.

4.8 Du har juridiske rettigheter hvis vi leverer Produkter for sent. Mens Vår standard leveringstjeneste vanligvis vil levere Produktet innen 7 dager etter forsendelse, er Vår juridiske forpliktelse å levere Produktet uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke mer enn 30 dager etter den datoen kontrakten mellom deg og Oss er inngått. Hvis Vi oversitter denne leveringsfristen, eller en annen frist Vi er enige med deg, kan du kansellere Bestillingen eller avvise Produkter som er levert ved å kontakte kundeservice som beskrevet i paragraf 13. Hvis vi har levert noen av Produktene til deg, må du legge dem tilbake til Oss i ubrukt tilstand og i original, uskadet emballasje. Vi vil betale fraktkostnadene, så ta kontakt med kundeservice som beskrevet i paragraf 13 for en returetikett.  Etter kansellering (og retur av Produktene hvis aktuelt) vil Vi refundere eventuelle beløp du har betalt til Oss for de kansellerte Produktene og deres levering, og bestemmelsene i paragraf 11 vil gjelde der disse Produktene var gjenstand for en kampanje når de ble solgt.

 1. DIN RETT TIL Å AVSLUTTE KONTRAKTEN

5.1 Dine rettigheter når du avslutter kontrakten vil avhenge av hva du har kjøpt, om det er noe galt med det og når du bestemmer deg for å avslutte kontrakten fordi:

(a) hvis hva du har kjøpt er defekt eller feilbeskrevet kan du ha en juridisk rett til å avslutte kontrakten (eller for å få Produktet reparert eller erstattet, eller for å få noen eller alle pengene dine tilbake), se paragraf 6;

(b) du ønsker å avslutte kontrakten på grunn av noe Vi har gjort eller fortalt deg at Vi skal gjøre, se paragraf 5,2; eller

(c) du nettopp har ombestemt deg om Produktet, se paragraf 7. Du vil kanskje kunne få refusjon hvis du er innenfor avkjølingsperioden, men dette kan være gjenstand for fradrag, og du må betale kostnadene for retur av Produkter. 

5.2 Hvis du avslutter en kontrakt for en årsak fastsatt i 5.2 (a) til (c) under vil kontrakten termineres umiddelbart og Vi vil refundere deg for alle Produkter som ikke er levert til deg, og du kan også ha rett til kompensasjon. Disse årsakene er:

(a) Vi har fortalt deg om en feil i prisen eller beskrivelsen av Produktet du har bestilt og du ønsker ikke å fortsette;

(b) det er en risiko for at leveringen av Produktene kan bli betydelig forsinket på grunn av hendelser utenfor Vår kontroll; eller

(c) du har en juridisk rett til å avslutte kontrakten på grunn av noe Vi har gjort galt (inkludert fordi Vi har levert sent (se paragraf 4,8)) i så fall vil du bli pålagt å returnere produktet til Oss, og Vi vil finansiere kostnadene for retur (vennligst kontakt kundeservice som beskrevet i paragraf 13 for en returetikett).

5.3 Hvis du av en grunn som angitt ønsker i paragraf 5.1 å avslutte kontrakten må du gi Oss beskjed ved å kontakte kundeservice som beskrevet i paragraf 13. Hvis du ombestemmer deg og avbryter i tråd med paragraf 7, kan du bruke skjemaet som er referert til i paragraf 7.1. Hvis du av en eller annen grunn avslutter kontrakten etter at Produktene er sendt til deg, må du returnere dem til Oss. Paragrafene 6 og 7 inneholder mer informasjon om hvordan Produkter skal returneres, og hvem som er ansvarlig for å betale returkostnader.

 1. HVIS DET ER ET PROBLEM MED PRODUKTET

6.1 Vi er rettslig forpliktet til å levere Produkter som er i overensstemmelse med denne kontrakten. Et sammendrag av dine viktige juridiske rettigheter i forbindelse med Produktet er angitt nedenfor. Ingenting i disse Vilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter.

Oppsummering av viktige juridiske rettigheter

Dette er et sammendrag av dine viktige juridiske rettigheter. Disse har visse unntak. For detaljert informasjon kan du gå til Forbrukertilsynets hjemmeside www.forbrukertilsynet.no eller ringe 23 400 600.

Norsk forbrukerkjøpslovgivning sier at Produktene må være som beskrevet, egnet for formålet og av tilfredsstillende kvalitet. Dine juridiske rettigheter varierer avhengig av hvor mye tid som har gått siden leveringen. Forbrukertilsynet vil kunne gi deg mer informasjon om dette. 

Se også paragraf 7.

6.2 Hvis du ønsker å utøve dine juridiske rettigheter til å avvise Produkter, må du sende dem tilbake til Oss. Vi vil betale kostnadene for Porto eller innsamling. Ta kontakt med kundeservice som angitt i paragraf 13 for en returetikett.

6.3 I tillegg til dine juridiske rettigheter som fastsatt i paragraf 6.1 ovenfor, garanterer Vi at ved levering, og i den perioden som er angitt nedenfor, skal Produktene være fri for materielle defekter. Denne garantien gjelder imidlertid ikke, og vi skal ikke være ansvarlige i, de tilfellene som er beskrevet i paragraf 6.4. Forutsatt at du gir Oss beskjed ved å kontakte Oss på +47 23 05 30 30 i løpet av den relevante garantiperioden innen rimelig tid etter at du oppdaget at Produktet ikke er i tråd med det som er garantert (gi Oss så mange detaljer som mulig) og du returnerer Produktet til Oss, skal Vi (etter Vårt valg) enten reparere eller erstatte det defekte Produktet, eller refundere prisen på det defekte Produktet i sin helhet. 

Produktet

Garantiperiode (fra levering)

Platinum + styler

3 år

 Alle andre stylers (unntatt Platinum + styler)

2 års alder

Curlers

2 års alder

Hårføner

1 måned

Børster

6 måneder

Hårpleie/styling produkter

6 måneder

6.4 Denne garantien gjelder ikke for defekter i Produktene som oppstår som følge av:

(a) vanlig slitasje;

(b) forsettlig skader, unormal lagring eller arbeidsforhold, ulykke, uaktsomhet fra deg eller tredjepart;

(c) at du unnlater å bruke Produktene i samsvar med brukerveiledningen; og

(d) enhver endring eller reparasjon av deg eller av en tredjepart.

6.5 Denne garantien gjelder i tillegg til dine juridiske rettigheter i forbindelse med et Produkt som er defekt eller ikke som beskrevet.

 1. DINE AVBESTILLINGSRETTIGHETER

7.1 Vi har 21 dagers åpen retur som innebærer at du har rett til å kansellere en kontrakt og returnere et ubrukt Produkt når som helst fra kontrakten oppstår til 21 dager fra dagen etter at du mottok Bestillingen. Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, må du:

(a) gi Oss beskjed ved å kontakte kundeservice via telefon, brev eller kontaktskjema (alle kontaktdetaljer er angitt i paragraf 13) eller ved å skrive ut dette skjemaet og sende det til Oss til adressen i skjemaet;

(b) inkludere detaljer om hva du har kjøpt, når du bestilte eller mottok den og ditt navn og adresse når du kontakter Oss; og

(c) deretter returnere Produktene (inkludert deres uskadet emballasje) til Oss innen 14 dager etter at du har informert Oss om at du ønsker å kansellere.

Vi refunderer prisen som er betalt for Produktet, inkludert leveringskostnader, men vi kan gjøre fradrag fra prisen som angitt nedenfor. Tilbakebetalingen vil skje innen 14 dager etter datoen vi mottar Produktene, eller, hvis tidligere, innen 14 dager fra datoen du oppgir bevis på at du har sendt Produktet til Oss. 

7.2 Du må betale kostnadene for retur, med unntak av dersom du returnerer Produkter som er defekte og feilbeskrevet slik som angitt i paragraf 6.1, eller hvis du avslutter denne kontrakten i henhold til paragraf 5.2, vil Vi betale kostnadene for retur.

7.3 Hvis du utøver din rett til å kansellere i henhold til denne paragraf 7:

(a) Vi kan redusere tilbakebetalingen av prisen (ekskludert leveringskostnader) for å gjenspeile en reduksjon i verdien av Produktene (inkludert emballasjen), hvis dette er forårsaket av at du håndterer dem på en måte som ikke ville vært tillatt i en butikk. Vær oppmerksom på at reduksjonen i verdi kan være så mye som den opprinnelige prisen. For eksempel vil bruk av Våre elektriske produkter ikke være tillatt i en butikk, og din bruk av Produkter på denne måten før du returnerer dem i henhold til denne paragraf 7 vil derfor resultere i en betydelig reduksjon i verdi. Vær også oppmerksom på at Vår produktemballasje er verdifull og at verdien av Produktet er betydelig redusert hvis dette er skadet. Hvis vi refunderer deg den prisen du har betalt før vi kan inspisere Produktene og senere oppdage at du har håndtert dem på en uakseptabel måte, må du betale Oss et passende beløp.

(b) Den maksimale refusjon for fraktkostnader vil være kostnadene ved levering av den minst kostbare leveringsmåten Vi tilbyr. For eksempel, hvis Vi tilbyr levering av et produkt innen 3-5 dager for en kostnad, men du velger å få Produktet levert innen 24 timer for en høyere kostnad, så vil Vi bare refundere det du ville ha betalt for det billigste leveringsalternativet.

7.4 Vær oppmerksom på at denne paragrafen gjenspeiler returpolicyen som tilbys av Oss til Våre britiske og irske kunder, som er mer sjenerøse enn dine juridiske rettigheter etter angrerettsloven, som i utgangspunktet gir deg en 14 dagers periode der du kan kansellere kontrakten og motta en refusjon. Denne returpolicyen påvirker ikke dine juridiske rettigheter i forbindelse med defekte eller feilbeskrevne produkter (se paragraf 6.1).

 1. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Produktene vil være prisen som er angitt på bestillingssidene når du legger inn Bestillingen. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at den angitte prisen på Produktet er riktig. Se likevel paragraf 8.3 for hva som skjer hvis vi oppdager en feil i prisen på Produktet du bestiller, eller i en kampanjerabatt som gjelder for Bestillingen. Våre priser kan endres når som helst, men prisendringer vil ikke påvirke bestillinger som Vi har akseptert.

