Villkor


FEBRUARI 2017

INTRODUKTION

Denna hemsida på www.ghdhair.com, inklusive de diskussionsforum som finns på hemsidan (“Hemsidan”) ombesörjs av Jemella Limited (verkar under ghd), ett bolag som är registrerat i England och Wales (organisationsnummer 04115691) med registrerad adress Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ (gemensamt “ghd ” eller “vi/oss/vår”). HFC Prestige International Sweden AB Rättarvägen 3 16 68, Solna, Stockholm. ghd kan kontaktas på ovanstående adress.

Vi uppskattar att du är intresserad av våra produkter och vår service på Hemsidan och att du besöker Hemsidan.

Om du har några frågor som rör Hemsidan, information eller material som finns på Hemsidan, vänligen kontakta oss per e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på +46 (0)8 699 00 65.

Användningen av Hemsidan sker under dessa Användarvillkor vilka ställer upp de grundläggande reglerna som reglerar användningen av Hemsidan. Vänligen läs igenom Användarvillkoren ordentligt. Genom att använda Hemsidan bekräftar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du är bunden av dessa. Vänligen använd inte Hemsidan om du inte accepterar Användarvillkoren.

ANVÄNDARVILLKOR

 1. ÄNDRINGAR

1.1 Vi kan komma att ändra, ta bort eller gå igenom innehållet på denna Hemsida från tid till annan, inklusive dessa Användarvillkor. Vänligen kontrollera denna sida avseende ändringar som har gjorts i Användarvillkoren. Din användning av Hemsidan efter att ändring har gjorts gör att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

1.2 Vi garanterar inte att Hemsidan, vilken sida som helst eller innehåll på Hemsidan alltid kommer att vara tillgänglig eller visas oavbrutet. Vi kan också medvetet komma att dra tillbaka eller begränsa Hemsidan eller delar av den när som helst utan förvarning.

 1. KÖPVILLKOR, REGISTRERING, KONTON OCH LÖSENORD

2.1  Dessa Användarvillkor är inte tillämpliga på köp av varor genom Hemsidan. Sådana köp regleras av våra Köpvillkor, vilka kan göras åtkomliga genom att klicka på Köpvillkorstabben längst ner på denna sida.

2.2  Det kan krävas registrering och att ett konto skapas för att få tillgång till viss service på Hemsidan. Vänligen tillse att de uppgifter som du tillhandahåller vid registrering eller när som helst är fullständiga och riktiga och informera oss omedelbart om det sker några ändringar avseende de uppgifter som du har angivit vid registrering. Du kan inte skapa ett konto såvida du inte har fyllt 16 år.

2.3  När du registrerar ett konto på Hemsidan kommer du uppmanas att skapa ett lösenord. Du samtycker till att det är du som har ansvar för att tillse att dina kontouppgifter och lösenord hålls konfidentiella och att du begränsar tillgång till din dator för att förhindra otillåten tillgång till ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att dina kontouppgifter eller lösenord har gått förlorade, eller om det är troligt att de har använts utan tillåtelse. Vänligen KLICKA HÄR om du när som helst behöver nytt lösenord. Du bär ansvaret för samtliga aktiviteter som äger rum på ditt konto eller som rör ditt lösenord och i enlighet med klausul ‎6.5, så bär vi inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för någon som helst förlust eller skada som är ett resultat av, eller i samband med, din försummelse att efterfölja denna paragraf i Användarvillkoren.

2.4  Vi reserverar oss rätten att suspendera eller avbryta din användning av Hemsidan när som helst och av vilken anledning som helst utan någon förvarning.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1  Vi äger eller licensierar samtliga upphovsrätter, designrättigheter, databasrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter på denna Hemsida och det material som publiceras på Hemsidan. Din användning av Hemsidan ger dig inte några rättigheter avseende våra immateriella rättigheter eller tredje parters immateriella rättigheter. Samtliga sådana rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls.

3.2  Du kan få tillgång till denna Hemsida enbart genom att ta del av Hemsidan eller för att göra Bidrag (såsom definierat nedan) eller för att lägga order på Produkter. All annan användning är förbjuden såvida vi inte skriftligen har samtyckt till annat. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt från material som laddats ner eller skrivits ut från Hemsidan.

3.3  Du får inte ändra, kopiera, översätta, sända, uppträda, visa upp, distribuera, rama in, reproducera, publicera på nytt, posta, överföra eller sälja innehåll eller immateriella rättigheter som finns på Hemsidan.

3.4  Om du printar, kopierar eller laddar ner vilken del det än må vara av Hemsidan i strid mot dessa Användarvillkor, kommer din rätt att använda Hemsidan omedelbart att upphöra och du måste, efter vårt val, återlämna eller förstöra kopior av det material som du har gjort.

 1. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBSIDOR OCH RESTRIKTIONER

4.1  Användning av tredje parts webbsidor är helt på din egen risk. Länkar som finns på Hemsidan kommer länka till andra webbsidor som inte är under vår kontroll och vi tar inte på oss något ansvar för innehållet i någon sådan länkad webbsida eller länk som finns på sådan länkad webbsida. De länkar som finns på Hemsidan tillhandahåller vi för din bekvämlighet och att länkarna finns betyder inte pålitlighet och att vi godkänner innehållet på dessa webbsidor från tredje parter.

4.2  Dessa Användarvillkor gäller inte några tredje parts webbsidor som finns länkade på Hemsidan. Du ska läsa villkoren på dessa webbsidor innan du använder dem och rikta eventuella frågor eller kommentarer som du har angående innehållet på de länkade webbsidorna till respektive webbsidas webbsidaansvarig..

4.3  Du har inte rätt (och du har heller inte rätt att hjälpa andra) att lägga upp länkar från din egen webbsida till denna Hemsida (oavsett om det sker genom hypertextlänk, djuplänkning, framing, skiftning (eng: toggling) eller på annat sätt) och du får ej heller rama in Hemsidan på annan tredje parts webbsida utan att först ha inhämtat skriftligt samtycke från oss vilken vi kan komma att ge eller inte helt enligt vårt gottfinnande.

4.4  Du samtycker till att när du använder Hemsidan så ska du inte prisskrapa eller samla in priser, antingen manuellt eller genom att använda dig av webb spindel (eng:web spider, web robot, web crawling) eller annan teknik.

4.5 Du får inte försöka få otillåten tillgång till Hemsidan, eller våra servrar eller annan hårdvara som stöder Hemsidan. Du får heller inte försöka att omkonfigurera Hemsidan på något sätt. För klargörande, överträdelser som faller in under Brottsbalken (1962:700) kommer att rapporteras till behörig brottsbekämpande myndighet.

4.6 Du får inte missbruka denna Hemsida på något sätt, vilket inbegriper att inte placera virus, program eller annat material på Hemsidan som kan vara teknologiskt farligt eller elakt.

 1. ANVÄNDARRECENSIONER OCH BIDRAG

5.1  Användare av Hemsidan kan lägga upp produktrecensioner, profiler, bilder, portfolier, videos, instruktioner, kommentarer, frågor, återkoppling, idéer, förslag eller annan information eller material genom Hemsidan eller på annat sätt (gemensamt “Bidrag”), så länge som Bidragen följer vår Bidragsstandard enligt klausul ‎5.2 nedan(“Bidragsstandard”).

5.2  Bidragsstandard

5.2.1  Dessa standarder gäller allt material som du lägger upp på Hemsidan samt också all interaktiv service som är förenad med detta inklusive vår ghd Showcase och Salon & Stylist Feed.  Du måste efterleva den anda som följer av följande standarder så väl som det som står där bokstavligen. Standarderna gäller var och ett av Bidragen så väl som helheten.

5.2.2  Bidragen måste:

5.2.2.1  vara korrekta (när de anger fakta);

5.2.2.2  vara genuina (när de anger åsikter); och

5.2.2.3  följa tillämplig svensk rätt.

5.2.3   Bidragen får inte:

5.2.3.1  innehålla något material som är ärekränkande för någon person, obscen, förolämpande, hatisk eller inflammerande;

5.2.3.2  stödja sexuellt explicit material;

5.2.3.3  stödja diskriminering på grunderna etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell orientering eller ålder;

5.2.3.4  utföra, förespråka, stödja någon olaglig aktivitet vilket inkluderar, men inte begränsas till, våld eller datormissbruk eller intrång på någon annan persons immateriella rättigheter;

5.2.3.5  bryta mot någon legal skyldighet mot tredje person, såsom en kontraktuell skyldighet eller ett förtroende;

5.2.3.6  vara hotfull, missbruka eller inkräkta på annans privatliv och integritet eller orsaka förargelse, olägenhet eller onödig oro eller som kan trakassera, göra någon annan person upprörd, genant, orolig eller irriterad;

5.2.3.7  med sannolikhet komma att vilseleda någon person eller användas för att efterlikna någon annan person, eller för att oriktigt framställa din identitet eller samröre med annan; eller

5.2.3.8  ge intryck av att de kommer från oss om så inte är fallet.

5.3  Om du inte efterföljer Bidragsstandarderna strider detta mot Användarvillkoren under vilka du har tillåtelse att använda Hemsidan. Vi kommer efter eget gottfinnande besluta om huruvida din användning av Hemsidan strider mot Bidragsstandarderna. För det fall det strider mot Bidragsstandarderna, kan vi komma att vidta de åtgärder som vi anser lämpliga, vilket kan inkludera att vi vidtar samtliga eller några utav nedan följande åtgärder:

5.3.1  omedelbart, temporärt eller permanent dra in din rätt att använda Hemsidan;

5.3.2  omedelbart, temporärt eller permanent ta bort Bidrag eller material som du har lagt upp på Hemsidan;

5.3.3  utfärda en varning till dig;

5.3.4  föra talan mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott;

5.3.5  vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig; och

5.3.6 utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändigt.

5.4  Alla Bidrag ska vara och ska förbli vår egendom och genom att göra ett Bidrag till Hemsidan godkänner du att du tilldelar oss samtliga världsomspännande rättigheter, titel och intressen i alla immateriella rättigheter i ditt Bidrag. Vi kommer således äga en exklusiv rätt till samtliga sådana rättigheter, titel och intressen i samtliga Bidrag såvida inte tvingande rätt reglerar annat, och denna rätt får inte begränsas på något sätt i sin användning, kommersiellt eller annat, avseende något Bidrag. Vi har ingen skyldighet, och kommer inte att ha någon skyldighet, att hålla något Bidrag i förtroende, att betala någon ersättning eller royalty för något av Bidragen eller att svara på några utav Bidragen.

 1. FRISKRIVNING

6.1 Även om vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten och fullständigheten avseende informationen på denna Hemsida, tillhandahålls den "i befintligt skick" och vi ger inga utfästelser och inga garantier vad gäller riktigheten eller fullständigheten av innehållet på denna Hemsida. Vidare ges ingen garanti för att Hemsidan kommer att vara tillgänglig oavbrutet och vi tar inget ansvar för förluster eller skador som är en följd av sådan otillgänglighet.

6.2 Tillgång till och användning av denna Hemsida sker på användarens egen risk och vi garanterar inte att användningen av denna Hemsida eller något material som hämtas från Hemsidan inte kan komma att orsaka skador på egendom, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller datavirus. Vi tar inget ansvar för virus eller andra datorkontamineringar. Vi rekommenderar att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder (som att installera lämpligt antivirusprogram) och brandväggar innan du laddar ner information eller bilder från Hemsidan.

