Something

new is

  coming

Be the first to find out

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

   A NEW

 STANDARD

OF STYLING

All will be revealed February 2018

Terms & Conditions


FEBRUAR 2017

INNLEDNING

Denne nettsiden, www.ghdhair.com, inkludert eventuelle diskusjonsfora som finnes på nettstedet («Nettsted») drives av Jemella Limited (under handelsnavnet ghd), et selskap stiftet i England og Wales (organisasjonsnummer 04115691) med forretningsadresse Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ og GHD Scandinavia APS, et selskap stiftet i Norge med organisasjonsnummer 990 922 896, med forretningsadresse Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm (samlet «ghd» eller «vi/oss/vår»). ghd kan kontaktes på den ovennevnte adressen.

Vi setter pris på din interesse i produktene og tjenestene på Nettstedet og på at du besøker Nettstedet.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til Nettstedet eller til informasjon eller materiale som finnes på Nettstedet, kan du kontakte oss på e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på tlf.nr. +47 2244 8900.

 

Bruken av Nettstedet er underlagt disse Vilkårene for bruk, som fastslår de grunnleggende reglene som gjelder din bruk av Nettstedet. Vennligst lLes Vilkårene for bruk nøye. Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du godtar disse Vilkårene for bruk og at du er bundet av dem. Dersom du ikke samtykker i Vilkårene for bruk, skal du ikke bruke Nettstedet.

 

VILKÅR FOR BRUK

 1. ENDRINGER

1.1 Vi kan endre, redigere, slette eller revidere innholdet på dette Nettstedet fra tid til annen, herunder disse Vilkårene for bruk. Vennligst kontroller om det på denne siden finnes endringer som er gjort i Vilkårene for bruk. Din bruk av dette Nettstedet etter at det er lagt ut en endring, innebærer at du godtar de endrede Vilkårene for bruk.

1.2 Vi garanterer ikke at Nettstedet, eventuelle sider eller innhold på Nettstedet alltid vil være tilgjengelig eller uten avbrudd. Vi kan også når som helst med hensikt trekke tilbake eller begrense Nettstedet eller en del av det uten varsel.

 1. SALGSVILKÅR, REGISTRERING, BRUKERKONTOER OG PASSORD

2.1  Disse Vilkårene for bruk får ikke anvendelse på salget av varer gjennom Nettstedet. Slikt salg er underlagt våre salgsvilkår, som du får tilgang til gjennom fanen Salgsvilkår øverst på denne siden.

2.2  Det kan være nødvendig å registrere seg og opprette en brukerkonto for å få tilgang til visse tjenester på Nettstedet. Forsikre deg om at opplysningene du oppgir ved registreringen eller til enhver tid er fullstendige og nøyaktige, og informer oss omgående om eventuelle endringer i de opplysningene du oppga ved registreringen. Du må være minst 16 år gammel for å opprette en brukerkonto.

2.3  Når du registrerer deg for å få en brukerkonto på Nettstedet, vil du bli bedt om å opprette et passord. Du samtykker i at du har ansvaret for å holde dine kontoopplysninger og ditt passord hemmelig, og for å begrense tilgangen til din datamaskin for å hindre uautorisert tilgang til din brukerkonto. Du samtykker i å underrette oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at du har mistet dine kontoopplysninger eller ditt passord, eller dersom det er sannsynlig at de vil bli brukt av uvedkommende. Vennligst KLIKK HER hvis du på noe tidspunkt har behov for å tilbakestille passordet ditt. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din brukerkonto og med ditt passord, og med forbehold for punkt ‎6.5, vil vi ikke, direkte eller indirekte, ha noe erstatningsansvar for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med din manglende overholdelse av denne delen av Vilkårene for bruk.

2.4  Vi forbeholder oss retten til når som helst å suspendere eller oppheve din bruk av Nettstedet, uansett grunn, uten forhåndsvarsel.

 1. IMMATERIelle RETTigheter

3.1  Vi er eiere eller lisensinnehavere av alle opphavsretter, designrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter på dette Nettstedet, og materialet som er offentliggjort på det. Din bruk av Nettstedet gir deg ingen rettigheter i forbindelse med våre immaterielle rettigheter eller tredjeparters immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter som ikke uttrykkelig er overført.

3.2  Du kan bruke dette Nettstedet kun for å delta på Nettstedet eller for å lage Bidrag (som definert nedenfor), eller for å legge inn en bestilling på produkter. All annen bruk er forbudt med mindre vi har gitt vårt skriftlige samtykke til det. Du samtykker i å ikke endre eller slette noen eierskapsnotiser fra materiale som lastes ned eller skrives ut fra Nettstedet.

3.3  Du kan ikke endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, innramme, reprodusere, republisere, stille ut, legge ut, overføre eller selge noe innhold eller immaterielle rettigheter som finnes på dette Nettstedet.

3.4  Dersom du skriver av, kopierer eller laster ned noen del av dette Nettstedet i strid med disse Vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke dette Nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, slik vi bestemmer, returnere eller destruere eventuelle kopier av materialet du har opprettet.

