Villkor


FEBRUARI 2017

INTRODUKTION

Denna hemsida på www.ghdhair.com, inklusive de diskussionsforum som finns på hemsidan (“Hemsidan”) ombesörjs av Jemella Limited (verkar under ghd), ett bolag som är registrerat i England och Wales (organisationsnummer 04115691) med registrerad adress Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ och GHD Sverige AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556737-1587, med registrerad adress Johannesgränd 1, 111 30, Stockholm (gemensamt “ghd ” eller “vi/oss/vår”).  ghd kan kontaktas på ovanstående adress.

Vi uppskattar att du är intresserad av våra produkter och vår service på Hemsidan och att du besöker Hemsidan.

Om du har några frågor som rör Hemsidan, information eller material som finns på Hemsidan, vänligen kontakta oss per e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på +46 (0)8 699 00 65.

Användningen av Hemsidan sker under dessa Användarvillkor vilka ställer upp de grundläggande reglerna som reglerar användningen av Hemsidan. Vänligen läs igenom Användarvillkoren ordentligt. Genom att använda Hemsidan bekräftar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du är bunden av dessa. Vänligen använd inte Hemsidan om du inte accepterar Användarvillkoren.

 

ANVÄNDARVILLKOR

 1. ÄNDRINGAR

1.1 Vi kan komma att ändra, ta bort eller gå igenom innehållet på denna Hemsida från tid till annan, inklusive dessa Användarvillkor. Vänligen kontrollera denna sida avseende ändringar som har gjorts i Användarvillkoren. Din användning av Hemsidan efter att ändring har gjorts gör att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

1.2 Vi garanterar inte att Hemsidan, vilken sida som helst eller innehåll på Hemsidan alltid kommer att vara tillgänglig eller visas oavbrutet. Vi kan också medvetet komma att dra tillbaka eller begränsa Hemsidan eller delar av den när som helst utan förvarning.

 1. KÖPVILLKOR, REGISTRERING, KONTON OCH LÖSENORD

2.1  Dessa Användarvillkor är inte tillämpliga på köp av varor genom Hemsidan. Sådana köp regleras av våra Köpvillkor, vilka kan göras åtkomliga genom att klicka på Köpvillkorstabben längst ner på denna sida.

2.2  Det kan krävas registrering och att ett konto skapas för att få tillgång till viss service på Hemsidan. Vänligen tillse att de uppgifter som du tillhandahåller vid registrering eller när som helst är fullständiga och riktiga och informera oss omedelbart om det sker några ändringar avseende de uppgifter som du har angivit vid registrering. Du kan inte skapa ett konto såvida du inte har fyllt 16 år.

2.3  När du registrerar ett konto på Hemsidan kommer du uppmanas att skapa ett lösenord. Du samtycker till att det är du som har ansvar för att tillse att dina kontouppgifter och lösenord hålls konfidentiella och att du begränsar tillgång till din dator för att förhindra otillåten tillgång till ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att dina kontouppgifter eller lösenord har gått förlorade, eller om det är troligt att de har använts utan tillåtelse. Vänligen KLICKA HÄR om du när som helst behöver nytt lösenord. Du bär ansvaret för samtliga aktiviteter som äger rum på ditt konto eller som rör ditt lösenord och i enlighet med klausul ‎6.5, så bär vi inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för någon som helst förlust eller skada som är ett resultat av, eller i samband med, din försummelse att efterfölja denna paragraf i Användarvillkoren.

2.4  Vi reserverar oss rätten att suspendera eller avbryta din användning av Hemsidan när som helst och av vilken anledning som helst utan någon förvarning.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1  Vi äger eller licensierar samtliga upphovsrätter, designrättigheter, databasrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter på denna Hemsida och det material som publiceras på Hemsidan. Din användning av Hemsidan ger dig inte några rättigheter avseende våra immateriella rättigheter eller tredje parters immateriella rättigheter. Samtliga sådana rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls.

3.2  Du kan få tillgång till denna Hemsida enbart genom att ta del av Hemsidan eller för att göra Bidrag (såsom definierat nedan) eller för att lägga order på Produkter. All annan användning är förbjuden såvida vi inte skriftligen har samtyckt till annat. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt från material som laddats ner eller skrivits ut från Hemsidan.

3.3  Du får inte ändra, kopiera, översätta, sända, uppträda, visa upp, distribuera, rama in, reproducera, publicera på nytt, posta, överföra eller sälja innehåll eller immateriella rättigheter som finns på Hemsidan.

3.4  Om du printar, kopierar eller laddar ner vilken del det än må vara av Hemsidan i strid mot dessa Användarvillkor, kommer din rätt att använda Hemsidan omedelbart att upphöra och du måste, efter vårt val, återlämna eller förstöra kopior av det material som du har gjort.

 1. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBSIDOR OCH RESTRIKTIONER

4.1  Användning av tredje parts webbsidor är helt på din egen risk. Länkar som finns på Hemsidan kommer länka till andra webbsidor som inte är under vår kontroll och vi tar inte på oss något ansvar för innehållet i någon sådan länkad webbsida eller länk som finns på sådan länkad webbsida. De länkar som finns på Hemsidan tillhandahåller vi för din bekvämlighet och att länkarna finns betyder inte pålitlighet och att vi godkänner innehållet på dessa webbsidor från tredje parter.

4.2  Dessa Användarvillkor gäller inte några tredje parts webbsidor som finns länkade på Hemsidan. Du ska läsa villkoren på dessa webbsidor innan du använder dem och rikta eventuella frågor eller kommentarer som du har angående innehållet på de länkade webbsidorna till respektive webbsidas webbsidaansvarig..

4.3  Du har inte rätt (och du har heller inte rätt att hjälpa andra) att lägga upp länkar från din egen webbsida till denna Hemsida (oavsett om det sker genom hypertextlänk, djuplänkning, framing, skiftning (eng: toggling) eller på annat sätt) och du får ej heller rama in Hemsidan på annan tredje parts webbsida utan att först ha inhämtat skriftligt samtycke från oss vilken vi kan komma att ge eller inte helt enligt vårt gottfinnande.

4.4  Du samtycker till att när du använder Hemsidan så ska du inte prisskrapa eller samla in priser, antingen manuellt eller genom att använda dig av webb spindel (eng:web spider, web robot, web crawling) eller annan teknik.

4.5 Du får inte försöka få otillåten tillgång till Hemsidan, eller våra servrar eller annan hårdvara som stöder Hemsidan. Du får heller inte försöka att omkonfigurera Hemsidan på något sätt. För klargörande, överträdelser som faller in under Brottsbalken (1962:700) kommer att rapporteras till behörig brottsbekämpande myndighet.

4.6 Du får inte missbruka denna Hemsida på något sätt, vilket inbegriper att inte placera virus, program eller annat material på Hemsidan som kan vara teknologiskt farligt eller elakt.

 1. ANVÄNDARRECENSIONER OCH BIDRAG

5.1  Användare av Hemsidan kan lägga upp produktrecensioner, profiler, bilder, portfolier, videos, instruktioner, kommentarer, frågor, återkoppling, idéer, förslag eller annan information eller material genom Hemsidan eller på annat sätt (gemensamt “Bidrag”), så länge som Bidragen följer vår Bidragsstandard enligt klausul ‎5.2 nedan(“Bidragsstandard”).

5.2  Bidragsstandard

5.2.1  Dessa standarder gäller allt material som du lägger upp på Hemsidan samt också all interaktiv service som är förenad med detta inklusive vår ghd Showcase och Salon & Stylist Feed.  Du måste efterleva den anda som följer av följande standarder så väl som det som står där bokstavligen. Standarderna gäller var och ett av Bidragen så väl som helheten.

5.2.2  Bidragen måste:

5.2.2.1  vara korrekta (när de anger fakta);

5.2.2.2  vara genuina (när de anger åsikter); och

5.2.2.3  följa tillämplig svensk rätt.

5.2.3   Bidragen får inte:

5.2.3.1  innehålla något material som är ärekränkande för någon person, obscen, förolämpande, hatisk eller inflammerande;

5.2.3.2  stödja sexuellt explicit material;

5.2.3.3  stödja diskriminering på grunderna etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell orientering eller ålder;

5.2.3.4  utföra, förespråka, stödja någon olaglig aktivitet vilket inkluderar, men inte begränsas till, våld eller datormissbruk eller intrång på någon annan persons immateriella rättigheter;

5.2.3.5  bryta mot någon legal skyldighet mot tredje person, såsom en kontraktuell skyldighet eller ett förtroende;

5.2.3.6  vara hotfull, missbruka eller inkräkta på annans privatliv och integritet eller orsaka förargelse, olägenhet eller onödig oro eller som kan trakassera, göra någon annan person upprörd, genant, orolig eller irriterad;

5.2.3.7  med sannolikhet komma att vilseleda någon person eller användas för att efterlikna någon annan person, eller för att oriktigt framställa din identitet eller samröre med annan; eller

5.2.3.8  ge intryck av att de kommer från oss om så inte är fallet.

5.3  Om du inte efterföljer Bidragsstandarderna strider detta mot Användarvillkoren under vilka du har tillåtelse att använda Hemsidan. Vi kommer efter eget gottfinnande besluta om huruvida din användning av Hemsidan strider mot Bidragsstandarderna. För det fall det strider mot Bidragsstandarderna, kan vi komma att vidta de åtgärder som vi anser lämpliga, vilket kan inkludera att vi vidtar samtliga eller några utav nedan följande åtgärder:

5.3.1  omedelbart, temporärt eller permanent dra in din rätt att använda Hemsidan;

5.3.2  omedelbart, temporärt eller permanent ta bort Bidrag eller material som du har lagt upp på Hemsidan;

5.3.3  utfärda en varning till dig;

5.3.4  föra talan mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott;

5.3.5  vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig; och

5.3.6 utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändigt.

5.4  Alla Bidrag ska vara och ska förbli vår egendom och genom att göra ett Bidrag till Hemsidan godkänner du att du tilldelar oss samtliga världsomspännande rättigheter, titel och intressen i alla immateriella rättigheter i ditt Bidrag. Vi kommer således äga en exklusiv rätt till samtliga sådana rättigheter, titel och intressen i samtliga Bidrag såvida inte tvingande rätt reglerar annat, och denna rätt får inte begränsas på något sätt i sin användning, kommersiellt eller annat, avseende något Bidrag. Vi har ingen skyldighet, och kommer inte att ha någon skyldighet, att hålla något Bidrag i förtroende, att betala någon ersättning eller royalty för något av Bidragen eller att svara på några utav Bidragen.