6.3 Vi kan, med förbehåll för klausul 6.5 nedan, inte hållas ansvariga gentemot dig för något av följande (oavsett om vi underrättats om eller kände till möjligheten till sådana förluster) oavsett om något krav härrör från eller har samband med användning av Hemsidan, inklusive utan begränsning, under någon skadeståndsförpliktelse, inklusive försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande (annat än för bedrägligt beteende), intrång i immateriella rättigheter eller under lag eller på annat sätt:

6.3.1 indirekta, speciella eller följdskador;

6.3.2 eventuella förluster eller skador till följd av ändringar i innehållet på denna Hemsida som gjorts av obehöriga tredje parter;

6.3.3 förlust av affärer, data, vinst, intäkter, goodwill, användning av eller förväntade besparingar;

6.3.4 förlust eller skada på din eller någon tredje parts data eller poster;

6.3.5 åtgärder som vidtagits till följd av överträdelser av Bidragsstandarder som anges i klausul 5.2 ovan; eller

6.3.6 förseningar eller fel på utförandet av våra förpliktelser enligt dessa Användarvillkor som härrör från någon orsak utanför vår kontroll, inklusive något av följande: handling av Gud, statlig/myndighetshandling, krig, brand, översvämning, explosion eller civil uppståndelse, fel på IT eller telekommunikationstjänster, fel hos en tredje part (inklusive underlåtenhet att lämna uppgifter) och stridsåtgärder.

6,4 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, exkluderar vi samtliga utfästelser, villkor och garantier, oavsett uttryckliga eller underförstådda, (enligt lag eller på annat sätt) i den utsträckning som lagen tillåter.

6,5 Vi försöker inte att utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig vad gäller:

6.5.1 dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;

6.5.2 bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

6.5.3 tvingande villkor enligt konsumentköplagen (1990: 932);

6.5.4 något ansvar enligt produktsäkerhetslagen (1988: 1604); eller

6.5.5 frågor där det är olagligt för oss att exkludera eller försöka exkludera vårt ansvar.

 1. ÖVRIGT

7.1 Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag och bara domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet avseende eventuella tvister som uppstår under eller i samband med dem. För undvikande av missförstånd, ingenting i denna klausul 7.1 utgör en begränsning avseende eventuella tvingande nationella rättigheter som har sitt ursprung i lagstiftning i en EU-medlemsstat där konsument har hemvist i den medlemsstaten.

7.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, ska den avskiljas från resten av dessa Användarvillkor som skall förbli oförändrade.

7,3 Ingen fördröjning eller underlåtenhet av oss att utöva några befogenheter, rättigheter eller rättsmedel enligt dessa Användarvillkor utgör ett avstående från dessa. Inte heller kommer något enskilt eller delvis utövande av sådana befogenheter, rättigheter eller rättsmedel utesluta vår rätt att utöva någon annan eller ytterligare sådan.

7.4 Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy som innehåller viktig information om hur de personuppgifter som du tillhandahåller när du använder denna Hemsida behandlas.

7.5 Tävlingar eller andra säljfrämjande händelser som kan göras tillgängliga på denna Hemsida från tid till annan kan också ha särskilda villkor. Du kommer att behöva läsa och godkänna dessa innan du skickar in något.

Försäljningsvillkor

 1. DEFINITIONER

1.1 När följande ord som börjar med stor bokstav används i Dessa Villkor har de följande betydelse:

(a) Beställning: din beställning av Produkter via webbsidan;

(b) Produkter: varorna och/eller presentkorten som Vi säljer till dig;

(c) Särskilda Villkor: de ytterligare villkor som gäller för din Beställning, i enlighet med vad Vi informerat om under beställningsprocessen;

(d) Dessa Villkor: de villkor som framgår av detta dokument och alla Särskilda Villkor;

(e) Webbsida: www.ghdhair.com; och

(f) Vi/Vår/Oss: HFC Prestige International Sweden AB Rättarvägen 3 16 68, Solna, Stockholm.

1.2 När Vi använder orden ”skrift” eller ”skriftligt” i Dessa Villkor inkluderar det även e-post om Vi inte anger något annat.

 1. VÅRT AVTAL MED DIG

2.1 Vi tillhandahåller Produkter till dig på följande villkor.

2.2 Vänligen försäkra dig om att du läst Dessa Villkor noggrant och kontrollera att din Beställning är fullständig och korrekt innan du lägger din Beställning. Dessa Villkor förklarar vilka Vi är, hur Vi förser dig med Produkter, under vilka förutsättningar du eller Vi kan ändra eller frånträda avtalet, hur Vi hanterar problem och annan viktig information.

2.3 När du lägger din Beställning hos Oss innebär det inte att Vi har accepterat din Beställning. Vår accept av din Beställning sker på sätt som beskrivs i klausul 2.4. Om Vi inte kan godkänna din Beställning kommer Vi att informera dig om detta och Vi kommer inte att behandla Beställningen. I sådant fall kommer den eventuella betalning som Vi mottagit att återbetalas (och eventuell väntande betalning kommer att annulleras). Vi kan välja att inte godkänna din Beställning på grund av att Produkten är slut i lager, att det uppstått begränsningar i våra resurser som Vi inte rimligen kunnat förutse, att din Beställning strider mot Dessa Villkor, att Vi har upptäckt ett fel i Produktens pris eller dess beskrivning eller om Vi inte kan uppfylla tidsfristen för leverans.

2.4 Vår accept av din Beställning sker när Vi skickar Produkterna som du beställt från Vårt lager. Det är vid denna tidpunkt som det uppstår ett avtal mellan dig och Oss och Dessa Villkor blir bindande för dig och för Oss. Vi kommer att bekräfta att Produkterna skickats och acceptera din Beställning per e-post. Notera att behandlingen av din betalning (eller en väntande betalning på ditt konto) och bekräftelse av din Beställning inte utgör en accept av din Beställning.

2.5 Vi kommer att tilldela ett ordernummer till din Beställning som du kommer att informeras om när Vi accepterar din Beställning. Det är till hjälp för Oss om du uppger ordernummer i all korrespondens med Oss som har att göra med din Beställning.

 1. FÖRÄNDRINGAR I BESTÄLLNING ELLER VILLKOR

3.1 Vi kan komma att revidera Dessa Villkor och du bör därför granska Dessa Villkor innan du gör en framtida Beställning.

3.2 Om du önskar ångra din Beställning innan den har verkställts finner du mer information om ångerrätten under klausul 7.

 1. LEVERANS AV PRODUKTER

4.1 Vänligen notera att leveranstid och leveranskostnader kommer att variera beroende på Produktens tillgänglighet (även inkluderat förbeställningar) och din adress. För mer information se ”Betalning och Leverans” på webbsidan.

4.2 Leverans av din Beställning är fullgjord när Vi levererat Produkterna till den adress du uppgett. Risken för Produkterna övergår till dig när leverans är fullgjord.

4.3 Om Vi på grund av operationella skäl eller slutförsäljning inte kan leverera hela din Beställning vid ett tillfälle kommer Vi, förutom när Beställningen innehåller en förbeställning, delleverera. Vi kommer inte att debitera dig någon extra leveranskostnad i dessa fall. Om du däremot ber Oss att delleverera kan Vi komma att debitera dig tillkommande leveranskostnader. Varje delleverans utgör ett separat avtal som lyder under Dessa Villkor. Om Vi är försenade med en delleverans eller om en delleverans är felaktig innebär det inte att du har rätt att avbeställa övriga delleveranser.

4.4 Äganderätten till Produkterna övergår till dig när Vi har levererat dem (förutsatt att Vi erhållit full betalning).

4.5 Om du, efter att en leverans till dig inte kunnat ske, inte ordnar ny leverans eller hämtar Produkterna från ett avhämtningsställe, kommer Vi att kontakta dig för ytterligare instruktioner och Vi kan då komma att ta ut en avgift för förvaring och fortsatt leverans. Om Vi, trots rimlig ansträngning, inte lyckas kontakta dig eller ordna leverans eller avhämtning kan Vi komma att frånträda avtalet varpå klausul 12.2 blir tillämplig.

4.6 Vid leverans av din Beställning vänligen kontrollera Produkterna mot leveransavin, eller om det gäller presentkort, medföljande e-post. Om det föreligger någon avvikelse eller om en Produkt är skadad vänligen kontakta Oss på det sätt som anges i klausul 13 så snart som möjligt. Om det föreligger en avvikelse i din Beställning kommer Vi att be dig skicka tillbaka Produkterna till Oss i oanvänt skick och i dess oskadade originalförpackning. Om du anser att Produkterna du fått är felaktiga ska du kontakta Oss och göra en reklamation inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Detta påverkar inte eventuella skador eller fel som du inte kunde ha upptäckt vid rimlig inspektion av Produkterna.

4.7 Om du inte mottagit din Beställning inom 7 dagar efter att du fått orderbekräftelsen, vänligen kontakta Oss i enlighet med vad som anges i klausul 13.

4.8 Du har rättigheter enligt lag om Vi levererar Produkter för sent. Även om Vår leverantör vanligtvis levererar Produkten inom 7 dagar från det att den skickas, är Vi enligt lag skyldiga att leverera Produkten utan otillbörligt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet mellan dig och Oss ingicks. Om Vi inte uppfyller denna leveransfrist eller någon annan frist som Vi överenskommit med dig, kan du avbryta din Beställning avseende vilken som helst av de Produkter du beställt eller de oönskade Produkter som levererats till dig, genom att kontakta kundtjänst på det sätt som anges i klausul 13. Om Vi har levererat vissa av Produkterna till dig måste du skicka tillbaka dem till Oss i oanvänt skick och i deras oskadade originalförpackning. Vi står för kostnaden för försändelsen, kontakta därför kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för att få en retursedel. Efter avbruten Beställning (och retur av Produkter i fall då detta kommer i fråga) kommer Vi att betala tillbaka de belopp som du betalat till Oss för de avbeställda Produkterna och bestämmelserna i klausul 11 kommer att bli tillämpliga om Produkterna varit föremål för erbjudanden eller liknande när de sålts.

 1. DIN RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET

5.1 Din rätt att frånträda avtalet beror på vad du har köpt, om det du köpt är felaktigt och när du valt att frånträda avtalet för att:

(a) det du har köpt är felaktigt eller beskrivet på ett felaktigt sätt och du kan ha en rätt enligt lag att frånträda avtalet (eller få Produkten reparerad eller ersatt eller få pengarna tillbaka helt eller delvis), se klausul 6;

(b) Vi har gjort något eller informerat dig om att Vi ska göra något som får dig att vilja frånträda avtalet, se klausul 5.2; eller

(c) du nyligen har ångrat dig angående Produkten, se klausul 7. Du kan ha möjlighet att få pengarna tillbaka inom ångerfristen, men beloppet kan bli föremål för avdrag och du kommer själv att behöva stå kostnaden för att returnera Produkterna i fråga.

5.2 Om du frånträder avtalet på något av de skäl som anges i 5.2 (a) till (c) nedan kommer avtalet att upphöra omedelbart och Vi kommer att till fullo återbetala dig för de Produkter som du inte fått och du kan även ha rätt till kompensation. Skälen är följande:

(a) Vi har informerat dig om ett fel i Produktens pris eller dess beskrivning och du väljer att inte gå vidare med köpet;

(b) det finns en risk att tillgången till Produkterna kan komma att avsevärt försenas på grund av händelser som är utom Vår kontroll; eller

(c) du har en rätt enligt lag att frånträda avtalet på grund av något som Vi gjort fel (inklusive  att Vi levererat sent (se klausul 4.8)) i vilket fall är du skyldig att returnera Produkten till Oss och Vi kommer att stå för returkostnaderna (kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för en retursedel).

5.3 Om du frånträder avtalet med stöd av något av de skäl som anges i 5.1 måste du informera Oss om detta genom att kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13. Om du har ångrat dig angående Beställningen i enlighet med klausul 7 kan du använda det kontaktformulär som anges i klausul 7.1. Om du av någon anledning väljer att frånträda avtalet efter att Produkter har skickats till dig måste du returnera dem till Oss. Klausul 6 och 7 innehåller mer information om hur Produkter ska returneras och vem som ska stå för returkostnader.

 1. OM DET ÄR NÅGOT PROBLEM MED PRODUKTEN

6.1 Vi är skyldiga att se till att de produkter Vi förser dig med är står i överrensstämmelse med Dessa Villkor. En sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag i förhållande till Produkten anges nedan. Inget i Dessa Villkor påverkar dina rättigheter enligt lag.

Sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag

Detta är en sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag. De är föremål för vissa undantag. För detaljerad information, besök www.hallakonsument.se eller kontakta Hallå konsument på +46 771-525 525

Enligt Konsumentköplagen (1990:932) ska Produkterna överensstämma med avtalet med avseende på dess art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Dina rättigheter kan variera beroende på hur lång tid som förflutit sedan leverans. Kontakta Hallå konsument för ytterligare vägledning.

Se även klausul 7.

6.2 Om du vill utöva dina rättigheter enligt lag att avstå oönskade Produkter måste du skicka tillbaka dem till Oss. Vi kommer att stå för kostnaden för försändelsen eller hämtningen. Vänligen kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för en retursedel.

6.3 Utöver dina rättigheter enligt lag i enlighet med klausul 6.1 ovan, garanterar Vi att Produkterna är fria från fel från leverans och under den period som anges nedan. Vår garanti gäller dock inte och Vi ansvarar inte i de fall som anges i klausul 6.4. Förutsatt att du meddelar Oss på +46 8 699 00 65 under garantiperioden inom skälig tid från det att du upptäckt att Produkten inte överensstämmer med denna garanti (ge Oss så utförlig information som möjligt) och du returnerar Produkten till Oss kommer Vi att (efter eget beslut) antingen reparera eller ersätta den felaktiga Produkten, eller till fullo återbetala det belopp du betalat för den felaktiga produkten.

Produkt

Garantitid (från leverans)

Platinum+ styler

3 år

Alla andra styler-modeller (exklusive Platinum+ styler)

2 år

Locktång

2 år

Flight

2 år

Hårtork (exklusive Flight)

1 år

Borstar

6 månader

Hårvårds- och styling produkter

6 månader

6.4 Denna garanti gäller inte fel i Produkterna som härrör från:

(a) normalt slitage och användning;

(b) uppsåtliga skador, onormal förvaring eller användningsområden, olyckshändelser, oaktsamhet av dig eller tredje man;

(c) användning i strid med instruktionsmanualen; och

(d) förändringar eller reparation av Produkten som utförts av dig eller tredje man.

6.5 Denna garanti gäller som ett komplement till de juridiska rättigheter du har om Produkten är felaktig eller avviker från vad som beskrivits.

 1. DIN ÅNGERRÄTT

7.1 Vi tillämpar en ångerrätt på 21 dagar, vilket innebär att du har rätt att frånträda avtalet och returnera oanvända Produkter när som helst från det att avtalet ingicks fram till 21 dagar från dagen efter att du tagit emot din Beställning. Om du vill frånträda avtalet måste du:

(a) meddela Oss om detta genom att kontakta kundtjänsten per telefon, per post, genom kontaktformuläret (kontaktdetaljerna återfinns i klausul 13) eller genom att skriva ut formuläret och posta det till Oss på den adress som anges i formuläret (ett standardformulär för utövande av ångerrätten (ångerblankett) finns även på Konsumentverkets webbsida);

(b) inkludera information om vad du köpt, när du beställde eller tog emot det och ditt namn och din adress när du kontaktar Oss; och

(c) därefter returnerar Produkterna i fråga (inklusive deras oskadade förpackning) till Oss inom 14 dagar från det att du meddelat Oss om att du vill ångra din Beställning.

Vi kommer att återbetala det belopp som du betalat för Produkten inklusive leveranskostnader på samma sätt som du genomfört betalningen, men Vi kan komma att göra avdrag från beloppet enligt nedan. Återbetalningen kommer göras inom 14 dagar från det datum då Vi tar emot Produkten eller, om det sker tidigare, inom 14 dagar från det att du tillhandahåller Oss dokumentation som visar att du skickat tillbaka Produkten.

7.2 Du står för returkostnaden. Notera dock att Vi kommer att stå för returkostnaden när du returnerar Produkter som är felaktiga eller beskrivna på ett felaktigt sätt i enlighet med vad som anges i klausul 6.1 eller om du säger upp avtalet i enlighet med klausul 5.2.

7.3 Om du utövar din rätt att frånträda avtalet enligt klausul 7:

(a) Kan Vi komma att göra avdrag på återbetalningsbeloppet (exklusive leveranskostnader) för att motsvara eventuell minskning i värde hos Produkterna (inklusive deras förpackning) om detta har orsakats av att du hanterat Produkten på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik. Vänligen notera att avdraget för värdeminskning kan uppgå till det totala priset. Det skulle exempelvis inte vara tillåtet att använda våra elektriska produkter i en butik, och därför skulle din användning av Produkter på detta sätt innan du returnerar dem i enlighet med klausul 7 kunna resultera i en betydande värdeminskning. Vänligen notera även att Våra produktförpackningar har ett visst värde och att Produktens värde minskar betydligt om de är skadade. Om Vi återbetalar beloppet till dig innan Vi haft möjlighet att undersöka Produkten och senare upptäcker att du hanterat Produkten på ett icke-acceptabelt sätt, måste du betala Oss en lämplig summa för värdeminskningen.

(b) Maximalt återbetalningsbelopp för leveranskostnader kommer att motsvara kostnaden för leverans genom den leveransmetod som Vi erbjuder till lägst kostnad. Om Vi exempelvis erbjuder leverans av en produkt inom 3-5 dagar till ett visst pris, men du istället väljer att få varan levererad till dig inom 24 timmar till ett högre pris, kommer Vi endast att erbjuda återbetalning för det du hade betalat om du valt det billigare leveransalternativet.

7.4 Vänligen notera att denna bestämmelse återspeglar avbeställningsrätten som Vi erbjuder våra kunder i Sverige och som är mer generös än din rätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) som ger dig en frist på 14 dagar inom vilken du kan frånträda avtalet genom ångerrätt och få återbetalning. Denna avbeställningsrätt påverkar inte dina rättigheter enligt lag i relation till felaktiga Produkter eller Produkter som beskrivits på ett felaktigt sätt (se klausul 6.1)

 1. PRIS OCH BETALNING

8.1 Priset för Produkterna är det pris som anges på beställningssidorna när du gör din Beställning. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att priset på Produkterna som erbjuds till dig är korrekt. Se dock klausul 8.3 angående vad som sker när Vi upptäcker fel i pris hos Produkter som du beställer eller i erbjudanden eller rabatter kopplade till beställningen. Våra priser kan förändras från tid till annan men prisförändringar påverkar inte Beställning som Vi har accepterat.

8.2 Alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Om mervärdesskattesatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum då Vi tillhandahåller Produkten kommer Vi att ändra den mervärdesskattesats som du betalar förutom om du redan har erlagt full betalning för Produkten innan den ändrade mervärdesskattesatsen träder i kraft.

8.3 Trots våra ansträngningar kan det förekomma att vissa av de Produkter som Vi säljer kan vara felaktigt prissatta eller att erbjudanden eller rabatter anges på felaktigt sätt. Vi kontrollerar normalt priser och erbjudanden innan Vi accepterar din Beställning, och i fall där Produktens korrekta pris (bortsett från erbjudanden och rabatter) på beställningsdagen är lägre än Vårt angivna pris på beställningsdatum, kommer Vi att ta betalt med det lägre beloppet. Om Produktens korrekta pris (bortsett från erbjudanden och rabatter) vid beställningsdagen är högre än det Vi angivit till dig, kommer Vi att kontakta dig för dina instruktioner innan Vi accepterar din Beställning. Om Vi accepterar och behandlar din Beställning då ett fel i en prisangivelse är uppenbart och otvetydigt och enkelt hade kunnat uppfattas av dig som en felaktig prisangivelse, kan Vi komma att frånträda avtalet, återbetala de belopp som du betalat och begära att du returnerar de Produkter som du fått.

8.4 Beroende på vilken leveransmetod du valt kan priset för Produkterna anges exklusive leveranskostnad, vilken i så fall tillkommer. För mer information se ”Betalning & Leverans” på webbsidan.

8.5 Betalning av Produkterna måste ske genom användning av betalkort, eller om du använder Paypal, någon av de metoder som Paypal accepterar. Vi tar betalt av dig när Vi skickar Produkterna, dock kan Vi komma att placera en väntande betalning på ditt konto (inklusive ditt Paypal-konto) när du gör en Beställning. Mottagande av betalning eller placering av en väntande betalning på ditt konto innebär inte en accept av din Beställning.

 1. VÅRT ANSVAR MOT DIG

9.1 Om Vi inte uppfyller våra skyldigheter som följer av Dessa Villkor ansvarar Vi för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av Vårt brott mot Dessa Villkor eller Vår oaktsamhet. Vårt ansvar är i varje enskilt fall begränsat till värdet av din Beställning. Vi ansvarar inte för oförutsebara förluster eller skador. Förlust eller skada är förutsebara om dessa var en uppenbar konsekvens av Vårt avtalsbrott eller om detta kunde förutses av dig och Oss när Vi ingick avtalet.

9.2 Vi inskränker inte på något sätt Vårt ansvara gentemot dig i fall då det skulle strida mot lag att göra det. Detta inkluderar ansvarar för dödsfall eller personskada orsakad genom Vår oaktsamhet eller oaktsamhet hos någon av Våra anställda, ombud eller underleverantörer; för bedrägeri eller vilseledande; för agerande i strid med dina rättigheter enligt lag i förhållande till Produkterna, inklusive rätten att få Produkter som motsvarar vad som angetts och den information Vi gett dig och eventuella prover eller exemplar som du kunnat ta del av eller undersöka; av acceptabel kvalitet; ägnad för vissa specifika ändamål som Vi informerats om; och ansvar för felaktiga Produkter enligt konsumentköplagen (1990:932).

9.3 Vi ansvarar inte för näringsidkares förlust. Vi erbjuder endast Produkter för privat bruk i hemmet. Om du använder Produkterna i kommersiellt syfte eller i syfte att sälja dem vidare ansvarar Vi inte gentemot dig avseende förlorad vinst, förlorade affärsintäkter, störningar i affärsverksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

 1. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av en händelse som ligger utanför Vår kontroll. Om Vår tillgång till Produkten försenas på grund av en händelse utom Vår kontroll, kommer Vi att underrätta dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera följderna av förseningen. Förutsatt att Vi gör detta är Vi inte ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det föreligger risk för en avsevärd försening kan du kontakta Oss för att frånträda avtalet och få en återbetalning för de Produkter som du betalat för men inte tagit emot.

 1. ERBJUDANDEN

11.1 Villkoren i denna klausul 11 gäller för alla våra erbjudanden och du bör därför läsa dessa villkor tillsammans med villkoren för det specifika erbjudandet. I fall då ett specifikt erbjudande anger något annat än vad som sägs i denna klausul 11 ska villkoren för det specifika erbjudandet gälla.

11.2 Inga erbjudanden, rabatter eller rabattkoder som inlöses via webbsidan får användas tillsammans med annat erbjudande eller användas för att köpa presentkort.

11.3 Endast en rabattkod får användas per Beställning.

11.4 En rabattkod kan inte användas efter att Beställning gjorts.

11.5 Rabattkoder för köparenkäten och för produktregistrering kan inte lösas in via ett verifierat stylist-konto.

11.6 Rabatter gäller inte för leveranskostnader om det inte uttryckligen anges.

11.7 Om du av någon anledning returnerar en Produkt till Oss och får en återbetalning kommer återbetalningen avse det belopp som du betalat med hänsyn till erbjudandet. Detta innebär att du i praktiken betalar fullt pris för Produkterna som du behåller och förlorar förmånen i erbjudandet.

11.8 Om du mottar en gåva i samband med din Beställning måste du returnera gåvan om du returnerar Produkten eller Produkterna som ger rätt till gåvan. Om du fått en Produkt gratis eller till ett rabatterat pris med anledning av att du köpt en Produkt som ger rätt till det, måste du returnera denna Produkt i samband med att du returnerar Produkten som ger rätt till det.