 1. LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER OG RESTRIKSJONER

4.1  Bruken av tredjeparters nettsteder er helt på egen risiko. Lenker som finnes på Nettstedet, vil lede til andre nettsteder som vi ikke kontrollerer, og vi aksepterer intet ansvar for noe lenket nettsted eller lenker som finnes på et lenket nettsted. Lenker som finnes på Nettstedet, er kun ment som et hjelpemiddel, og innlemmingen av eventuelle lenker indikerer ikke at de er pålitelige og at vi går god for innholdet på en tredjeparts nettsted.

4.2  Disse Vilkårene for bruk gjelder ikke for en tredjeparts nettsted som er lenket til dette Nettstedet. Du bør lese vilkårene på disse nettstedene før du bruker dem, og rette eventuelle spørsmål eller kommentarer om det lenkede nettstedets innhold, til den relevante nettstedsleverandøren.

4.3  Du har ikke rett til (og du skal heller ikke bistå andre med) å opprette lenker fra dine egne nettsteder til Nettstedet (enten det er gjennom hyperkoblinger, dyplenking, innramming, toggling eller annet), og du kan heller ikke innramme Nettstedet på et tredjepartsnettsted, uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning, som vi kan gi eller holde tilbake etter eget skjønn.

4.4  Du samtykker i at når du besøker Nettstedet, skal du ikke bedrive prisskraping eller prishøsting enten manuelt eller ved hjelp av en web-spider, web-robot eller annen form for web-crawling eller annen teknologi.

4.5 Du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Nettstedet, eller til våre servere, eller annen maskinvare som støtter Nettstedet. Du skal heller ikke forsøke å rekonfigurere Nettstedet på noen måte. For å unngå tvil vil alle opplysninger om eventuelle straffbare forhold begått av nettstedbrukere bli rapportert til relevante myndigheter.

4.6 Du skal ikke misbruke nettstedet på noen måte, herunder ved å introdusere nettstedet for virus, programmer eller annet teknisk skadelig eller ondsinnet materiale.

 1. BRUKERANMELDELSER OG -BIDRAG

5.1  Brukere av Nettstedet kan sende inn produktanmeldelser, profiler, bilder, porteføljer, videoer, instruksjoner, kommentarer, spørsmål, tilbakemeldinger, ideer, forslag eller annen informasjon eller materiell gjennom Nettstedet eller på annen måte (samlet betegnet som «Bidrag»), forutsatt at slike Bidrag overholder våre standarder for bidrag, som fastsatt nedenfor i punkt ‎5.2Standarder for bidrag»).

5.2  Standarder for bidrag

5.2.1  Disse standardene gjelder for alt materiale som du bidrar med til Nettstedet, og for eventuelle interaktive tjenester knyttet til det, inkludert våre ghd Showcase- og Salon & Stylist Feed. Du må etterleve de følgende standardenes ånd så vel som deres ord. . Standardene gjelder for alle deler av eventuelle bidrag, samt for hele bidraget.

5.2.2  Bidragene skal:

5.2.2.1  være korrekte (når de omhandler fakta),

5.2.2.2  være oppriktige (når de formidler synspunkter), og

5.2.2.3  overholde gjeldende lover i Norge.

5.2.3  Bidragene skal ikke:

5.2.3.1  inneholde noe materiale som er ærekrenkende, uanstendig, støtende, hatefullt eller oppviglende,

5.2.3.2  fremme seksuelt eksplisitt materiale,

5.2.3.3  fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder,

5.2.3.4  utføre, oppmuntre til, fremme eller medvirke til ulovlige handlinger, inkludert men ikke begrenset til vold eller misbruk av datamaskin eller overtredelse av en annen persons immaterielle rettigheter,

5.2.3.5  utformes på en måte som innebærer brudd på en juridisk plikt overfor en tredjepart, som for eksempel en kontraktfestet plikt eller taushetsplikt,

5.2.3.6  være truende, misbruke eller krenke andres rett til privatliv, eller føre til irritasjon, ulempe eller ubegrunnet engstelse, eller kunne trakassere, uroe, sette i forlegenhet, skremme eller plage en annen person,

5.2.3.7  kunne forlede noen eller brukes til å parodiere noen, eller til å misbruke din identitet eller din forbindelse med en annen person, eller

5.2.3.8  gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

5.3  Manglende overholdelse av Standardene for bidrag utgjør et vesentlig mislighold av Vilkårene for bruk som ligger til grunn for din tillatelse til å bruke dette Nettstedet. Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag gjennom din bruk av dette Nettstedet. Dersom det har forekommet et brudd på Standardene for bidrag, kan vi treffe tiltak som vi anser som hensiktsmessige, herunder alle eller noen av følgende tiltak:

5.3.1  omgående, midlertidig eller permanent oppheve din rett til å bruke dette Nettstedet,

5.3.2  omgående, midlertidig eller permanent fjerne materiale som du har lagt ut eller lastet opp på dette Nettstedet,

5.3.3  utstede en advarsel til deg,

5.3.4  treffe rettslige skritt mot deg for å få dekket alle omkostninger (inkludert men ikke begrenset til rimelige administrative og juridiske kostnader) som er en følge av bruddet,

5.3.5  treffe ytterligere rettslige skritt mot deg, og

5.3.6  fremlegge slike opplysninger til myndigheter med ansvar for å håndheve loven, som vi anser for å være nødvendige.