 1. FRISKRIVNING

6.1 Även om vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten och fullständigheten avseende informationen på denna Hemsida, tillhandahålls den "i befintligt skick" och vi ger inga utfästelser och inga garantier vad gäller riktigheten eller fullständigheten av innehållet på denna Hemsida. Vidare ges ingen garanti för att Hemsidan kommer att vara tillgänglig oavbrutet och vi tar inget ansvar för förluster eller skador som är en följd av sådan otillgänglighet.

6.2 Tillgång till och användning av denna Hemsida sker på användarens egen risk och vi garanterar inte att användningen av denna Hemsida eller något material som hämtas från Hemsidan inte kan komma att orsaka skador på egendom, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller datavirus. Vi tar inget ansvar för virus eller andra datorkontamineringar. Vi rekommenderar att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder (som att installera lämpligt antivirusprogram) och brandväggar innan du laddar ner information eller bilder från Hemsidan.

6.3 Vi kan, med förbehåll för klausul 6.5 nedan, inte hållas ansvariga gentemot dig för något av följande (oavsett om vi underrättats om eller kände till möjligheten till sådana förluster) oavsett om något krav härrör från eller har samband med användning av Hemsidan, inklusive utan begränsning, under någon skadeståndsförpliktelse, inklusive försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande (annat än för bedrägligt beteende), intrång i immateriella rättigheter eller under lag eller på annat sätt:

6.3.1 indirekta, speciella eller följdskador;

6.3.2 eventuella förluster eller skador till följd av ändringar i innehållet på denna Hemsida som gjorts av obehöriga tredje parter;

6.3.3 förlust av affärer, data, vinst, intäkter, goodwill, användning av eller förväntade besparingar;

6.3.4 förlust eller skada på din eller någon tredje parts data eller poster;

6.3.5 åtgärder som vidtagits till följd av överträdelser av Bidragsstandarder som anges i klausul 5.2 ovan; eller

6.3.6 förseningar eller fel på utförandet av våra förpliktelser enligt dessa Användarvillkor som härrör från någon orsak utanför vår kontroll, inklusive något av följande: handling av Gud, statlig/myndighetshandling, krig, brand, översvämning, explosion eller civil uppståndelse, fel på IT eller telekommunikationstjänster, fel hos en tredje part (inklusive underlåtenhet att lämna uppgifter) och stridsåtgärder.

6,4 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, exkluderar vi samtliga utfästelser, villkor och garantier, oavsett uttryckliga eller underförstådda, (enligt lag eller på annat sätt) i den utsträckning som lagen tillåter.

6,5 Vi försöker inte att utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig vad gäller:

6.5.1 dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;

6.5.2 bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

6.5.3 tvingande villkor enligt konsumentköplagen (1990: 932);

6.5.4 något ansvar enligt produktsäkerhetslagen (1988: 1604); eller

6.5.5 frågor där det är olagligt för oss att exkludera eller försöka exkludera vårt ansvar.

 1. ÖVRIGT

7.1 Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag och bara domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet avseende eventuella tvister som uppstår under eller i samband med dem. För undvikande av missförstånd, ingenting i denna klausul 7.1 utgör en begränsning avseende eventuella tvingande nationella rättigheter som har sitt ursprung i lagstiftning i en EU-medlemsstat där konsument har hemvist i den medlemsstaten.

7.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, ska den avskiljas från resten av dessa Användarvillkor som skall förbli oförändrade.

7,3 Ingen fördröjning eller underlåtenhet av oss att utöva några befogenheter, rättigheter eller rättsmedel enligt dessa Användarvillkor utgör ett avstående från dessa. Inte heller kommer något enskilt eller delvis utövande av sådana befogenheter, rättigheter eller rättsmedel utesluta vår rätt att utöva någon annan eller ytterligare sådan.

7.4 Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy som innehåller viktig information om hur de personuppgifter som du tillhandahåller när du använder denna Hemsida behandlas.

7.5 Tävlingar eller andra säljfrämjande händelser som kan göras tillgängliga på denna Hemsida från tid till annan kan också ha särskilda villkor. Du kommer att behöva läsa och godkänna dessa innan du skickar in något.

Försäljningsvillkor

 1. DEFINITIONER

1.1 När följande ord som börjar med stor bokstav används i Dessa Villkor har de följande betydelse:

(a) Beställning: din beställning av Produkter via webbsidan;

(b) Produkter: varorna och/eller presentkorten som Vi säljer till dig;

(c) Särskilda Villkor: de ytterligare villkor som gäller för din Beställning, i enlighet med vad Vi informerat om under beställningsprocessen;

(d) Dessa Villkor: de villkor som framgår av detta dokument och alla Särskilda Villkor;

(e) Webbsida: www.ghdhair.com; och

(f) Vi/Vår/Oss: GHD Sverige AB, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm.

1.2 När Vi använder orden ”skrift” eller ”skriftligt” i Dessa Villkor inkluderar det även e-post om Vi inte anger något annat.

 1. VÅRT AVTAL MED DIG

2.1 Vi tillhandahåller Produkter till dig på följande villkor.

2.2 Vänligen försäkra dig om att du läst Dessa Villkor noggrant och kontrollera att din Beställning är fullständig och korrekt innan du lägger din Beställning. Dessa Villkor förklarar vilka Vi är, hur Vi förser dig med Produkter, under vilka förutsättningar du eller Vi kan ändra eller frånträda avtalet, hur Vi hanterar problem och annan viktig information.

2.3 När du lägger din Beställning hos Oss innebär det inte att Vi har accepterat din Beställning. Vår accept av din Beställning sker på sätt som beskrivs i klausul 2.4. Om Vi inte kan godkänna din Beställning kommer Vi att informera dig om detta och Vi kommer inte att behandla Beställningen. I sådant fall kommer den eventuella betalning som Vi mottagit att återbetalas (och eventuell väntande betalning kommer att annulleras). Vi kan välja att inte godkänna din Beställning på grund av att Produkten är slut i lager, att det uppstått begränsningar i våra resurser som Vi inte rimligen kunnat förutse, att din Beställning strider mot Dessa Villkor, att Vi har upptäckt ett fel i Produktens pris eller dess beskrivning eller om Vi inte kan uppfylla tidsfristen för leverans.

2.4 Vår accept av din Beställning sker när Vi skickar Produkterna som du beställt från Vårt lager. Det är vid denna tidpunkt som det uppstår ett avtal mellan dig och Oss och Dessa Villkor blir bindande för dig och för Oss. Vi kommer att bekräfta att Produkterna skickats och acceptera din Beställning per e-post. Notera att behandlingen av din betalning (eller en väntande betalning på ditt konto) och bekräftelse av din Beställning inte utgör en accept av din Beställning.

2.5 Vi kommer att tilldela ett ordernummer till din Beställning som du kommer att informeras om när Vi accepterar din Beställning. Det är till hjälp för Oss om du uppger ordernummer i all korrespondens med Oss som har att göra med din Beställning.

 1. FÖRÄNDRINGAR I BESTÄLLNING ELLER VILLKOR

3.1 Vi kan komma att revidera Dessa Villkor och du bör därför granska Dessa Villkor innan du gör en framtida Beställning.

3.2 Om du önskar ångra din Beställning innan den har verkställts finner du mer information om ångerrätten under klausul 7.

 1. LEVERANS AV PRODUKTER

4.1 Vänligen notera att leveranstid och leveranskostnader kommer att variera beroende på Produktens tillgänglighet (även inkluderat förbeställningar) och din adress. För mer information se ”Betalning och Leverans” på webbsidan.

4.2 Leverans av din Beställning är fullgjord när Vi levererat Produkterna till den adress du uppgett. Risken för Produkterna övergår till dig när leverans är fullgjord.

4.3 Om Vi på grund av operationella skäl eller slutförsäljning inte kan leverera hela din Beställning vid ett tillfälle kommer Vi, förutom när Beställningen innehåller en förbeställning, delleverera. Vi kommer inte att debitera dig någon extra leveranskostnad i dessa fall. Om du däremot ber Oss att delleverera kan Vi komma att debitera dig tillkommande leveranskostnader. Varje delleverans utgör ett separat avtal som lyder under Dessa Villkor. Om Vi är försenade med en delleverans eller om en delleverans är felaktig innebär det inte att du har rätt att avbeställa övriga delleveranser.

4.4 Äganderätten till Produkterna övergår till dig när Vi har levererat dem (förutsatt att Vi erhållit full betalning).

4.5 Om du, efter att en leverans till dig inte kunnat ske, inte ordnar ny leverans eller hämtar Produkterna från ett avhämtningsställe, kommer Vi att kontakta dig för ytterligare instruktioner och Vi kan då komma att ta ut en avgift för förvaring och fortsatt leverans. Om Vi, trots rimlig ansträngning, inte lyckas kontakta dig eller ordna leverans eller avhämtning kan Vi komma att frånträda avtalet varpå klausul 12.2 blir tillämplig.

4.6 Vid leverans av din Beställning vänligen kontrollera Produkterna mot leveransavin, eller om det gäller presentkort, medföljande e-post. Om det föreligger någon avvikelse eller om en Produkt är skadad vänligen kontakta Oss på det sätt som anges i klausul 13 så snart som möjligt. Om det föreligger en avvikelse i din Beställning kommer Vi att be dig skicka tillbaka Produkterna till Oss i oanvänt skick och i dess oskadade originalförpackning. Om du anser att Produkterna du fått är felaktiga ska du kontakta Oss och göra en reklamation inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Detta påverkar inte eventuella skador eller fel som du inte kunde ha upptäckt vid rimlig inspektion av Produkterna.

4.7 Om du inte mottagit din Beställning inom 7 dagar efter att du fått orderbekräftelsen, vänligen kontakta Oss i enlighet med vad som anges i klausul 13.

