GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

 THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

Villkor


FEBRUARI 2017

INTRODUKTION

Denna hemsida på www.ghdhair.com, inklusive de diskussionsforum som finns på hemsidan (“Hemsidan”) ombesörjs av Jemella Limited (verkar under ghd), ett bolag som är registrerat i England och Wales (organisationsnummer 04115691) med registrerad adress Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ och GHD Sverige AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556737-1587, med registrerad adress Johannesgränd 1, 111 30, Stockholm (gemensamt “ghd ” eller “vi/oss/vår”).  ghd kan kontaktas på ovanstående adress.

Vi uppskattar att du är intresserad av våra produkter och vår service på Hemsidan och att du besöker Hemsidan.

Om du har några frågor som rör Hemsidan, information eller material som finns på Hemsidan, vänligen kontakta oss per e-post på ghd-online@ghdhair.com eller på +46 (0)8 781 0010.

 

Användningen av Hemsidan sker under dessa Användarvillkor vilka ställer upp de grundläggande reglerna som reglerar användningen av Hemsidan. Vänligen läs igenom Användarvillkoren ordentligt. Genom att använda Hemsidan bekräftar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du är bunden av dessa. Vänligen använd inte Hemsidan om du inte accepterar Användarvillkoren.

 

ANVÄNDARVILLKOR

 1. ÄNDRINGAR

1.1 Vi kan komma att ändra, ta bort eller gå igenom innehållet på denna Hemsida från tid till annan, inklusive dessa Användarvillkor. Vänligen kontrollera denna sida avseende ändringar som har gjorts i Användarvillkoren. Din användning av Hemsidan efter att ändring har gjorts gör att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

1.2 Vi garanterar inte att Hemsidan, vilken sida som helst eller innehåll på Hemsidan alltid kommer att vara tillgänglig eller visas oavbrutet. Vi kan också medvetet komma att dra tillbaka eller begränsa Hemsidan eller delar av den när som helst utan förvarning.

 1. KÖPVILLKOR, REGISTRERING, KONTON OCH LÖSENORD

2.1  Dessa Användarvillkor är inte tillämpliga på köp av varor genom Hemsidan. Sådana köp regleras av våra Köpvillkor, vilka kan göras åtkomliga genom att klicka på Köpvillkorstabben längst ner på denna sida.

2.2  Det kan krävas registrering och att ett konto skapas för att få tillgång till viss service på Hemsidan. Vänligen tillse att de uppgifter som du tillhandahåller vid registrering eller när som helst är fullständiga och riktiga och informera oss omedelbart om det sker några ändringar avseende de uppgifter som du har angivit vid registrering. Du kan inte skapa ett konto såvida du inte har fyllt 16 år.

2.3  När du registrerar ett konto på Hemsidan kommer du uppmanas att skapa ett lösenord. Du samtycker till att det är du som har ansvar för att tillse att dina kontouppgifter och lösenord hålls konfidentiella och att du begränsar tillgång till din dator för att förhindra otillåten tillgång till ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att dina kontouppgifter eller lösenord har gått förlorade, eller om det är troligt att de har använts utan tillåtelse. Vänligen KLICKA HÄR om du när som helst behöver nytt lösenord. Du bär ansvaret för samtliga aktiviteter som äger rum på ditt konto eller som rör ditt lösenord och i enlighet med klausul ‎6.5, så bär vi inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för någon som helst förlust eller skada som är ett resultat av, eller i samband med, din försummelse att efterfölja denna paragraf i Användarvillkoren.

2.4  Vi reserverar oss rätten att suspendera eller avbryta din användning av Hemsidan när som helst och av vilken anledning som helst utan någon förvarning.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1  Vi äger eller licensierar samtliga upphovsrätter, designrättigheter, databasrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter på denna Hemsida och det material som publiceras på Hemsidan. Din användning av Hemsidan ger dig inte några rättigheter avseende våra immateriella rättigheter eller tredje parters immateriella rättigheter. Samtliga sådana rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls.