5.4  Alle Bidrag skal være og forbli vår eiendom, og ved å levere et Bidrag til Nettstedet samtykker du i å overdra til oss alle globale immaterielle rettigheter i dine Bidrag. Vi vil dermed ha eksklusiv eiendomsrett til alle slike rettigheter i Bidragene, og skal ikke på noen måte være begrenset når det gjelder kommersiell eller annen bruk av Bidrag. Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å holde Bidragene fortrolige, betale vederlag eller royalty for noe Bidrag eller til å gi svar på noe Bidrag.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1  Selv om vi har truffet alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene på dette Nettstedet er korrekte og fullstendige, gis de «som de er», og vi gir ingen garantier og innestår på ingen måte for at innholdet på dette Nettstedet er nøyaktig eller fullstendig. Det gis dessuten ingen garanti for at Nettstedet vil være tilgjengelig uten avbrudd, og det aksepteres ikke noe erstatningsansvar med hensyn til tap eller skade som oppstår som følge av slik manglende tilgjengelighet.

6.2  Tilgang til og bruk av dette Nettstedet er for brukers egen risiko, og vi gir ingen garanti for at bruken av dette Nettstedet eller materiale som lastes ned fra det, ikke vil forårsake skade på eiendom, herunder men ikke begrenset til tap av data eller infeksjon med datavirus. Vi aksepterer ikke noe erstatningsansvar for datavirus eller andre skadelige programmer. Du anbefales å treffe alle passende forholdsregler (som å installere egnede antivirusprogrammer) og brannmurer før du laster ned informasjon eller bilder fra Nettstedet.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for noe av følgende (uansett om vi var informert om, eller kjente til, muligheten for slike tap), enten de var en følge av krav som oppsto gjennom eller i forbindelse med bruken av Nettstedet, inkludert men uten begrensning under erstatningsrettslige forhold, herunder uaktsomhet, for kontraktsbrudd, for villedende opplysninger (bortsett fra svikaktige villedende fremstillinger), krenkelse av immaterielle rettigheter eller i henhold til lov eller annet:

6.3.1  alle indirekte tap, avledede tap eller følgetap

6.3.2  alle tap eller skader som oppstår som følge av endringer som er gjort i innholdet på dette Nettstedet av uautoriserte tredjeparter,

6.3.3  alle tap av forretningsvirksomhet, data, fortjeneste, overskudd, goodwill, bruk eller forventede besparelser,

6.3.4  tap eller skade på din eller en tredjeparts data eller historikk,

6.3.5  alle tiltak truffet som respons på brudd på Standardene for bidrag beskrevet i punkt 5.2 over, eller

6.3.6  alle forsinkelser eller manglende utførelse av våre plikter i henhold til disse Vilkårene for bruk, som oppstår av årsaker som ligger utenfor vår rimelige kontroll, herunder: naturkatastrofer, statlige handlinger, krig, brann, flom, eksplosjoner eller sivilt opprør, svikt i informasjonsteknologi eller telekommunikasjonstjenester, svikt av tredjepart (herunder manglende dataleveranse) og streik/lockout.

6.4  Bortsett fra slik det uttrykkelig fremgår av disse Vilkårene for bruk, fraskriver vi oss alle inneståelser, vilkår og garantier hva enten de er uttrykkelige eller underforståtte (gjennom lov eller på annen måte) i den utstrekning loven tillater det.

6.5  Vi søker ikke å fraskrive oss eller begrense vårt ansvar overfor deg for:

6.5.1  dødsfall eller personskade som er forårsaket av vår uaktsomhet,

6.5.2  svindel eller svikaktige villedende fremstillinger,

6.5.3  alle forhold som det vil være ulovlig for oss å fraskrive eller forsøke å fraskrive oss ansvar for.

 1. DIVERSE

7.1  Disse Vilkårene for bruk er underlagt lovgivningen i Norge, og det er kun norske domstoler som har eksklusiv domsmyndighet i tvister som oppstår under eller i forbindelse med dem.

7.2  Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene for bruk anses å være ugyldige eller umulig å håndheve ved domstolene, skal bestemmelsen tas ut av disse Vilkårene for bruk, og de øvrige bestemmelsene skal forbli upåvirkede.

7.3  Ingen forsinkelse eller svikt fra vår side med hensyn til utøvelse av fullmakter, rettigheter eller rettsmidler i henhold til disse Vilkårene for bruk skal fungere som en fraskrivelse av dem, og heller ingen enkel eller delvis utøvelse av slike fullmakter, rettigheter eller rettsmidler skal hindre noen annen eller ytterligere utøvelse av dem.

7.4  Vennligst les retningslinjene for personvern, som inneholder viktige opplysninger om bruk av personopplysningene du oppgir når du bruker dette Nettstedet.