4.8 Du har rättigheter enligt lag om Vi levererar Produkter för sent. Även om Vår leverantör vanligtvis levererar Produkten inom 7 dagar från det att den skickas, är Vi enligt lag skyldiga att leverera Produkten utan otillbörligt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet mellan dig och Oss ingicks. Om Vi inte uppfyller denna leveransfrist eller någon annan frist som Vi överenskommit med dig, kan du avbryta din Beställning avseende vilken som helst av de Produkter du beställt eller de oönskade Produkter som levererats till dig, genom att kontakta kundtjänst på det sätt som anges i klausul 13. Om Vi har levererat vissa av Produkterna till dig måste du skicka tillbaka dem till Oss i oanvänt skick och i deras oskadade originalförpackning. Vi står för kostnaden för försändelsen, kontakta därför kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för att få en retursedel. Efter avbruten Beställning (och retur av Produkter i fall då detta kommer i fråga) kommer Vi att betala tillbaka de belopp som du betalat till Oss för de avbeställda Produkterna och bestämmelserna i klausul 11 kommer att bli tillämpliga om Produkterna varit föremål för erbjudanden eller liknande när de sålts.

 1. DIN RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET

5.1 Din rätt att frånträda avtalet beror på vad du har köpt, om det du köpt är felaktigt och när du valt att frånträda avtalet för att:

(a) det du har köpt är felaktigt eller beskrivet på ett felaktigt sätt och du kan ha en rätt enligt lag att frånträda avtalet (eller få Produkten reparerad eller ersatt eller få pengarna tillbaka helt eller delvis), se klausul 6;

(b) Vi har gjort något eller informerat dig om att Vi ska göra något som får dig att vilja frånträda avtalet, se klausul 5.2; eller

(c) du nyligen har ångrat dig angående Produkten, se klausul 7. Du kan ha möjlighet att få pengarna tillbaka inom ångerfristen, men beloppet kan bli föremål för avdrag och du kommer själv att behöva stå kostnaden för att returnera Produkterna i fråga.

5.2 Om du frånträder avtalet på något av de skäl som anges i 5.2 (a) till (c) nedan kommer avtalet att upphöra omedelbart och Vi kommer att till fullo återbetala dig för de Produkter som du inte fått och du kan även ha rätt till kompensation. Skälen är följande:

(a) Vi har informerat dig om ett fel i Produktens pris eller dess beskrivning och du väljer att inte gå vidare med köpet;

(b) det finns en risk att tillgången till Produkterna kan komma att avsevärt försenas på grund av händelser som är utom Vår kontroll; eller

(c) du har en rätt enligt lag att frånträda avtalet på grund av något som Vi gjort fel (inklusive  att Vi levererat sent (se klausul 4.8)) i vilket fall är du skyldig att returnera Produkten till Oss och Vi kommer att stå för returkostnaderna (kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för en retursedel).

5.3 Om du frånträder avtalet med stöd av något av de skäl som anges i 5.1 måste du informera Oss om detta genom att kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13. Om du har ångrat dig angående Beställningen i enlighet med klausul 7 kan du använda det kontaktformulär som anges i klausul 7.1. Om du av någon anledning väljer att frånträda avtalet efter att Produkter har skickats till dig måste du returnera dem till Oss. Klausul 6 och 7 innehåller mer information om hur Produkter ska returneras och vem som ska stå för returkostnader.

 1. OM DET ÄR NÅGOT PROBLEM MED PRODUKTEN

6.1 Vi är skyldiga att se till att de produkter Vi förser dig med är står i överrensstämmelse med Dessa Villkor. En sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag i förhållande till Produkten anges nedan. Inget i Dessa Villkor påverkar dina rättigheter enligt lag.

Sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag

Detta är en sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag. De är föremål för vissa undantag. För detaljerad information, besök www.hallakonsument.se eller kontakta Hallå konsument på +46 771-525 525

Enligt Konsumentköplagen (1990:932) ska Produkterna överensstämma med avtalet med avseende på dess art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Dina rättigheter kan variera beroende på hur lång tid som förflutit sedan leverans. Kontakta Hallå konsument för ytterligare vägledning.

Se även klausul 7.

6.2 Om du vill utöva dina rättigheter enligt lag att avstå oönskade Produkter måste du skicka tillbaka dem till Oss. Vi kommer att stå för kostnaden för försändelsen eller hämtningen. Vänligen kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för en retursedel.

6.3 Utöver dina rättigheter enligt lag i enlighet med klausul 6.1 ovan, garanterar Vi att Produkterna är fria från fel från leverans och under den period som anges nedan. Vår garanti gäller dock inte och Vi ansvarar inte i de fall som anges i klausul 6.4. Förutsatt att du meddelar Oss på +46 8 699 00 65 under garantiperioden inom skälig tid från det att du upptäckt att Produkten inte överensstämmer med denna garanti (ge Oss så utförlig information som möjligt) och du returnerar Produkten till Oss kommer Vi att (efter eget beslut) antingen reparera eller ersätta den felaktiga Produkten, eller till fullo återbetala det belopp du betalat för den felaktiga produkten.

Produkt

Garantitid (från leverans)

Platinum+ styler

3 år

Alla andra styler-modeller (exklusive Platinum+ styler)

2 år

Locktång

2 år

Flight

2 år

Hårtork (exklusive Flight)

1 år

Borstar

6 månader

Hårvårds- och styling produkter

6 månader

6.4 Denna garanti gäller inte fel i Produkterna som härrör från:

(a) normalt slitage och användning;

(b) uppsåtliga skador, onormal förvaring eller användningsområden, olyckshändelser, oaktsamhet av dig eller tredje man;

(c) användning i strid med instruktionsmanualen; och

(d) förändringar eller reparation av Produkten som utförts av dig eller tredje man.

6.5 Denna garanti gäller som ett komplement till de juridiska rättigheter du har om Produkten är felaktig eller avviker från vad som beskrivits.

 1. DIN ÅNGERRÄTT

7.1 Vi tillämpar en ångerrätt på 21 dagar, vilket innebär att du har rätt att frånträda avtalet och returnera oanvända Produkter när som helst från det att avtalet ingicks fram till 21 dagar från dagen efter att du tagit emot din Beställning. Om du vill frånträda avtalet måste du:

(a) meddela Oss om detta genom att kontakta kundtjänsten per telefon, per post, genom kontaktformuläret (kontaktdetaljerna återfinns i klausul 13) eller genom att skriva ut formuläret och posta det till Oss på den adress som anges i formuläret (ett standardformulär för utövande av ångerrätten (ångerblankett) finns även på Konsumentverkets webbsida);

(b) inkludera information om vad du köpt, när du beställde eller tog emot det och ditt namn och din adress när du kontaktar Oss; och

(c) därefter returnerar Produkterna i fråga (inklusive deras oskadade förpackning) till Oss inom 14 dagar från det att du meddelat Oss om att du vill ångra din Beställning.

Vi kommer att återbetala det belopp som du betalat för Produkten inklusive leveranskostnader på samma sätt som du genomfört betalningen, men Vi kan komma att göra avdrag från beloppet enligt nedan. Återbetalningen kommer göras inom 14 dagar från det datum då Vi tar emot Produkten eller, om det sker tidigare, inom 14 dagar från det att du tillhandahåller Oss dokumentation som visar att du skickat tillbaka Produkten.

7.2 Du står för returkostnaden. Notera dock att Vi kommer att stå för returkostnaden när du returnerar Produkter som är felaktiga eller beskrivna på ett felaktigt sätt i enlighet med vad som anges i klausul 6.1 eller om du säger upp avtalet i enlighet med klausul 5.2.

7.3 Om du utövar din rätt att frånträda avtalet enligt klausul 7:

(a) Kan Vi komma att göra avdrag på återbetalningsbeloppet (exklusive leveranskostnader) för att motsvara eventuell minskning i värde hos Produkterna (inklusive deras förpackning) om detta har orsakats av att du hanterat Produkten på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik. Vänligen notera att avdraget för värdeminskning kan uppgå till det totala priset. Det skulle exempelvis inte vara tillåtet att använda våra elektriska produkter i en butik, och därför skulle din användning av Produkter på detta sätt innan du returnerar dem i enlighet med klausul 7 kunna resultera i en betydande värdeminskning. Vänligen notera även att Våra produktförpackningar har ett visst värde och att Produktens värde minskar betydligt om de är skadade. Om Vi återbetalar beloppet till dig innan Vi haft möjlighet att undersöka Produkten och senare upptäcker att du hanterat Produkten på ett icke-acceptabelt sätt, måste du betala Oss en lämplig summa för värdeminskningen.

(b) Maximalt återbetalningsbelopp för leveranskostnader kommer att motsvara kostnaden för leverans genom den leveransmetod som Vi erbjuder till lägst kostnad. Om Vi exempelvis erbjuder leverans av en produkt inom 3-5 dagar till ett visst pris, men du istället väljer att få varan levererad till dig inom 24 timmar till ett högre pris, kommer Vi endast att erbjuda återbetalning för det du hade betalat om du valt det billigare leveransalternativet.

7.4 Vänligen notera att denna bestämmelse återspeglar avbeställningsrätten som Vi erbjuder våra kunder i Sverige och som är mer generös än din rätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) som ger dig en frist på 14 dagar inom vilken du kan frånträda avtalet genom ångerrätt och få återbetalning. Denna avbeställningsrätt påverkar inte dina rättigheter enligt lag i relation till felaktiga Produkter eller Produkter som beskrivits på ett felaktigt sätt (se klausul 6.1)

 1. PRIS OCH BETALNING

8.1 Priset för Produkterna är det pris som anges på beställningssidorna när du gör din Beställning. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att priset på Produkterna som erbjuds till dig är korrekt. Se dock klausul 8.3 angående vad som sker när Vi upptäcker fel i pris hos Produkter som du beställer eller i erbjudanden eller rabatter kopplade till beställningen. Våra priser kan förändras från tid till annan men prisförändringar påverkar inte Beställning som Vi har accepterat.

8.2 Alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Om mervärdesskattesatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum då Vi tillhandahåller Produkten kommer Vi att ändra den mervärdesskattesats som du betalar förutom om du redan har erlagt full betalning för Produkten innan den ändrade mervärdesskattesatsen träder i kraft.

