GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

 THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

Villkor


FEBRUARI 2017

INTRODUKTION

Denna hemsida på www.ghdhair.com, inklusive de diskussionsforum som finns på hemsidan (“Hemsidan”) ombesörjs av Jemella Limited (verkar under ghd), ett bolag som är registrerat i England och Wales (organisationsnummer 04115691) med registrerad adress Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ och GHD Sverige AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556737-1587, med registrerad adress Johannesgränd 1, 111 30, Stockholm (gemensamt “ghd ” eller “vi/oss/vår”).  ghd kan kontaktas på ovanstående adress.

Vi uppskattar att du är intresserad av våra produkter och vår service på Hemsidan och att du besöker Hemsidan.

Om du har några frågor som rör Hemsidan, information eller material som finns på Hemsidan, vänligen kontakta oss per e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på +46 (0)8 781 0010.

 

Användningen av Hemsidan sker under dessa Användarvillkor vilka ställer upp de grundläggande reglerna som reglerar användningen av Hemsidan. Vänligen läs igenom Användarvillkoren ordentligt. Genom att använda Hemsidan bekräftar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du är bunden av dessa. Vänligen använd inte Hemsidan om du inte accepterar Användarvillkoren.

 

ANVÄNDARVILLKOR

 1. ÄNDRINGAR

1.1 Vi kan komma att ändra, ta bort eller gå igenom innehållet på denna Hemsida från tid till annan, inklusive dessa Användarvillkor. Vänligen kontrollera denna sida avseende ändringar som har gjorts i Användarvillkoren. Din användning av Hemsidan efter att ändring har gjorts gör att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

1.2 Vi garanterar inte att Hemsidan, vilken sida som helst eller innehåll på Hemsidan alltid kommer att vara tillgänglig eller visas oavbrutet. Vi kan också medvetet komma att dra tillbaka eller begränsa Hemsidan eller delar av den när som helst utan förvarning.

 1. KÖPVILLKOR, REGISTRERING, KONTON OCH LÖSENORD

2.1  Dessa Användarvillkor är inte tillämpliga på köp av varor genom Hemsidan. Sådana köp regleras av våra Köpvillkor, vilka kan göras åtkomliga genom att klicka på Köpvillkorstabben längst ner på denna sida.

2.2  Det kan krävas registrering och att ett konto skapas för att få tillgång till viss service på Hemsidan. Vänligen tillse att de uppgifter som du tillhandahåller vid registrering eller när som helst är fullständiga och riktiga och informera oss omedelbart om det sker några ändringar avseende de uppgifter som du har angivit vid registrering. Du kan inte skapa ett konto såvida du inte har fyllt 16 år.

2.3  När du registrerar ett konto på Hemsidan kommer du uppmanas att skapa ett lösenord. Du samtycker till att det är du som har ansvar för att tillse att dina kontouppgifter och lösenord hålls konfidentiella och att du begränsar tillgång till din dator för att förhindra otillåten tillgång till ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att dina kontouppgifter eller lösenord har gått förlorade, eller om det är troligt att de har använts utan tillåtelse. Vänligen KLICKA HÄR om du när som helst behöver nytt lösenord. Du bär ansvaret för samtliga aktiviteter som äger rum på ditt konto eller som rör ditt lösenord och i enlighet med klausul ‎6.5, så bär vi inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för någon som helst förlust eller skada som är ett resultat av, eller i samband med, din försummelse att efterfölja denna paragraf i Användarvillkoren.

2.4  Vi reserverar oss rätten att suspendera eller avbryta din användning av Hemsidan när som helst och av vilken anledning som helst utan någon förvarning.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1  Vi äger eller licensierar samtliga upphovsrätter, designrättigheter, databasrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter på denna Hemsida och det material som publiceras på Hemsidan. Din användning av Hemsidan ger dig inte några rättigheter avseende våra immateriella rättigheter eller tredje parters immateriella rättigheter. Samtliga sådana rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls.

3.2  Du kan få tillgång till denna Hemsida enbart genom att ta del av Hemsidan eller för att göra Bidrag (såsom definierat nedan) eller för att lägga order på Produkter. All annan användning är förbjuden såvida vi inte skriftligen har samtyckt till annat. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt från material som laddats ner eller skrivits ut från Hemsidan.

3.3  Du får inte ändra, kopiera, översätta, sända, uppträda, visa upp, distribuera, rama in, reproducera, publicera på nytt, posta, överföra eller sälja innehåll eller immateriella rättigheter som finns på Hemsidan.

3.4  Om du printar, kopierar eller laddar ner vilken del det än må vara av Hemsidan i strid mot dessa Användarvillkor, kommer din rätt att använda Hemsidan omedelbart att upphöra och du måste, efter vårt val, återlämna eller förstöra kopior av det material som du har gjort.

 1. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBSIDOR OCH RESTRIKTIONER

4.1  Användning av tredje parts webbsidor är helt på din egen risk. Länkar som finns på Hemsidan kommer länka till andra webbsidor som inte är under vår kontroll och vi tar inte på oss något ansvar för innehållet i någon sådan länkad webbsida eller länk som finns på sådan länkad webbsida. De länkar som finns på Hemsidan tillhandahåller vi för din bekvämlighet och att länkarna finns betyder inte pålitlighet och att vi godkänner innehållet på dessa webbsidor från tredje parter.

4.2  Dessa Användarvillkor gäller inte några tredje parts webbsidor som finns länkade på Hemsidan. Du ska läsa villkoren på dessa webbsidor innan du använder dem och rikta eventuella frågor eller kommentarer som du har angående innehållet på de länkade webbsidorna till respektive webbsidas webbsidaansvarig..