7.5  Konkurranser eller andre markedsføringsaktiviteter som fra tid til annen gjøres tilgjengelige gjennom dette Nettstedet, kan også inneholde særlige vilkår. Du må lese og godta disse før du deltar i dem.

 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE  

1. DEFINITIONS

1.1 When the following words with capital letters are used in these Terms, they have the meaning set out below:

(a) Event Outside Our Control: is defined in clause 10.2;

(b) Order: your order for the Products via the website;

(c) Products: the goods and/or gift cards that We are selling to you;

(d) Terms: the terms and conditions set out in this document; and

(e) We/Our/Us: GHD Scandinavia ApS, trading as ghd, of Cort Adelers, Gate 17 Oslo, Oslo 0254.

1.2 When We use the words "writing" or "written" in these Terms, this will include e-mail unless We say otherwise.

2. OUR CONTRACT WITH YOU

2.1 These are the terms and conditions on which We supply Products to you.

2.2 Please ensure that you read these Terms carefully and check that the details of your Order are complete and accurate before you submit the Order.

2.3 These Terms and the Order constitute the whole agreement between you and Us.

2.4 When you submit the Order to Us, this does not mean We have accepted your Order. Our acceptance of the Order will take place as described in clause 2.5. If We are unable to supply you with the Products, We will inform you of this and We will not process the Order.

2.5 These Terms will become binding on you and Us when We issue you with a written acceptance of an Order, at which point a contract will come into existence between you and Us.

2.6 We shall assign an order number to the Order and inform you of it when We confirm the Order. Please quote the order number in all subsequent correspondence with Us relating to the Order.

3. CHANGES TO ORDER OR TERMS

3.1 We may revise these Terms from time to time so you should check the Terms prior to placing any future Order.

3.2 If you wish to cancel an Order before it has been fulfilled, please see your right to do so in clause 12.

4. DELIVERY OF PRODUCTS

4.1 Please note that timescales for delivery and delivery charges will vary depending on the availability of the Products (including any pre-orders) and your address. Please consult the “Payment & Delivery” section of the website.

4.2 Delivery of an Order shall be completed when We deliver the Products to the address you gave Us.

4.3 If We are not able to deliver the whole of the Order at one time due to operational reasons or shortage of stock, We will, except where your Order includes a pre-order, deliver the Order in instalments. We will not charge you extra delivery costs for this. However, if you ask Us to deliver the Order in instalments, We may charge you extra delivery costs. Each instalment shall constitute a separate contract governed by these Terms. If We are late delivering an instalment or one instalment is faulty, that will not entitle you to cancel any other instalment.

4.4 The Products will be your responsibility from the completion of delivery.

4.5 You own the Products once We have received payment in full.

4.6 On delivery of your Order please check the Products against the delivery note or covering email in the case of gift cards. If there is any discrepancy or if any Product is damaged please contact us within 7 days of receipt.

4.7 If you have not received your Order within 7 days of receiving the order confirmation please contact us.

5. IF PRODUCTS ARE FAULTY

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will affect these legal rights.

6. OUR WARRANTY

6.1 We warrant that on delivery and for the period set out below, the Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described in clause 6.2.

Product

Warranty Period

Stylers

2 years

Curlers

2 years

Hair dryers

1 year

Brushes

6 months

Hair care/styling products

6 months

6.2 This warranty does not apply to any defect in the Products arising from:

(a) fair wear and tear;

(b) wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;

(c) if you fail to operate or use the Products in accordance with the user instructions; and

(d) any alteration or repair by you or by a third party.

6.3 This warranty is in addition to your legal rights in relation to a Product that is faulty or not as described.

7. GIFT CARDS

7.1 Gift cards are only redeemable for goods on this website and may not be used to purchase further gift cards or exchanged for cash.

7.2 After making a purchase with your gift card no change will be given but any remaining balance may be applied to future purchases.

7.3 Gift cards will expire 12 months from the date purchase. At expiry, any remaining balance will be lost.

7.4 Gift cards may only be used to buy products from the same ghd country website as the gift card was bought from. For example, a gift card bought on the UK part of our website can only be used to buy goods from the UK part of our website.

7.5 Please protect your gift card and treat it as though it is cash. We cannot be responsible for gift cards that are lost, stolen or damaged.

7.6 If any goods purchased with a gift card are exchanged or refunded, any money owed to you will be added to the balance on a gift card.

8. PRICE AND PAYMENT

8.1 The price of the Products will be the price in force at the time We confirm your Order. Our prices may change at any time, but price changes will not affect Orders that We have confirmed with you.

8.2 All prices include VAT.

8.3 Depending on the method of delivery you select the prices for the Products may exclude delivery costs, which will be added to the total amount due. Please see the “Payment & Delivery” section of the website.

8.4 You must make payment for Products by credit or debit card or, if using Paypal, another method accepted by Paypal. We will collect funds from you when We despatch the Products.