8.3 Trots våra ansträngningar kan det förekomma att vissa av de Produkter som Vi säljer kan vara felaktigt prissatta eller att erbjudanden eller rabatter anges på felaktigt sätt. Vi kontrollerar normalt priser och erbjudanden innan Vi accepterar din Beställning, och i fall där Produktens korrekta pris (bortsett från erbjudanden och rabatter) på beställningsdagen är lägre än Vårt angivna pris på beställningsdatum, kommer Vi att ta betalt med det lägre beloppet. Om Produktens korrekta pris (bortsett från erbjudanden och rabatter) vid beställningsdagen är högre än det Vi angivit till dig, kommer Vi att kontakta dig för dina instruktioner innan Vi accepterar din Beställning. Om Vi accepterar och behandlar din Beställning då ett fel i en prisangivelse är uppenbart och otvetydigt och enkelt hade kunnat uppfattas av dig som en felaktig prisangivelse, kan Vi komma att frånträda avtalet, återbetala de belopp som du betalat och begära att du returnerar de Produkter som du fått.

8.4 Beroende på vilken leveransmetod du valt kan priset för Produkterna anges exklusive leveranskostnad, vilken i så fall tillkommer. För mer information se ”Betalning & Leverans” på webbsidan.

8.5 Betalning av Produkterna måste ske genom användning av betalkort, eller om du använder Paypal, någon av de metoder som Paypal accepterar. Vi tar betalt av dig när Vi skickar Produkterna, dock kan Vi komma att placera en väntande betalning på ditt konto (inklusive ditt Paypal-konto) när du gör en Beställning. Mottagande av betalning eller placering av en väntande betalning på ditt konto innebär inte en accept av din Beställning.

 1. VÅRT ANSVAR MOT DIG

9.1 Om Vi inte uppfyller våra skyldigheter som följer av Dessa Villkor ansvarar Vi för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av Vårt brott mot Dessa Villkor eller Vår oaktsamhet. Vårt ansvar är i varje enskilt fall begränsat till värdet av din Beställning. Vi ansvarar inte för oförutsebara förluster eller skador. Förlust eller skada är förutsebara om dessa var en uppenbar konsekvens av Vårt avtalsbrott eller om detta kunde förutses av dig och Oss när Vi ingick avtalet.

9.2 Vi inskränker inte på något sätt Vårt ansvara gentemot dig i fall då det skulle strida mot lag att göra det. Detta inkluderar ansvarar för dödsfall eller personskada orsakad genom Vår oaktsamhet eller oaktsamhet hos någon av Våra anställda, ombud eller underleverantörer; för bedrägeri eller vilseledande; för agerande i strid med dina rättigheter enligt lag i förhållande till Produkterna, inklusive rätten att få Produkter som motsvarar vad som angetts och den information Vi gett dig och eventuella prover eller exemplar som du kunnat ta del av eller undersöka; av acceptabel kvalitet; ägnad för vissa specifika ändamål som Vi informerats om; och ansvar för felaktiga Produkter enligt konsumentköplagen (1990:932).

9.3 Vi ansvarar inte för näringsidkares förlust. Vi erbjuder endast Produkter för privat bruk i hemmet. Om du använder Produkterna i kommersiellt syfte eller i syfte att sälja dem vidare ansvarar Vi inte gentemot dig avseende förlorad vinst, förlorade affärsintäkter, störningar i affärsverksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

 1. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av en händelse som ligger utanför Vår kontroll. Om Vår tillgång till Produkten försenas på grund av en händelse utom Vår kontroll, kommer Vi att underrätta dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera följderna av förseningen. Förutsatt att Vi gör detta är Vi inte ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det föreligger risk för en avsevärd försening kan du kontakta Oss för att frånträda avtalet och få en återbetalning för de Produkter som du betalat för men inte tagit emot.

 1. ERBJUDANDEN

11.1 Villkoren i denna klausul 11 gäller för alla våra erbjudanden och du bör därför läsa dessa villkor tillsammans med villkoren för det specifika erbjudandet. I fall då ett specifikt erbjudande anger något annat än vad som sägs i denna klausul 11 ska villkoren för det specifika erbjudandet gälla.

11.2 Inga erbjudanden, rabatter eller rabattkoder som inlöses via webbsidan får användas tillsammans med annat erbjudande eller användas för att köpa presentkort.

11.3 Endast en rabattkod får användas per Beställning.

11.4 En rabattkod kan inte användas efter att Beställning gjorts.

11.5 Rabattkoder för köparenkäten och för produktregistrering kan inte lösas in via ett verifierat stylist-konto.

11.6 Rabatter gäller inte för leveranskostnader om det inte uttryckligen anges.

11.7 Om du av någon anledning returnerar en Produkt till Oss och får en återbetalning kommer återbetalningen avse det belopp som du betalat med hänsyn till erbjudandet. Detta innebär att du i praktiken betalar fullt pris för Produkterna som du behåller och förlorar förmånen i erbjudandet.

11.8 Om du mottar en gåva i samband med din Beställning måste du returnera gåvan om du returnerar Produkten eller Produkterna som ger rätt till gåvan. Om du fått en Produkt gratis eller till ett rabatterat pris med anledning av att du köpt en Produkt som ger rätt till det, måste du returnera denna Produkt i samband med att du returnerar Produkten som ger rätt till det.

 1. VÅR ÅNGERRÄTT

12.1 Vi kan frånträda avtalet avseende en Produkt vid vilken tidpunkt som helst genom att så snart som möjligt skriva till dig (och i fall då (d) eller (e) kan tillämpas erbjuda dig pengarna tillbaka eller en alternativ produkt) om:

(a) du inte har betalat Oss i tid.

(b) du inte inom skälig tid medverkar att Vi levererar Produkterna till dig;

(c) Vi erfar, eller har anledning att tro, att du agerar i strid med Dessa Villkor;

(d) Produkten inte längre är tillgänglig; eller

(e) det inträffar en händelse utom Vår kontroll (se klausul 10).

12.2 Om Vi frånträder avtalet vid någon av de situationer som beskrivs i klausul 12.1 kommer Vi att återbetala det du betalat i förskott för Produkter som Vi inte har kunnat förse dig med (eller ta bort eventuell väntande betalning på ditt konto). Om Vi frånträder avtalet så som anges i klausul 12.1(c), kommer Vi att göra avdrag eller kräva att du betalar skälig ersättning för de kostnader som uppstår för Oss med anledning av att du bryter mot avtalet.

 1. INFORMATION OM OSS OCH KONTAKTUPPGIFTER

13.1 Vårt svenska bolag heter GHD Sverige AB och har organisationsnummer 556737-1587. Vår adress är Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm. Vårt VAT-nummer är SE556737158701.

13.2 Om du har några frågor eller klagomål vänligen kontakta Oss. Du kan kontakta Oss genom att ringa Vår kundtjänst på +46 8 7810010 eller genom att skicka e-post med hjälp av Vårt kontaktformulär som du finner på webbsidan.

13.3 Om du vill kontakta Oss skriftligt eller om någon av klausulerna i Dessa Villkor anger att du ska underrätta Oss skriftligt så kan du antingen kontakta Oss via kontakformuläret på hemsidan eller skicka brev till den adress som framgår i klausul 13.1. Vi kommer att kontakta dig skriftligen för att bekräfta att Vi mottagit detta. Om Vi måste kontakta dig eller underrätta dig skriftligt kommer Vi att göra det via e-post eller genom att skicka brev till den adress du uppgett i din Beställning.

 1. HUR VI FÅR ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller Oss i överensstämmelse med Vår ”Cookies och sekretesspolicy” som du finner på webbsidan.

 1. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

15.1 Vi får överlåta våra rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till annan. Vi kommer att underrätta dig om detta sker och Vi kommer att säkerställa att denna överlåtelse inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.

15.2 Du får endast överlåta dina rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till en annan person om Vi skriftligen godkänner överlåtelsen.

15.3 Detta avtal gäller mellan dig och Oss. Ingen annan person har rätt att åberopa något av avtalsvillkoren.

15.4 Varje klausul i Dessa Villkor har verkan separat. Om en domstol eller annan relevant myndighet finner att någon av klausulerna är ogiltig påverkar det inte övriga klausulers giltighet. 

15.5 Även om Vi inte skulle insistera på att du ska uppfylla någon av de skyldigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi inte använder de rättigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi dröjer med att använda våra rättigheter, så innebär det inte att  du inte kan bortse från dina skyldigheter, vilket inte hindrar Oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du exempelvis inte betalar för en produkt som Vi levererar till dig och Vi i första skedet inte kräver en betalning från dig, kan Vi fortfarande kräva att du betalar vid ett senare tillfälle

15.6 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister mellan dig och Oss ska avgöras av svensk domstol.

15.7 Om du vill framföra klagomål, vänligen kontakta customer-care@ghdhair.com.

15.8 Om du är missnöjd med hur Vi hanterat ett klagomål som du framfört kan du vända dig till EU:s internationella tvistlösningsplattform som kan nås via denna länk http://ec.europa.eu/odr. Vi kommer under förfarandet att meddela dig om Vi är villiga att använda den plattformen i förhållande till ditt klagomål.

JEMELLA LIMITED (MED HANDELSNAMN GHD) – INTEGRITETSMEDDELANDE

Senast ändrat: 1 december 2020

Introduktion

Välkommen till webbplatsen www.ghdhair.com (hädanefter ”webbplatsen”). Sidan ägs och drivs av Jemella Limited, med handelsnamn ghd, (”ghd”, ”oss”, ”vår” och ”vi”), och vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande (”meddelandet” eller ”integritetsmeddelande”) avser personuppgifter all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ eller ett hushåll, enligt definitionen i tillämplig dataskyddslagstiftning. I detta integritetsmeddelande beskrivs vår användning av dina personuppgifter när du:

 • använder comeller mikrowebbplatser som visar detta meddelande (kollektivt benämnda ”webbplatserna”);
 • Interagerar med oss via sociala medier eller annonser och innehåll på externa webbplatser (kollektivt benämnda ”innehåll”); och/eller
 • Interagerar med oss på annat sätt, genom att kontakta vår kundtjänst eller konsumentavdelning, delta i ett utbildningsevenemang, en mässa eller ett annat ghd-evenemang.

Detta integritetsmeddelande förklarar vilka vi är, vilka uppgifter vi samlar in om dig; hur vi använder dem (inklusive vem vi delar dem med); samt dina rättigheter och valmöjligheter avseende dina personuppgifter.

Vi har en strikt policy att inte hyra ut eller sälja dina personuppgifter.