8.2 Alle priser inkluderer mva. Hvis mva-satsen endres mellom bestillingsdatoen og datoen vi leverer Produktet, vil vi justere mva-satsen som du betaler, med mindre du allerede har betalt for Produktet i sin helhet før endringen i mva-satsen trer i kraft.

8.3 Til tross for Vår beste innsats, er det alltid mulig at noen av produktene Vi selger kan være feil priset eller salgsfremmende rabatter kan være feil brukt. Vi vil normalt sjekke priser og kampanjerabatter før du godtar Bestillingen, slik at der Produktets korrekte pris (minus kampanjerabatt) på bestillingsdatoen er mindre enn prisen som er oppgitt på bestillingsdatoen, vil Vi belaste det lavere beløpet. Hvis produktets korrekte pris (minus kampanjerabatt) på bestillingsdatoen er høyere enn den oppgitte prisen, vil Vi kontakte deg for instruksjoner før Vi godtar Bestillingen. Hvis vi aksepterer og behandler Bestillingen din der en prisfeil er åpenbar og umiskjennelig, og med rimelighet kan ha blitt gjenkjent av deg som feilprising, kan vi avslutte kontrakten, refundere eventuelle summer du har betalt og kreve retur av alle Produkter som leveres til deg.

8.4 Avhengig av leveringsmåten du velger vil prisene for Produktene kunne være ekskludert leveringskostnader, som vil bli lagt til det totale beløpet som forfaller. Vennligst se "betaling & levering" på Nettsiden.

8.5 Du må betale for Produkter med kredittkort eller debetkort, eller, hvis du bruker PayPal, en annen metode akseptert av PayPal. Vi vil ikke innhente midler fra deg før vi sender Produktene, men Vi kan legge inn en ventende betaling på kontoen din (inkludert PayPal-kontoen din) når du legger inn Bestillingen. Innhenting av betaling eller plassering av en ventende betaling på kontoen din, utgjør det ingen aksept av Bestillingen.

 1. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

9.1 Hvis Vi ikke overholder disse Vilkårene er Vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av Vårt brudd på Vilkårene eller Vår uaktsomhet i hvert tilfelle opp til verdien av gjeldende Bestillingen. Vi er likevel ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som ikke er forutsigbare. Et tap eller en skade er forutsigbar hvis den var en åpenbar konsekvens av bruddet Vårt, eller hvis den ble vurdert av deg og Oss på det tidspunktet Vi inngikk i kontrakten.

9.2 Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor deg hvor det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av Vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra Våre ansatte, agenter eller underleverandører; for bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling; for brudd på dine juridiske rettigheter i relasjon til Produktene, inkludert retten til å motta produkter som er: som beskrevet og samsvarer med informasjon vi har gitt deg og enhver prøve eller modell sett eller undersøkt av deg; av tilfredsstillende kvalitet; egnet til et bestemt formål som er gjort kjent for Oss; og for defekte Produkter i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning.

9.3 Vi er ikke ansvarlig for tap relatert til en virksomhet eller driften av denne. Vi leverer kun Produktene til privat hjemmebruk. Hvis du bruker Produktene for kommersielle, forretningsmessige eller videresalgs-formål vil Vi ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

 1. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser utenfor Vår kontroll. Hvis Vår leveranse av produktene forsinkes ved et arrangement utenfor Vår kontroll vil vi kontakte deg så snart som mulig for å gi deg beskjed og vi vil iverksette tiltak for å minimere effekten av forsinkelsen. Forutsatt at vi gjør dette vil vi ikke være ansvarlig for forsinkelser forårsaket av hendelsen, men hvis det er en risiko for betydelig forsinkelse kan du kontakte Oss for å avslutte kontrakten og motta en refusjon for produkter du har betalt for, men ikke mottatt.

 1. KAMPANJER

11.1 Vilkårene som er angitt i denne paragrafen gjelder for alle Våre tilbud og kampanjer, og du bør lese disse sammen med Vilkårene for det spesifikke tilbudet. Når et spesifikt tilbud sier noe annet enn paragraf 11, gjelder Vilkårene for det spesifikke tilbudet.

11.2 Ingen rabatt, kampanje eller kampanjekode tilgjengelig for innløsning på Nettsiden kan brukes sammen med et annet tilbud.

11.3 Bare én kampanjekode kan brukes per Bestilling.

11.4 En kampanjekode kan ikke brukes på en Bestilling etter at den er foretatt.

11.5 Rabatter gjelder ikke for eventuelle leveringskostnader med mindre det er uttrykkelig angitt.

11.6 Hvis du returnerer Produktet til Oss og mottar en refusjon av hvilken som helst grunn, vil refusjonen være for den betalte prisen, og tar hensyn til tilbudet. Dette betyr at du effektivt vil betale full pris for Produktene du beholdt og mister fordelen av tilbudet.

11.7 Når du mottar en gratis gave med Bestillingen din, må du returnere den gratis gaven hvis du returnerer Produktet(ne) som ga deg rett til en gratis gave. Hvis du mottok et Produkt gratis eller til en rabattert pris fordi du kjøpte et kvalifiserende Produkt må du returnere gratise eller rabatterte Produkter når du returnerer det kvalifiserende produktet.

 1. VÅRE AVBESTILLINGSRETTIGHETER

12.1 Vi kan avslutte kontrakten for et Produkt når som helst ved å gi deg beskjed om dette så snart som rimelig mulig (og, hvor (d) eller (e) gjelder, og tilbyr deg valget mellom refusjon eller et alternativt Produkt) hvis:

(a) du ikke foretar noen betaling til Oss når det forfaller;

(b) du ikke innen rimelig tid tillater Oss å levere Produktene til deg;

(c) Vi blir oppmerksomme på, eller med rimelighet tror, at du bryter disse Vilkårene;

(d) lagerbeholdningen blir utilgjengelig; eller

(e) en hendelse utenfor Vår kontroll (som beskrevet i paragraf 10) inntreffer. 

12.2 Hvis Vi avslutter kontrakten i situasjonene som er fastsatt i paragraf 12.1 vil Vi refundere alle pengene du har betalt på forskudd for Produkter Vi ikke har levert (eller frigir en ventende betaling plassert på kontoen din). Hvis Vi avslutter kontrakten i de situasjonene som er fastsatt i paragraf 12.1 (c), kan vi trekke fra eller belaste deg rimelig kompensasjon for netto kostnadene Vi vil pådra oss som en følge av ditt brudd på kontrakten.

 1. INFORMASJON OM OSS OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS

13.1 Vi er et selskap basert i Danmark og Vårt registrerte kontor er på Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Danmark.

13.2 Hvis du har spørsmål eller hvis du har noen klager, vennligst kontakt Oss. Du kan kontakte Oss ved å å ringe Vårt kundeserviceteam på + 47 22 44 89 00 eller via e-post til Oss ved å bruke kontaktskjemaet på Nettsiden.

13.3 Hvis du ønsker å kontakte Oss skriftlig, eller hvis noen paragraf i disse Vilkårene krever at du gir Oss skriftlig varsel, kan du sende dette til Oss via kontaktskjemaet på Nettsiden, for hånd eller ved forhåndsbetalt post til adressen som er angitt i paragraf 13.1. Vi vil bekrefte mottak av dette ved å kontakte deg skriftlig. Hvis vi må kontakte deg eller gi deg skriftlig varsel, vil vi gjøre det via e-post, for hånd eller ved forhåndsbetalt post til adressen du oppgir til Oss i Bestillingen.

 1. HVORDAN VI KAN BRUKE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil bruke den personlige informasjonen du gir Oss i samsvar med personvernerklæringen som er angitt på Nettsiden.

 1. ANDRE VIKTIGE BEGREPER

15.1 Vi kan overføre Våre rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene til en annen organisasjon, og Vi vil alltid fortelle deg skriftlig om dette skjer, og Vi vil sørge for at overføringen ikke vil påvirke dine rettigheter i henhold til kontrakten.

15.2 Du kan bare overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser etter disse Vilkårene til en annen person hvis vi samtykker til dette.

15.3 Denne kontrakten er mellom deg og Oss. Ingen annen person skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av Vilkårene.

15.4 Hver av avsnittene i disse Vilkårene håndheves separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige, vil de resterende Vilkårene fortsatt gjelde.

15.5 Hvis Vi ikke insisterer på at du utfører noen av forpliktelsene dine i henhold til disse Vilkårene, hvis Vi ikke håndhever Våre rettigheter mot deg, eller hvis Vi utsetter å gjøre det, vil det ikke bety at du ikke trenger å gjøre disse tingene, og det vil ikke hindre Oss i å iverksette tiltak mot deg på et senere tidspunkt. For eksempel hvis du ikke betaler, og Vi ikke ber om betaling, men leverer Produktene, kan Vi likevel kreve at du foretar en betaling på et senere tidspunkt. 

15.6 Disse Vilkårene er underlagt norsk rett, og rettslige skritt i forbindelse med Produktene kan fremsettes for de norske domstolene.

15.7 Hvis du ønsker å fremsette en klage kan du sende en e-post til customer-care@ghdhair.com.

15.8 Hvis du er misfornøyd med måten Vi har håndtert en klage på og ønsker å sende inn en klage, kan du sende denne til plattformen for elektronisk tvisteløsning, som er tilgjengelig via denne lenken: http://ec.europa.eu/odr. Vi vil gi deg beskjed under klageprosessen om Vi er villige til å bruke denne plattformen i forbindelse med klagen din.

Personvernmelding

Sist endret: 11 Januar 2022

Introduksjon

Ditt personvern er viktig for HFC Prestige International Norway AS med tilknyttede selskaper og datterselskaper («ghd», «oss», «vår/vårt/våre»), og vi forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger. Med henblikk på denne Personvernmeldingen («Meldingen») betyr personopplysninger alle opplysninger som kan brukes til direkte eller indirekte å identifisere en bestemt person, som definert i gjeldende personvernlov. Denne Meldingen gjelder vår bruk av dine personopplysninger når du:

 • samhandler med oss gjennom sosiale medier eller annonser og innhold på tredjeparters nettsider (samlet kalt «ghd-innhold»);
 • bruker våre:
  • nettsider, mikrosteder eller mobil-apper;
  • tjenester levert via taleaktiverte enheter og/eller nye teknologier, for eksempel simulert virkelighet og utvidet virkelighet;

som viser frem denne Meldingen (samlet kalt «ghd-nettsteder»);

 • besøker våre kontorer, anlegg, salonger eller butikker («ghd-lokasjoner»);
 • kjøper produkter eller tjenester direkte fra ghd, inkludert fra ghd-nettsteder og ghd-lokasjoner; eller
 • på andre måter involverer seg med oss, for eksempel ved å kontakte Kundeservice eller avdeling for kundespørsmål, delta i et opplæringsarrangement, en varemesse eller andre ghd-arrangement.