9. OUR LIABILITY TO YOU

9.1 If We fail to comply with these Terms, We are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of Our breach of the Terms or Our negligence in each case up to the value of the applicable Order, but We are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if it was an obvious consequence of our breach or if it was contemplated by you and Us at the time we entered into the contract.

9.2 We do not exclude or limit in any way Our liability for:

(a) death or personal injury caused by Our negligence or the negligence of Our employees, agents or subcontractors;

(b) fraud or fraudulent misrepresentation;

(c) any other liability that cannot be excluded by law.

10. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

10.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of Our obligations under these Terms that is caused by an Event Outside Our Control.

10.2 An Event Outside Our Control means any act or event beyond Our reasonable control, including strikes, lock-outs or other industrial action by third parties, civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war, fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster, or failure of public or private telecommunications networks.

10.3 If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of Our obligations under these Terms:

(a) We will contact you as soon as reasonably possible to notify you; and

(b) Our obligations under these Terms will be suspended and the time for performance of Our obligations will be extended for the duration of the Event Outside Our Control. Where the Event Outside Our Control affects Our delivery of Products to you, We will arrange a new delivery date with you after the Event Outside Our Control is over.

11. PROMOTIONS

11.1 No promotion, discount or promotional code available for redemption on the website may be used in conjunction with another offer.

11.2 Only one promotional code can be used per Order.

11.3 A promotional code cannot be applied to an Order after it has been placed.

12. YOUR CANCELLATION RIGHTS

You have a right to cancel a contract at any time between placing your Order and 14 days from the day after the day you receive your Order. If you wish to cancel the contract, you must let Us know by telephone, letter, fax or email and then return the Products to Us. We shall provide you with a refund of the price paid for the Product within 14 days of the date we receive the Products or, if earlier, within 14 days from the date you provide proof of postage to Us.

13. OUR CANCELLATION RIGHTS

We may have to cancel an Order before the Products are delivered, due to an Event Outside Our Control or the unavailability of stock. We will contact you as soon as reasonably possible if this happens and offer you a choice of a refund or an alternative product.

14. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US

14.1 We are a company based in Denmark and Our registered office is at Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

14.2 If you have any questions or if you have any complaints, please contact Us. You can contact Us by telephoning Our customer service team on +47 22 44 89 00 or by e-mailing Us using the contact form on the website.

14.3 If you wish to contact Us in writing, or if any clause in these Terms requires you to give Us notice in writing, you can send this to Us by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address set out in clause 14.1. We will confirm receipt of this by contacting you in writing. If We have to contact you or give you notice in writing, We will do so by e-mail, by hand or by pre-paid post to the address you provide to Us in the Order.

15. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION

We will use the personal information you provide to Us in accordance with the Privacy Policy set out on this website.

16. OTHER IMPORTANT TERMS

16.1 We may transfer Our rights and obligations under these Terms to another organisation and We will always notify you in writing if this happens.

16.2 You may only transfer your rights or your obligations under these Terms to another person if We agree in writing.

16.3 This contract is between you and Us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.

16.4 Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining terms will remain in full force and effect.

16.5 If We fail to insist that you perform any of your obligations under these Terms, if We do not enforce Our rights against you or if We delay in doing so that will not mean that We have waived Our rights against you and will not mean that you do not have to comply with those obligations. If We do waive a default by you We will only do so in writing and that will not mean that We will automatically waive any later default by you. 

300115_1437

Jemella Limited (under navnet ghd) – Retningslinjer for personvern og bruk av cookies

Sist oppdatert: Mai 2016

Det er svært viktig for oss å ivareta våre kunders personvern og alle personopplysninger du gir oss blir håndtert i overensstemmelse med disse Retningslinjer for personvern og cookies. Jemella Limited (med forretningsnavn ghd) er registrert under organisasjonsnummer Z1663328, og som Behandlingsansvarlig hos det britiske Datatilsynet/Information Commissioner’s Office. Opplysningene vil samles inn og behandles i samsvar med den britiske Personopplysningsloven av 1998. Disse Retningslinjer for personvern og cookies regulerer hvordan vi bruker og beskytter de personopplysningene du gir oss når du bruker ghdhair.com (“Nettsiden”). Dersom du har spørsmål vedrørende disse retningslinjene eller er uenig i dem, vennligst kontakt oss via e-postadressen ghd-online@ghdhair.com eller ring oss på +47 2244 8900 før du begynner å bruke denne Nettsiden.

Retningslinjene for personvern og cookies vil fra tid til annen kunne bli endret ved at denne siden oppdateres.  Du bør besøke denne siden med jevne mellomrom og lese disse retningslinjene på nytt for å forsikre deg om at du godtar endringene. Retningslinjene er sist oppdatert mai 2016.

Hvilke personopplysninger registrerer vi?

Dersom du ikke registrerer deg hos oss og oppretter en konto, vil du som hovedregel kunne bruke Nettsiden uten at vi samler inn personopplysninger om deg. Vi vil likevel kunne lagre en visse typer ikke-personlig informasjon uten at du registrerer deg hos oss, som for eksempel oversikt over dine bevegelser på Nettsiden.