4.3  Du har inte rätt (och du har heller inte rätt att hjälpa andra) att lägga upp länkar från din egen webbsida till denna Hemsida (oavsett om det sker genom hypertextlänk, djuplänkning, framing, skiftning (eng: toggling) eller på annat sätt) och du får ej heller rama in Hemsidan på annan tredje parts webbsida utan att först ha inhämtat skriftligt samtycke från oss vilken vi kan komma att ge eller inte helt enligt vårt gottfinnande.

4.4  Du samtycker till att när du använder Hemsidan så ska du inte prisskrapa eller samla in priser, antingen manuellt eller genom att använda dig av webb spindel (eng:web spider, web robot, web crawling) eller annan teknik.

4.5 Du får inte försöka få otillåten tillgång till Hemsidan, eller våra servrar eller annan hårdvara som stöder Hemsidan. Du får heller inte försöka att omkonfigurera Hemsidan på något sätt. För klargörande, överträdelser som faller in under Brottsbalken (1962:700) kommer att rapporteras till behörig brottsbekämpande myndighet.

4.6 Du får inte missbruka denna Hemsida på något sätt, vilket inbegriper att inte placera virus, program eller annat material på Hemsidan som kan vara teknologiskt farligt eller elakt.

 1. ANVÄNDARRECENSIONER OCH BIDRAG

5.1  Användare av Hemsidan kan lägga upp produktrecensioner, profiler, bilder, portfolier, videos, instruktioner, kommentarer, frågor, återkoppling, idéer, förslag eller annan information eller material genom Hemsidan eller på annat sätt (gemensamt “Bidrag”), så länge som Bidragen följer vår Bidragsstandard enligt klausul ‎5.2 nedan(“Bidragsstandard”).

5.2  Bidragsstandard

5.2.1  Dessa standarder gäller allt material som du lägger upp på Hemsidan samt också all interaktiv service som är förenad med detta inklusive vår ghd Showcase och Salon & Stylist Feed.  Du måste efterleva den anda som följer av följande standarder så väl som det som står där bokstavligen. Standarderna gäller var och ett av Bidragen så väl som helheten.

5.2.2  Bidragen måste:

5.2.2.1  vara korrekta (när de anger fakta);

5.2.2.2  vara genuina (när de anger åsikter); och

5.2.2.3  följa tillämplig svensk rätt.

5.2.3   Bidragen får inte:

5.2.3.1  innehålla något material som är ärekränkande för någon person, obscen, förolämpande, hatisk eller inflammerande;

5.2.3.2  stödja sexuellt explicit material;

5.2.3.3  stödja diskriminering på grunderna etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell orientering eller ålder;

5.2.3.4  utföra, förespråka, stödja någon olaglig aktivitet vilket inkluderar, men inte begränsas till, våld eller datormissbruk eller intrång på någon annan persons immateriella rättigheter;

5.2.3.5  bryta mot någon legal skyldighet mot tredje person, såsom en kontraktuell skyldighet eller ett förtroende;

5.2.3.6  vara hotfull, missbruka eller inkräkta på annans privatliv och integritet eller orsaka förargelse, olägenhet eller onödig oro eller som kan trakassera, göra någon annan person upprörd, genant, orolig eller irriterad;

5.2.3.7  med sannolikhet komma att vilseleda någon person eller användas för att efterlikna någon annan person, eller för att oriktigt framställa din identitet eller samröre med annan; eller

5.2.3.8  ge intryck av att de kommer från oss om så inte är fallet.

5.3  Om du inte efterföljer Bidragsstandarderna strider detta mot Användarvillkoren under vilka du har tillåtelse att använda Hemsidan. Vi kommer efter eget gottfinnande besluta om huruvida din användning av Hemsidan strider mot Bidragsstandarderna. För det fall det strider mot Bidragsstandarderna, kan vi komma att vidta de åtgärder som vi anser lämpliga, vilket kan inkludera att vi vidtar samtliga eller några utav nedan följande åtgärder:

5.3.1  omedelbart, temporärt eller permanent dra in din rätt att använda Hemsidan;

5.3.2  omedelbart, temporärt eller permanent ta bort Bidrag eller material som du har lagt upp på Hemsidan;

5.3.3  utfärda en varning till dig;

5.3.4  föra talan mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott;

5.3.5  vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig; och

5.3.6 utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändigt.

5.4  Alla Bidrag ska vara och ska förbli vår egendom och genom att göra ett Bidrag till Hemsidan godkänner du att du tilldelar oss samtliga världsomspännande rättigheter, titel och intressen i alla immateriella rättigheter i ditt Bidrag. Vi kommer således äga en exklusiv rätt till samtliga sådana rättigheter, titel och intressen i samtliga Bidrag såvida inte tvingande rätt reglerar annat, och denna rätt får inte begränsas på något sätt i sin användning, kommersiellt eller annat, avseende något Bidrag. Vi har ingen skyldighet, och kommer inte att ha någon skyldighet, att hålla något Bidrag i förtroende, att betala någon ersättning eller royalty för något av Bidragen eller att svara på några utav Bidragen.

 1. FRISKRIVNING

6.1 Även om vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten och fullständigheten avseende informationen på denna Hemsida, tillhandahålls den "i befintligt skick" och vi ger inga utfästelser och inga garantier vad gäller riktigheten eller fullständigheten av innehållet på denna Hemsida. Vidare ges ingen garanti för att Hemsidan kommer att vara tillgänglig oavbrutet och vi tar inget ansvar för förluster eller skador som är en följd av sådan otillgänglighet.