Denne Meldingen forklarer hvem vi er; hvilke opplysninger vi innhenter om deg; hvordan vi bruker dem (inkludert hvem vi deler opplysningene med); vår bruk av informasjonskapsler; og dine rettigheter og valgmuligheter angående dine personopplysninger. Med mindre noe annet er definert i denne Meldingen, skal begreper med stor forbokstav som brukes i denne Meldingen, ha samme betydning som i våre Bruksvilkår.

Den relevante ghd-enheten som er ansvarlig for dine personopplysninger, vil være den ghd-enheten som innhentet dine personopplysninger. Vi kan dele dine personopplysninger innenfor vårt konsern, og andre ghd-enheter kan også bruke dine personopplysninger i samsvar med denne Meldingen.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om vår bruk av dine personopplysninger, vær vennlig å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som oppgis i avsnittet «Hvordan kontakter jeg ghd?» i denne Meldingen.

 1. Hvem er ghd?

ghd er et verdensledende hårstylerselskap som er en del av Wella Company Group, og som består av en sammensveiset familie av ikoniske varemerker, for eksempel Wella Professionals, Clairol, OPI og Nioxin. Med 6000 ansatte over hele verden, tilstedeværelse i over 100 land og en anslått verdi på over USD 4,3 milliarder, ser Wella Company og deres varemerker det som sin misjon å gjøre det mulig for enkeltpersoner å se ut som, føle seg som og være sine sanne jeg. I ghd vet vi at skjønnhet ikke er noe overfladisk. Vi forplikter oss til å oppfylle vårt ansvar for å skape positiv endring, og et spennende kapittel for skjønnhetsindustrien.

 1. Hvilke opplysninger innhenter ghd om meg?

De personopplysningene vi kan innhente om deg, faller grovt sett inn i følgende kategorier:

 • Opplysninger du gir oss direkte

Når du involverer deg med ghd, enten online eller fysisk, kan vi be deg om å dele visse personopplysninger med oss. Vi kan for eksempel be deg om å gi oss dine kontaktopplysninger for å registrere en konto hos oss, for å melde deg på til å motta våre nyhetsbrev eller informasjon om våre produkter eller arrangementer; og/eller for å sende inn spørsmål til oss. Du vil også kunne gi oss dine personopplysninger på andre måter, for eksempel om du kontakter oss i forbindelse med ansettelsesmuligheter eller kjøper produkter fra oss; kommuniserer med oss gjennom sosiale medier, avdeling for forbrukerspørsmål eller våre kundeserviceteam; melder deg på et lojalitets- eller belønningsprogram, deltar i våre kampanjer, eller samhandler med oss på varemesser eller andre arrangementer. De personopplysningene du blir bedt om å oppgi, og grunnene til at du blir bedt om å oppgi dem, vil bli klargjort for deg når vi ber deg oppgi dem; vi vil imidlertid kunne innhente:

 • Identifikasjonsopplysninger og demografisk informasjon, for eksempel ditt fornavn, etternavn, e-postadresse, postadresse, arbeidsgiver, jobbfunksjon/stillingstittel eller avdeling, fødselsdato, telefonnummer, kjønn, bostedsland, livsstil/interesser, utseende, stil, innloggingsnavn, passord, svar på sikkerhetsspørsmål;
 • Transaksjonsopplysninger, for eksempel detaljer om dine transaksjoner med oss, inkludert informasjon om de kjøpene du (eller din arbeidsgiver) har foretatt og dato og klokkeslett for kjøpene dine;
 • Informasjon i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt, for eksempel rett til arbeidsinformasjon, opplysninger innhentet fra kredittopplysningsbyråer eller andre bakgrunnssjekker som kreves for at vi skal oppfylle en kontrakt vi har inngått med deg eller din arbeidsgiver;
 • Bilder og fotografier,for eksempel hvis du sender inn et bilde til en konkurranse, ghd-nettstedene eller til sosiale medier og tagger ghd eller et ghd-merke, eller når du involverer deg med ghd via teknologier som utvidet virkelighet (AR), ansiktsevaluering eller andre verktøy;
 • Helseopplysninger,med ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel informasjon knyttet til produktbruk og medisinsk historikk (så som hjerterytme, hodebunnens tilstand og andre trekk) som kan være gitt som del av frivillige forbrukerundersøkelser, produktutvikling og utprøvinger;
 • Informasjon du gir når du besøker oss, for eksempel informasjon du gir oss når du besøker våre kontorer ved å signere deg inn eller når du registreres på overvåkingskameraer installert på ghd-lokasjoner; og/eller
 • Dine meninger eller andre opplysninger, for eksempel hvis du gir vurdering av produkter du har kjøpt fra oss, gir informasjon om produkter og/eller hårbehandlingsproblemer, og merkene og produktene du bruker, eller hvis du gir oss din CV når du utforsker jobbmulighetene hos oss.
 • Informasjon vi samler inn automatisk

Når du besøker ghd-nettstedene, involverer deg med ghd-innhold eller digitalt med oss, kan vi samle inn enkelte opplysninger automatisk fra din datamaskin, ditt nettbrett eller din mobiltelefon (en «Enhet») ved å bruke automatiserte teknologier, for eksempel informasjonskapsler. I enkelte land, inkludert land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er denne informasjonen personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlover.

Nærmere bestemt kan de opplysningene vi samler inn automatisk fra deg, inkludere din IP-adresse, enhetstype (dvs. merke og modell), unike enhetsidentifikasjonsnumre, nettlesertype, tidssoneinnstillinger, generell geografisk stedsangivelse (f.eks. land eller by) og andre tekniske opplysninger. Du kan når som helst endre dine preferanser ved å justere innstillingene på enheten din.

Vi kan også samle inn opplysninger om hvordan Enheten din har samhandlet med oss, herunder hvilke sider du har gått inn på, og linker du har klikket på, hvordan du navigerer til og fra ghd-nettstedene og ghd-innholdet (for eksempel hvordan du skroller over ghd-nettstedene og ghd-innhold, hvilke deler du klikker på, og hvor mye tid du tilbringer på hver side), dine preferanser, produktene og/eller tjenestene du har sett eller søkt etter, sammenbrudd, nedlastingsfeil og responstider og eventuelle telefonnummer eller brukernavn for sosiale medier som er brukt for å ringe eller kontakte vår brukerservice eller team for forbrukerspørsmål.

Noe av denne informasjonen kan være innsamlet ved hjelp av informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi, som videre forklart under avsnittet «Bruker ghd informasjonskapsler og tilsvarende teknologier?» nedenfor.

 • Informasjon vi innhenter fra tredjepartskilder

Fra tid til annen kan vi motta informasjon om deg fra tredjepartskilder, men bare når vi har sjekket at disse tredjepartene enten har ditt samtykke eller på andre måter har rettslig adgang til eller er forpliktet til å videreformidle dine personopplysninger for oss.

De typer informasjon vi samler inn fra tredjeparter, omfatter:

 • Våre partnere for sosiale medier, for eksempel hvis du «logger deg inn» på våre ghd-nettsteder gjennom et sosialt nettsted (som definert i avsnittet «Hva om jeg får tilgang til eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom et ghd-nettsted?"» i denne Meldingen), benytter sosiale programtillegg, for eksempel «like» eller «dele», kan dette sosiale nettstedet videresende informasjon til oss, inkludert: bruker-ID for tredjepartnettstedet, navnet, e-postadressen og lokasjonen som er forbundet med bruker-ID og eventuelle andre opplysninger som er tillatt i henhold til retningslinjene for personvern for det aktuelle nettstedet. Vi kan også dele informasjon om deg med den aktuelle sosiale nettverksplattformen angående din innlogging. Du finner mer informasjon om tilgang til eller bruk av et sosialt nettsted i avsnittet «Hva om jeg får tilgang til eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom et ghd-nettsted?»
 • Våre detaljhandlere, distributører og partnere for tredjepartsmerker, for eksempel når det er tillatt etter gjeldende personvernlov, og eventuelt når du spesifikt har samtykket, kan våre detaljhandlere, distributører og partnere for tredjepartsmerker videresende informasjon til oss, inkludert ditt fornavn, etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, kjønn, nettlesingsmønstre, geolokasjon og enhetsidentifikatorer, klikkeopplysninger og andre informasjonskapselsdata, demografisk informasjon inkludert informasjon om hvordan du ser ut (inkludert hårfarge, hårkjennetegn; og hårpleierutine) og informasjon i forhold til produkter som er kjøpt i deres butikker (enten i kjedebutikker eller på nettet gjennom deres egne nettsider eller et dedikert mikronettsted), og tjenester det bes om gjennom deres nettsider og/eller applikasjoner.
 • Våre teknologipartnere og markedsundersøkelsesorganisasjoner, for eksempel når det er tillatt i henhold til gjeldende personvernlov, og eventuelt når du spesifikt har samtykket, kan våre foretrukne teknologipartnere dele informasjon med oss, inkludert dine nettlesingsmønstre, dine geolokasjon og dine enhetsidentifikatorer.
 1. Hvordan bruker ghd opplysningene mine?