 1. VÅR ÅNGERRÄTT

12.1 Vi kan frånträda avtalet avseende en Produkt vid vilken tidpunkt som helst genom att så snart som möjligt skriva till dig (och i fall då (d) eller (e) kan tillämpas erbjuda dig pengarna tillbaka eller en alternativ produkt) om:

(a) du inte har betalat Oss i tid.

(b) du inte inom skälig tid medverkar att Vi levererar Produkterna till dig;

(c) Vi erfar, eller har anledning att tro, att du agerar i strid med Dessa Villkor;

(d) Produkten inte längre är tillgänglig; eller

(e) det inträffar en händelse utom Vår kontroll (se klausul 10).

12.2 Om Vi frånträder avtalet vid någon av de situationer som beskrivs i klausul 12.1 kommer Vi att återbetala det du betalat i förskott för Produkter som Vi inte har kunnat förse dig med (eller ta bort eventuell väntande betalning på ditt konto). Om Vi frånträder avtalet så som anges i klausul 12.1(c), kommer Vi att göra avdrag eller kräva att du betalar skälig ersättning för de kostnader som uppstår för Oss med anledning av att du bryter mot avtalet.

 1. INFORMATION OM OSS OCH KONTAKTUPPGIFTER

13.1 Vårt svenska bolag heter GHD Sverige AB och har organisationsnummer 556737-1587. Vår adress är Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm. Vårt VAT-nummer är SE556737158701.

13.2 Om du har några frågor eller klagomål vänligen kontakta Oss. Du kan kontakta Oss genom att ringa Vår kundtjänst på +46 8 7810010 eller genom att skicka e-post med hjälp av Vårt kontaktformulär som du finner på webbsidan.

13.3 Om du vill kontakta Oss skriftligt eller om någon av klausulerna i Dessa Villkor anger att du ska underrätta Oss skriftligt så kan du antingen kontakta Oss via kontakformuläret på hemsidan eller skicka brev till den adress som framgår i klausul 13.1. Vi kommer att kontakta dig skriftligen för att bekräfta att Vi mottagit detta. Om Vi måste kontakta dig eller underrätta dig skriftligt kommer Vi att göra det via e-post eller genom att skicka brev till den adress du uppgett i din Beställning.

 1. HUR VI FÅR ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller Oss i överensstämmelse med Vår ”Cookies och sekretesspolicy” som du finner på webbsidan.

 1. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

15.1 Vi får överlåta våra rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till annan. Vi kommer att underrätta dig om detta sker och Vi kommer att säkerställa att denna överlåtelse inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.

15.2 Du får endast överlåta dina rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till en annan person om Vi skriftligen godkänner överlåtelsen.

15.3 Detta avtal gäller mellan dig och Oss. Ingen annan person har rätt att åberopa något av avtalsvillkoren.

15.4 Varje klausul i Dessa Villkor har verkan separat. Om en domstol eller annan relevant myndighet finner att någon av klausulerna är ogiltig påverkar det inte övriga klausulers giltighet. 

15.5 Även om Vi inte skulle insistera på att du ska uppfylla någon av de skyldigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi inte använder de rättigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi dröjer med att använda våra rättigheter, så innebär det inte att  du inte kan bortse från dina skyldigheter, vilket inte hindrar Oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du exempelvis inte betalar för en produkt som Vi levererar till dig och Vi i första skedet inte kräver en betalning från dig, kan Vi fortfarande kräva att du betalar vid ett senare tillfälle

15.6 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister mellan dig och Oss ska avgöras av svensk domstol.

15.7 Om du vill framföra klagomål, vänligen kontakta customer-care@ghdhair.com.

15.8 Om du är missnöjd med hur Vi hanterat ett klagomål som du framfört kan du vända dig till EU:s internationella tvistlösningsplattform som kan nås via denna länk http://ec.europa.eu/odr. Vi kommer under förfarandet att meddela dig om Vi är villiga att använda den plattformen i förhållande till ditt klagomål.

Integritetsmeddelande

Senast ändrat: 14 januari 2022

Inledning

Ditt integritetsskydd är viktigt för HFC Prestige International Sweden AB och dess dotterbolag och filialer (”ghd”, ”oss”, ”vår/vårt”), och vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande (”meddelande”) omfattas personuppgifter av: all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ, enligt definitionen i tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta meddelande avser vår användning av dina personuppgifter när du:

 • Interagerar med oss via sociala medier eller annonser och innehåll på tredje parts webbplatser (tillsammans kallade ”ghds innehåll”);
 • Använder våra:
  • Webbplatser, mikrosidor eller mobilapplikationer;
  • Tjänster som levereras via röstaktiverade enheter och/eller ny teknik, såsom virtuell verklighet och förstärkt verklighet;

visar detta meddelande (tillsammans kallade ”ghds webbsidor”);

 • Besöker våra kontor, anläggningar, salonger eller butiker (”ghds platser”);
 • Köper varor eller tjänster direkt från ghd, även från ghds webbsidor och ghds platser, eller
 • På annat sätt tar kontakt med oss, till exempel genom att kontakta kundtjänst eller konsumentbyrån, delta i ett utbildningsevenemang, en branschmässa eller annat evenemang med ghd.

Detta meddelande förklarar vilka vi är; vilken information vi samlar in om dig; hur vi använder den (inklusive vem vi delar informationen med), hur vi använder cookies, och dina rättigheter och val när det gäller dina personuppgifter. Om inget annat anges i detta meddelande har de kapitaliserade termer som används i detta meddelande samma betydelse som i våra Användarvillkor.

Den relevanta enheten inom ghd som ansvarar för dina personuppgifter är den enhet inom ghd som samlat in dina personuppgifter. Vi delar eventuellt dina personuppgifter inom vår koncern, och andra bolag inom ghd använder också eventuellt dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande.

Om du har några frågor eller farhågor angående vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss då med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Hur kontaktar jag ghd?” i detta meddelande.

 1. Vilka är ghd?

ghd är ett världsledande skönhetsföretag, och vi ingår I Wella Company-koncernen som består av en sammansvetsad grupp av ikoniska varumärken som Wella Professionals, Clairol, OPI och Nioxin. Med 6 000 anställda över hela världen, verksamhet i över 100 länder, och ett uppskattat värde på över 4,3 miljarder USD, är uppdraget för Wella Company och dess varumärken att göra det möjligt för personer att se ut, känna sig och vara sitt sanna jag. På ghd vet vi att skönhet inte bara sitter på ytan. Vi är fast beslutna att ta oss an hela omfattningen av vårt ansvar att skapa positiva förändringar, och delta i ett spännande kapitel för skönhetsindustrin.

 1. Vilka personuppgifter samlar ghd in om mig?

De personuppgifter som vi eventuellt samlar in om dig omfattas i stort sett av följande kategorier:

 • Information som du tillhandahåller direkt
  När du tar kontakt med ghd, antingen online eller personligen, kan vi be dig att ge oss dina personuppgifter. Vi kan till exempel be dig att ge oss dina kontaktuppgifter för att registrera ett konto hos oss, prenumerera på våra nyhetsbrev eller information om våra produkter eller evenemang, och/eller för att lämna förfrågningar till oss. Du kan också ge oss dina personuppgifter på andra sätt, till exempel om du kontaktar oss i fråga om anställningsmöjligheter, köper produkter, vid kommunikation med oss genom sociala medier, konsumentfrågor eller våra kundtjänstgrupper, vid deltagande i våra säljfrämjande åtgärder eller när du kontaktar oss i samband med branschmässor eller andra evenemang. De personuppgifter som du ombeds tillhandahålla, och skälen till att du ombes tillhandahålla dem, klargörs för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att tillhandahålla dem. Vi kan dock samla in:
  • Identifierings- och demografisk information, Till exempel ditt förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, arbetsgivare, befattning/titel eller avdelning, födelsedatum, telefonnummer, kön, bosättningsland, livsstil/intressen, utseende, stil, inloggningsnamn, lösenord, svar på säkerhetsfrågor;
  • Transaktionsinformation, till exempel uppgifter om dina transaktioner med oss, inklusive information om de inköp du (eller din arbetsgivare) gjort och datum och tid för köpet;
  • Information i samband med fullgörandet av ett kontrakt, till exempel rätt till arbetsinformation, information som erhållits från kreditvärderingsinstitut eller andra bakgrundskontroller som krävs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller din arbetsgivare;
  • Bilder och fotografier, till exempel om du postar en bild för en tävling, ghds webbsidor eller sociala medier och taggar ghd eller när du anlitar ghd via teknik som förstärkt verklighet, ansiktsutvärdering eller andra verktyg;
  • Hälsoinformation, med ditt uttryckliga samtycke, till exempel information om produktanvändning och sjukdomshistoria (t.ex. hjärtfrekvens, hårbottensproblem och andra egenskaper) som kan tillhandahållas som en del av frivillig konsumentforskning, produktutveckling och försök;
  • Information du tillhandahåller när du besöker oss, till exempel information som du ger oss när du besöker våra kontor genom att skriva in dig eller när du registreras på övervakningskameror som är installerade på ghds platser, och/eller
  • Dina åsikter eller annan information,till exempel om du lämnar en recension om produkter som du har köpt från oss, ger information om produkter och/eller hårbehandlingsfrågor, och de varumärken och produkter du använder eller om du ger oss ditt CV när du undersöker vilka jobbmöjligheter du har hos oss.
 • Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker ghds webbsidor, interagerar med ghds Innehåll eller med oss digitalt kan vi samla in viss information automatiskt från din dator, surfplatta eller mobiltelefon (en ”enhet”) genom att använda automatiserad teknik som cookies. I vissa länder, däribland länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, definieras denna information som personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Närmare bestämt kan den information som vi samlar in från dig automatiskt inkludera IP-adress, enhetstyp (dvs. märke och modell), unika produktidentifieringsnummer, webbläsartyp, tidzonsinställningar, geografisk belägenhet (t.ex. land eller stad) och annan teknisk information. Du kan när som helst ändra dina preferenser genom att justera inställningarna på din enhet.

Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med oss, inklusive besök till webbsidor och klickningar på länkar, hur du navigerar till och från ghds webbsidor och ghds Innehåll (såsom hur du bläddrar på ghds webbsidor och ghds Innehåll, vad du klickar på och hur lång tid du spenderar på varje sida), dina preferenser, de produkter och/eller tjänster som har visats eller som du sökt efter, felrapporter, nedladdningsfel och svarstider och alla telefonnummer eller sociala medier som används för att ringa eller kontakta våra kundtjänster eller konsumentfrågeteam.

Vissa av dessa uppgifter kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, vilket förklaras närmare i avsnitt ”Använder ghd cookies och annan liknande teknik?” nedan.

 • Information som vi får från tredjepartskällor

Vid vissa tillfällen kan vi få information om dig från tredjepartskällor, men bara då vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat sätt lagligen har tillåtelse eller erfordras att lämna ut dina personuppgifter till oss.