3.2  Du kan få tillgång till denna Hemsida enbart genom att ta del av Hemsidan eller för att göra Bidrag (såsom definierat nedan) eller för att lägga order på Produkter. All annan användning är förbjuden såvida vi inte skriftligen har samtyckt till annat. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt från material som laddats ner eller skrivits ut från Hemsidan.

3.3  Du får inte ändra, kopiera, översätta, sända, uppträda, visa upp, distribuera, rama in, reproducera, publicera på nytt, posta, överföra eller sälja innehåll eller immateriella rättigheter som finns på Hemsidan.

3.4  Om du printar, kopierar eller laddar ner vilken del det än må vara av Hemsidan i strid mot dessa Användarvillkor, kommer din rätt att använda Hemsidan omedelbart att upphöra och du måste, efter vårt val, återlämna eller förstöra kopior av det material som du har gjort.

 1. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBSIDOR OCH RESTRIKTIONER

4.1  Användning av tredje parts webbsidor är helt på din egen risk. Länkar som finns på Hemsidan kommer länka till andra webbsidor som inte är under vår kontroll och vi tar inte på oss något ansvar för innehållet i någon sådan länkad webbsida eller länk som finns på sådan länkad webbsida. De länkar som finns på Hemsidan tillhandahåller vi för din bekvämlighet och att länkarna finns betyder inte pålitlighet och att vi godkänner innehållet på dessa webbsidor från tredje parter.

4.2  Dessa Användarvillkor gäller inte några tredje parts webbsidor som finns länkade på Hemsidan. Du ska läsa villkoren på dessa webbsidor innan du använder dem och rikta eventuella frågor eller kommentarer som du har angående innehållet på de länkade webbsidorna till respektive webbsidas webbsidaansvarig..

4.3  Du har inte rätt (och du har heller inte rätt att hjälpa andra) att lägga upp länkar från din egen webbsida till denna Hemsida (oavsett om det sker genom hypertextlänk, djuplänkning, framing, skiftning (eng: toggling) eller på annat sätt) och du får ej heller rama in Hemsidan på annan tredje parts webbsida utan att först ha inhämtat skriftligt samtycke från oss vilken vi kan komma att ge eller inte helt enligt vårt gottfinnande.

4.4  Du samtycker till att när du använder Hemsidan så ska du inte prisskrapa eller samla in priser, antingen manuellt eller genom att använda dig av webb spindel (eng:web spider, web robot, web crawling) eller annan teknik.

4.5 Du får inte försöka få otillåten tillgång till Hemsidan, eller våra servrar eller annan hårdvara som stöder Hemsidan. Du får heller inte försöka att omkonfigurera Hemsidan på något sätt. För klargörande, överträdelser som faller in under Brottsbalken (1962:700) kommer att rapporteras till behörig brottsbekämpande myndighet.

4.6 Du får inte missbruka denna Hemsida på något sätt, vilket inbegriper att inte placera virus, program eller annat material på Hemsidan som kan vara teknologiskt farligt eller elakt.

 1. ANVÄNDARRECENSIONER OCH BIDRAG

5.1  Användare av Hemsidan kan lägga upp produktrecensioner, profiler, bilder, portfolier, videos, instruktioner, kommentarer, frågor, återkoppling, idéer, förslag eller annan information eller material genom Hemsidan eller på annat sätt (gemensamt “Bidrag”), så länge som Bidragen följer vår Bidragsstandard enligt klausul ‎5.2 nedan(“Bidragsstandard”).

5.2  Bidragsstandard

5.2.1  Dessa standarder gäller allt material som du lägger upp på Hemsidan samt också all interaktiv service som är förenad med detta inklusive vår ghd Showcase och Salon & Stylist Feed.  Du måste efterleva den anda som följer av följande standarder så väl som det som står där bokstavligen. Standarderna gäller var och ett av Bidragen så väl som helheten.

5.2.2  Bidragen måste:

5.2.2.1  vara korrekta (när de anger fakta);

5.2.2.2  vara genuina (när de anger åsikter); och

5.2.2.3  följa tillämplig svensk rätt.