6.2 Tillgång till och användning av denna Hemsida sker på användarens egen risk och vi garanterar inte att användningen av denna Hemsida eller något material som hämtas från Hemsidan inte kan komma att orsaka skador på egendom, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller datavirus. Vi tar inget ansvar för virus eller andra datorkontamineringar. Vi rekommenderar att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder (som att installera lämpligt antivirusprogram) och brandväggar innan du laddar ner information eller bilder från Hemsidan.

6.3 Vi kan, med förbehåll för klausul 6.5 nedan, inte hållas ansvariga gentemot dig för något av följande (oavsett om vi underrättats om eller kände till möjligheten till sådana förluster) oavsett om något krav härrör från eller har samband med användning av Hemsidan, inklusive utan begränsning, under någon skadeståndsförpliktelse, inklusive försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande (annat än för bedrägligt beteende), intrång i immateriella rättigheter eller under lag eller på annat sätt:

6.3.1 indirekta, speciella eller följdskador;

6.3.2 eventuella förluster eller skador till följd av ändringar i innehållet på denna Hemsida som gjorts av obehöriga tredje parter;

6.3.3 förlust av affärer, data, vinst, intäkter, goodwill, användning av eller förväntade besparingar;

6.3.4 förlust eller skada på din eller någon tredje parts data eller poster;

6.3.5 åtgärder som vidtagits till följd av överträdelser av Bidragsstandarder som anges i klausul 5.2 ovan; eller

6.3.6 förseningar eller fel på utförandet av våra förpliktelser enligt dessa Användarvillkor som härrör från någon orsak utanför vår kontroll, inklusive något av följande: handling av Gud, statlig/myndighetshandling, krig, brand, översvämning, explosion eller civil uppståndelse, fel på IT eller telekommunikationstjänster, fel hos en tredje part (inklusive underlåtenhet att lämna uppgifter) och stridsåtgärder.

6,4 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, exkluderar vi samtliga utfästelser, villkor och garantier, oavsett uttryckliga eller underförstådda, (enligt lag eller på annat sätt) i den utsträckning som lagen tillåter.

6,5 Vi försöker inte att utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig vad gäller:

6.5.1 dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;

6.5.2 bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

6.5.3 tvingande villkor enligt konsumentköplagen (1990: 932);

6.5.4 något ansvar enligt produktsäkerhetslagen (1988: 1604); eller

6.5.5 frågor där det är olagligt för oss att exkludera eller försöka exkludera vårt ansvar.

 1. ÖVRIGT

7.1 Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag och bara domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet avseende eventuella tvister som uppstår under eller i samband med dem. För undvikande av missförstånd, ingenting i denna klausul 7.1 utgör en begränsning avseende eventuella tvingande nationella rättigheter som har sitt ursprung i lagstiftning i en EU-medlemsstat där konsument har hemvist i den medlemsstaten.

7.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, ska den avskiljas från resten av dessa Användarvillkor som skall förbli oförändrade.

7,3 Ingen fördröjning eller underlåtenhet av oss att utöva några befogenheter, rättigheter eller rättsmedel enligt dessa Användarvillkor utgör ett avstående från dessa. Inte heller kommer något enskilt eller delvis utövande av sådana befogenheter, rättigheter eller rättsmedel utesluta vår rätt att utöva någon annan eller ytterligare sådan.

7.4 Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy som innehåller viktig information om hur de personuppgifter som du tillhandahåller när du använder denna Hemsida behandlas.

7.5 Tävlingar eller andra säljfrämjande händelser som kan göras tillgängliga på denna Hemsida från tid till annan kan också ha särskilda villkor. Du kommer att behöva läsa och godkänna dessa innan du skickar in något.

Försäljningsvillkor

1. DEFINITIONER

1.1 När följande ord som börjar med stor bokstav används i Dessa Villkor har de följande betydelse:

 (a) Händelse Utom Vår Kontroll: definieras i klausul 10.2;

 (b) Beställning: din beställning av Produkter via webbsidan;

 (c) Produkter: varorna och/eller presentkorten som Vi säljer till dig;

 (d) Dessa Villkor: de villkor som framgår av detta dokument; och

 (e) Vi/Vår/Oss: GHD Sverige AB, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm.

1.2 När Vi använder orden ”skrift” eller ”skriftligt” i Dessa Villkor inkluderar det även e-post om Vi inte anger något annat.

2. VÅRT AVTAL MED DIG

2.1 Vi tillhandahåller Produkter till dig på följande villkor.

2.2 Vänligen försäkra dig om att du läst Dessa Villkor noggrant och kontrollera att din Beställning är fullständig och korrekt innan du lägger din Beställning.

2.3 Dessa Villkor och Beställningen utgör hela avtalet mellan dig och Oss.

2.4 När du lägger din Beställning hos Oss innebär det inte att vi har accepterat din Beställning. Vår accept av din Beställning sker på sätt som beskrivs i klausul 2.5. Om Vi inte kan tillhandahålla dig Produkterna kommer Vi att informera dig och Vi kommer inte att behandla din Beställning.

2.5 Dessa Villkor blir bindande mellan dig och Oss när Vi utfärdar en skriftlig accept av din Beställning, vid denna tidpunkt uppstår ett avtal mellan dig och Oss.

2.6 Vi kommer att tilldela ett ordernummer till din Beställning som du kommer att informeras om när vi bekräftar din Beställning. Vänligen uppge ordernummer i all korrespondens med Oss som har att göra med din Beställning.