De typer av information som vi samlar in från tredje part omfattar följande:

 • Våra parters på sociala medier, till exempel om du ”loggar in” på ghds webbsidor med hjälp av ett socialt nätverk (enligt definitionen i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller ett offentligt forum genom en av ghds webbsidor?” i detta meddelande), använder de sociala funktionerna, t.ex. ”gillar” eller ”delar”, så kan det sociala nätverket förmedla informationen till oss, bland annat: användarnamn för tredjepartswebbplatsen, namn, e-postadress och plats som är knuten till användarkontot och all annan information som är tillåten enligt integritetspolicyn för den webbplatsen. Vi kan också dela information om dig till den sociala nätverksplatsen angående din inloggning. Mer information om tillgång till eller användning av sociala nätverk finns i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller ett offentligt forum genom en av ghds webbsidor?”.
 • Våra återförsäljare, distributörer och tredje parts varumärkespartners, till exempel när det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i tillämpliga fall där du särskilt har gett sitt samtycke, kan våra återförsäljare, distributörer och leverantörer av tredje part vidarebefordra information till oss, inklusive ditt förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, kön, surfvanor, geografisk belägenhet och enhetsidentifierare, klicktrafik och annan cookiedata, demografisk information inklusive information om ditt utseende (inklusive hårfärg, håregenskaper och hårvårdsrutin) och information om produkter som köps i deras butiker (oavsett om detta sker i butiker eller online via egna webbplatser eller en särskild mikrowebbplats) och tjänster som efterfrågas på deras webbplatser och/eller applikationer.
 • Våra teknikpartners och marknadsundersökningsorganisationer, om det till exempel är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i tillämpliga fall där du särskilt har gett sitt samtycke, kan våra föredragna teknikpartners utbyta information med oss, inklusive om dina surfvanor, geografisk belägenhet och enhetsidentifierare.
 1. Hur använder ghd mina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta meddelande, som omfattar följande:

 • För att förse dig med de produkter och tjänster som du (eller din arbetsgivare) efterfrågar, för att hantera vår relation till dig (eller din arbetsgivare) och fullgöra våra skyldigheter som uppstår genom relationen, inklusive interna redovisnings- och administrationsändamål, för att behandla betalning för inköp eller andra tjänster och för att skapa och hantera kontot.
 • För att verifiera din identitet kan vi till exempel använda ditt födelsedatum för att avgöra om du har uppnått den ålder som erfordras för att använda våra tjänster, eller din e-postadress för att avgöra om du redan har ett konto hos den relevanta ghd-webbsidan, eller din jobbtitel och arbetsgivare för att bekräfta att du har rätt att köpa produkter eller tjänster för deras räkning.
 • För att erbjuda en personanpassad tjänst, till exempel använder vi dina personuppgifter för att ge dig personanpassade rekommendationer för våra produkter som vi tror att du skulle gilla, anpassa ghds innehåll för att bättre passa dina intressen eller, på din begäran och i förekommande fall, erbjuda personaliserade och kundanpassade produkter. Vi kommer också att använda dina personuppgifter på ghds webbsidor för att tillhandahålla en smidig användarupplevelse.
 • För analytiska syften, till exempel kan vi analysera dina personuppgifter, inklusive din geografiska belägenhet, produkter och/eller tjänster som efterfrågas, ålder, tidszon, IP-adress och webbadress, mot vår bredare kundbas för interna affärsändamål, såsom produktionsstatistik och utveckling av marknadsföringsplaner, för att förbättra våra tjänster och produkter, ghds webbsidor och ghds Innehåll. Vi kan också samla in och identifiera dina personuppgifter för att skapa kundsegment och dela med våra licensinnehavare och partners.
 • För att ge dig marknadsföringskommunikation som du kan vara intresserad av, till exempel, om du väljer att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss, kan vi använda dina personuppgifter för att hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster, undersökningar, tillkännagivanden, kommande evenemang, utlottningar, pristävlingar och andra kampanjer och tävlingar via våra nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller andra meddelanden. Om du inte längre vill ta emot dessa marknadsföringskommunikationer beskrivs närmare hur man väljer att sluta ta emot dem i avsnittet ”Hur slutar jag få marknadsföringsmeddelanden?”.
 • För skräddarsydda annonser kan vi eller tredje part till exempel använda dina personuppgifter för att förse dig med skräddarsydda annonser på tredjeparts webbsidor, däribland sociala nätverk. Dessa annonser är antingen: (I) ”kontextuell” (vilket innebär att de visas eftersom du besöker en viss webbsida), eller ii) ”beteendestyrd annonsering” eller ”intressebaserad reklam” (dvs. där annonser visas för dig baserat på dina intressen som vi har hämtat information om från dina personuppgifter, inklusive demografiska, geografiska och intressebaserade uppgifter). Vi kan använda skräddarsydda annonser för att specifikt inkludera eller utesluta personer som har registrerat sig för våra produkter och tjänster för att se till att du får information om de produkter eller tjänster som är mest relevanta för dig. För att göra detta kan vi spåra din webbaktivitet över olika webbplatser, olika enheter och/eller olika applikationer. Vi kan koppla ihop din webbaktivitet på en enhet, till exempel din mobiltelefon, med din webbaktivitet på en annan enhet, till exempel din surfplatta, för att se till att våra annonser är skräddarsydda för dig. Om du inte längre vill se skräddarsydda annonser kan du eventuellt ändra dina cookie-inställningar (se avsnittet: ”Använder ghd cookies och annan liknande teknik?”). Dessutom tillåter vissa tredjeparts webbplatser att du upphör att se annonser från specifika annonsörer på den webbplatsen, så du bör också kontrollera dina inställningar på dessa webbplatser.
 • För icke-marknadsföringsmeddelanden, kan vi till exempel använda dina personuppgifter för att kommunicera viktig information till dig avseende ditt konto, de produkter eller tjänster som du (eller din arbetsgivare) har begärt eller köpt från oss eller annan kommunikation utöver marknadsföring. Detta inkluderar: (I) att skicka e-postmeddelanden till dig för att kontrollera din identitet när du registrerar dig, ii) att skicka e-postmeddelanden till dig när du begär återställning av lösenord och/eller användarnamn, iii) att meddela dig om att en viss tjänst tillfälligt har avbrutits för underhåll eller har upphört, iv) att meddela dig om att vi har uppdaterat detta meddelande eller våra användarvillkor; eller (v) att tillhandahålla information om eller uppdateringar av produkter eller tjänster som du har begärt eller köpt. Vi kommer aldrig att kontakta dig för att be om ditt lösenord. Var försiktig om du får meddelanden från någon som begär denna information.
 • För att tillhandahålla bästa service till våra kunder och konsumenter kan vi till exempel använda dina personuppgifter för att behandla och besvara dina frågor och/eller förfrågningar
 • För att optimera och hantera webbsidor kan vi till exempel använda dina personuppgifter som tillhandahållits till oss för att:
  • administrera ghds webbsidor, ghds innehåll och våra andra digitala erbjudanden, inklusive de tjänster och produkter som erbjuds via ghds webbsidor;
  • garantera säkerheten i våra nätverk och för dina personuppgifter;
  • anpassa dina framtida besök till ghds webbsidor och våra andra digitala erbjudanden som baseras på dina intressen för att säkerställa den mest användarvänliga navigeringsupplevelsen online;
  • förbättra ghds webbsidor och våra andra digitala erbjudanden (även för att fastställa operativa problem, såsom sid- och programvarufel); och
  • tillhandahålla tjänster till våra partners såsom verktyg, analyser, uppgifter och insikter för att se hur deras webbplats eller mobila applikationer används.
 • För produktutveckling och affärsutvecklingsändamål. Vi använder till exempel information som vi samlar in från dig för att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster.
 • För att förebygga och upptäcka bedrägerier och för att skydda och försvara ghds, våra anställdas och våra affärspartners rättigheter och egendom.
 • Vid ansökan om anställning, till exempel om du kontaktar oss i fråga om jobbmöjligheter, använder vi dina personuppgifter för att överväga din ansökan för nuvarande och framtida jobbtillfällen och kontakta dig när det gäller jobbmöjligheter på ghd som du har uttryckt intresse för.
 1. På vilka grunder kan ghd använda mina personuppgifter på det här sättet?

Vi måste uppfylla ett eller flera av de skäl som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning innan vi kan samla in och använda dina personuppgifter.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror i allmänhet på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang för vilket vi samlar in dem. Vi kommer dock normalt att förlita oss på följande skäl för att samla in och använda dina personuppgifter:

Vilka är de rättsliga grunderna?

Vilka är de?

Fullgörande av ett kontrakt

Det kan vara nödvändigt att använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller för att ingå ett sådant avtal. Till exempel, där du har: I) begärt tjänster och/eller produkter från oss, behöver vi använda dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som du har begärt, eller ii) kontaktat oss när det gäller anställningsmöjligheter, är insamling och användning av dina personuppgifter nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig befattningsrollen, behandla ditt godtagande av erbjudandet och fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare.

Fullgörande av våra rättsliga skyldigheter

Insamlingen och användningen av personuppgifterna kan vara nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Om du till exempel är en affärskund måste vi bearbeta dina personuppgifter för att kontrollera din identitet och utföra nödvändiga kontroller av tillbörlig aktsamhet.

Tillvaratagande av våra legitima intressen

När en sådan behandling inte åsidosätts av dina rättigheter får vi använda dina personuppgifter för att tillvarata våra legitima intressen, till exempel att bedriva ghds webbsidor och våra andra digitala erbjudanden, att förbättra våra produkter och tjänster, ghds webbsidor, ghds Innehåll och våra andra digitala erbjudanden eller att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Vi kan ha andra legitima intressen, och i lämpliga fall kommer vi att tydligt informera dig vid den relevanta tidpunkten.

Samtycke

Under vissa begränsade omständigheter kan vi förlita oss på ditt samtycke till att samla in och använda dina personuppgifter. Vi kan till exempel förlita oss på samtycke: I) när du har kontaktat oss i fråga om anställningsmöjligheter och har gett oss känsliga personuppgifter, till exempel information om etniskt ursprung, sexuell läggning, religion, fysisk och psykisk hälsa, funktionshinder eller fackföreningstillhörighet, eller ii) när det gäller utskick av marknadsföring via e-post eller kommunikation från olika varumärken inom Wella Company-koncernen.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke kommer detta att framgå tydligt för dig när vi begär dina personuppgifter. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom det förfarande som anges vid tidpunkten eller genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Hur kontaktar jag ghd?” i detta meddelande.

Intressen av grundläggande betydelse

I vissa fall kan vi behöva använda din personuppgifter för att skydda dina intressen av grundläggande betydelse eller en annan persons intressen av grundläggande betydelse.

Du kanske inte alltid behöver lämna de personuppgifter som vi har begärt. Men om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter, kan du eventuellt inte använda en del av våra tjänster. All information som krävs är tydligt markerad som obligatorisk. Om du skulle föredra att vi inte samlar in vissa personuppgifter från dig ska du inte lämna ut någon sådan information till oss, eller avstå från att lämna ut denna information i tillämpliga fall.

Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller att ingå ett avtal med dig, kommer vi att klargöra detta vid den relevanta tidpunkten och ge dig råd om huruvida det är obligatoriskt eller inte (samt möjliga konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter).

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter med avseende på våra legitima intressen (eller tredje parts intressen) kommer dessa intressen i regel att vara de som anges i detta meddelande. Om detta förändras kommer vi att klargöra för dig vad dessa legitima intressen är vid den relevanta tidpunkten.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter ska du kontakta vår dataskyddsgrupp. Närmare uppgifter om hur du kan kontakta vår Dataskyddsgrupp finns i avsnittet ”Hur kontaktar jag ghd?”.

 1. Använder ghd cookies och annan liknande teknik?

När du besöker ghds webbsidor, visar eller interagerar med ghds innehåll eller på annat sätt kommunicerar med oss digitalt, kan ghd och våra partners placera små datafiler på din enhet, kallade ”cookies”, för att samla in och använda personuppgifter om dig, inklusive att stödja marknadsföring som baseras på intressen. För att avstå från att få intressebaserade marknadsföringsmeddelanden går du in på optout.networkadvertising.org (Äppnas i ett nytt fönster) och DAA-verktyget för webbinställningar (Öppnas i ett nytt fönster) (för webbsidor) och DAA-verktyget för appinställningar (Öppnas i ett nytt fönster) (för mobila applikationer). För att lära dig mer om cookies och annan liknande teknik, inklusive hur du ska ändra dina inställningar för cookies kan du läsa vår cookie-policy. Observera också att vi inte svarar på eller följer ”do not track” (a/k/a/dnt) -signaler eller liknande funktioner som överförs av webbläsare.