Vi vil bruke dine personopplysninger for de formålene som er fastsatt i denne Meldingen, noe som vil inkludere:

 • For å levere deg de produkter og tjenester som du (eller din arbeidsgiver) har bedt om, for å administrere vårt forhold til deg (eller din arbeidsgiver) og for å oppfylle forpliktelser som oppstår av forholdet, inkludert interne regnskaps- og administrasjonsformål, for å behandle betaling for kjøp eller andre tjenester og for å opprette og styre kontoen.
 • For å verifisere din identitet, for eksempel kan vi bruke din fødselsdato for å fastslå at du er gammel nok til å bruke våre tjenester, eller din e-postadresse til å fastslå om du allerede har en konto hos det aktuelle ghd-nettstedet, eller din stillingstittel og arbeidsgiver for å bekrefte om du er autorisert til å kjøpe produkter eller tjenester på deres vegne.
 • For å yte en personlig tilpasset tjeneste, for eksempel bruker vi dine opplysninger til å gi deg personlig tilrettelagte anbefalinger for våre produkter som vi tror du kan like, skreddersy ghd-innhold for bedre å passe dine interesser eller, på din anmodning og når de er tilgjengelig, til å tilby personlig tilpassede og skreddersydde produkter. Vi vil også bruke dine personopplysninger på tvers av alle ghd-nettstedene for å gi deg en sømløs brukeropplevelse.
 • Til for eksempel analyseformål kan vi analysere dine opplysninger inkludert din stedsangivelse, produkter og/eller tjenester du ber om, alder, tidssone, IP-adresse og URL som er besøkt, mot vår mer omfattende kundebase for interne forretningsformål, for eksempel for å generere statistikk og utvikle markedsføringsplaner eller forbedre våre tjenester og produkter, ghd-nettstedene og ghd-innholdet. Vi kan også samle sammen og anonymisere dine opplysninger for å skape kundesegmenter og dele med våre lisenstakere og partnere.
 • For å gi deg markedsføringsmeldinger som du kan være interessert i; hvis du for eksempel velger å motta markedsføringsmeldinger fra oss, kan vi bruke dine opplysninger til å holde deg oppdatert om våre nyeste produkter, tjenester, undersøkelser, annonseringer, kommende arrangementer, premier, konkurranser og andre kampanjer og tiltak via våre nyhetsbrev, e-poster eller andre meldinger. Hvis du ikke lenger ønsker å motta disse markedsføringsmeldingene, er detaljene om hvordan du avmelder deg beskrevet i avsnittet «Hvordan unngår jeg å motta markedsføringsmeldinger?»
 • For skreddersydd annonsering kan for eksempel vi eller tredjepartsleverandører bruke dine opplysninger for å forsyne deg med skreddersydde annonser på tredjepartsnettsteder, inkludert på sosiale nettsteder. Disse annonsene er enten: (i) «kontekstbaserte» (hvilket betyr at de presenteres på grunnlag av den nettsiden du ser på); eller (ii) «atferdsbaserte annonser» eller «interessebaserte annonser» (dvs. hvor annonsene vises til deg på grunnlag av dine interesser som vi har sluttet oss til av dine opplysninger, herunder demografiske, geografiske og interessebaserte data). Vi kan bruke skreddersydde annonser til spesifikt å inkludere eller utelukke enkeltpersoner som har registrert seg for våre produkter og tjenester, for å sikre at du får opplysninger om de produktene eller tjenestene som er mest relevante for deg. For å gjøre dette kan vi spore din nettlesingsaktivitet over ulike nettsteder, ulike enheter og/eller ulike applikasjoner. Vi kan matche din nettlesingsaktivitet på en enhet, for eksempel din mobiltelefon, med din nettlesingsaktivitet på en annen enhet, som for eksempel nettbrettet ditt, for å sikre at annonsene våre er skreddersydd for deg. Hvis du ikke lenger ønsker å se skreddersydde annonser, vil du kunne endre dine informasjonskapselpreferanser. (Se avsnittet: «Bruker ghd informasjonskapsler og lignende teknologier?») I tillegg vil enkelte tredjepartsnettsteder gjøre det mulig for deg å slutte å se annonser fra spesifikke annonsører på det aktuelle nettstedet, så du bør også sjekke dine preferanser på disse nettsidene.
 • Til for eksempel ikke-markedsføringsmeldinger kan vi bruke dine personopplysninger til å gi deg melding om viktige opplysninger som er relevante for din konto, de produktene eller tjenestene du (eller din arbeidsgiver) har bedt om eller kjøpt fra oss, eller andre ikke-markedsføringsmeldinger. Dette inkluderer: (i) å sende e-post til deg for å verifisere din identitet når du melder deg på; (ii) sende deg e-post når du har bedt om tilbakestilling av passord og/eller brukernavn; (iii) varsle deg om at en bestemt tjeneste er blitt suspendert for vedlikehold eller brakt til opphør; (iv) la deg få vite at vi har oppdatert denne Meldingen eller våre Bruksvilkår; eller (v) gi detaljer om eller oppdateringer om produkter eller tjenester du eventuelt har bedt om eller kjøpt. Vi vil aldri kontakte deg for å be om passordet ditt. Vær forsiktig hvis du mottar meldinger fra personer som ber om slike opplysninger.
 • For for eksempel å yte best mulig service til vår kunder og forbrukere kan vi bruke dine personopplysninger til å behandle og svare på dine spørsmål
 • For for eksempel nettstedsoptimalisering og forvaltning kan vi bruke dine personopplysninger som er oppgitt til oss, for å:
  • administrere ghd-nettstedene, ghd-innholdet og våre andre digitale tilbud, inkludert de tjenestene og produktene som tilbys gjennom disse ghd-nettstedene;
  • sørge for sikkerheten til våre nettverk og dine opplysninger;
  • spesialtilpasse dine fremtidige besøk til ghd-nettstedene og våre andre digitale tilbud på grunnlag av dine interesser for å sikre den mest brukervennlige navigasjonsopplevelsen på nettet;
  • forbedre ghd-nettstedene og våre andre digitale tilbud (inkludert for å fikse driftsproblemer, for eksempel sidesammenbrudd og programfeil på programvare); og
  • levere tjenester til våre partnere for eksempel verktøy, analyser, data og innsikter, for å se hvordan deres nettside eller mobil-applikasjoner blir brukt.
 • Til for eksempel produktutvikling og forretningsutviklingsformål vil vi bruke informasjon vi samler inn fra deg, til å forbedre og utvikle nye produkter og tjenester.
 • For forebygging og oppdagelse av svindelforsøk og for å beskytte og forsvare ghds rettigheter og eiendom, våre ansatte og forretningspartnere.
 • Til for eksempel jobbsøknader, hvis du kontakter oss i forbindelse med dine ansettelsesmuligheter, vil vi bruke dine personopplysninger til å vurdere deg for aktuelle og fremtidige ansettelsesmuligheter og til å kontakte deg med hensyn til ansettelsesmuligheter i ghd som du har uttrykt interesse for.
 1. På hvilket grunnlag kan ghd bruke mine opplysninger på denne måten?

Det er et krav at vi tilfredsstiller én eller flere av de grunnene som er oppstilt av gjeldende personvernlov før vi kan samle inn og bruke dine personopplysninger.

Generelt vil vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke de personopplysningene som beskrives ovenfor, avhenge av de aktuelle personopplysningene og den spesifikke konteksten for innsamlingen. Normalt vil vi imidlertid basere oss på følgende grunner til å samle inn og bruke dine personopplysninger:

Hva er det rettslige grunnlaget?

Hvilke er det?

Oppfyllelse av en kontrakt

Bruk av dine opplysninger kan være nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser etter en kontrakt med deg, eller med sikte på å inngå en slik kontrakt. For eksempel når du har: (i) bedt om tjenester og/eller produkter fra oss, vil vi ha behov for å bruke dine opplysninger for å gi deg de tjenestene og/eller produktene du har bedt om; eller (ii) henvendt deg til oss i forbindelse med ansettelsesmuligheter, er innsamling og bruk av dine personopplysninger nødvendig for å sette oss i stand til å tilby deg jobbrollen, behandle din godtakelse av tilbudet, ansette deg som medarbeider og oppfylle våre forpliktelser som arbeidsgiver.

Overholdelse av våre rettslige forpliktelser

Innsamling og bruk av dine personopplysninger kan være nødvendig for å sette oss i stand til å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Hvis du for eksempel er en forretningskunde, har vi behov for å behandle dine opplysninger for å verifisere din identitet og utføre de nødvendige aktsomhetskontrollene.

Oppfølging av våre berettigede interesser

Når slik behandling ikke overstyres av dine rettigheter, er det tillatt for oss å bruke dine personopplysninger for å følge opp våre berettigede interesser, for eksempel for å drive ghd-nettstedene og våre andre digitale tilbud, for å forbedre våre produkter og tjenester, ghd-nettstedene, ghd-innhold og andre digitale tilbud, eller for å gjennomføre markedsføring. Vi kan ha andre legitime interesser, og om det er aktuelt, vil vi gjøre dette klart for deg på det aktuelle tidspunktet.

Samtykke

Under enkelte begrensede forhold vil vi kunne basere oss på ditt samtykke til å innhente og bruke dine personopplysninger. For eksempel kan vi basere oss på samtykke: (i) når du har henvendt deg til oss i forbindelse med ansettelsesmuligheter og har gitt oss sensitive personopplysninger, for eksempel opplysninger om din etniske bakgrunn, seksuelle orientering, livssyn, fysiske og mentale helse, uførhet eller fagforeningsmedlemskap; eller (ii) i forbindelse med sending av e-markedsføring eller meldinger fra ulike merker innen Wella Company-konsernet.

Hvis vi baserer oss på samtykke, vil dette gjøres klart for deg på det tidspunktet vi ber om opplysningene dine. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å benytte den mekanismen som er tilgjengelig til enhver tid, eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som gis i avsnittet «Hvordan kontakter jeg ghd?»” i denne Meldingen.

Vitale interesser

I enkelte tilfeller kan vi ha behov for å bruke dine personopplysninger for å beskytte de vitale interessene til deg eller en annen person.

Du trenger ikke alltid oppgi å de personopplysningene vi har bedt om. Men hvis du velger ikke å oppgi visse opplysninger, kan det være at du ikke vil være i stand til å dra fordel av enkelte av tjenestene våre. Enhver opplysning som er påkrevet på denne måten, er tydelig merket som obligatorisk. Hvis du vil foretrekke at vi ikke innhenter visse personopplysninger fra deg, vær vennlig å ikke gi oss slike opplysninger, eller velg bort deling av slike opplysninger når det er aktuelt.