3. FÖRÄNDRINGAR I BESTÄLLNING ELLER VILLKOR

3.1 Vi kan komma att revidera Dessa Villkor och du bör därför granska Dessa Villkor innan du gör en framtida Beställning.

3.2 Om du önskar ångra din Beställning innan den har verkställts finner du mer information om ångerrätten under klausul 12.

4. LEVERANS AV PRODUKTER

4.1 Vänligen notera att leveranstid och leveranskostnader kommer att variera beroende på Produktens tillgänglighet (även inkluderat förbeställningar) och din adress. För mer information se ”Betalning och Leverens” på webbsidan.

4.2 Leverans av din Beställning är fullgjord när Vi levererat Produkterna till den adress du uppgett.

4.3 Om Vi på grund av operationella skäl eller slutförsäljning inte kan leverera hela din Beställning vid ett tillfälle kommer Vi, förutom när Beställningen innehåller en förhandsbeställning, delleverera. Vi kommer inte att debitera dig någon extra leveranskostnad i dessa fall. Om du däremot ber Oss att delleverera kan vi komma att debitera dig tillkommande leveranskostnader. Varje delleverans utgör ett separat avtal som lyder under Dessa Villkor. Om Vi är försenade med en delleverans eller om en delleverans är felaktig innebär det inte att du har rätt att avbeställa övriga delleveranser.

4.4 Faran för Produkterna övergår till dig när leverans skett.

4.5 Äganderätten till Produkterna övergår till dig när Vi fått full betalning.

4.6 Vid leverans av din Beställning vänligen kontrollera Produkterna mot leveransavin, eller om det gäller presentkort, medföljande e-post. Om det föreligger någon avvikelse eller om någon Produkt är skadad vänligen kontakta oss inom 7 dagar från mottagandet.

4.7 Vänligen kontakta Oss om du inte mottagit din Beställning inom 7 dagar efter att du fått orderbekräftelsen.

5. OM PRODUKTER ÄR FELAKTIGA

Du har i egenskap av konsument rättigheter om Produkten skulle vara felaktig eller annars avvika från dess beskrivning. Du kan få rättslig rådgivning från konsumentvägledaren i din kommun. Innehållet i Dessa Villkor påverkar inte denna rättighet.

6. VÅR GARANTI

6.1 Från leverans och under den period som anges nedan garanterar Vi att Produkterna är fria från fel. Vår garanti gäller inte i de fall som anges i klausul 6.2.

Produkt

Garantitid

Plattång

2 år

Locktång

2 år

Hårtork

1 år

Borstar

6 månader

Hårvårds- och styling produkter

6 månader

6.2 Denna garanti gäller inte fel i Produkterna som härrör från:

(a) normalt slitage och användning;

(b) uppsåtliga skador, onormal förvaring eller användningsområden, olyckshändelser, oaktsamhet av dig eller tredje man;

(c) användning i strid med instruktionsmanualen; och

(d) förändringar eller reparation av Produkten som utförts av dig eller tredje man.

6.3 Denna garanti gäller som ett komplement till de juridiska rättigheter du har om Produkten är felaktig eller avviker från vad som beskrivits.

7. PRESENTKORT

7.1 Presentkort kan bara användas som betalning för varor på denna webbsida och de får inte bytas till kontanter eller användas för att köpa ytterligare presentkort.

7.2 När du använt ett presentkort för att betala en vara kommer du inte att erhålla någon växel men kvarvarande värde på presentkortet kan användas vid framtida köp.

7.3 Presentkortet gäller i 12 månader räknat från inköpsdagen. När presentkortet går ut går kvarvarande balans förlorad.

7.4 Presentkort får endast användas för att köpa Produkter från samma lands webbsida som presentkortet köpts från. Exempelvis får ett presentkort som köpts via den svenska delen av webbsidan endast användas för att köpa varor från den svenska delen av webbsidan.

7.5 Förvara och skydda ditt presentkort som om det vore kontanter. Vi ansvarar inte för förlorade, stulna eller skadade presentkort

7.6 Om en vara som köpts med presentkort byts ut eller återbetalas kommer Vår eventuella skuld till dig att regleras genom att presentkortet fylls på.

8. PRIS OCH BETALNING

8.1 Priset för Produkterna är det pris som gäller vid den tidpunkt som Vi bekräftar din Beställning. Våra priser kan förändras från tid till annan men prisförändringar påverkar inte Beställning som vi har bekräftat.

8.2 Alla priser anges inklusive mervärdesskatt.

8.3 Beroende på vilken leveransmetod du valt kan priset för Produkterna anges exklusive leveranskostnad, vilken i så fall tillkommer. För mer information se ”Betalning & Leverans” på webbsidan.

8.4 Betalning av Produkterna måste ske genom användning av betalkort, eller om du använder Paypal någon av de metoder som Paypal accepterar. Vi tar betalt av dig när Vi skickar Produkterna.

9. VÅRT ANSVAR MOT DIG

9.1 Om Vi inte uppfyller våra skyldigheter som följer av Dessa Villkor ansvarar vi för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av Vårt brott mot Dessa Villkor eller Vår oaktsamhet. Vårt ansvar är i varje enskilt fall begränsat till värdet av din Beställning. Vi ansvarar inte för oförutsebara förluster eller skador. Förlust eller skada är förutsebara om dessa var en uppenbar konsekvens av Vårt avtalsbrott eller om detta kunde förutses av dig och Oss när vi ingick avtalet. 