Jemella Limited är registeransvarigt för den information som behandlas i enlighet med detta integritetsmeddelande. Har du eventuella frågor om hur vi behandlar eller hanterar dina uppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss”, avsnitt 19 i detta integritetsmeddelande.

 1. Vilka är ghd?

ghd är en världsledande tillverkare av hårvårdsprodukter, i synnerhet plattänger. Jemella Limited och dess dotterbolag ingår nu i Wella Operations US LLC-koncernen (”koncernen”). För mer information om Wella Operations US LLC kan du besöka deras webbplats http://www.wellacompany.com/.

 1. Vilka kategorier av personuppgifter samlar ghd in om mig och från vilka källor?

De personuppgifter som vi kan samla in om dig (inklusive personuppgifter vi samlat in de senaste 12 månaderna) faller generellt inom följande kategorier:

 • Information som du uppger direkt

När du interagerar med ghd, antingen online eller personligen ber vi dig uppge dina personuppgifter. Om du vill registrera ett konto hos oss kan du prenumerera på våra nyhetsbrev eller vår information om våra produkter och evenemang. Du kan även skicka förfrågningar till oss och måste uppge dina kontaktuppgifter.

Du måste även uppge dina personuppgifter till oss när du köper våra produkter eller registrerar en garanti för dessa produkter, kommunicerar med oss via sociala medier eller våra kundtjänster; går med i ett lojalitets- eller bonusprogram, deltar i våra kampanjer, eller interagerar med oss under mässor och andra evenemang.

De personuppgifter vi efterfrågar och anledningen till att vi gör det tydliggörs i samband med att vi efterfrågar dem, och beror på anledningen till att du interagerar med oss, men vi kan samla in:

- ID-uppgifter, kontaktuppgifter och demografisk information, till exempel förnamn, efternamn, e-postadress, adress, födelsedatum, telefonnummer, kön, bosättningsland, livsstil/intressen, utseende, frisyr, inloggningsnamn, lösenord, svar på säkerhetsfrågor;

- Transaktionsuppgifter, till exempel information om dina transaktioner hos oss, inklusive information om de köp du gjort samt datum och tid som du gjorde köpen; Beroende på vilken betalningsmetod du använder kan vi också samla in betalningsdata; och/eller

- Egenskapsinformation. Vi samlar uppgifter om livsstil/intressen, utseende och stil du tillhandahåller. Om du recenserar produkterna du köpt av oss, uppger information om produkt- och/eller hårfrågor, samt vilka produkter du använder kan vi även samla in denna information.

 • Information som samlas in automatiskt

Vi samlar också in information från dig automatiskt och detta förklaras här:

- Onlineidentifierare: Vi samlar in din IP-adress, enhetsidentifierare och information om dina surfningsmönster, och vi ställer in cookies och använder automatiserad datainsamlingsteknik som beskrivs mer detaljerat i avsnittet nedan, ”Använder vi cookies och annan liknande teknik?” och enligt vad som beskrivs i vår cookiepolicy.

- Data för webbplatsanvändning: Vi samlar in information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster och interagerar med annonser, inklusive de sidor du besöker på vår webbplats, söktermer du använder och den hänvisande webbsida från vilken du kom till vår webbplats.

 • Information från tredje parter

Vi tar även emot information om dig från tredje parter, men endast om vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har inhämtat ditt medgivande till att dela informationen med oss eller på annat sätt har rätt eller skyldighet enligt lag att dela dina personuppgifter med oss.

De tredje parter vi samlar in uppgifter från omfattar:

- Våra partner för sociala medierOm du till exempel loggar in på vår webbplats via en social webbplats (enligt definitionen i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?” i detta integritetsmeddelande), kan den sociala webbplatsen vidarebefordra uppgifter till oss, bland annat användar-ID på den externa webbplatsen; namn, e-postadress och plats kopplade till detta användar-ID, samt andra uppgifter som tillåts enligt den sociala webbplatsens integritetspolicy. Vi kan även dela uppgifter om dig med den sociala webbplatsen avseende din inloggning. Mer information om att besöka eller använda en social webbplats finns i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?

- Våra återförsäljare, distributörer och externa varumärkespartner. I de fall då detta tillåts av dataskyddslagar och i tillämpliga fall då du har gett ditt samtycke kan våra återförsäljare, distributörer och externa varumärkespartner exempelvis vidarebefordra uppgifter till oss som id-information, egenskapsinformation, demografisk information inklusive information om ditt utseende (till exempel hårfärg, hårets egenskaper och hårvårdsvanor) och transaktionsinformation gällande produkter du köpt i deras butiker (antingen i en fysisk butik eller online via deras webbplats eller en särskild mikrowebbplats) samt användaruppgifter (däribland tjänster du begärt via deras webbplatser och/eller program).

- Våra teknikpartner och marknadsundersökningsföretag. Om det tillåts enligt gällande dataskyddslagar och i tillämpliga fall i de fall du gett ditt samtycke kan våra föredragna teknikpartner dela information med oss, till exempel onlineidentifierare, surfningsmönstergeografisk plats och enhets-ID.

 1. Hur använder ghd mina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, inklusive för att:

 • För att leverera de produkter och tjänster som du har begärtanvänder vi identifierings- och transaktionsinformation, för att uppfylla de juridiska skyldigheter som uppstår till följd av relationen oss emellan, inklusive att leverera produkterna och tjänsterna till dig.
 • För att bekräfta din identitetanvänder vi identifieringsinformation. Vi kan till exempel använda ditt födelsedatum för att kontrollera om du är gammal nog att använda våra tjänster när du registrerar en garanti, använder din garantirätt, loggar in på ditt konto via webbplatsen, eller tar reda på om du redan har ett konto på webbplatsen.
 • För våra interna administrativa syften använder vi alla kategorier av information som beskrivs i detta integritetsmeddelande.
 • För att förse dig med en personlig service använder vi information om egenskaper, onlineidentifierare, webbplatsanvändning och webbläsningsmönster. Vi använder dessa uppgifter för att skicka personanpassade rekommendationer gällande produkter vi tror du kan vara intresserad av, skräddarsy innehåll så att det bättre motsvarar dina intressen eller, på begäran och i mån av tillgänglighet, erbjuda personliga och anpassade produkter.
 • För analysändamål använder vi identifierings-, egenskapsinformation, onlineidentifierare, användande av webbplatser och webbläsningsmönster. Vi kommer till exempel att analysera information som din plats, produkter och tjänster du begärt, ålder, tidszon, IP-adress och besökta länkar, och jämföra informationen med vår kunddatabas för att generera statistik, utveckla marknadsföringsplaner samt förbättra våra tjänster och produkter, webbplatsen och innehållet.
 • För att ge dig marknadsföringskommunikation som du kanske är intresserad av använder vi identifierings- och egenskapsinformation och användningsinformation för webbplatsen. Om du väljer att få marknadsföringsmeddelanden från oss använder vi dina uppgifter för att meddela dig om våra senaste produkter, tjänster, undersökningar, tillkännagivanden, kommande evenemang, utlottningar, tävlingar och andra kampanjer via våra nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller annan kommunikation. Om du inte längre vill få sådana marknadsföringsmeddelanden hänvisar vi till informationen om avanmälan i avsnittet ”Hur avanmäler jag mig från marknadsföringsmeddelanden?
 • För icke marknadsföringsrelaterade kommunikationeranvänder vi identifierings- och transaktionsdata. Vi måste använda dina personuppgifter för att skicka viktig information om ditt konto, de tjänster du begärt eller andra icke marknadsföringsrelaterade kommunikationer, Vi kommer aldrig att kontakta dig för att fråga om ditt lösenord. Var försiktig om du mottar kommunikationer där du uppmanas att lämna ut sådan information.
 • För att ge dig support använder vi identifierings- och transaktionsinformation. Till exempel som en kund kan vi använda dina personuppgifter för att handlägga och svara på dina frågor och funderingar via vår kundtjänst.
 • För optimering och hantering av webbplatser använder vionlineidentifierare och information om webbplatsanvändning. Vi använder denna information till exempel för att:

- administrera webbplatsen, innehållet och våra övriga digitala tjänster, inklusive tjänster och produkter som erbjuds via webbplatsen;

- säkerställa att vårt nätverk och dina uppgifter är skyddade;

- anpassa dina framtida besök på webbplatsen och andra digitala tjänster utifrån dina intressen, för att göra din webbplatsupplevelse så användarvänlig som möjligt;

- förbättra webbplatsen och våra övriga digitala tjänster (inklusive åtgärda driftsmässiga problem som kraschande sidor och programfel); och

- leverera tjänster till våra partner, till exempel verktyg, analyser, data och insikter som visar hur deras webbplatser och mobilappar används.

 • För produktutveckling och affärsutvecklingsändamål använder vi transaktioner, egenskaper och webbplatsanvändningsdata. Vi använder denna information för att förbättra våra produkter och utveckla nya produkter.
 1. I vilka fall kan ghd använda mina uppgifter på dessa sätt?

Enligt EU-lagstiftning måste vi uppfylla ett eller flera av ovanstående villkor som föreskrivs av gällande dataskyddslagstiftning för att kunna samla in dina personuppgifter.

Generellt sett är vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beroende av vilka personuppgifter som avses och det specifika sammanhang de samlas in i. Vanligtvis samlar vi in och använder dina personuppgifter på följande grunder:

Vilka är de rättsliga grunderna?

Vilka är de?

Uppfyllande av ett avtal

Vi kan behöva använda dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal oss emellan, eller med avsikt att ingå ett sådant avtal. Om du har begärt tjänster och/eller produkter från oss måste vi använda dina uppgifter för att kunna leverera de tjänsterna och/eller produkterna.

Uppfylla våra juridiska skyldigheter

Vi kan behöva samla in och använda dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Om du till exempel är en företagskund kan vi behöva behandla dina uppgifter för att bekräfta din identitet och utföra nödvändig kontroll av regelefterlevnad.

Skydda våra legitima intressen

Om sådan behandling inte åsidosätts av dina rättigheter kan vi använda dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen: administrera webbplatsen och våra övriga digitala tjänster, förbättra våra produkter och tjänster, webbplatsen och våra övriga digitala tjänster, samt bedriva marknadsföring.