Hvis vi ber deg oppgi personopplysninger for å overholde et rettslig krav eller for å oppfylle en kontrakt med deg, vil vi gjøre dette klart på det aktuelle tidspunkt og gi deg beskjed om at angivelse av personopplysningene er obligatorisk eller ikke (samt om de mulige konsekvensene hvis du ikke oppgir personopplysningene).

Hvis vi innhenter og bruker dine personopplysninger basert på vårer berettigede interesser (eller interessene til en tredjepart), vil disse interessene normalt være fastsatt i denne Meldingen; men hvis dette endrer seg, vil vi gjøre det klart for deg på det aktuelle tidspunktet hva disse legitime interessene går ut på.

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon angående det rettslige grunnlaget for vår innhenting og bruk av personopplysningene, vennligst kontakt vårt personvernteam. Detaljer om hvordan du kontakter vårt personvernteam er tilgjengelige i avsnittet «Hvordan kontakter jeg ghd?»

 1. Bruker ghd informasjonskapsler og lignende teknologier?

Når du går inn på ghd-nettstedene, ser eller samhandler med ghd-innhold eller på andre måter kommuniserer med oss digitalt, kan ghd og våre partnere plassere små datafiler på enheten din, kjent som «informasjonskapsler», for å innhente og bruke personopplysninger om deg, herunder for å betjene interessebaserte annonser. Hvis du vil velge bort interessebaserte annonser, kan du gå til optout.networkadvertising.org (åpnes i et nytt vindu), DAA WebChoices-verktøyet (åpnes i et nytt vindu; for nettsider) eller DAA AppChoices-verktøyet (åpnes i et nytt vindu; for mobil-apper). For å få vite mer om informasjonskapsler og andre tilsvarende teknologier, inkludert hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, vennligst se våre Retningslinjer for informasjonskapsler. Merk deg også at vi ikke svarer på eller respekterer «ikke spor»-signaler (også kjent som «dnt»-signaler) eller lignende mekanismer som overføres av nettlesere.

Når du: (i) logger deg inn på våre ghd-nettsteder gjennom et sosialt nettsted eller andre nettsider; (ii) får tilgang til sosiale nettsteder gjennom ghd-nettsteder eller andre nettsider; og/eller (iii) sender innhold til sosiale nettsteder eller andre nettsider gjennom et ghd-nettsted, kan det sosiale nettstedet eller det andre nettstedet bruke informasjonskapsler og tilsvarende teknologier for å innhente data om brukeratferd for sine egne formål. Denne bruken av informasjonskapsler er i tråd med den aktuelle tredjepartens egne retningslinjer for informasjonskapsler, som vi ikke har kontroll over.

se avsnittet «Hva om jeg får tilgang til eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom et ghd-nettsted?» for mer informasjon.

 1. Deler ghd mine personopplysninger med noen andre?

I løpet av de siste 12 månedene kan vi ha videreformidlet de kategorier av personopplysninger som er oppført i avsnittet merket «Hvilke opplysninger innhenter ghd om meg?», til følgende kategorier av mottakere som er oppført nedenfor:

 • Innenfor Wella Company-konsernet:Vi kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for andre enheter innenfor Wella Company-konsernet, inkludert de som er ført opp på Wellas nettside, for å gjøre det mulig for oss å levere våre tjenester til deg, for de formål som beskrives i denne Meldingen, eller som du får beskjed om når vi innhenter dine personopplysninger.
 • Med tredjeparter for markedsføringsformål:Enkelte kampanjer og arrangementer drevet av tredjeparter og sponset av ghd vil kunne tilby deg muligheten til å samtykke til å motta markedsføringsmeldinger fra ghds forretningspartnere, for eksempel ghds lisenshavere eller medannonsører. Hvis du har gitt ditt samtykke, kan dine personopplysninger brukes av en slik tredjepart for de formålene som angis når du slutter deg til arrangementet og/eller melder deg på mottak av kampanjeoppdateringer.
 • Med våre tjenesteleverandører:ghd involverer tredjepartsleverandører av tjenester for å utføre funksjoner på ghds vegne (for eksempel for å støtte levering av våre produkter eller ghd-nettstedene). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til deling av informasjon med følgende typer av tjenesteleverandører:
 •  
  • annonseleverandører – inkludert selskaper som leverer: (i) annonseplass for ghd; (ii) ytelse av annonserelaterte tjenester, inkludert byråer som er instruert til å utføre annonsekjøp på vegne av ghd, leverandører av annonse-utvekslinger (en digital markedsplass for kjøp og salg av annonseplass) og leverandører av en etterspørselssideplattform (programvare som brukes for å kjøpe annonser på en automatisert måte), for eksempel DoubleClick fra Google;
  • leverandører av databaser for markedsføring og kunderelasjonsstyring og datastyringsplattformer – som setter ghd i stand til å administrere dine opplysninger på en trygg og effektiv måte;
  • dataanalysefirmaer – som leverer innsikt og hjelper oss med å analysere trender ved hjelp av data som vi og de har;
  • kundestøttespesialister – som leverer kundestøttetjenester for ghds produkter og tjenester på våre vegne;
  • oppfyllelsesselskaper – dette inkluderer selskaper som koordinerer e-postkampanjer, loddtrekninger, konkurranser eller kampanjer på våre vegne;
  • applikasjonsutviklings- og nettvertsselskaper – for å sette ghd-nettstedene i stand til å være gjester på internett-vertssteder;
  • informasjonsteknologi og tilknyttede infrastrukturleverandører;
  • e-postleveranseleverandører;
  • kredittopplysningsbyråer – for å kunne vurdere din eller din arbeidsgivers kredittverdighet, for eksempel når vi skal inngå en kontrakt med deg eller den personen du arbeider for;
  • betalingstjenesteleverandører – som leverer sikre behandlingstjenester; og
  • leverandører av revisjonstjenester og profesjonelle tjenester.
 • Som del av virksomhetsoverdragelser:ghd kan videreformidle dine personopplysninger til en faktisk eller potensiell kjøper (og deres agenter og rådgivere) i forbindelse med en faktisk eller foreslått avhendelse, fusjon, oppkjøp, fellesforetak, konkurs, oppløsning, omorganisering eller enhver annen lignende transaksjon eller fremgangsmåte. Hvis ghd i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse selger alle eller så godt som alle sine eiendeler til en tredjepart, vil eventuelle personopplysninger vi har, være blant de overførte eiendelene. 
 • For å overholde lover:ghd kan videreformidle dine personopplysninger til en kompetent politimyndighet, reguleringsmyndighet, offentlig organ, domstol eller annen tredjepart når vi mener at en slik videreformidling er nødvendig (i) i henhold til gjeldende lov eller forskrift, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å forsvare dine vitale interesser eller interessene til en hvilken som helst annen person.
 • Til en hvilken som helst annen person med ditt samtykke til videreformidlingen.
 1. Hva er mine personvernrettigheter?

Avhengig av hvor du bor, og med forbehold om gjeldende personvernlov, kan du også ha følgende rettigheter:

 • Retten til å be om innsyn i de personopplysningene vi innhenter, bruker, videreformidler og selger, hvilket setter deg i stand til å motta bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og innsyn i slike personopplysninger. Merk at hvis du er bosatt i California, har du etter californisk lov rett til å be om at vi gir deg visse opplysninger om vår innhenting, bruk og salg av dine personopplysninger i løpet av de siste 12 månedene, inkludert hvilke spesifikke opplysninger vi har innhentet. Du har rett til å fremsette anmodningen gratis to ganger i en hvilken som helst tolvmånedersperiode.
 • Rett til å endre og/eller rette unøyaktige personopplysninger;
 • Rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger under visse omstendigheter;
 • Rett til å blokkere eller hindre behandlingen av dine personopplysninger;
 • Hvis du er bosatt i California, rett til å nekte salg av dine personopplysninger;
 • Rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger (inkludert enhver behandling for direkte markedsføring). Du finner mer informasjon om hvordan du unngår å motta direkte markedsføring i avsnittet merket «Hvordan unngår jeg å motta markedsføringsmeldinger?»;
 • Rett til å be om at dine personopplysninger overføres til andre;
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke. Tilbaketrekking av ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling vi har gjennomført før tilbaketrekkingen, og vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger når behandlingen er basert på andre rettslige grunnlag enn samtykke; og etter California Civil Code, paragraf 1798.83 kan du, hvis du er bosatt i California, én gang i året vederlagsfritt be oss om og innhente fra oss opplysninger angående vår (eventuelle) videreformidling av dine personopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål i det foregående kalenderår.

Hvis du utøver noen av dine personvernrettigheter som er spesifisert i dette avsnittet, vil vi ikke diskriminere deg, og vi vil ikke nekte deg varer eller tjenester, kreve en annen pris av deg eller gi deg varer eller tjenester av mindre kvalitet

Vi har strenge regler som hindrer oss i å leie ut eller selge dine personopplysninger. Vi kan bekrefte at vi ikke har solgt noen personopplysninger fra bosatte i California til tredjeparter i de foregående 12 månedene.

Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss gjennom noen av de metodene som angis i avsnittet «Hvordan kontakter jeg ghd?» i denne Meldingen. Vi svarer på alle anmodninger vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine personvernrettigheter i samsvar med gjeldende personvernlover. For å verifisere din identitet, og for at vi skal kan finne dine personopplysninger i våre systemer, kan vi kreve at du gir oss en kopi av passet eller førerkortet ditt når du legger frem en anmodning. Under enkelte omstendigheter kan vi kreve ytterligere dokumentasjon for å verifisere din identitet, for eksempel ved hjelp av en strømregning eller lignende, for å bekrefte en adresse og/eller et kundereferansenummer knyttet til ditt kjøp og/eller et produkt du har brukt.

Du kan utøve disse rettighetene selv eller utpeke en agent (for eksempel en advokat) til å fremsette en anmodning på dine vegne ved å utferdige en notarialbekreftet fullmakt som gir den aktuelle personen myndighet til å opptre på dine vegne.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om hvordan vi bruker dine personopplysninger, må du ikke nøle med å gi oss beskjed. Du har også rett til å fremsette en klage for den aktuelle tilsynsmyndigheten.