När du: I) loggar in på våra ghds webbsidor genom sociala nätverk eller andra webbplatser, ii) besöker sociala nätverk genom ghds webbsidor eller andra webbplatser, och/eller iii) postar innehåll på sociala nätverk eller andra webbplatser genom en av ghds webbsidor, kan det sociala nätverket eller den andra webbplatsen använda cookies och liknande teknik för att samla in uppgifter om användarbeteende för sina egna syften. Denna användning av cookies stämmer överens med den tredje partens egen cookiepolicy, som vi inte har någon kontroll över.

Läs avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller ett offentligt forum genom en av ghds webbsidor?” för ytterligare information.

 1. Delar ghd mina personuppgifter med någon?

Under de senaste 12 månaderna kan vi ha lämnat ut de kategorier av personuppgifter som anges i avsnittet ”Vilka upplysningar samlar ghd in om mig?” till följande kategorier av mottagare som anges nedan:

 • Inom Wella Company-koncernen: Vi kan göra dina personuppgifter tillgängliga för andra enheter inom Wella Company-koncernen, inklusive de enheter som förtecknas på Wellas webbsida, för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig, för de ändamål som beskrivs i detta meddelande, eller som meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter.
 • Med tredjepart för marknadsföringssyften: Vissa kampanjer och evenemang som drivs av tredje part och sponsras av ghd kan ge dig möjlighet att samtycka till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från ghds affärspartner, såsom ghds licensgivare eller säljfrämjande samsponsorer. Om du har gett ditt samtycke får dina personuppgifter användas av en sådan tredje part för de syften som anges vid den tidpunkt då du påbörjar ditt deltagande i evenemanget och/eller registrerar dig för att ta emot annonsuppdateringarna.
 • Med våra tjänsteleverantörer: ghd anlitar tredjepartsleverantörer för att fullgöra funktioner på ghds vägnar (t.ex. för att stödja leverans av våra produkter eller ghds webbsidor). Detta omfattar men är inte begränsat till att utbyta information med följande typer av tjänsteleverantörer:
  • annonsleverantörer – inklusive företag som tillhandahåller: I) annonsutrymme för ghd, ii) tillhandahållande annonsrelaterade tjänster, inklusive byråer instruerade att utföra annonsköp för ghd, leverantörer av annonsutrymme (en digital marknadsplats för inköp och försäljning av annonsutrymme) och leverantörer av en plattform för annonsköp (programvara som används för att köpa annonser på ett automatiserat sätt), såsom DoubleClick från Google;
  • leverantörer av marknadsförings- och kundrelationshanteringssystem och informationshanteringsplattformar – som gör det möjligt för ghd att hantera dina personuppgifter på ett säkert och effektivt sätt,
  • dataanalysföretag – som ger insikter och hjälper oss att analysera trender med hjälp av de uppgifter som vi och de innehar.
  • kundstödspecialister – som tillhandahåller kundstödtjänster för ghds produkter och tjänster.
  • uppfyllandeföretag – detta omfattar företag som samordnar e-postkampanjer, utlottningar, tävlingar eller säljfrämjande åtgärder för vår räkning.
  • tillämpningsutveckling och webbhotelltjänster – att göra det möjligt för ghds webbsidor att finnas på Internet;
  • informationsteknik och därtill hörande infrastrukturleverantörer;
  • leverantörer av e-post;
  • kreditreferensbyråer – i syfte att bedöma din eller din arbetsgivares kreditpoäng om detta är i samband med att vi ingår ett avtal med dig eller den person som du arbetar för;
  • leverantörer av betalningsbehandling – som tillhandahåller säkra bearbetningstjänster, och
  • revisions- och professionella tjänsteleverantörer.
 • Som en del av en företagsöverlåtelse: ghd får lämna ut dina personuppgifter till en faktisk eller potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) relaterat till varje faktisk eller föreslagen avyttring, fusion, förvärv, samriskföretag, konkurs, upplösning, omorganisation eller andra liknande transaktioner eller förfaranden. Om ghd i samband med en företagsöverlåtelse säljer alla eller huvuddelen av sina tillgångar till en tredje part, kommer alla personuppgifter som innehas av oss att vara en av de överförda tillgångarna.
 • För att följa lagstiftning: ghd får lämna ut dina personuppgifter till alla behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, statliga organ, domstolar eller andra tredje parter där vi anser att ett utlämnande är nödvändigt i) enligt tillämplig lag eller förordning, ii) för att utöva, inrätta eller försvara våra rättsliga rättigheter eller iii) för att skydda dina vitala intressen eller andra personers vitala intressen.
 • Till någon annan person med ditt samtycke till utlämnandet av uppgifterna.
 1. Vilka är mina dataskyddsrättigheter?

Beroende på var du bor och beroende på tillämplig dataskyddslagstiftning kan du också ha följande rättigheter:

 • Rätten att begära tillgång till personuppgifter som vi samlar in, använder, offentliggör och säljer, vilket gör det möjligt för dig att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och få tillgång till sådana personuppgifter. Observera att om du är bosatt i Kalifornien har du enligt Kaliforniens lagstiftning rätt att begära att vi lämnar ut viss information om vår insamling, användning och försäljning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna, inklusive de specifika uppgifter vi samlat in. Du har rätt att göra en begäran kostnadsfritt två gånger under en tolvmånadersperiod.
 • Rätt att ändra och/eller korrigera felaktiga personuppgifter.
 • Rätten att begära att vi tar bort dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätten att hindra eller undvika att dina personuppgifter behandlas;
 • Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att frånsäga dig försäljning av dina personuppgifter.
 • Rätten att invända mot vår behandling av personuppgifter (inbegripet all behandling för direkta marknadsföringsändamål). Mer information om hur man slutar att ta emot direktmarknadsföring återfinns i det avsnitt som markeras, ”Hur slutar jag få marknadsföringsmeddelanden?”;
 • Rätten att begära överföring av personuppgifterna.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke, i förekommande fall. Att dra tillbaka ditt samtycke påverkar inte lagligheten av någon behandling som vi har utfört innan du drar tillbaka ditt samtycke, och inte heller påverkar detta behandlingen av dina personuppgifter som utförs i samband med andra lagliga grunder än samtycke, och

Enligt Kaliforniens civilrättslag, California Civil Code, paragraf 1798.83, kan du som är bosatt i Kalifornien begära från oss och en gång om året, kostnadsfritt, få information om vårt utlämnande (i förekommande fall) av dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret.

Om du utövar någon av de dataskyddsrättigheter som anges i detta avsnitt kommer vi inte att utöva diskriminering gentemot dig, och vi kommer inte att neka dig varor eller tjänster, betala ett annat pris eller erbjuda dig en lägre kvalitet på varor eller tjänster

Vi tillämpar strikta regler om att inte hyra eller sälja dina personuppgifter. Vi kan bekräfta att vi inte har sålt några personuppgifter tillhörande någon som är bosatt i Kalifornien till tredje part under de senaste 12 månaderna.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av någon av de metoder som anges i avsnittet ”Hur kontaktar jag ghd?” i detta meddelande. Vi bemöter alla krav som vi får från enskilda som vill utöva sina rättigheter att skydda personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För att kontrollera din identitet och så att vi kan hitta dina personuppgifter i våra system kan vi kräva att du ger oss en kopia av antingen ditt pass eller körkort när du begär det. Under vissa omständigheter kan vi kräva ytterligare dokumentation för att kontrollera din identitet, såsom en faktura för en allmännyttig tjänst, för att bekräfta bevis på adress och/eller ett kundreferensnummer för det köp och/eller den produkt som du använde.

Du kan själv utöva dessa rättigheter eller utse ett ombud (såsom en advokat) för att göra en begäran för din räkning genom att utföra en fullmakt från notarius publicus för att göra det möjligt för den personen att handla för din räkning.

Om du har några frågor eller farhågor om hur vi använder dina personuppgifter ska du inte tveka att berätta detta för oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en berörd tillsynsmyndighet.

 1. Hur slutar jag få marknadsföringsmeddelanden?

Vi kommer bara att sända dig marknadsföringskommunikation om du har godtagit detta, eller om vi på annat sätt tillåts göra så enligt lag. Du kan när som helst besluta att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss. Du gör detta genom att klicka på den relevanta länken ”avsluta prenumerationen” i det e-postmeddelande du mottagit, eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Hur kontaktar jag ghd?” i detta meddelande. Även om vi följer din begäran om att sluta ta emot marknadskommunikation bör du observera att vi fortsätter skicka dig tjänsterelaterade meddelanden, till exempel e-postmeddelanden som bekräftar inköp via ghds webbsidor och bevara dina personuppgifter för registerföringsändamål.

 1. Hur länge sparar ghd mina personuppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter när vi har ett pågående legitimt affärssyfte att göra det (till exempel för att ge dig åtkomst till ghds webbsidor eller andra digitala erbjudanden, för att förse dig med en produkt som du har köpt eller för att uppfylla tillämpliga rättsliga, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav).

När vi inte har något pågående legitimt affärssyfte att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen radera eller anonymisera uppgifterna eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och avskilja dem från all vidare behandling tills det är möjligt att radera dem.

 1. Överför ghd mina personuppgifter till andra länder?

För att tillhandahålla våra tjänster kan vi som internationell enhet behöva överföra och behandla personuppgifter internationellt (även till destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien), i synnerhet inom Wella Company-koncernen och till de jurisdiktioner där dessa enheter är baserade som anges på Wellas webbsida. Det betyder att när vi behandlar dina personuppgifter kan vi behandla dem i något av dessa länder.

Till följd av detta kan dina personuppgifter överföras till och/eller behandlas i länder som inte kan garantera samma skyddsnivå för personuppgifter som det land där du bor. Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att se till att personuppgifterna förblir skyddade i enlighet med detta meddelande. Detta omfattar att Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag tillämpas, som kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

Ytterligare information kan erhållas på begäran: Kontakta oss med hjälp av de uppgifter som finns i avsnittet ”Hur kontaktar jag ghd?” Vi har också genomfört liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partner, och ytterligare detaljer kan tillhandahållas på begäran.

 1. Är mina personuppgifter säkra?

Vi har förståelse för att det är viktigt för dig hur dina personuppgifter används och/eller delas med andra, och vi värdesätter din tillit och strävar efter att skydda dina personuppgifter.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och utlämnande. För att garantera säkerheten för dina personuppgifter kommunicerar vi våra riktlinjer för sekretess och säkerhet till alla ghd-anställda och upprätthåller integritetsskydd inom vårt företag.

De åtgärder som vi använder för att skydda dina personuppgifter är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig med avseende på hanteringsrisken för dina personuppgifter. Var dock medveten om att ingen elektronisk överföring av information kan vara helt säker. Vi kan inte garantera att de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda personuppgifter aldrig kan övervinnas eller brister i säkerhet eller att dessa åtgärder alltid är tillräckliga eller effektiva.

 1. Vad händer om jag besöker en webbplats genom en av ghds webbsidor?

Såsom beskrivs ovan kan ghds webbsidor innehålla länkar till och från andra webbplatser och tjänster från tredje part (kollektivt kallade ”Tredjeparts webbsidor”) som inte styrs och drivs av oss.

Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet, policyer eller åtgärderna från dessa tredje parter. Din användning av tredjeparts webbsidor sker på egen risk och vi godtar inte något ansvar eller några förpliktelser avseende integritetsskyddsmetoderna hos dessa Tredjeparts webbsidor. Vi uppmanar dig att läsa integritetsskyddspolicyerna och villkoren för användning för alla tredjeparts webbsidor som du klickar dig till via en länk på ghds webbsidor.