Medgivande

Under vissa begränsade omständigheter kan vi behöva ditt medgivande för att samla in och använda dina personuppgifter. Vi behöver ditt medgivande för att kunna skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post eller kommunikationer från olika varumärken inom koncernen.

Om vi behöver ditt medgivande kommer vi att meddela dig om det när vi efterfrågar uppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande via den funktion som erbjuds vid tillfället, eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 19 i detta integritetsmeddelande.

Vitala intressen

I vissa fall kan vi behöva använda dina personuppgifter för att skydda dina eller en annan individs vitala intressen.

Du behöver inte alltid tillhandahålla de personuppgifter vi efterfrågat, men om du väljer att inte tillhandahålla vissa uppgifter är det möjligt att du inte kan använda vissa av våra tjänster. Alla uppgifter som krävs för detta är tydligt markerade som obligatoriska. Om du föredrar att vi inte samlar in vissa personuppgifter om dig ber vi att du inte uppger sådana uppgifter, eller avstår från att uppge sådana uppgifter när det är möjligt.

Om vi ber dig uppge personuppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet eller ett avtal oss emellan, kommer vi att tydliggöra det vid relevant tidpunkt och ange om det är obligatoriskt eller inte att uppge dina personuppgifter (samt eventuella följder om du inte uppger personuppgifterna).

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter för att skydda våra (eller eventuella tredje parters) legitima intressen, kommer intressena vanligtvis att beskrivas i detta integritetsmeddelande. Om detta ändras kommer vi att tydliggöra vilka de legitima intressena är vid relevant tidpunkt.

Har du eventuella frågor eller behöver ytterligare information gällande de rättsliga grunderna för vår insamling och användning av dina personuppgifter ber vi att du kontaktar oss genom uppgifter i avsnittet ”Kontakta oss”.

 1. Använder vi cookies eller annan liknande teknik?

När du öppnar webbplatsen, tittar på eller interagerar med innehåll eller på annat sätt kommunicerar med oss digitalt kan ghd samla in onlineidentifierare och information om webbplatsanvändning med hjälp av verktyg som webbläsarcookies och -pixlar. Cookies är små datafiler som placeras på din enhet för att samla in och använda personuppgifter om dig, inklusive för att skicka intressebaserad direktreklam. För att välja bort intressebaserad reklam ska du besöka optout.networkadvertising.org och DAA WebChoices Tool (för webbplatser) eller DAA AppChoices Tool (för mobilappar). Observera att vi inte svarar på eller godkänner ”spåra inte”-signaler (a/k/a/dnt) eller liknande signaler från webbläsare.

Du hittar mer information om cookies och annan liknande teknik, inklusive hur du ändrar dina cookieinställningar, i vår cookiepolicy.

 1. Delar ghd mina personuppgifter med andra?

Under de senaste 12 månaderna kan vi ha delat kategorierna med personuppgifter som listas i avsnittet ”Vilka kategorier av personuppgifter samlar ghd in om mig och från vilka källor?” med följande mottagare:

 • Inom koncernen: Vi kan göra alla kategorier av personuppgifter tillgängliga för andra enheter inom koncernen för att kunna leverera våra tjänster till dig, för att skicka e-postmeddelanden och personligt innehåll om vårt märke till dig, för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande, eller i enlighet med det som meddelas när vi samlar in dina personuppgifter.
 • Tredje parter i marknadsföringssyfte: Vissa kampanjer och evenemang som sponsras av oss eller vissa delar av webbplatsen kan be om ditt medgivande för att skicka marknadsföringsmeddelanden från våra affärspartner, till exempel medsponsorer. Om du godkänner det kan dina uppgifter användas av sådana tredje parter i sådana syften;
 • Affärspartner: Vissa partner erbjuder tjänster via vår webbplats, inklusive krediter, studentrabatter och presentkort. Din användning av sådana tjänster omfattas av respektive partners egen integritetspolicy, och därför bör du försäkra dig om att du läst den.
 • Våra tjänsteleverantörer: ghd anlitar tredjepartsleverantörer av tjänster (för att kunna tillhandahålla våra produkter, tjänster och webbplatsen). De typer av tjänsteleverantörer vi samarbetar med anges nedan:

- leveransfirmor och lagerfirmor – som hjälper oss att leverera dina beställningar och spåra dina produkter.

- annonsleverantörer – företag som tillhandahåller: (i) annonsutrymme till ghd; (ii) annonsrelaterade tjänster, inklusive byråer med uppdrag att göra annonsköp på uppdrag av ghd, leverantörer av annonsutbyten (digitala marknadsplatser för att köpa och sälja annonsutrymme) och leverantörer av en demand-side platform (programvara för automatiserade annonsköp) som DoubleClick från Google;

- leverantörer av CRM-databaser och datahanteringsplattformar – som gör det möjligt för ghd att hantera dina kunduppgifter på ett säkert och effektivt sätt;

- dataanalysföretag – som tillhandahåller insikter och hjälper oss att analysera trender utifrån data som vi och de innehar;

- företag som levererar marknadsföringskampanjer – inklusive företag som samordnar våra e-postkampanjer, utlottningar, tävlingar eller erbjudanden på uppdrag av oss;

- programutvecklingsföretag och webbhotell – som gör det möjligt att publicera webbplatsen på internet;

- IT-företag och relaterade infrastrukturleverantörer;

- e-postleverantörer;

- revisorer och professionella tjänsteleverantörer;

 • I samband med en företagsöverlåtelse: ghd kan dela olika kategorier av personuppgifter med en faktisk eller potentiell köpare (och dennas ombud eller rådgivare) i samband med faktiska eller potentiella avyttringar, fusioner, förvärv, samriskföretag, konkurser, upplösningar, omorganisationer eller andra liknande transaktioner eller procedurer
 • För att följa lagen eller för att skydda oss själva från användare: ghd kan dela dina kategorier av personuppgifter med behöriga brottsbekämpande, lagstiftande och statliga myndigheter, domstolar eller andra tredje parter när vi anser det nödvändigt för att (i) uppfylla gällande lagar och föreskrifter, (ii) utöva, befästa eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) skydda dina och andra individers vitala intressen; och
 • till andra personer om du godkänt
 1. Hur avanmäler jag mig från marknadsföringsmeddelanden?

Vi skickar endast marknadsföringsmeddelanden om du samtyckt till det eller om vi har rätt att göra det enligt lag. Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan du avanmäla dig genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i e-postmeddelandet du fått, eller kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” i detta meddelande.

 1. Vilka är mina rättigheter vad gäller dataskydd?

Beroende på var du bor och i enlighet med gällande dataskyddslagar kan du även ha följande rättigheter:

 • Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi samlar in, använder, delar och säljer, vilket gör det möjligt för dig att bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter. Om du är bosatt i Kalifornien bör du observera att du enligt lagstiftning i Kalifornien har rätt att begära att vi delar viss information om vår insamling, användning och försäljning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna, inklusive de specifika uppgifter som vi samlat in. Du har rätt att göra en begäran gratis två gånger under en 12-månadersperiod.
 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätten att ändra och/eller korrigera felaktiga personuppgifter.
 • Rätt att stoppa eller förhindra behandlingen av dina personuppgifter
 • Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att välja bort försäljningen av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter (inklusive behandling för direkta marknadsföringssyften).
 • Rätt att begära överföring av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätt att återkalla ditt medgivande, i tillämpliga fall. Återkallande av ditt medgivande påverkar inte lagenligheten hos eventuell behandling som skett före ditt återkallande, och inte heller behandlingen av personuppgifter som sker på andra lagliga grunder än ditt medgivande.
 • Om du utövar någon av dina dataskyddsrättigheter som beskrivs i det här avsnittet kommer vi inte att diskriminera dig och vi kommer inte att neka dig varor eller tjänster, debitera dig ett annat pris eller ge dig en lägre kvalitet på varor eller tjänster.
 • Under California Civil Code Section 1798.83 föreskrivs att den som är bosatt i Kalifornien en gång per år utan kostnad kan begära och erhålla information gällande vår delning (om tillämpligt) av deras personuppgifter i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår.
 • Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Vi har en strikt policy att inte hyra ut eller sälja dina personuppgifter. Vi kan bekräfta att vi inte har sålt någon person bosatt från Kaliforniens personuppgifter till tredje part under de senaste 12 månaderna.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande. Vi svarar på alla förfrågningar från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

För att verifiera din identitet och så att vi kan hitta dina personuppgifter i våra system kräver vi att du tillhandahåller ditt pass eller ditt körkort när du gör en begäran. Under vissa omständigheter kan vi kräva ytterligare information för att korrekt verifiera din identitet, till exempel en elräkning för att bekräfta bevis på adress och/eller ett kundreferensnummer relaterat till ditt köp och/eller produkt du har använt.

Du kan utöva dessa rättigheter själv eller utse ett ombud (till exempel en advokat) för att göra en begäran för din räkning genom att utfärda en fullmakt för att göra det möjligt för personen att agera för din räkning.

Tveka inte att kontakta oss om du har andra frågor eller funderingar om hur vi använder dina personuppgifter.

 1. Hur länge lagrar ghd mina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla ett legitimt pågående affärsbehov (till exempel ge dig åtkomst till Wella Operations US LLC webbplatser eller andra digitala tjänster, leverera en produkt du köpt eller uppfylla tillämpliga lag-, skatte- eller redovisningskrav).

När vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett legitimt pågående affärsbehov kommer vi att radera eller anonymisera dem. Om det inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har arkiverats i säkerhetskopior) kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills de kan raderas.

 1. Överför ghd mina uppgifter till andra länder?

Som internationellt företag måste vi överföra dina personuppgifter till andra länder för att kunna leverera våra tjänster (inklusive till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien), främst inom koncernen och till de jurisdiktionsområden där dessa enheter finns. Det innebär att vi kan behandla dina personuppgifter i vilket som helst av dessa länder.

Dina personuppgifter kan därför överföras till och/eller behandlas i länder utanför EES som kanske inte garanterar samma personuppgiftsskydd som ditt bosättningsland. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta integritetsmeddelande. Detta omfattar implementering av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av dina personuppgifter mellan företagen i vår koncern, som kräver att alla företag inom koncernen skyddar de personuppgifter från EES som de behandlar i enlighet med Europeiska unionens dataskyddslag.