 1. Hvordan kan jeg unngå å motta markedsføringsmeldinger?

Vi vil bare sende deg markedsføringsmeldinger hvis du har gått med på dette, eller hvis loven ellers tillater at vi gjør det. Hvis du på et tidspunkt ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmeldinger fra oss, kan du melde deg av ved å klikke på den aktuelle «avmeldingskoblingen» i den e-postmeldingen du mottar, ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i avsnittet «Hvordan kontakter jeg ghd?» i denne Meldingen. Legg merke til at selv om vi respekterer din anmodning om å slippe markedsføringsmeldinger, vil vi fortsatt sende deg tjenesterelaterte meldinger, for eksempel e-poster som bekrefter kjøp gjennom ghd-nettstedene, og beholde dine opplysninger for arkiveringsformål.

 1. Hvor lenge beholder ghd opplysningene mine?

Vi vil beholde dine opplysninger når vi har et vedvarende berettiget forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel for å gi deg tilgang til ghd-nettstedene eller andre digitale tilbud, for å levere et produkt du har kjøpt, eller for å overholde gjeldende rettslige, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke har noe vedvarende berettiget forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personopplysninger er blitt lagret i sikkerhetskopi-arkiver), vil vi på en sikker måte lagre personopplysningene og isolere dem fra enhver videre behandling frem til sletting er mulig.

 1. Overfører ghd mine opplysninger til andre land?

Som en internasjonal enhet kan det, for at vi skal kunne levere våre tjenester, være nødvendig at vi overfører og behandler dine personopplysninger internasjonalt (herunder til destinasjoner utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») og Storbritannia), vel å merke i hele Wella Company-konsernet og til jurisdiksjoner hvor disse enhetene er basert, som oppført på Wella-nettstedet. Dette innebærer at vi vil kunne behandle dine personopplysninger i et av disse landene.

Som følge av dette kan opplysningene dine overføres til og/eller behandles i land som kanskje ikke garanterer det samme beskyttelsesnivået for personopplysninger som det landet du er bosatt i. Vi tar imidlertid alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger vil forbli beskyttet i samsvar med denne Meldingen. Dette inkluderer implementering av EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår for overføringer av personopplysninger mellom våre konsernselskaper, som krever at alle konsernselskapene beskytter personopplysninger fra EØS som de behandler, i samsvar med EUs personvernrett.

Mer informasjon kan gis på forespørsel: Ta kontakt med oss ved hjelp av opplysningene som finnes i avsnittet «Hvordan kontakter jeg ghd?» Vi har også implementert lignende hensiktsmessige forholdsregler overfor våre tredjeparts tjenesteleverandører og partnere, og ytterligere detaljer kan gis på forespørsel.

 1. Er opplysningene mine sikre?

Vi forstår at du er bekymret over hvordan dine personopplysninger blir brukt og/eller delt med andre. Vi setter stor pris på din tillit og søker å sikre dine personopplysninger.

Vi implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, inkludert fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og videreformidling eller deling. For å sørge for sikkerheten til dine personopplysninger, kommuniserer vi våre retningslinjer for personvern og sikkerhet til alle ghd-ansatte og håndhever sikkerhetstiltak for personvern i selskapet.

De tiltakene vi bruker for å beskytte dine personopplysninger, er utformet for å gi et sikkerhetsnivå som er formålstjenlig for den risikoen som er knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. Men du må være klar over at ingen elektronisk overføring av informasjon kan være helt sikker. Vi kan ikke garantere at de sikkerhetstiltakene vi har på plass for å sikre personopplysningene, aldri vil bli overvunnet eller feile, eller at disse tiltakene alltid vil være tilstrekkelige eller effektive.

 1. Hva om jeg får tilgang til et annet nettsted gjennom et ghd-nettsted?

Som beskrevet ovenfor kan ghd-nettstedene inneholde linker til og fra andre tredjepartsnettsider og tjenester (samlet kalt «tredjepartsnettsteder») som ikke kontrolleres og drives av oss.

Vær klar over at vi ikke har noen kontroll over innholdet, retningslinjene eller handlingene til disse tredjepartsnettstedene. Din bruk av disse tredjepartsnettstedene skjer på egen risiko, og vi påtar oss ikke noe ansvar for personvernpraksisen til disse tredjepartsnettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for personvern og bruksvilkårene for hvert av de tredjepartsnettstedene du oppsøker via linker på ghd-nettstedene.

 1. Hva om jeg får tilgang til eller bruker et sosialt nettverk eller offentlig forum gjennom et ghd-nettsted?

ghd-nettstedene kan legge til rette for enkel tilgang til visse sosiale nettverkssteder blant tredjepartsnettsteder og andre nettsider eller tjenester med brukergenererte innholdsfunksjoner, for eksempel Facebook, Instagram og Twitter («sosiale nettsteder»). Du må godta at vi ikke kontrollerer slike tjenester og ikke er ansvarlige for den måten de drives på. Du må gå gjennom de sosiale nettstedenes retningslinjer for personvern hvis du vil ha mer informasjon om hvordan de innhenter, bruker og deler dine data og hvordan de håndterer dine personvernrettigheter, og hvordan du endrer dine personverninnstillinger.

ghd-nettstedene kan sette seg i stand til å:

 • Få tilgang til sosiale nettsteder: Dette kan inkludere: tilgang til nettsider som ghd-merkets Instagram-konto eller aktivering av tredjepartsnettsider når du skriver en «kommentar», «deler» eller «liker» noe på ghd-nettstedene ved hjelp av en tredjeparts programtillegg for sosiale nettverk. En slik tredjeparts retningslinjer for personvern vil i ethvert tilfelle styre din samhandling med et slikt nettsted eller en slik tjeneste.
 • Sende innhold til sosiale nettsteder: for anmeldelser, diskusjonsfora, meldingstavler, fotografier og andre offentlige funksjoner («offentlige fora»). Vi forbyr ikke distribusjon av personopplysninger som du frivillig oppgir i slike offentlige fora. Derfor må du være klar over at opplysninger du oppgir der, kan bli samlet inn og brukt av ghd og andre. Vi oppfordrer deg derfor til å avstå fra å oppgi eller dele personopplysninger om deg selv i slike offentlige fora. ghd kan ikke hindre tredjeparter i å bruke slike opplysninger på en måte som er i strid med denne Meldingen eller med gjeldende rett.
 • Godta visse informasjonskapsler fra ghd-nettsteder (for eksempel «Facebook-piksler»). Denne typen informasjonskapsler hjelper til oss forstå din aktivitet, inkludert det ghd-innholdet du ser, hvorvidt du har en sosial nettverkskonto eller ikke, og om du er logget inn på en slik konto. Disse opplysningene hjelper oss til å vise deg ghd-innhold du kan være interessert i, på sosiale nettsteder og måler effektiviteten av ghd-innholdet.

Vi vil også kunne bruke hvilke som helst personopplysninger du gir oss på våre nettsteder, apper og/eller enheter (f.eks. ditt navn, e-postadresse, kjønn og telefonnummer) for å identifisere deg på sosiale nettsteder, for å vise deg annonser som er mer relevante for deg. De sosiale nettstedene vil likevel ikke dele dine personopplysninger med andre parter, og de vil slette opplysningene øyeblikkelig etter at en slik matching er fullført.

Vår bruk av dine personopplysninger i forbindelse med de sosiale nettstedene vil være som fastsatt i denne Meldingen, eller slik du for øvrig er varslet om. Igjen bør du merke deg at tredjepartsnettsteder (inkludert de sosiale nettstedene) kan være under kontroll av en tredjepart, og vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med retningslinjene for personvern og bruksvilkårene for hvert av tredjepartsnettstedene.

 1. Jeg har deltatt i en konkurranse, kampanje eller rundspørring – hvordan finner jeg ut mer om dette?

ghd og deres foretrukne tredjeparts tjenesteleverandører eller forretningspartnere vil kunne tilby loddtrekninger, konkurranser, kampanjer og rundspørringer (hver av dem kalt en «kampanje») gjennom et ghd-nettsted.

Når vi gjør dette, vil vi bruke dine personopplysninger som fastsatt i denne Meldingen, eller slik du ellers blir informert om. I visse tilfeller kan det imidlertid være en tredjeparts retningslinjer for personvern som gjelder for personopplysninger du oppgir i forbindelse med en slik Kampanje. Før du deltar i en Kampanje, oppfordrer vi deg til å undersøke hvem som driver den aktuelle kampanjen, og hvilke vilkår, retningslinjer og regler som gjelder for den.

For å få vite mer om de vilkår som gjelder for de kampanjene som drives av ghd, bør du undersøke de aktuelle kampanjevilkårene.

 1. Hvor gammel må jeg være for å bruke ghd-nettstedene eller digitale tilbud fra ghd?

Du må være over 13 år for å bruke ghd-nettstedene og våre andre digitale tilbud.

Vi tar ditt personvern svært alvorlig, og vi forstår viktigheten av å ta ekstra forholdsregler for å beskytte personvernet og sikkerheten til barn som bruker ghds produkter og tjenester. Vi vil ikke med vitende be om eller innhente personopplysninger fra barn som er 13 år eller yngre. Hvis vi blir gjort oppmerksom på at vi har mottatt slike opplysninger eller andre opplysninger i strid med våre retningslinjer, vil vi i rimelig utstrekning bestrebe oss på å finne og fjerne de aktuelle opplysningene fra våre registre.

 1. Jeg er salongeier – er det noe annet jeg trenger å vite?

Særskilte bestemmelser gjelder for salongeiere som bruker våre ghd-nettsteder og våre andre digitale tilbud. Disse beskrives nedenfor.

Hver gang du sender inn opplysninger knyttet til en «ny klient», «medarbeider» eller andre personopplysninger, må du sørge for at den aktuelle personen: (i) er over 13 år; (ii) er kjent med at du vil dele deres opplysninger med oss, og vår behandling i samsvar med denne Meldingen; og (iii) eventuelt har gitt samtykke til å motta markedsføringsmeldinger fra oss og våre tilknyttede selskaper.

Du kan bare dele disse opplysningene med oss når du bruker et ghd-nettsted og/eller våre andre digitale tilbud når du har gjort personene kjent med vår Melding, og med hvordan vi vil bruke deres personopplysninger. Hvis vi blir klar over at du har sendt inn personopplysninger til et ghd-nettsted og/eller noen av våre andre digitale tilbud uten tillatelse, vil vi slette opplysningene fra våre registre.