9.2 Vi friskriver Oss inte eller begränsar Vårt ansvar för:

 (a) dödsfall eller personskador som orsakats av Vår vårdslöshet eller Våra anställda, agenter eller underleverantörers vårdslöshet; och

 (b) bedrägerier eller vilseledanden.

10. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

10.1 Vi ansvarar inte för underlåtenhet eller försening av fullgörandet av Våra skyldigheter enligt Dessa Villkor, om förseningen eller underlåtenheten orsakas av en händelse utom vår kontroll.

10.2 En Händelse Utom Vår Kontroll betyder alla handlingar och händelser som ligger utanför vår kontroll så som strejk, lockout eller annan stridsåtgärd från tredje part, civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det deklarerats eller inte) eller hot om eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof, eller fel på offentliga eller privata telenät.

10.3 Om en Händelse Utom Vår Kontroll inträffar som påverkar Vårt fullgörande av de skyldigheter som följer av Dessa Villkor kommer vi att:

(a) så snart som skäligen möjligt underrätta dig och

(b) Våra skyldigheter enligt Dessa Villkor kommer att avbrytas och tiden för Våra prestationer kommer att förlängas under den tid som Händelserna Utom Vår Kontroll pågår. Om Händelserna Utom Vår Kontroll påverkar leveranstiden kommer Vi att bestämma ett nytt leverensdatum med dig efter att Händelserna Utanför Vår Kontroll har upphört.

11. ERBJUDANDEN

11.1 Inga erbjudanden, rabatter eller rabattkoder som inlöses via webbsidan får användas tillsammans med annat erbjudande.

11.2 Endast en rabattkod får användas per Beställning.

11.3 En rabattkod kan inte användas efter att Beställning gjorts.

12. DIN ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra ditt köp från och med Beställning till 14 dagar efter att du mottog Beställningen. Om du vill ångra ditt köp måste du underrätta Oss om det antingen via telefon, brev, fax eller e-post och därefter returnera Produkterna till Oss. Vi kommer att återbetala det du betalat för Produkterna senast 14 dagar efter att vi fått tillbaka Produkterna eller (om denna tidpunkt ligger före i tiden) inom 14 dagar från det datum du presenterat bevis för återsändande till Oss.

13. VÅR ÅNGERRÄTT

Det kan förekomma att Vi måste avbryta en Beställning, på grund av en Händelse Utom Vår Kontroll eller slutförsäljning, före Produkterna levererats. När detta sker kommer vi kontakta dig och erbjuda dig pengarna tillbaka eller en alternativ produkt.

14. INFORMATION OM OSS OCH KONTAKTUPPGIFTER

14.1 Vårt svenska bolag heter GHD Sverige AB och har organisationsnummer 556737-1587. Vår adress är Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm. Vårt VAT-nummer är SE556737158701.

14.2 Om du har några frågor eller klagomål vänligen kontakta Oss. Du kan kontakta Oss genom att ringa Vår kundtjänst på +46 8 7810010 eller genom att skicka e-post med hjälp av Vårt kontaktformulär som du finner på webbsidan.

14.3 Om du vill kontakta Oss skriftligt eller om någon av klausulerna i Dessa Villkor anger att du ska underrätta Oss skriftligt så kan du antingen skicka brev till den adress som framgår i klausul 14.1 eller via e-post. Om Vi måste kontakta dig eller underrätta dig skriftligt kommer Vi att göra det via e-post eller genom att skicka brev till den adress du uppgett i din Beställning.

15 HUR VI FÅR ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller Oss i överensstämmelse med Vår ”Cookies och sekretesspolicy” som du finner på webbsidan.

16. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

16.1 Vi får överlåta våra rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till annan. Vi kommer att underrätta dig om detta sker.

16.2 Du får endast överlåta dina rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till en annan person om Vi skriftligen godkänner överlåtelsen.

16.3 Detta avtal gäller mellan dig och Oss. Ingen annan person har rätt att åberopa något av avtalsvillkoren.

16.4 Varje klausul i Dessa Villkor har verkan separat. Om en domstol eller annan relevant myndighet finner att någon av klausulerna är ogiltig påverkar det inte övriga klausulers giltighet. 

16.5 Även om Vi inte skulle insistera på att du ska uppfylla någon av de skyldigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi inte använder de rättigheter som följer av Dessa Villkor eller om vi dröjer med att använda våra rättigheter, så innebär det inte att Vi har eftergett Våra rättigheter enligt Dessa Villkor. Det innebär heller inte att du inte behöver uppfylla de skyldigheter som följer av Dessa Villkor. Om Vi efterger en rättighet mot dig gör Vi det skriftligt. Att Vi ger upp en rättighet innebär inte att Vi efterger framtida rättigheter mot dig.

16.6 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister mellan dig och Oss ska avgöras av svensk domstol.

 

300115_1437

Jemella Limited (under firma ghd) – Integritets och Cookies Policy

Senast uppdaterad: maj 2016

Vi anser att våra användares integritet är mycket viktig och den information som du tillhandahåller oss kommer att behandlas i enlighet med denna Integritets och Cookies Policy.  Jemella Limited (under firma ghd) är registrerad som personuppgiftsansvarig hos Information Commissioner’s Office (Storbritanniens motsvarighet till svenska Datainspektionen) i enlighet med Storbritanniens Data Protection Act 1998, med registreringsnummer Z1663328.  Denna Integritets och Cookies Policy beskriver hur vi använder och skyddar dina personuppgifter som du tillhandahåller oss när du använder dig av ghdhair.com (”Hemsidan”).  Om du har några frågor angående denna policy eller om du inte samtycker till dess innehåll, vänligen kontakta oss via e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på +46 8781 0010 innan du använder denna Hemsida.