Ytterligare information kan tillhandahållas på begäran: vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss”. Vi har även inrättat andra lämpliga skydd gällande våra externa leverantörer och partner, och ytterligare information lämnas på begäran.

 1. Är mina uppgifter säkra?

Vi förstår att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och/eller delas med andra, och vi värdesätter ditt förtroende och strävar efter att skydda dina personuppgifter.

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive fysiska, administrativa och tekniska skydd, för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och delning. För att garantera att dina personuppgifter skyddas kommunicerar vi våra riktlinjer gällande integritet och säkerhet till alla medarbetare och tillämpar olika integritetsskydd inom företaget.

De åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter är utformade för att tillhandahålla lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna kring behandlingen av dina personuppgifter. Observera att ingen elektronisk informationsöverföring är fullständigt säker.

 1. Vad händer om jag besöker en webbplats via webbplatsen?

Som nämndes ovan kan vår webbplats innehålla länkar till och från andra externa webbplatser och tjänster (kollektivt benämnda ”externa webbplatser”) som inte kontrolleras eller administreras av oss.

Observera att vi inte har någon kontroll över externa webbplatsers innehåll, policyer och åtgärder. Du använder dessa externa webbplatser på egen risk, och vi kan inte hållas ansvariga eller ansvarsskyldiga för de externa webbplatsernas integritetsprocedurer. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn och användarvillkoren för var och en av de externa webbplatser som du kan komma till via länkar på webbplatsen.

 1. Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?

Webbplatsen kan ge enkel åtkomst till vissa externa webbplatser tillhörande sociala medier eller tjänster med användargenererat innehåll, till exempel Facebook, Instagram och Twitter (”sociala webbplatser”).

Webbplatsen kan göra det möjligt att:

 • få åtkomst till sociala webbplatser. Detta kan omfatta åtkomst till webbplatser som YouTube; eller aktivering av externa webbplatser när du kommenterar, delar eller gillar något på webbplatsen med hjälp av ett insticksprogram från ett socialt nätverk. I samtliga fall gäller den externa webbplatsens integritetspolicy för din interaktion med den webbplatsen eller tjänsten;
 • skicka innehåll till sociala webbplatser, som kundrecensioner, inlägg i diskussionsforum och andra onlineforum, fotografier och andra offentliga funktioner (”offentliga forum”). Vi begränsar inte spridningen av personuppgifter som du frivilligt delar i sådana offentliga forum. Tänk därför på att all information du uppger där kan samlas in och användas av ghd och av andra. Av den anledningen rekommenderar vi att du avstår från att lämna ut eller dela dina personuppgifter i offentliga forum. ghd kan inte hindra tredje parter från att använda sådana uppgifter på ett sätt som bryter mot detta integritetsmeddelande eller mot tillämpliga lagar;
 • acceptera vissa cookies från webbplatsen (till exempel ”Facebook Pixels”): dessa typer av cookies hjälper oss att förstå din aktivitet inklusive innehållet du ser, oavsett om du har ett socialt webbplatskonto eller inte och om du är inloggad på det kontot. Denna information hjälper oss att visa dig innehåll som du kanske är intresserad av på de sociala webbplatserna och mäta innehållets effektivitet; samt
 • logga in på webbplatsen via en social webbplats, för en sömlös användarupplevelse och enkel åtkomst.

Vi kan även använda alla personuppgifter du ger oss på vår webbplats, appar och/eller enheter (t.ex. ditt namn, e-postadress, kön och telefonnummer) för att identifiera dig på sociala webbplatser för att visa dig annonser som är mer relevanta för dig. När du gör detta kommer sociala webbplatser inte att dela dina personuppgifter med andra parter och kommer att radera informationen omedelbart efter matchningsprocessen är klar.

Vår användning av dina personuppgifter i förhållande till sociala webbplatser sker i enlighet med detta integritetsmeddelande eller annat meddelande till dig. Observera att externa webbplatser (inklusive sociala webbplatser) kan kontrolleras av en tredje part, och vi uppmanar dig att bekanta dig med varje extern webbplats integritetspolicy och användarvillkor.

 1. Hur behandlar ni mina personuppgifter om jag deltar i en tävling, kampanj eller undersökning?

ghd och dess föredragna externa tjänsteleverantörer eller affärspartner kan tillhandahålla utlottningar, tävlingar, kampanjer och undersökningar (”kampanjer”).

När vi gör det använder vi dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande eller annat meddelande till dig. I vissa fall kan en tredje parts integritetspolicy gälla för alla personuppgifter som du uppger i samband med en sådan kampanj. Innan du deltar i en kampanj uppmanar vi dig att kontrollera vem som administrerar kampanjen samt de villkor, policyer och regler som gäller för kampanjen.

För att lära dig mer om villkoren som gäller för kampanjer som drivs av ghd, se de individuella villkoren för varje kampanj.

 1. Hur gammal måste jag vara för att använda webbplatsen eller andra digitala tjänster?

Webbplatsen och våra övriga digitala tjänster är inte avsedda eller utformade för att användas av personer under 13 år.

Vi tar din integritet på största allvar och förstår vikten av att vidta särskilda åtgärder för att skydda integriteten och säkerheten för barn som använder ghd:s produkter och tjänster. Vi efterfrågar inte och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år och vi säljer inte medvetet personuppgifter om barn under 13 år.

Barn under 13 år eller motsvarande minimiålder i respektive jurisdiktionsområde får inte använda webbplatsen eller våra övriga digitala tjänster. Om vi upptäcker att vi har tagit emot sådana uppgifter eller annan information som bryter mot vårt integritetsmeddelande kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att hitta och radera informationen från våra register.

 1. Jag är salongsägare. Finns det något annat jag behöver veta?

Särskilda föreskrifter gäller för salongsägare som använder vår webbplats och våra övriga digitala tjänster (dessa beskrivs nedan).

Varje gång du skickar information gällande en ny kund eller medarbetare eller andra personuppgifter bör du se till att individen ifråga: (i) är minst 13 år; (ii) är medveten om att du delar deras personuppgifter med oss och att vi behandlar dem i enlighet med detta integritetsmeddelande; och (iii) har godkänt (i tillämpliga fall) att få marknadsföringsmeddelanden från oss och våra anslutna företag.

Du får endast dela dessa uppgifter med oss när du använder vår webbplats och/eller andra digitala tjänster om du har informerat dessa individer om vårt integritetsmeddelande och hur vi använder deras personuppgifter. Om vi uppmärksammar att du har skickat personuppgifter till vår webbplats och/eller andra digitala tjänster utan medgivande kommer vi att radera informationen från våra register

 1. Jag vill söka en tjänst hos ghd. Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Tack för ditt intresse för ghd. Vi har ett särskilt integritetsmeddelande som gäller för vår rekryteringsprocess. Klicka här för mer information.

 1. Kan detta integritetsmeddelande ändras?

Vi kan uppdatera och ändra detta integritetsmeddelande då och då som svar på nya juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingar. Datumet för den senaste versionen av detta integritetsmeddelande visas längst upp på sidan.

När vi uppdaterar vårt integritetsmeddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig, i förhållande till ändringarnas betydelse. Till exempel meddelar vi dig om ändringar av detta integritetsmeddelande genom att publicera ett nytt integritetsmeddelande och uppdatera ändringsdatumet längst upp på denna sida, eller genom att skicka det nya integritetsmeddelandet till dig via e-post, i lämpliga fall.

 1. Kontakta oss.

Om du har några frågor, kommentarer eller farhågor gällande vår integritetspraxis och/eller vill skicka in en sekretessbegäran kan du kontakta oss antingen via:

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta integritetsmeddelande.

Cookies och annan webbteknik

När du besöker www.ghdhair.com (”webbplatsen”), interagerar med sociala medier eller annonser och innehåll från externa webbplatser (kollektivt benämnda ”innehåll”) eller med oss digitalt samlar vi automatiskt in viss information från din dator, surfplatta eller mobiltelefon (”enhet”). Vi placerar små datafiler (”cookies”) på din enhet för att samla in och använda personuppgifter om dig, inklusive för att skicka intressebaserad direktreklam. I vissa länder, inklusive länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter som omfattas av gällande dataskyddslagar.

Specifikt omfattar den information vi samlar in från dig automatiskt IP-adress, enhetstyp (t.ex. märke och modell), enheters unika ID-nummer, webbläsartyp, tidszon, geografisk plats (t.ex. på lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information.

 

Vi kan även samla in information om hur din enhet har interagerat med oss, inklusive sidor du besökt och länkar du klickat på, hur du navigerar till och från vår webbplats och vårt Innehåll (till exempel hur du bläddrar på webbplatsen och i innehållet, vilka delar du klickar på och hur länge du stannar på varje sida), dina inställningar, de produkter och/eller tjänster du har visat och sökt efter, krascher och nedladdningsfel samt svarstider.

 

När du: (i) loggar in på webbplatsen via en social webbplats eller andra webbplatser; (ii) besöker sociala webbplatser via vår webbplats eller andra webbplatser; och/eller (iii) skickar innehåll till sociala webbplatser eller andra webbplatser via vår webbplats, kan den sociala webbplatsen eller andra webbplatser använda cookies eller liknande teknik för att samla in data om användarbeteende för sina egna syften. Denna användning av cookies sker i enlighet med den tredje partens egen cookiepolicy och ligger utanför vår kontroll. Se avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?” i vårt integritetsmeddelande för mer information.

 

Se vårt integritetsmeddelande för mer information om hur vi använder dina personuppgifter, hur du kontaktar oss, samt dina individuella rättigheter.

 

Hur ändrar du dina inställningar?

 

Vid ditt första besök på webbplatsen blir du ombedd att godkänna användningen av cookies på webbplatsen för alla besök på webbplatsen via en popup-ruta. Om du fortsätter använda webbplatsen betraktar vi det som att du godkänt användningen av cookies.

 

Du kan inaktivera cookies när som helst genom att följa anvisningarna för din webbläsare som du hittar på länkarna nedan:

Observera att när du inaktiverar cookies i en webbläsare, enhet eller app innebär det inte nödvändigtvis att du inaktiverat cookies för alla dina webbläsare, enheter och appar. Den information som samlas in via cookies kan kombineras med information från andra webbplatser, mobilappar och källor.