 1. Hvilke data innhenter ghd hvis jeg besøker en ghd-lokasjon?

Vi har ghd-kontorer, lagerbygg, fabrikker, salonger og butikker («ghd-lokasjoner») i mange land. Hvis du besøker en ghd-lokasjon vil vi innhente dine personopplysninger for følgende formål:

 • Informasjon om besøkende: Av helse- og sikkerhetsgrunner opprettholder vi et register over besøkende til ghd-lokasjoner, inkludert ditt fornavn og etternavn, dine kontaktopplysninger inkludert mobilnummer, din arbeidsgiver og registreringsnummeret på bilen din. Vi ber alle besøkende skrive seg inn i resepsjonen og kan be dem om å vise en form for identifikasjon, som kun vil bli brukt for verifiseringsformål, og som ikke vil bli registrert.
 • Kameraovervåkingssysten: Det er installert et kameraovervåkingssystem ved inngangene, utgangene og på andre strategiske steder i ghds lokasjoner. Dette er en del av ghds engasjement for å sørge for et trygt og sikkert miljø for ansatte og besøkende. Vi vil også kunne bruke opptakene til å forebygge og etterforske lovbrudd. Bildene vil kunne avspilles og ses av autoriserte personer. Opptak fra kameraovervåkingen blir lagret i maksimalt 90 dager. Vi vil kunne beholde dem lengre hvis vi har en legitim grunn til å gjøre det, for eksempel når en forbrytelse blir etterforsket av politiet eller andre kompetente myndigheter.
  Kameraovervåking utenfor enkelte av ghd-lokasjonene og i noen offentlige områder, for eksempel resepsjonsområder, kan bli driftet av andre enn oss og vil da være under kontroll av den aktuelle bygningseieren. Les deres personvernerklæringer for mer informasjon.
 • Gjeste-wifi: Vi har gjeste-wifi tilgjengelig for besøkende ved mange av ghd-lokasjonene. Når gjeste-wifi er tilgjengelig, vil vi gi deg et brukernavn og et passord for innlogging. Vi registrerer enhetsadressen og vil automatiske tildele deg en IP-adresse mens du er på stedet. Vi logger også dine trafikkopplysninger, inkludert hvilke nettsteder du har besøkt, varigheten og dato for sendt og mottatt informasjon. Når du kobler deg til vår gjeste-wifi, ber vi deg godta ghds vilkår om at du skal benytte det på en ansvarlig måte og ikke besøke upassende nettsider. Formålet med å behandle denne informasjonen er å gi deg tilgang til internett mens du besøker ghd-lokasjonen. Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser.
 • Adgangskontrollsystem: Vi kan utstede et ID-kort til deg som besøkende eller underleverandør for å gi deg tilgang til ghd-lokasjonen. Hvis vi utsteder et ID-kort til deg, vil vi innhente ditt fornavn og etternavn, din adresse, dine kontaktopplysninger og et fotografi av deg. Vi innhenter disse personopplysningene for det formål å registrere og kontrollere adgangen til våre kontorer, og for sikkerhetsformål.
 • Ulykker og hendelser: ghd vil innhente personopplysninger fra alle som måtte bli skadet eller syke mens de oppholder seg på en ghd-lokasjon.
  Vi vil kunne innhente navn, adresse, alder, nærmeste pårørende og detaljer om hendelsen inkludert relevant medisinsk historikk. Vi samler inn disse dataene fordi vi har en rettslig plikt til å dokumentere hendelser og ulykker på arbeidsplassen og en plikt til å rapportere visse typer uhell, personskader og farlige hendelser som oppstår som følge av arbeidsaktiviteter, til relevante offentlige myndighet. Vi vil bruke personopplysningene som samles inn, til å undersøke og forbedre våre helse- og sikkerhetsprosedyrer og til å støtte eventuelle rettslige krav som måtte oppstå som følge av hendelsen.
 1. Kan denne Meldingen bli endret?

Vi kan fra tid til annen oppdatere eller endre denne Meldingen som følge av endringer i den rettslige, tekniske eller forretningsmessige utviklingen. Vi vil innhente ditt samtykke til enhver vesentlig endring av Meldingen hvis og når dette er påkrevd av gjeldende personvernlover. Datoen for den nyeste versjonen av denne Meldingen vises øverst på siden.

Når vi oppdaterer Meldingen, vil vi iverksette egnede tiltak for å informere deg om dette, avhengig av hvor vesentlig endringene er. Vi vil for eksempel gi deg beskjed om eventuelle endringer i Meldingen ved å legge ut en ny Melding og oppdatere datoen for «sist endret» på toppen av siden, eller ved å sende den nye Meldingen til deg via e-post når det er hensiktsmessig.

 1. Hvordan kontakter jeg ghd?

Hvis du har noen spørsmål angående vår personvernpraksis, hvordan vi håndterer dine personopplysninger og/eller gjerne vil sende inn en personvernforespørsel, kan du kontakte vårt personvernteam:

 • på telefon ved hjelp av følgende gratisnumre, avhengig av hvor du befinner deg:
  • Australia +61 1300443424
  • Belgia og Nederland +33 487646011
  • Danmark +45 33119111
  • Finland +358 105269920
  • Frankrike og Luxembourg +33 478354610
  • Tyskland og Østerrike +49 711620311960
  • Hongkong +852 22745422
  • Italia +39 5549811
  • New Zealand +64 800880209
  • Norge +47 23053030
  • Portugal +351 214368452
  • Sør-Afrika +27 860109366
  • Spania +34 902523536
  • Sverige +46 86990065
  • UK og Irland +44 1924423400
  • USA +1 877 4432643
 • Via internett ved at du sender et spørsmål via kontakt oss-skjemaet.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne Meldingen.

Velkomsttilbud

Dette tilbudet gjelder ikke for rabatterte produkter eller salgsprodukter og kan ikke brukes sammen med andre verdikupongkoder eller kampanjetilbud på www.ghdhair.com.

ghd forbeholder seg retten til å avslå eller avslutte dette tilbudet til enhver tid.

Retningslinjer om informasjonskapsler (cookies)

Sist endret: 11 Januar 2022

Personvernet ditt er viktig for HFC Prestige International Norway AS («ghd», «vi» eller «oss»), og vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine. Disse Retningslinjene for informasjonskapsler gir deg som bruker av nettstedet vårt tydelig og tilgjengelig informasjon om informasjonskapsler og lignende teknologi som ghd bruker, hvorfor de brukes og hvilke valg du har via innstillinger for informasjonskapsler.

Med mindre annet er oppgitt i disse Retningslinjene for informasjonskapsler, har ord med stor forbokstav som brukes i disse Retningslinjene for informasjonskapsler samme betydning som i vår Personvernerklæring.

Vi oppfordrer deg til å ta deg tid til å lese gjennom disse Retningslinjene for informasjonskapsler. Vi har imidlertid utarbeidet disse Retningslinjene for informasjonskapsler slik at du enkelt kan finne svar på de spørsmålene du måtte ha.

 1. Hva er informasjonskapsler og lignende teknologi?

Informasjonskapsler er små datafiler som lastes ned til enheten din når du besøker et nettsted eller en applikasjon. Når du kommer tilbake til nettstedet eller et annet nettsted som gjenkjenner denne informasjonskapselen, sendes informasjonskapselen til dette nettstedet for å forbedre opplevelsen din ved å huske dine preferanser, tilby skreddersydd annonsering, hjelpe deg med å navigere mer effektivt eller holde deg innlogget. Du kan lese mer om informasjonskapsler på www.allaboutcookies.org (Opens in new window) ellerwww.youronlinechoices.eu (Opens in new window).

Hvis du vil vite mer om hvordan ghd bruker informasjonskapsler, kan du se avsnittet Hvordan bruker ghd informasjonskapsler?.

ghds nettsted kan bruke lignende teknologi som informasjonskapsler, inkludert pikselkoder, ID-er for mobile enheter, sporingsbilder og serverlogger, for å forstå hvordan du bruker nettstedet vårt og tilby annonser som er skreddersydd for deg og dine interesser. Disse teknologiene er ofte i form av små, transparente grafiske bilder plassert på en nettside eller i en e-post. De fungerer med informasjonskapsler og samler inn data som IP-adressen din, når du så på siden eller e-posten og hvilken enhet du brukte. Der vi bruker web beacons i e-postene vi sender til deg, brukes disse til å gjøre oss i stand til å vurdere hvor mye engasjement e-postene våre mottar, ved å måle informasjon som leveringsrater, åpningsrater og klikkrater som e-postene våre oppnår.

 1. Hvilke typer informasjonskapsler bruker ghd?

Det finnes ulike typer informasjonskapsler:

 • Øktinformasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som varer så lenge du holder nettleseren åpen og utløper når du lukker nettleseren.
 • Permanente informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som blir liggende på enheten din i en bestemt tidsperiode og utløper på et fast tidspunkt, eller hvis du sletter dem manuelt fra nettleseren din, avhengig av hva som inntreffer først.
 • Førsteparts informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som angis av nettstedet du besøker på det aktuelle tidspunktet, enten av oss eller av en tredjepart på forespørsel fra oss.
 • Tredjeparts informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som settes av en annen part enn nettstedet du besøker.
 • Informasjonskapsler for sosiale medier: ghds nettsted bruker informasjonskapsler fra sosiale nettsteder (f.eks. Liker-knappen på Facebook) som lar deg dele og engasjere deg i innholdet vårt via disse sosiale nettstedene. Ved å tillate disse informasjonskapslene kan sosiale nettsteder spore din nettleseraktivitet og bygge opp en profil av dine interesser.
 1. Hvordan bruker ghd informasjonskapsler?