 1. Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller ett offentligt forum genom en av ghds webbsidor?

ghds webbsidor kan underlätta enkel åtkomst till vissa sociala nätverk som finns på tredjeparts webbsidor eller andra webbplatser eller tjänster med användargenererat innehåll, t.ex. Facebook, Instagram och Twitter (”sociala nätverk”). Du inser att vi inte kontrollerar sådana tjänster och inte är ansvariga för hur de hanterar sin verksamhet. Var god se över de sociala nätverkens integritetsskyddspolicyer om du vill ha mer information om hur de samlar in, använder och delar dina data, dina integritetsrättigheter och hur du kan ändra dina sekretessinställningar.

ghds webbsidor kan göra det möjligt för dig att

 • Tillgång till sociala nätverk: Detta kan inbegripa: tillgång till webbplatser såsom Instagram-konto för ett av ghds varumärken, eller aktivering av tredjeparts webbsidor när du gör en ”kommentar”, ”delar” eller ”gillar” något på ghds webbsidor på en tredje parts sociala nätverk. I varje fall kommer en sådan tredje parts integritetsskyddspolicy att tillämpas avseende din interaktion med den webbplatsen eller tjänsten;
 • Posta innehåll på sociala nätverk: recensioner, diskussionsforum, anslagstavlor, fotografier och andra offentliga funktioner (”Offentliga forum”). Vi begränsar inte spridningen av personuppgifter som du frivilligt lämnar ut på dessa offentliga forum, så var medveten om att all information som du lämnar ut kan samlas in och användas av ghd och andra. Därför uppmuntrar vi dig att avstå från att lämna ut eller dela personuppgifter om dig själv i de offentliga forumen. ghd kan inte hindra tredje part från att använda sådan information på ett sätt som strider mot detta meddelande eller tillämplig lagstiftning;
 • Ta emot vissa cookies från ghds webbsidor (till exempel ”Facebook Pixels”). Dessa typer av cookies hjälper oss att förstå din aktivitet, inklusive ghds innehåll som du ser, oavsett om du har ett konto för sociala nätverk eller inte och om du är inloggad på det kontot. Den här informationen hjälper oss att visa dig ghd-innehåll du kan vara intresserad av på sociala nätverk och mäta effektiviteten av ghds innehåll.

Vi kan också använda alla personuppgifter som du ger oss på våra webbsidor, appar och/eller enheter (t.ex. ditt namn, e-postadress, kön och telefonnummer) för att identifiera dig på sociala nätverk för att visa dig annonser som är mer relevanta för dig. Även om de sociala nätverken gör detta kommer de inte att dela med sig av dina personuppgifter till andra parter och kommer att radera uppgifterna omedelbart efter det att matchningsprocessen är klar.

Vår användning av dina personuppgifter relaterat till de sociala nätverken kommer att ske i enlighet med vad som anges i detta meddelande eller på annat sätt som meddelats dig. Observera att Tredjeparts webbsidor (inklusive sociala nätverk) kan stå under en tredje parts kontroll, och vi uppmanar dig att bekanta dig med varje Tredjeparts webbsidors integritetsskyddspolicy och användarvillkor.

 1. Jag har deltagit i en tävling, en kampanj eller en undersökning – hur får jag reda på mer om det?

ghd och dess rekommenderade tjänsteleverantörer eller affärspartners kan erbjuda utlottningar, tävlingar, säljfrämjande åtgärder och undersökningar (enskilt kallade en ”Kampanj”) genom en av ghds webbsidor.

Om vi gör detta kommer vi att använda dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande, eller enligt vad som annars meddelats dig. I vissa fall kan dock en tredje parts integritetsskyddspolicy tillämpas på alla personuppgifter som du tillhandahåller i samband med sådan kampanj. Innan du deltar i en kampanj uppmanar vi dig att kontrollera vem som sköter marknadsföringen i fråga och vilka villkor, bestämmelser, riktlinjer och regler som gäller för den.

För att få veta mer om de villkor som gäller för kampanjer som hanteras av ghd kan du läsa de relevanta villkoren för kampanjer.

 1. Hur gammal måste jag vara för att använda ghds webbsidor eller andra av ghds digitala erbjudanden?

Du måste vara 13 år eller äldre för att använda ghds webbsidor och våra andra digitala erbjudanden.

Vi tar din integritet på största allvar, och vi förstår vikten av att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att skydda integriteten och säkerheten hos barn som använder ghds produkter och tjänster. Vi begär inte, och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är 13 år eller yngre. Om vi är medvetna om att vi har fått sådan information eller information som strider mot vår policy kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att hitta och ta bort denna information från våra register.

 1. Jag är en Salongsägare – finns det något mer jag behöver veta?

Särskilda bestämmelser gäller för salongsägare som använder ghds webbsidor och våra andra digitala erbjudanden – dessa beskrivs nedan.

Varje gång du lämnar information om en ”ny kund”, ”anställd” eller andra personuppgifter ska du se till att den berörda personen: (I) är över 13 år, ii) är medveten om att du kommer att dela deras personuppgifter med oss och vår behandling i enlighet med detta meddelande, och iii) har, i tillämpliga fall, samtyckt till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss och våra närstående företag.

Du kan bara dela dessa uppgifter med oss när du använder en av ghds webbsidor och/eller våra andra digitala erbjudanden, om du har gjort dessa personer medvetna om vårt meddelande och hur vi kommer att använda deras personuppgifter. Om vi får kännedom om att du har lämnat ut personuppgifter på en av ghds webbsidor och/eller något av våra andra digitala erbjudanden utan tillstånd kommer vi att ta bort informationen från våra register.

 1. Vad samlar ghd in om jag besöker en av ghds platser?

Inom ghd har vi kontor, lagerlokaler, fabriker, salonger och butiker (”ghds platser”) i många länder. Om du besöker en av ghds platser samlar vi in dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Besöksinformation: Av hälso- och säkerhetsskäl upprätthåller vi ett register över besökare till ghds platser, inklusive ditt förnamn och efternamn, dina kontaktuppgifter, inklusive mobilnummer, din arbetsgivare och registreringsnumret för ditt fordon. Vi ber alla våra besökare att skriva in sig och ut sig i receptionen och kan be våra besökare att visa någon form av identifikation som endast används för kontrolländamål och inte kommer att registreras. 
 • Övervakningskameror: Övervakningskameror finns installerade vid ingångarna, utgångarna och på andra strategiska platser på ghds platser. Detta är en del av ghds åtagande att garantera en säker och trygg miljö för våra anställda och besökare. Vi kan också använda övervakningsvideon för att förebygga och utreda brott. Videobilderna kan spelas in och betraktas av godkända individer. De lagrade övervakningsfilmerna sparas i högst 90 dagar. Vi kan spara dem längre om vi har ett legitimt skäl att göra det, till exempel när ett brott utreds av polisen eller brottsbekämpande organ. 

Övervakningskameror utanför några av ghds platser och i vissa offentliga områden, till exempel receptionsutrymmen, kanske inte underhålls av oss och kontrolleras av den berörda fastighetsägaren. Läs deras integritetsmeddelanden för mer information. 

 • Gäst-wifi: Vi har gäst-wifi tillgängligt på många av ghds platser som kan användas av besökare. Där gäst-wifi finns tillgängligt kommer vi att ge dig ett användarnamn och ett lösenord för att logga in. Vi registrerar enhetsadressen och ger dig automatiskt en IP-adress medan du är på plats. Vi loggar också din trafikinformation inklusive de platser du besöker, varaktighet och datum för skickats/mottagits. När du ansluter dig till vår gäst-wifi ber vi dig att godkänna ghds användarvillkor för att ansvarsfull användning och inte besöka olämpliga webbplatser. Syftet med behandlingen av denna information är att ge dig tillgång till internet när du besöker ghds platser. Vi behandlar dessa personuppgifter när det är nödvändigt för vårt legitima intresse. 
 • System för tillträdeskontroll: Som besökare eller entreprenör kan vi ge dig ett ID-kort för tillträde till ghd platser. Om vi utfärdar ett ID-kort samlar vi in uppgifter såsom ditt förnamn, din adress, dina kontaktuppgifter och ett foto. Vi samlar in dessa personuppgifter för att registrera och kontrollera tillträdet till och från vårt kontor och för säkerhetsändamål. 
 • Olyckor och tillbud: ghd samlar in personuppgifter från alla som skadats eller lider av dålig hälsa när de besöker en av ghds platser. Vi kan samla in uppgifter såsom namn, adress, ålder, anhöriga och detaljer om händelsen, inklusive all relevant medicinsk historia. Vi samlar in dessa uppgifter eftersom vi har en rättslig skyldighet att dokumentera incidenter/olyckor på arbetsplatsen och rapportera vissa typer av olyckor, skador och farliga händelser som härrör från arbetsaktiviteter till den behöriga verkställande myndigheten. Vi använder de personuppgifter som samlats in för att undersöka och förbättra våra rutiner för hälsa och säkerhet och för att stödja alla rättsliga anspråk som uppstår till följd av incidenten. 
 1. Kommer detta meddelande någonsin att ändras?

Vi kan uppdatera eller ändra detta meddelande från tid till för att bemöta förändringar relaterade till rättslig, teknisk eller affärsmässig utveckling. Vi kommer att erhålla ditt samtycke till eventuella väsentliga ändringar av meddelandet om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning. Datumet för den senaste versionen av detta meddelande visas längst upp på sidan.

När vi uppdaterar vårt meddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig om detta, beroende på hur stora förändringar vi gör. Vi kommer till exempel att underrätta dig om eventuella ändringar av detta meddelande genom att publicera ett nytt meddelande och uppdatera datumet för ”senast ändrad” överst på denna sida eller genom att skicka det nya meddelandet till dig via e-post, där så är lämpligt.

 1. Hur kontaktar jag ghd?

Om du har några frågor om våra integritetsskyddsmetoder, hur vi hanterar dina personuppgifter och/eller om du vill lämna in en begäran om personlig sekretess kan du kontakta vår dataskyddsgrupp antingen:

 • Per telefon med hjälp av ett av följande avgiftsfria nummer beroende på var du befinner dig:
 • Australien +61 800 021 085
 • Online genom att skicka din fråga via kontaktformuläret.
 •  
  • Belgien och Nederländerna +33 487646011
  • Danmark +45 33119111
  • Finland +358 105269920
  • Frankrike och Luxemburg +33 478354610
  • Tyskland och Österrike +49 711620311960
  • Hongkong +852 22745422
  • Italien +39 5549811
  • Nya Zeeland +64 800880209
  • Norge +47 23053030
  • Portugal +351 214368452
  • Sydafrika +27 860109366
  • Spanien +34 902523536
  • Sverige +46 86990065
  • Storbritannien och Irland +44 1924423400
  • USA +1 877 4432643

Tack för att du tog dig tid att läsa detta meddelande.

Cookiepolicy

Senast ändrad: 14 januari 2022

Din integritet är viktig för HFC Prestige International Sweden AB ("ghd", "vi" eller "oss") och vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter. Denna cookiepolicy ger dig som användare av vår webbplats tydlig och tillgänglig information om de cookies och liknande tekniker som ghd använder, varför de används och de val du har via dina cookieinställningar.

Om inte annat anges i denna cookiepolicy har termer med stor begynnelsebokstav som används i denna cookiepolicy samma betydelse som i vårt integritetsmeddelande.

Vi uppmanar dig att ta dig tid att läsa igenom denna cookiepolicy i sin helhet. Vi har dock utformat denna cookiepolicy så att du enkelt ska kunna hitta svar på dina frågor.

 1. Vad är cookies och liknande teknik?

Cookies är små datafiler som laddas ned till din enhet när du besöker en webbplats eller applikation. När du återvänder till webbplatsen, eller en annan webbplats som känner igen denna cookie, skickas cookien till webbplatsen för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg dina preferenser, tillhandahålla skräddarsydd reklam, hjälpa dig att navigera effektivare eller hålla dig inloggad. Du kan läsa mer om cookies på www.allaboutcookies.org (Opens in new window) ellerwww.youronlinechoices.eu (Opens in new window).