Dersom du registrerer deg hos oss, vil vi kunne tilby tilleggstjenester. Når du oppretter en konto hos oss kan vi lagre og bruke følgende informasjon:

 • ditt navn og dine kontaktopplysninger (inkludert postadresse, e-postadresse og telefonnummer) og andre kontaktopplysninger du gir oss;
 • betalingsinformasjon, inkludert kredittkortopplysninger;
 • annen informasjon du legger inn når du registrerer deg og oppretter konto hos oss;
 • informasjon du oppgir når du kjøper produkter fra Nettsiden
 • informasjon fra salonger når du kjøper et ghd-produkt fra den salongen;
 • informasjon du oppgir dersom du rapporterer om et problem på Nettsiden;
 • registrerte bestillinger av produkter og/eller tjenester, som du har lagt inn via Nettsiden;
 • når du kontakter oss vil korrespondansen registreres;
 • registrert deltagelse i ghd-konkurranser eller markedskampanjer du melder deg på; og
 • informasjon om dine besøk på Nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til, trafikkdata, avkortede IP-adresser og kommunikasjonsdata og ressursene du aksesserer.

 

Hva gjør vi med personopplysningene vi lagrer?

Vi bruker personopplysningene til å forbedre tjenestene vi tilbyr deg, og spesielt av følgende grunner:

 • for å gjøre din bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr deg enklere;
 • for å behandle og ta i mot betalinger fra deg når du kjøper produkter fra Nettsiden;
 • for interne registre;
 • for å forbedre våre produkter og tjenester;
 • for å forbedre og tilpasse din opplevelse når du besøker Nettsiden;
 • for å reklamere for spesielle produkter vi tror du kan være interessert i, når du besøker Nettsiden eller andre eksterne nettsider;
 • for å kommunisere med deg via e-post, telefon eller post hvis du har bestilt eller kjøpt produkter fra oss, enten vedrørende ordren eller kjøpet eller andre forhold i forbindelse med transaksjoner mellom oss, eller ditt kundeforhold eller din konto (hvis du har en) hos oss;
 • for å besvare forespørsler fra deg;
 • statistisk analyse;
 • for å, fra tid til annen, kontakte deg via e-post, telefon eller post med det formål å gjennomføre markedsføringshenvendelser, markedsundersøkelser, gi tilbakemeldingsmuligheter og informasjon om våre produkter, tjenester, promotering og arrangementer eller spørsmål;

 

Hvem deler vi disse opplysningene med?

Personopplysningene dine vil bli brukt til de ovenfor nevnte formål, av relevant personale i ghd og av de som hjelper dem med deres oppgaver. De vil også gjøres tilgjengelige for våre autoriserte tjenesteytere som jobber med oss og som utfører enkelte tjenester på vegne av oss f.eks. IT- support og vedlikehold, kundeservice, vertskapstjenester, markedsføringstjenester og online betalingstjenester.  Disse tjenesteyterne vil ha tilgang til personopplysninger for å kunne utføre sine oppgaver på vegne av oss. De har ikke lov til å dele eller bruke slik informasjon for noe annet formål. ghd kan også, dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor ghds selskapsgruppe, i den grad det er nødvendig for å oppfylle bestillinger du har lagt inn eller av ledelseshensyn, for konsernanalyser og beslutningstaking. 

ghd kan også utlevere dine personopplysninger:

 • i svar på en rettskjennelse, eller begjæring om å samarbeide med lov- og ordensmyndighet eller annen offentlig myndighet, for å fastslå eller utøve sine lovlige rettigheter, forsvare rettskrav, eller slik det på annen måte vil kunne kreves eller tillates av gjeldende lover og/eller forskrifter;
 • når ghd er av den oppfatning at deling av informasjon er formålstjenlig i forbindelse med forsøk på å undersøke, forhindre, eller anlegge sak i forbindelse med ulovlige aktiviteter, antatt svindel eller annen urett; for å beskytte og forsvare ghds rettigheter, eiendom eller sikkerhet, dets kunder, personell, leverandører eller andre, for å overholde gjeldende lover eller samarbeide med lov- og ordensmyndigheter, eller for å håndheve sine betingelser eller andre avtaler; og
 • til potensielle eller faktiske kjøpere, dersom ghd selger deler av sin virksomhet eller sine aktiva. I dette tilfellet vil opplysningene kun utleveres i anonymisert form.

Bortsett fra i de ovenfor nevnte tilfeller, vil vi ikke overføre, vise, selge, distribuere eller leie ut dine personopplysninger til tredjepart hvis vi ikke har din tillatelse til å gjøre dette, eller loven krever eller tillater det.

 

Direkte markedsføring og dine preferanser

ghd og andre medlemmer av Jemellas selskapsgruppe vil kunne ønske å gi deg informasjon om nye produkter, markedsføringskampanjer, spesialtilbud og annet som kan være av interesse for deg, og invitere deg til å delta i markedsundersøkelser. Denne kommunikasjonen vil kunne foregå via post, telefon, e-post eller SMS.