Når du går inn på ghds nettsted, ser på eller samhandler med innholdet vårt eller på annen måte kommuniserer digitalt med oss, bruker vi og våre samarbeidspartnere informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologi som:

 • forstå atferden til brukerne på ghds nettsted;
 • spore hvilke deler av ghds nettsted som blir besøkt;
 • forstår profilen til brukerne av ghds nettsted;
 • gjør ghds nettsted så praktisk og personlig som mulig, for eksempel ved å holde deg pålogget;
 • leverer visse tjenester som krever bruk av informasjonskapsler, for eksempel bruke en handlekurv i en nettbutikk;
 • måle effektiviteten av vår nettannonsering eller hvor ofte innholdet vårt blir sett;
 • avgjøre hvilke e-postmeldinger som ble åpnet, om du har klikket på noen lenker og samhandlet med innholdet og for å optimalisere e-postopplevelsen;
 • analysere informasjonen din, inkludert hvor du er, hvilke produkter og/eller tjenester du har bedt om, alder, tidssone, IP-adresse og URL-adresse du har besøkt, mot vår bredere kundebase for interne forretningsformål, for eksempel å generere statistikk og utvikle markedsføringsplaner, for å forbedre våre tjenester og produkter, ghds nettsted og innhold. Vi kan også aggregere og avidentifisere informasjonen din for å opprette kundesegmenter og dele den med våre lisensinnehavere og partnere.

Vi kan også bruke informasjonskapsler til skreddersydd annonsering. For eksempel kan vi, eller med tredjepartsleverandører, bruke informasjonen din til å gi deg skreddersydd annonsering på tredjeparts nettsteder, inkludert sosiale nettsteder. Disse reklamene er enten: (i) "kontekstuell" (det vil si at de presenteres på grunn av nettsiden du viser); eller (ii) "atferdsmessig reklame" eller "interessebasert reklame" (dvs. der annonser vises for deg basert på interessene dine som vi har utledet fra informasjonen din, inkludert demografiske, geografiske og interessebaserte data). Vi kan bruke skreddersydd annonsering til spesifikt å inkludere eller ekskludere enkeltpersoner som har registrert seg for våre produkter og tjenester som er mest relevante for deg.

Vi kan matche surfeaktiviteten din på én enhet, for eksempel mobiltelefonen din, med surfeaktiviteten din på en annen enhet, for eksempel nettbrettet ditt, for å sikre at annonseringen vår er skreddersydd for deg. For at vi skal kunne gjøre dette, kan våre foretrukne teknologipartnere dele informasjon, inkludert dine surfemønstre, geoplassering og enhetsidentifikatorer, og vi vil matche denne informasjonen med informasjonen i vår brukerbase som helhet ved å identifisere nettleseren og enhetene som ser ut til å bli brukt av samme person. For å lære mer om hvordan vi deler dine opplysninger, kan du se vår Personvernerklæring.

Når du: (i) logger inn på ghds nettsted ved hjelp av et sosialt nettsted eller andre nettsteder; (ii) går til sosiale nettsteder via ghds nettsted eller andre nettsteder; og/eller (iii) sender inn innhold til sosiale nettsteder eller andre nettsteder ved hjelp av ghds nettsted, kan det sosiale nettstedet eller andre nettsteder bruke informasjonskapsler og lignende teknologi til å samle inn data om brukeratferd til egne formål. Denne bruken av informasjonskapsler er i tråd med denne tredjepartens egne retningslinjer for informasjonskapsler, som vi ikke har kontroll over.

 1. Hvordan administrere innstillinger for informasjonskapsler?

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan du kan administrere innstillinger for informasjonskapsler på tvers av nettleseren og mobilenheten din.

Du kan blokkere bruken av noen eller alle informasjonskapsler og lignende teknologier som vi bruker på nettstedet vårt. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan påvirke enkelte funksjoner og/eller tjenester på nettstedet vårt og dets funksjonalitet, eller kan til og med gjøre noen eller alle funksjoner og/eller tjenester ubrukelige. I tillegg vil funksjonalitet som leveres av personlig tilpasningsteknologi sannsynligvis ikke fungere, noe som svekker vår evne til å levere innhold eller produkter som er mest relevante for deg.

Du bør også være oppmerksom på at hvis du fjerner alle informasjonskapsler fra nettleseren din, vil også alle informasjonskapsler som lagrer dine preferanser, for eksempel om du har akseptert informasjonskapsler på et nettsted eller eventuelle informasjonskapsler som blokkerer andre informasjonskapsler, bli slettet.

Vær også oppmerksom på at vi ikke responderer på eller registrerer "ikke spor"-signaler (a/k/a dnt) eller lignende mekanismer som overføres av nettlesere.

Nettleserinnstillinger

Du kan godta eller avvise noen eller alle informasjonskapsler (for eksempel blokkere alle tredjeparts informasjonskapsler) ved å justere innstillingene i nettleseren din. De fleste nettlesere vil fortelle deg hvordan du slutter å godta nye informasjonskapsler, hvordan du blir varslet når du mottar en ny informasjonskapsel og hvordan du deaktiverer eksisterende informasjonskapsler. Vær imidlertid oppmerksom på at når du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at enkelte funksjoner og tjenester på ghds nettsted ikke fungerer som de skal, og at du kan avslå informasjonskapsler som f.eks. webanalyse. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, inneholder lenkene nedenfor informasjon om hvordan du endrer nettleserinnstillingene for noen av de mest brukte nettleserne:

Noen nettlesere, for eksempel Chrome og Firefox, lar deg endre innstillingene for å søke i "incognito"-modus, begrense datamengden som er lagret på maskinen og automatisk slette permanente informasjonskapsler som er plassert på enheten din når du er ferdig med nettleserøkten.

Eksisterende informasjonskapsler

Hvis du vil slette informasjonskapsler som tidligere har vært plassert i nettleseren din, bør du velge alternativet for å slette nettleserhistorikken din og sikre at alternativet for å slette eller slette informasjonskapsler er inkludert når du gjør det.

Web beacons

Ved å stille inn e-postkontoen din til bare å vise e-post som tekst, kan du være i stand til å hindre bruk av enkelte sporingsbilder, men vær oppmerksom på at e-postene våre ikke vil se like pene ut og at enkelte funksjoner kan være deaktivert. Se i "Hjelp"-delen av e-postklienten for mer informasjon. Alternativt kan du fjerne deg selv helt fra e-postlisten ved å gå til bunnen av en e-post fra oss og klikke på den relevante lenken for å avslutte abonnementet i e-postene du mottar, eller ved å kontakte oss via kontaktopplysningene i delen Hvordan kontakter jeg ghd?

Informasjonskapsler for mobil enhet

På mobile enheten din kan du finne ut hvilke tredjeparter som har aktivert informasjonskapsler på enheten din, og hvordan du kan reservere deg mot noen av disse informasjonskapslene ved å gå til nettstedet til Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/mobile-choices (Opens in new window) fra mobilenheten din. På mobilenheten din kan du også velge "Begrens reklamesporing" (på iOS-enheter) eller "Avslå interessebasert reklame" (på Android) som lar deg begrense bruken av informasjon om din bruk av apper for å levere annonser som er rettet mot dine interesser.

 1. Blir disse Retningslinjene for informasjonskapsler noen gang endret?

Vi kan oppdatere eller endre disse Retningslinjene for informasjonskapsler fra tid til annen som svar på endringer i juridiske, tekniske eller forretningsmessige utviklinger. Vi vil innhente ditt samtykke til eventuelle vesentlige endringer i Retningslinjene for informasjonskapsler hvis og der dette er påkrevd i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Datoen for den nyeste versjonen av disse Retningslinjene for informasjonskapsler vises øverst på siden.

Når vi oppdaterer våre Retningslinjer for informasjonskapsler, vil vi sette i verk hensiktsmessige tiltak for å informere deg, i samsvar med betydningen av endringene vi gjør. Vi vil for eksempel varsle deg om eventuelle endringer i disse Retningslinjene for informasjonskapsler ved å legge ut en ny Retningslinjer for informasjonskapsler og oppdatere sist endret-datoen øverst på denne siden, eller ved å sende deg de nye Retningslinjene for informasjonskapsler via e-post, der det er hensiktsmessig.

 1. Hvordan kontakter jeg ghd?

Hvis du har spørsmål om våre Retningslinjer for informasjonskapsler eller hvordan vi håndterer opplysningene dine, kan du kontakte oss via skjemaet her.

SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING STATEMENT

Introduction from the CEO

As a business we are proud of the steps we have taken to combat slavery and human trafficking in our supply chains and are committed to continuing to take a robust approach to this issue.

We regard slavery and human trafficking as a serious abuse of an individual's freedoms and rights and will not tolerate such abuse, whether in our direct operations, our indirect operations or in our supply chain.

Our Business

We design, manufacture and distribute hair styling products and we are a part of the ghd Group. Our ultimate parent company is Wella Operations US LLC, a US company. ghd has over 700 employees worldwide and operates in countries throughout the world.

Organisation's Structure

 1. Executive Board;
 2. New Product Development;
 3. Marketing;
 4. Logistics;
 5. Manufacturing;
 6. Quality;
 7. People;
 8. Finance;
 9. Legal;
 10. IT;
 11. Digital;
 12. Procurement

Our Supply Chain

Our supply chain includes outsourced manufacturers based in Europe and the Far East together with specialist component suppliers located throughout the world.

Our Policy on Slavery and Human Trafficking

We are committed to ensuring that there is no slavery or human trafficking in our supply chains or in any part of our business. Our policies reflect our commitment to acting ethically and with integrity in all our business relationships and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure slavery and human trafficking is not taking place anywhere in our supply chain.

Due Diligence Processes for Slavery and Human Trafficking

As part of our initiative to identify and mitigate risk we ensure that all of our key suppliers are regularly audited to ensure adherence to our policies, this is undertaken both on site and remotely using our in house quality team.

We have in place systems to:

 1. identify and assess potential risk areas in our supply chains;
 2. mitigate the risk of slavery and human trafficking occurring in our supply chains;
 3. monitor potential risk areas in our supply chains;
 4. protect whistle blowers.

Supplier Adherence to Our Values and Ethics

We adopt a zero tolerance approach to slavery and human trafficking and to ensure all those in our supply chain comply with our values we have a quality compliance programme in place. This programme includes regular supplier assessments to ensure adherence to these requirements.

Our Effectiveness in Combating Slavery and Human Trafficking

We ask each of our key suppliers to complete a questionnaire to enable us to understand their operating practices. We seek full compliance with our policies, particularly in relation to labour matters. To ensure continuing adherence to our policies on an annual basis a selection of suppliers are then audited. Should deficiencies be identified at any point we insist that an improvement programme to be put in place.

This statement is made pursuant to section 54(1) of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes our Group's slavery and human trafficking statement.

Jeroen Temmerman

CEO

ghd

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

Send hint to:

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.