Vi kan komma att ändra denna Integritets och Cookies Policy från tid till annan genom att uppdatera sidan. Du ska därför göra återbesök till denna sida från tid till annan och återigen gå igenom denna Integritets och Cookies Policy för att tillförsäkra dig att du inte har något att erinra vad gäller ändringar som gjorts. Denna Integritets och Cookies Policy gäller från och med maj 2016.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Generellt, och såvida du inte registrerar dig hos oss och skapar ett konto, kan du använda Hemsidan utan att tillhandahålla några personuppgifter. Vi kan dock komma att samla in viss (icke-personlig) information, såsom register over dina aktiviteter på Hemsidan, utan att du registrerar dig hos oss och tillhandahåller oss med några personuppgifter.

Om du registrerar dig hos oss kan vi komma att erbjuda extra service. När du registrerar dig ett konto hos oss kan vi komma att samla in och behandla följande uppgifter:

 • ditt namn och kontaktuppgifter (inklusive postadress, e-postadress och telefonnummer) och andra kontaktuppgifter som du tillhandahåller oss;
 • ekonomiska uppgifter inklusive kontokortuppgifter;
 • uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig och skapar ett konto hos oss;
 • uppgifter som tillhandahålls av salonger när du köper en ghd produkt från den salongen;
 • uppgifter som du tillhandahåller oss om du rapporterar ett problem med Hemsidan;
 • register över eventuella produktorder och/eller service som du placerar genom Hemsidan;
 • register över eventuell korrespondens när du kontaktar oss;
 • register över eventuella ghd tävlingar eller kampanjer som du deltar i; och
 • uppgifter om dina besök på Hemsidan, inklusive, men inte begränsat till trafikuppgifter, information om lokalisering och kommunikationsuppgifter och de hjälpmedel som du använder.

 

Vad gör vi med de personuppgifter som vi samlar in?

Vi använder oss av personuppgifter för att ge dig en bättre service, och speciellt med anledning av följande:

 • för att underlätta användandet av de produkter och den service som vi tillhandahåller dig;
 • för att behandla och ta emot betalningar från dig när du köper produkter från Hemsidan;
 • för att förbättra våra produkter och service;
 • för att förbättra och personifiera din upplevelse när du besöker Hemsidan;
 • för att göra reklam för visa produkter vilka vi tror att du kan vara intresserad av när du besöker Hemsidan, eller andra externa hemsidor;
 • för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller post om du har beställt eller köpt produkter från oss, antingen med anledning av beställningen eller köpet eller andra frågor som relaterar till transaktioner mellan oss eller din kundrelation eller ditt konto (om du har något sådant) hos oss;
 • för att kontakta dig med anledning av en speciell förfrågan som du har gjort;
 • statistiska analyser;
 • för att kontakta dig per e-post, telefon eller post för direktreklam, marknadsundersökningar, möjligheter till feedback och för att kunna ge information om våra produkter, service, kampanjer och tillställningar eller förfrågningar från tid till annan.

 

Vem delar vi dessa uppgifter med?

Dina personuppgifter kommer att användas av relevant personal hos ghd för ovan angivna syften och av de som assisterar dem i deras roller. Personuppgifterna kommer också att göras tillgänglig för våra godkända serviceleverantörer som arbetar med oss och som tillhandahåller viss service på uppdrag av oss, till exempel de som tillhandahåller IT support och underhåll, som tillhandahålla kundsupport, som tillhandahåller värd service, som tillhandahåller marknadsföringsservice och som tillhandahåller online betalningsservice. Dessa serviceleverantörer kan komma att ha tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina funktioner på uppdrag av oss. De har inte tillåtelse att dela med sig av eller använda sådana uppgifter för andra syften. ghd kan också komma att dela med sig av en begränsad del av personuppgifter till andra bolag inom ghd koncernen, till exempel i den omfattning det behövs för en ordentlig lednings- och moderbolagsanalys och för beslutsfattande.

ghd kan också komma att röja dina personuppgifter:

 • som svar på ett domstolsbeslut eller efter en förfrågan om samarbete från polis eller annan myndighet, för att fastställa eller utöva sin legala rätt, för att försvara sig mot rättsliga krav, eller som på annat sätt krävs eller är tillåtet under tillämpliga lagar och/eller regelverk.;
 • när ghd anser att ett röjande är lämpligt i samband med arbete för att undersöka, förhindra eller för att ingripa mot olagliga aktiviteter, misstankar om bedrägeri eller annan misskötsel;
 • för att skydda och försvara ghd:s rättigheter, egendom eller säkerhet, ghd:s kunder, personal, leverantörer eller andra, för att efterfölja tillämplig lag eller för att samarbeta med polisen, eller för att driva igenom sina villkor eller andra avtal; och
 • till presumtiva eller faktiska köpare i den händelse ghd säljer någon del av sin verksamhet eller sina tillgångar.

Vi kommer inte att, i andra fall än vad som anges ovan, överföra, röja, sälja, distribuera eller hyra ut dina personuppgifter till tredje man såvida vi inte har samtycke från dig att göra så eller för att vi på annat sätt är skyldiga enligt lag att göra så.