Mer information om hur ghd använder cookies finns i avsnittet "Hur använder ghd cookies?".

ghd:s webbplats kan använda liknande tekniker som cookies, inklusive pixeltaggar, identifierare för mobila enheter, webbfyrar och serverloggar för att förstå hur du använder vår webbplats och tillhandahålla annonser som är skräddarsydda för dig och dina intressen. Dessa tekniker består ofta av små, transparenta grafiska bilder som placeras på en webbsida eller i ett e-postmeddelande. De fungerar med cookies och samlar in data som din IP-adress, när du tittade på sidan eller e-postmeddelandet och vilken enhet du använde. När vi använder webbsignaler i e-postmeddelandena vi skickar till dig används dessa för att vi ska kunna bedöma graden av engagemang som våra e-postmeddelanden får genom att mäta information som leveransfrekvens, öppningsfrekvens och klickfrekvens som våra e-postmeddelanden uppnår.

 1. Vilka typer av cookies använder ghd?

Det finns olika slags cookies:

 • Sessionscookies:  dessa är cookies som varar så länge du håller din webbläsare öppen och upphör att gälla när du stänger webbläsaren.
 • Beständiga cookies:  dessa cookies sparas på din enhet under en viss tid och går ut vid en viss tidpunkt eller om du raderar dem manuellt från din webbläsare, beroende på vilket som inträffar först.
 • Förstapartscookies:  dessa cookies sparas av den webbplats som du besöker vid den tidpunkten, antingen av oss eller av en tredje part på vår begäran.
 • Tredjepartscookies:  dessa cookies ställs in av en annan part än den webbplats du besöker.
 • Cookies för sociala medier: ghd:s webbplats använder cookies som ställts in av sociala webbplatser (såsom Facebooks "gilla"-knapp) vilket gör att du kan dela och interagera med vårt innehåll via dessa sociala webbplatser. Genom att tillåta dessa cookies kan dessa sociala webbplatser spåra din webbläsaraktivitet och bygga upp en profil enligt dina intressen.
 1. Hur använder ghd cookies?

När du besöker ghd:s webbplats, tittar på eller interagerar med vårt innehåll eller på annat sätt kommunicerar med oss digitalt använder vi och våra samarbetspartners cookies, webbfyrar och liknande tekniker för att:

 • förstå hur användarna beter sig på ghd:s webbplats;
 • spåra vilka delar av ghd:s webbplats som människor har besökt;
 • förstå profilen för användarna av ghd:s webbplats;
 • göra vår ghd-webbplats så bekväm och personlig som möjligt, till exempel genom att hålla dig inloggad;
 • tillhandahålla vissa tjänster som kräver användning av cookies, t.ex. användning av en varukorg på nätet,
 • mäta effektiviteten i vår onlineannonsering eller hur ofta vårt innehåll visas,
 • avgöra vilka e-postmeddelanden som öppnades, om du klickade på några länkar och interagerade med innehållet och för att optimera din e-postupplevelse;
 • analysera din information, inklusive plats, produkter och/eller tjänster, ålder, tidszon, IP-adress och URL som besökts, mot vår bredare kundbas för interna affärssyften, som att generera statistik och utveckla marknadsföringsplaner, för att förbättra våra tjänster och produkter, ghd:s webbplats och innehåll. Vi kan också aggregera och avidentifiera din information för att skapa kundsegment och dela den med våra licenstagare och partners.

Vi kan också använda cookies för skräddarsydda reklamsyften. Vi, eller tredjepartsleverantörer, kan till exempel använda din information för att förse dig med skräddarsydd reklam på tredje parts webbplatser, inklusive sociala webbplatser. Dessa annonser är antingen: (i)”kontextuella” (vilket innebär att de presenteras på grund av webbsidan som du tittar på), eller (ii)”beteendebaserad reklam” eller ”intressebaserad reklam” (dvs. där annonser visas för dig baserat på dina intressen som vi har dragit slutsatsen av din information, inklusive demografiska, geografiska och intressebaserade uppgifter). Vi kan använda skräddarsydd reklam för att specifikt inkludera eller exkludera personer som har registrerat sig för våra produkter och tjänster som är mest relevanta för dig.

Vi kan matcha din surfaktivitet på en enhet, t.ex. din mobiltelefon, med din surfaktivitet på en annan enhet, t.ex. din surfplatta, för att säkerställa att vår annonsering skräddarsys för dig. För att göra det möjligt för oss att göra detta kan våra teknikpartners dela information, inklusive ditt surfbeteende, din geografiska plats och enhetsidentifierare, och vi matchar den informationen med informationen i vår användarbas som helhet genom att identifiera webbläsaren och enheterna som verkar användas av samma person. Mer information om hur vi delar din information finns i vårt integritetsmeddelande.

När du: (i)loggar in på ghd:s webbplats med hjälp av en social webbplats eller andra webbplatser; (ii)kommer åt sociala webbplatser med hjälp av ghd:s webbplats eller andra webbplatser; och/eller (iii)skickar innehåll till sociala webbplatser eller andra webbplatser som använder ghd:s webbplats; kan dessa sociala webbplatser eller andra webbplatser använda cookies och liknande tekniker för att samla in data om användarbeteende för sina egna syften. Denna användning av cookies är i linje med tredje parts egen cookiepolicy, som vi inte har någon kontroll över.

 1. Hur hanterar jag mina inställningar för cookies?

Nedan ser du hur du kan hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare och på din mobila enhet.

Du är välkommen att blockera användningen av vissa eller alla cookies och liknande tekniker som vi använder på vår webbplats. Observera dock att detta kan försämra vissa funktioner och/eller tjänster på vår webbplats och dess funktionalitet eller till och med göra vissa eller alla funktioner oanvändbara. Dessutom kommer ytterligare funktionalitet som tillhandahålls av personaliseringstekniker troligtvis inte att fungera – vilket försämrar vår förmåga att tillhandahålla det innehåll eller de produkter som är mest relevanta för dig.

Du bör också vara medveten om att om du raderar alla cookies från din webbläsare raderas även alla cookies som lagrar dina inställningar, till exempel om du har accepterat cookies på en webbplats eller cookies som blockerar andra cookies.

Observera också att vi inte svarar på eller gynnar "do not track"-signaler (a/k/a dnt) eller liknande mekanismer som överförs av webbläsare.

Webbläsarinställningar

Du kan acceptera eller avvisa vissa eller alla cookies (till exempel blockera alla tredjepartscookies) genom att justera inställningarna i din webbläsare. De flesta webbläsare talar om för dig hur du slutar acceptera nya cookies, hur du får ett meddelande när du får en ny cookie och hur du inaktiverar befintliga cookies. Tänk dock på att vissa funktioner och tjänster på ghd:s webbplats kanske inte fungerar som de ska när du inaktiverar cookies, och att det kan leda till att du inte längre vill använda cookies, till exempel webbanalys. Om du inte vet hur du gör detta, anger länkarna nedan för information om hur du ändrar dina webbläsarinställningar för några av de vanligaste webbläsarna:

Vissa webbläsare, som Chrome och Firefox, gör det möjligt för dig att ändra dina inställningar för att bläddra i "inkognito"-läge, begränsa mängden data som placeras på din dator och automatiskt radera eventuella beständiga cookies som placeras på din enhet när du avslutar din webbläsarsession.

Befintliga cookies

För att ta bort cookies som tidigare placerats i din webbläsare bör du välja alternativet att rensa din webbläsarhistorik och se till att alternativet att ta bort eller rensa cookies inkluderas när du gör det.

Webbfyrar

Genom att ställa in ditt e-postkonto så att det endast visas som text kan du förhindra att vissa webbfyrar används, men tänk på att våra e-postmeddelanden inte ser lika snygga ut och att vissa funktioner kan vara inaktiverade. Mer information finns i avsnittet ”Hjälp” i e-postklienten. Alternativt kan du ta bort dig själv helt från vår e-postlista genom att gå längst ner i alla e-postmeddelanden från oss och klicka på relevant länk för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet "Hur kontaktar jag ghd?".

Cookies för mobila enheter

Vad gäller din mobila enhet kan du förstå vilka tredje parter som för närvarande har aktiverat cookies på din mobila enhet och hur du väljer bort vissa av dessa cookies genom att gå in på Network Advertising Initiatives webbplats från http://www.networkadvertising.org/mobile-choices (Opens in new window) din mobila enhet. På din mobila enhet kan du också välja ”Limit Ad Tracking” (på iOS-enheter) eller ”Opt out of Interest-Based Ads” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att betjäna annonser som är riktade till dina intressen.

 1. Ändras den här cookiepolicyn ibland?

Vi kan uppdatera eller ändra denna cookiepolicy då och då som svar på förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Vi kommer att få ditt samtycke till eventuella ändringar i vår cookiepolicy om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagar. Datumet för den senaste versionen av denna cookiepolicy visas högst upp på sidan.

När vi uppdaterar vår cookiepolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig i enlighet med betydelsen av de ändringar vi gör. Vi kommer till exempel att meddela dig om eventuella ändringar i denna cookiepolicy genom att publicera en ny cookiepolicy och uppdatera det "senast ändrade" datumet högst upp på denna sida eller genom att skicka den nya cookiepolicyn till dig via e-post, där så är lämpligt.

 1. Hur kontaktar jag ghd?

Om du har frågor om vår cookiepolicy eller hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss via formuläret här.

Välkomsterbjudande

Erbjudandet gäller inte rabatterade produkter eller reaprodukter och kan inte kombineras med andra rabattkoder eller kampanjerbjudanden på www.ghdhair.com.

ghd förbehåller sig rätten att när som helst avböja eller avsluta detta erbjudande.

SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING STATEMENT

Introduction from the CEO

As a business we are proud of the steps we have taken to combat slavery and human trafficking in our supply chains and are committed to continuing to take a robust approach to this issue.

We regard slavery and human trafficking as a serious abuse of an individual's freedoms and rights and will not tolerate such abuse, whether in our direct operations, our indirect operations or in our supply chain.

Our Business

We design, manufacture and distribute hair styling products and we are a part of the ghd Group. Our ultimate parent company is Wella Operations US LLC, a US company. ghd has over 700 employees worldwide and operates in countries throughout the world.

Organisation's Structure

 1. Executive Board;
 2. New Product Development;
 3. Marketing;
 4. Logistics;
 5. Manufacturing;
 6. Quality;
 7. People;
 8. Finance;
 9. Legal;
 10. IT;
 11. Digital;
 12. Procurement.

Our Supply Chain

Our supply chain includes outsourced manufacturers based in Europe and the Far East together with specialist component suppliers located throughout the world.

Our Policy on Slavery and Human Trafficking

We are committed to ensuring that there is no slavery or human trafficking in our supply chains or in any part of our business. Our policies reflect our commitment to acting ethically and with integrity in all our business relationships and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure slavery and human trafficking is not taking place anywhere in our supply chain.

Due Diligence Processes for Slavery and Human Trafficking

As part of our initiative to identify and mitigate risk we ensure that all of our key suppliers are regularly audited to ensure adherence to our policies, this is undertaken both on site and remotely using our in house quality team.

We have in place systems to:

 1. identify and assess potential risk areas in our supply chains;
 2. mitigate the risk of slavery and human trafficking occurring in our supply chains;
 3. monitor potential risk areas in our supply chains;
 4. protect whistle blowers.

Supplier Adherence to Our Values and Ethics

We adopt a zero tolerance approach to slavery and human trafficking and to ensure all those in our supply chain comply with our values we have a quality compliance programme in place. This programme includes regular supplier assessments to ensure adherence to these requirements.

Our Effectiveness in Combating Slavery and Human Trafficking

We ask each of our key suppliers to complete a questionnaire to enable us to understand their operating practices. We seek full compliance with our policies, particularly in relation to labour matters. To ensure continuing adherence to our policies on an annual basis a selection of suppliers are then audited. Should deficiencies be identified at any point we insist that an improvement programme to be put in place.

This statement is made pursuant to section 54(1) of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes our Group's slavery and human trafficking statement.

Jeroen Temmerman

CEO

ghd

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

Send hint to:

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nödvändig information
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.