 

Om du inte längre vill se skräddarsydda annonser kan du ändra dina cookie-inställningar. Dessutom tillåter vissa externa webbplatser att du inte visar annonser från vissa annonsörer på webbplatsen, så du bör även kontrollera dina inställningar för sådana webbplatser.

 

 

Hur använder vi den information vi samlar in om dig via cookies?

Vi använder cookies för att:

 • visa annonser för våra produkter på externa webbplatser. Det gör vi genom att låta tredje parter som Google och Adserve placera cookies på vår webbplats som gör det möjligt för dem att identifiera ditt besök på vår webbplats, dina preferenser och dina senare besök på externa webbplatser i deras annonsnätverk. Det gör att vi kan visa skräddarsydda annonser för dig på de externa webbplatserna baserat på den information vi samlat in om dina intressen i samband med ditt besök på vår webbplats
 • vår webbplats ska fungera korrekt och för att säkerställa att webbplatsinställningarna för varukorg, navigering och land sparas
 • övervaka webbplatsens prestanda och säkerställa att vi levererar en snabb webbläsarupplevelse
 • göra det möjligt för dig att dela innehåll på sociala medier, uttrycka intresse för innehåll och ansluta till dina sociala nätverk
 • samla in anonym information om din användning av webbplatsen så att vi kan förbättra användarvänligheten, innehållet och användarupplevelsen på webbplatsen. Detta omfattar analyscookies som Google Analytics. Vi använder även Google Analytics för att samla in information om din aktivitet på webbplatsen, till exempel vilka sidor du besökt, länkar du klickat på och sökningar du gjort på webbplatsen. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i anonym form, inklusive antal besökare på webbplatsen, varifrån besökarna kommer till webbplatsen och besökta sidor. Du hittar mer information om vilka uppgifter som samlas in med Google Analytics på http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • utvärdera konvertering via tredje parter genom att samla in anonyma uppgifter om hur effektiv vår marknadsföring är
 • för att leverera en personanpassad upplevelse. Vi använder dina personuppgifter på webbplatsen för att leverera en sömlös användarupplevelse
 • för skräddarsydd annonsering, vi, eller externa försäljare använder dina uppgifter för att leverera skräddarsydda annonser till dig på externa webbplatser, inklusive sociala webbplatser. Dessa annonser kan vara: (i) ”kontextuella” (vilket innebär att de visas på grund av den webbplats du besöker); eller (ii) ”beteendebaserade” eller ”intressebaserade” (d.v.s. annonser som visas beroende på de intressen du antas ha baserat på bland annat demografisk, geografisk och intressebaserad information). Vi kan använda skräddarsydd annonsering för att inkludera eller utesluta kunder som har registrerat sig för våra produkter och tjänster för att säkerställa att du får information om de produkter eller tjänster som är mest relevanta för dig. För att göra det spårar vi din aktivitet på olika webbplatser, genom din enhet och/eller i olika program. Vi kan koppla din aktivitet på en enhet, som din mobiltelefon, till din aktivitet på en annan enhet, som din surfplatta, för att säkerställa att våra annonser är skräddarsydda för dig

 

 

 

Vilka cookies använder vi?

Category

Supplier

Cookie Type

Cookie Name

Duration

Description

Site Functionality

ghdhair.com

First Party

profile-view

Persistent

These cookies help the site to function correctly, ensuring add to basket, navigation and country site settings are maintained

 

 

 

ghdStore

Persistent

 

 

 

JSESSIONID

Session

 

 

 

ROUTEID

Session

 

 

 

X-Mapping-fjhppofk

Session

System Performance

ghdhair.com

First Party

NREUM

Session

These cookies monitor the site's performance, to ensure we're delivering a fast browsing experience

 

New Relic

Third Party

JSESSIONID

Session

Social Media

Add This

First Party

_atshc

Session

These cookies are set by Social Media sites, which allow you to share content with your social networks, express interest in content and connect with your social media networks

 

 

Third Party

uit

Persistent

 

 

 

loc

Persistent

 

 

 

dt

Persistent

 

 

 

di

Persistent

 

 

 

uid

Persistent

 

 

 

uvc

Persistent

 

 

 

psc

Persistent

 

 

 

ssc

Persistent

 

 

 

sshs

Persistent

 

 

 

ssh

Persistent

 

 

 

Coyote-2-a0f0083

Session

 

Facebook

First Party

fbm_150865661654892

Session

 

 

 

fbsr_150865661654892

Session

 

 

Third Party

datr

Session

 

 

 

lu

Session

 

 

 

locale

Session

 

 

 

c_user

Session

 

 

 

csm

Session

 

 

 

s

Session

 

 

 

xs

Session

 

 

 

lsd

Session

 

 

 

reg_fb_gate

Session

 

 

 

reg_fb_ref

Session

 

Twitter

Third Party

__utma

Persistent

 

 

 

__utmb

30 mins

 

 

 

__utmv

Persistent

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

guest_id

Persistent

 

 

 

pid

Persistent

 

 

 

twll

Persistent

 

 

 

k

Persistent

 

 

 

__utmc

Session

 

 

 

_twitter_sess

Session

 

 

 

auth_token

Session

 

 

 

auth_token_session

Session

 

 

 

secure_session

Session

 

 

 

twid

Session

 

 

 

lang

Session

 

 

 

original_referer

Session

Site Analytics

Google Analytics

First Party

_utma

Persistent

These cookies allow us to collect anonymous data about site usage to help improve the usability, content and experience of the website

 

 

 

__utmb

30 Mins

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

__utmc

Session

 

In-house Analytics

First Party

ghdExternalCampaign

1 Hour

 

 

 

ghdInternalCampaign

1 Hour

 

Visual Website Optimiser

First Party

_vis_opt_exp_***

Persistent

 

 

 

vis_opt_s

Session

 

 

Third Party

__ar_v4

Persistent

 

 

 

__utma

Persistent

 

 

 

__utmv

Persistent

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

_jsuid

Session

 

 

 

_vis_opt_exp_***

Persistent

 

 

 

_vis_opt_s

Session

Third Party Conversion

Affiliate Window

First Party

_aw_m_2526

Persistent

These cookies allow us to collect anonymous data about how our marketing is performing, so we can ensure marketing budgets are apportioned to the correct channels

 

 

Third Party

aw2526

Persistent

 

Bing

Third Party

MUID

Persistent

 

 

 

AA002

Persistent

 

Doubleclick

Third Party

_drt_

Persistent

 

 

 

id

Persistent

 

Google

Third Party

Conversion

Persistent

 

OneFeed

Third Party

user

Persistent

 

Yahoo

First Party

ysm_***

Session

 

SaleCycle

Third Party

lscache-scls::machine_guid

1 day

Används till att spåra användningen av webbsidan för att förstå vilka produkter och tjänster som är av intresse för dig, och för att samla in viss personlig information så som namn, e-postadress, telefonnummer och en unik identifierare som är assoscierad med din enhet. Informationen används sen för att hjälpa dig i inköpsprocessen, bland annat genom att kontakta dig ibland (antingen vi e-post) eller för att anpassa annonsering som visas för dig online.

Vänligen se sekretessmeddelandet för SalesCycle Service för mer information om cookies och liknande teknologi som används av SalesCycle (http://www.salecycle.com/service-privacy-notice/)

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_id

1 day

 

 

Third Party

lscache-scls::session_id_{APIKEY}

30 minutes

 

 

Third Party

lscache-scls::state_{SSESSIONID}

30 minutes

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_guid

24 Months

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_id

24 Months

 

 

Third Party

lscache-scls::{APIKEY}-persisted

24 Months

 


 

Välkomsterbjudande

Erbjudandet gäller inte rabatterade produkter eller reaprodukter och kan inte kombineras med andra rabattkoder eller kampanjerbjudanden på www.ghdhair.com.

ghd förbehåller sig rätten att när som helst avböja eller avsluta detta erbjudande.

SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING STATEMENT

Introduction from the CEO

As a business we are proud of the steps we have taken to combat slavery and human trafficking in our supply chains and are committed to continuing to take a robust approach to this issue.

We regard slavery and human trafficking as a serious abuse of an individual's freedoms and rights and will not tolerate such abuse, whether in our direct operations, our indirect operations or in our supply chain.

Our Business

We design, manufacture and distribute hair styling products and we are a part of the ghd Group. Our ultimate parent company is Wella Operations US LLC, a US company. ghd has over 700 employees worldwide and operates in countries throughout the world.

Organisation's Structure

 1. Executive Board;
 2. New Product Development;
 3. Marketing;
 4. Logistics;
 5. Manufacturing;
 6. Quality;
 7. People;
 8. Finance;
 9. Legal;
 10. IT;
 11. Digital;
 12. Procurement.

Our Supply Chain

Our supply chain includes outsourced manufacturers based in Europe and the Far East together with specialist component suppliers located throughout the world.

Our Policy on Slavery and Human Trafficking

We are committed to ensuring that there is no slavery or human trafficking in our supply chains or in any part of our business. Our policies reflect our commitment to acting ethically and with integrity in all our business relationships and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure slavery and human trafficking is not taking place anywhere in our supply chain.

Due Diligence Processes for Slavery and Human Trafficking

As part of our initiative to identify and mitigate risk we ensure that all of our key suppliers are regularly audited to ensure adherence to our policies, this is undertaken both on site and remotely using our in house quality team.

We have in place systems to:

 1. identify and assess potential risk areas in our supply chains;
 2. mitigate the risk of slavery and human trafficking occurring in our supply chains;
 3. monitor potential risk areas in our supply chains;
 4. protect whistle blowers.

Supplier Adherence to Our Values and Ethics

We adopt a zero tolerance approach to slavery and human trafficking and to ensure all those in our supply chain comply with our values we have a quality compliance programme in place. This programme includes regular supplier assessments to ensure adherence to these requirements.

Our Effectiveness in Combating Slavery and Human Trafficking

We ask each of our key suppliers to complete a questionnaire to enable us to understand their operating practices. We seek full compliance with our policies, particularly in relation to labour matters. To ensure continuing adherence to our policies on an annual basis a selection of suppliers are then audited. Should deficiencies be identified at any point we insist that an improvement programme to be put in place.

This statement is made pursuant to section 54(1) of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes our Group's slavery and human trafficking statement.

Jeroen Temmerman

CEO

ghd

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

Send hint to:

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nödvändig information
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.