Når ghd sender deg direkte markedsføring eller markedsundersøkelser elektronisk vil ghd sørge for at du enkelt kan melde deg ut av å motta ytterligere markedsføring. Det vil for eksempel i e-poster være vedlagt avmeldingslink, eller en e-postadresse du kan bruke for å melde deg av. Dersom du melder deg av vil ghd og medlemmer av Jemellas selskapsgruppe stoppe all markedsføring, så fort de har fått registrert endringen og innen rimelig tid. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring ved å ta kontakt med ghd via kontaktinformasjonen som står øverst i denne meldingen.  Dersom du melder deg av vil ikke ghd nødvendigvis fjerne alle dine personopplysninger fra databasen(e) sin(e) men vil registrere og respektere dine endrede preferanser hva angår direkte markedsføring.

 

Hvordan få innsyn i eller rette opplysninger vi har registrert

I henhold til den britiske Personopplysningsloven av 1998 kan du når som helst be om å få opplyst hvilke personopplysninger om deg som er registrert hos oss.  Dersom du ønsker kopi av opplysningene som er lagret om deg, vennligst kontakt oss hos ghd, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Hvis du tror at vi har opplysninger om deg som ikke er riktige eller som er ufullstendige, vennligst skriv til oss eller send oss en e-post så snart som mulig. Vi vil korrigere eller oppdatere opplysningene så fort som mulig. 

Alternativt kan du korrigere feil i opplysningene du har gitt oss, ved å logge inn på online-kontoen din.

 

Sikkerhet og lagring

Vennligst husk at Internett ikke er et sikkert medium.  Kommunikasjon over nettet, slik som e-poster, er ikke sikre hvis de ikke er krypterte.

Vi har sørget for egnede fysiske og elektroniske prosedyrer samt styringsprosedyrer for å beskytte og sikre opplysningene vi får online. Vi benytter bransjens standard krypteringsteknologi når vi innhenter eller overfører kunders kredittkortopplysninger som utveksles med vår Nettsideserver - alle dine kortopplysninger sendes fra din nettleser til vår sikre betalings-portal ved bruk av SSL-kryptering. Vår betalings-portal-leverandør bruker SSL-krypteringssystem).  All annen informasjon som overføres ledes gjennom en sikker tilkobling. 

Der hvor vi har gitt deg (eller hvor du selv har valgt) et passord som gir deg tilgang til spesielle deler av Nettsiden, er det ditt ansvar å holde passordet hemmelig.  Vi ber om at du ikke deler passordet ditt med noen.  All informasjon gitt via Nettsiden lagres på servere som befinner seg i EØS-området. Informasjonen vil administreres av personell i Storbritannia, som arbeider for ghd.  Slikt personell vil bl.a. kunne behandle betalingsopplysningene dine og yte supporttjenester.  Ved å oppgi personopplysninger om deg selv godtar du slik overføring, lagring og behandling. ghd vil ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dine opplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med disse Retningslinjer for personvern og cookies. 

 

Cookies

Vi bruker cookies på enkelte områder av Nettsiden vår, inkludert, men ikke begrenset til økt-cookies, tredjepartscookies og vedvarende cookies.  Cookies er filer som lagrer informasjon på harddisken din eller i nettleseren, som betyr at vår Nettside kan gjenkjenne at du har besøkt Nettsiden før, og som brukes til å forenkle tilgangen til Nettsiden, for å tilpasse din opplevelse av Nettsiden og å la deg gjennomføre handlinger, inkludert betalinger, på Nettsiden. De gjør det lettere for deg å beholde dine preferanser på Nettsiden (bl.a. ved å omnummerere påloggingsdetaljene dine når du klikker deg inn på begrensede områder på Nettsiden vår), og gjennom å se hvordan du bruker Nettsiden, kan vi tilpasse Nettsiden til dine preferanser og måle Nettsidens brukervennlighet. Du kan lære mer om de forskjellige cookiestypene på www.allaboutcookies.org. Vennligst se avsnittet og linken nedenfor for mer detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker på vår Nettside.

Vi benytter cookies for å:

 • legge inn annonser for produktene våre på andre eksterne nettsider. Dette gjøres ved at vi lar tredjeparter, inkludert Google og Adserve, ha cookies på Nettsiden vår, som gjør at de kan identifisere dine besøk på Nettsiden vår og preferanser som vises mens du er på den, og dine besøk på etterfølgende tredjeparts nettsider i deres annonsenettverk. Dette gjør oss i stand til å gi deg tilpassede annonser på disse tredjepartnettsidene basert på informasjonen vi har registrert at du har vist interesse for da du besøkte vår Nettside.
 • hjelpe Nettsiden med å fungere riktig og sikre at nettsideinnstillingene ‘legg i kurven’, navigasjon og innstillinger knyttet til land opprettholdes.
 • overvåke Nettsidens yteevne og sørge for at den oppleves som rask.
 • gi deg mulighet til å dele innhold med sosiale nettverk, utrykke interesse for innhold og tilkoble deg dine nettverk på sosiale medier.
 • gi oss mulighet til å samle anonym informasjon om bruk av Nettsiden for å hjelpe oss å forbedre Nettsidens brukervennlighet, innhold og brukeropplevelse. Dette inkluderer cookies som analyserer nettsiden, slik som Google Analytics. Vi bruker også Google Analytics til å samle informasjon om dine online-aktiviteter på Nettsiden, som for eksempel nettsidene du besøker, linkene du klikker på, og søkene du foretar på nettsiden.  Vi bruker informasjonen til å sette sammen rapporter og til å hjelpe oss med å forbedre siden. Informasjonskapslene samler informasjon i anonym form, bl.a. antall besøkende på Nettsiden, hvor de besøkende kom fra da de besøkte Nettsiden siden og sidene de har besøkt.  For mer informasjon om opplysningene som registreres ved hjelp av Google Analytics vennligst gå til: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • vurdere tredjepartkonvertering ved å la oss å samle inn anonyme opplysninger om hvordan vår markedsføring lykkes.