 

Direkt marknadsföring och dina preferenser

ghd och andra medlemmar i Jemellakoncernen kan komma att vilja tillhandahålla dig med information om nya produkter, kampanjer, speciella erbjudanden och annat vilket kan vara utav intresse för dig samt bjuda in dig att delta i marknadsundersökningar. Denna kommunikation kan komma att ske via post, telefon, e-post eller SMS.

ghd kommer att tillförsäkra sig att eventuell direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar som du får, eller som du genom elektroniska medel kontaktas med anledning av, på ett enkelt sätt ger dig möjlighet att tacka nej till ytterligare reklam. I e-postmeddelanden kan du till exempel komma att få en avanmälningslänk, eller en e-postadress som du kan skicka en opt-out begäran till.  ghd och medlemmar i Jemellakoncernen kommer att stoppa reklam som du motsätter dig till eller då du tar tillbaka ett samtycke inom skälig tid för att ge oss tillräcklig tid för att ändringen ska kunna administreras.  Du kan ändra dig när som helst vad gäller reklam genom att informera ghd med användande av de kontaktuppgifter som finns i början på denna policy. Det är inte nödvändigtvis så att ghd kommer att radera all dina personuppgifter från dess databas(er) men ghd kommer i vart fall att notera och respektera dina ändringar vad gäller reklam preferenser.

 

Hur du får kopior på eller ändrar de personuppgifter som vi har samlat in

Du har rätt, i enlighet med 26 § personuppgiftslagen (1998: 204), att gratis erhålla besked en gång per år om personuppgifter som rör dig och huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte och hur vi behandlar dina personuppgifter. En förfrågan om att erhålla sådant besked ska ställas skriftligen till ghd, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ Storbritannien. Vänligen notera att begäran ska vara undertecknad av dig.

Om du anser att några uppgifter som vi har om dig inte är korrekta eller är ofullständiga, vänligen kontakta oss skriftligen eller via e-post så snart som möjligt. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna så snart det är möjligt.

Ett annat alternativ är att du själv korrigerar felaktigheter i de uppgifter som du har tillhandahållit oss genom att logga in på ditt online konto.

 

Säkerhet och förvaring

Vänligen kom ihåg att internet inte är något säkert medium.  Kommunikationer över internet såsom e-post är inte säkert såvida de inte har krypterats.

Vi har infört lämpliga fysiska, elektroniska och ledningsförfaranden för att skydda och säkra de uppgifter som vi samlar in online.  Vi använder oss av industristandard krypteringsteknologi när vi samlar in eller för över kundkontokortsuppgifter som utväxlas med vår Hemsidas server - alla dina kortuppgifter passerar från din webbläsare till vår säkra betalningsportal genom användning av ”secure sockets layer” (SSL) kryptering. Vår betalningsportal använder sig av “secure sockets layer” (SSL) krypteringssystem. Alla andra uppgifter som överförs sker genom en säker uppkoppling.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord vilket gör det möjligt för dig att få tillgång till vissa delar av Hemsidan, ansvarar du för att detta lösenord hålls hemligt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon. Alla uppgifter som tillhandahålls genom Hemsidan är sparade på servrar lokaliserade inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).  Uppgifterna kommer att behandlas av personal som verkar i Storbritannien och som arbetar för ghd. Sådan personal kan bland annat komma att vara involverade i behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supportservice. Genom att du tillhandahåller dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, förvaring och behandling. ghd kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäligen nödvändiga för att tillse att dina personuppgifter behandlas säkert i enlighet med denna Integritets och Cookies Policy.  

 

Cookies

Vi använder oss av cookies för vissa delar av vår Hemsida, inklusive men inte begränsat till sessionscookies, tredjepartscookies och permanenta cookies.  Cookies är filer som sparar information på din hårddisk eller webbläsare vilket gör att vår Hemsida kan känna igen att du tidigare har besökt Hemsidan och som används för att underlätta tillgång till Hemsidan, för att skräddarsy din upplevelse av Hemsidan och för att tillåta att du rör dig igenom processer inklusive betalningsprocesser på Hemsidan. De gör det lättare för dig att spara dina preferenser på Hemsidan (vilket inkluderar en omnumrering av dina inloggningsdetaljer när du går in på de skyddade delarna på vår Hemsida) och genom att se hur du använder Hemsidan, kan vi skräddarsy Hemsidan runt dina preferenser och mäta Hemsidans användbarhet. Du kan hitta mer information om olika typer av cookies på http://www.pts.se/cookies.  Vänligen hänvisa till paragrafen och länken nedan för mer detaljerade uppgifter om de cookies som vi använder oss av på vår Hemsida.

Vi använder cookies för att:

 • placera reklam för våra produkter på andra externa hemsidor. Vi gör detta genom att tillåta tredje parter, inklusive Google och Adverse, att placera cookies på vår Hemsida vilket möjliggör för dessa att identifiera ditt besök på vår Hemsida samt också de preferenser som visas under tiden som du är på Hemsidan, och dina besök till efterföljande hemsidor hos tredje parter i deras reklampresenterande nätverk. Detta tillåter oss att presentera skräddarsydd reklam till dig på dessa hemsidor hos tredje parter baserad på den information som vi har samlat in utifrån dina intressen när du besökte vår Hemsida.
 • hjälpa till så att Hemsidan fungerar korrekt och för att tillse att “lägg i varukorgen”, navigering och landsinställningar underhålls.
 • övervaka Hemsidans prestation och säkerställa att vi tillhandahåller en snabb surfupplevelse.
 • tillåta dig att dela innehåll på sociala närverk, uttrycka intresse över innehåll och koppla upp dig mot dina sociala media nätverk.
 • för att göra det möjligt för oss att samla in anonym data om hur Hemsidan används så att vi kan får hjälp att förbättra Hemsidans användbarhet, innehåll och användarerfarenhet. Detta inkluderar cookies för hemsideanalyser såsom Google Analytics. Vi använder oss även av Google Analytics för att samla in uppgifter om dina onlineaktiviteter på Hemsidan såsom vilka hemsidor du besöker, länkarna du klickar på och vilka sökningar du gör på Hemsidan.  Vi använder informationen för att  sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra Hemsidan. Våra cookies samlar in information i anonym form, inklusive antal besök på Hemsidan, varifrån besökare har kommit till Hemsidan och sidorna som de besökt. För mer information om informationen som samlas in med användning av Google Analytics vänligen besök http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • för att analysera tredjepartskonvertering genom att möjliggöra för oss att samla in anonym data om hur vår marknadsföring fungerar.

Vänligen klicka här för mer detaljerad information om varje cookies som används på Hemsidan, dess syfte och huruvida den opererar som en sessions- eller permanent cookie.

När du först besöker Hemsidan kommer du att få förfrågan om du ”accepterar” att cookies används på Hemsidan för alla besök du gör på Hemsidan genom ett pop-up meddelandefönster.  Om du avvisar att cookies används på Hemsidan kan det hända att några av Hemsidans verktyg inte kommer att fungera ordentligt. Om du ignorerar pop-up meddelandefönstret men ändå fortsätter att använda Hemsidan kommer din användning av Hemsidan att ses som ett samtycke till att cookies används.

 

Kommer mina personuppgifter att överföras utomlands?

Europeiska integritetslagar tillåter att personuppgifter exporteras till andra länder under förutsättning att det finns en adekvat skyddsnivå för behandlingen av sådana personuppgifter. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och sparas på databaser vilka är lokaliserade utanför EES. Vi kommer att tillse att överföringarna till länder utanför EES håller adekvat skyddsnivå eftersom skyddet för personuppgifter i dessa länder skiljer sig från skyddet inom EES.

Om vi överför dina personuppgifter till en person, bolag, kontor, filial, organisation, service leverantör eller agent i ett annat land, kommer vi att tillse att vi har tillämplig säkerhet och integritetsåtgärder på plats med sådan tredje part vilket omfattar hur de förvarar och bevarar dina personuppgifter på uppdrag utav oss.

 

TÄVLINGSVILLKOR

FÖR ATT DELTA:

 • Du deltar i tävlingen genom att uppfylla villkoren i det aktuella inlägget. Om du deltar i tävlingen så accepterar du tävlingsvillkoren, som utgörs av villkoren i detta inlägg och i nuvarande tävlingsvillkor.
 • Du får endast en registrering i tävlingen oavsett hur många gånger du kommenterar inlägget
 • Tävlingens löptid är angivet i inlägget
 • Du ska vara minst 18 år för att få delta

TÄVLINGSVILLKOR

 • En opartisk jury från ghd scandinavia bestående av 3 personer väljer ut en vinnare bland alla tävlande som svarar rätt på frågan.
 • De tävlande inläggen tävlar om originalitet och kreativitet i svaren om varför just de ska vinna tävlingen. ghd scandinavia´s beslut är definitiv. Namn och region på vinnaren kommer göras genom en skriftlig begäran till ghd scandinavia.
 • Deltar du i tävlingen accepterar du att ghd scandinavia tillåts publicera ditt för- och efternamn på ghd:s sociala medier – samt att vi får återanvända det insända förslaget.
 • Genom att lägga upp ett fotografi på Instagram/Facebook för att delta i tävlingen samtycker du till att ghd scandinavia fritt får använda bilden i sin marknadsföring på Internet.
 • Information om deltagarna lagras och behandlas enligt personuppgiftslagen.
 • ghd scandinavia frånskriver sig ansvaret för fel eller ändring i tävlingen och förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen oavsett orsak.

PRISET

 • Beskrivningen av priset finner du i inlägget till den relevanta tävlingen.

 

 

ANNONSERING AV VINNAREN:

 • Vinnaren offentliggörs också i en kommentar på denna tråd, samt i ett nytt inlägg kl 12, 14 arbetsdagar efter lanseringsdatumet. Eller på det specifika datumet som anges.  
 • Vinnaren får besked via ett privat meddelande på Instagram/Facebook.
 • Har vi inte hört något från vinnaren inom en vecka efter tävlingens slut förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.
 • Om du har vunnit ska du skicka ett mail till oss med ditt fullständiga namn och adress till marketing@ghdscandinavia.dk för att vi ska kunna skicka ut ditt pris. I ämnesraden skriver du namnet på tävlingen.
 • Namnet på tävlingen visas i inlägget där vinnaren offentliggörs.
 • Priset kommer att skickas ut inom 14 dagar efter tävlingens slut och kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter från ghd.
 • Tävlingen är inte köpbetingad. ghd förbehåller sig rätten att ta bort stötande inlägg. Anställda på ghd kan inte delta i tävlingen.
 • Tävlingen distribueras av ghd scandinavia aps, skanderborgvej 234, 1th, 8260, viby j, Danmark.
 • Denna tävling är inte sponsrad, administrerad eller stöds av, eller i samband, med Facebook eller Instagram. Tillåtelse för användning av din information som ges, ges endast till ghd scandinavia och inte till Facebook eller Instagram.

Har du frågor om tävlingen, vänligen kontakta marketing@ghdscandinavia.dk

Hälsningar

ghd scandinavia

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nödvändig information
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.