Vennligst klikk her for mer detaljert informasjon om hver enkelt type informasjonskapsel som brukes på Nettsiden, dens hensikt og hvorvidt den fungerer som en økt-cookie eller vedvarende cookie.

Når du besøker Nettsiden første gang, vil du i en pop-up-rute bli bedt om å ‘godta’ bruk av cookies hver gang du besøker Nettsiden. Hvis du nekter bruk av cookies på Nettsiden, vil det kunne medføre at enkelte deler av Nettsiden ikke fungerer optimalt. Dersom du overser pop-up-beskjeden, men fortsetter å bruke Nettsiden, vil dette oppfattes som et samtykke til bruk av cookies.

 

Vil mine personopplysninger bli overført til utlandet?

Europeisk personvernlovgivning tillater eksport av personopplysninger til andre land så fremt beskyttelsesnivået som tilbys er tilfredsstillende hva angår behandling av slike personopplysninger.  Vi vil sikre at overføringer utenfor EØS er underlagt tilfredsstillende beskyttelse ettersom personvernlovgivningen i de landene kan avvike fra EØS-standardene.

Dersom vi overfører personlig informasjon om deg til en person, et firma, kontor, filial, organisasjon, tjenesteyter eller representant i et annet land, vil vi sørge for at vi har tilstrekkelig sikkerhet og sikkerhetstiltak på plass hos slik tredjepart, inkludert hvordan de oppbevarer og bevarer all slags personlig informasjon på vegne av oss.

KONKURRANSEBETINGELSER

FOR AT DELTAGER:

 • For å delta i konkurransen må du oppfylle betingelsene som fremgår av innlaegget
 • Du får kun et lodd i konkurransen, uansett hvor mange ganger du "kommentarer” innlegget.
 • Konkurrensen gjelder i det tidsrommet som er angitt i innlegget
 • Du må være 18 år for å delta.


KONKURRANSEBETINGELSER

 • Vinderen blir valgt blant deltagerne ved loddtrekning.
 • Deltar du i konkurrensen aksepterer du at ghd Scandinavia offentliggjør dit navn og etternavn på ghds sosiale medier – samt at vi fritt kan gjenbruke det/de innsendte forslag i ghds sosiale medier og i andre markedsføringssammenhenger vederlagsfritt. 

 • ghd Scandinavia forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag ved mistanke om juks. ghd Scandinavia fraskriver seg ansvaret for feil eller mangler i programvare som brukes for å delta i konkurransen, og samt andre feil i konkurransegrunnlaget.
 • Eventuell skatt for premiene skal betales av vinnerne.
 • Informasjon om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.


HOVEDPREMIE

 • Beskrivelsen av premien finner du i innlegget til den relevante konkurransen.

ANNONSERING AV VINNEREN:

 • Vinneren vil bli annonsert i tråden på innlegget samt i et innlegg på veggen kl 12, 14 arbeidsdager etter lanseringsdatoen. Eller på den spesifikke  dato, som er oppgitt i innlegget
 • Vinneren får også besked via en privat besked
 • Har vi ikke hørt fra vinneren innen en uke etter utrekningen, vil en ny vinner bli trukket ved loddtrekning.
 • Hvis du er vinneren skal du innen en uke etter utrekningen, for at vi kan sende deg premien, sende oss ditt fulle navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk. I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrensen. Emnet på konkurrensen opplyses i innlegget, hvor vinneren offentliggjøres.

PREMIEN

 • Premien er personlig og vil bli sendt innen 14 dager etter trekningens dato og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrensen er ikke kjøpsbetinget. 
 • ghd forbeholder seg retten til å slette støtende innlegg.
 • Medarbeidere i ghd, kan ikke delta i konkurrensen.
 • Konkurrensen utloddes av ghd Scandinavia aps, skanderborgvej 234, 1 th, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurranse er hverken sponset, støttet eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram. Når du gir tillatelse til bruk av dine opplysninger og informasjoner gis disse til ghd Scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.


Har du spørsmål vedr. konkurrensen kontakt vennligst marketing@ghdscandinavia.dk


Hilsen

ghd scandinavia

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.