5.2.3   Bidragen får inte:

5.2.3.1  innehålla något material som är ärekränkande för någon person, obscen, förolämpande, hatisk eller inflammerande;

5.2.3.2  stödja sexuellt explicit material;

5.2.3.3  stödja diskriminering på grunderna etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell orientering eller ålder;

5.2.3.4  utföra, förespråka, stödja någon olaglig aktivitet vilket inkluderar, men inte begränsas till, våld eller datormissbruk eller intrång på någon annan persons immateriella rättigheter;

5.2.3.5  bryta mot någon legal skyldighet mot tredje person, såsom en kontraktuell skyldighet eller ett förtroende;

5.2.3.6  vara hotfull, missbruka eller inkräkta på annans privatliv och integritet eller orsaka förargelse, olägenhet eller onödig oro eller som kan trakassera, göra någon annan person upprörd, genant, orolig eller irriterad;

5.2.3.7  med sannolikhet komma att vilseleda någon person eller användas för att efterlikna någon annan person, eller för att oriktigt framställa din identitet eller samröre med annan; eller

5.2.3.8  ge intryck av att de kommer från oss om så inte är fallet.

5.3  Om du inte efterföljer Bidragsstandarderna strider detta mot Användarvillkoren under vilka du har tillåtelse att använda Hemsidan. Vi kommer efter eget gottfinnande besluta om huruvida din användning av Hemsidan strider mot Bidragsstandarderna. För det fall det strider mot Bidragsstandarderna, kan vi komma att vidta de åtgärder som vi anser lämpliga, vilket kan inkludera att vi vidtar samtliga eller några utav nedan följande åtgärder:

5.3.1  omedelbart, temporärt eller permanent dra in din rätt att använda Hemsidan;

5.3.2  omedelbart, temporärt eller permanent ta bort Bidrag eller material som du har lagt upp på Hemsidan;

5.3.3  utfärda en varning till dig;

5.3.4  föra talan mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott;

5.3.5  vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig; och

5.3.6 utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändigt.

5.4  Alla Bidrag ska vara och ska förbli vår egendom och genom att göra ett Bidrag till Hemsidan godkänner du att du tilldelar oss samtliga världsomspännande rättigheter, titel och intressen i alla immateriella rättigheter i ditt Bidrag. Vi kommer således äga en exklusiv rätt till samtliga sådana rättigheter, titel och intressen i samtliga Bidrag såvida inte tvingande rätt reglerar annat, och denna rätt får inte begränsas på något sätt i sin användning, kommersiellt eller annat, avseende något Bidrag. Vi har ingen skyldighet, och kommer inte att ha någon skyldighet, att hålla något Bidrag i förtroende, att betala någon ersättning eller royalty för något av Bidragen eller att svara på några utav Bidragen.

 1. FRISKRIVNING

6.1 Även om vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten och fullständigheten avseende informationen på denna Hemsida, tillhandahålls den "i befintligt skick" och vi ger inga utfästelser och inga garantier vad gäller riktigheten eller fullständigheten av innehållet på denna Hemsida. Vidare ges ingen garanti för att Hemsidan kommer att vara tillgänglig oavbrutet och vi tar inget ansvar för förluster eller skador som är en följd av sådan otillgänglighet.

6.2 Tillgång till och användning av denna Hemsida sker på användarens egen risk och vi garanterar inte att användningen av denna Hemsida eller något material som hämtas från Hemsidan inte kan komma att orsaka skador på egendom, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller datavirus. Vi tar inget ansvar för virus eller andra datorkontamineringar. Vi rekommenderar att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder (som att installera lämpligt antivirusprogram) och brandväggar innan du laddar ner information eller bilder från Hemsidan.

6.3 Vi kan, med förbehåll för klausul 6.5 nedan, inte hållas ansvariga gentemot dig för något av följande (oavsett om vi underrättats om eller kände till möjligheten till sådana förluster) oavsett om något krav härrör från eller har samband med användning av Hemsidan, inklusive utan begränsning, under någon skadeståndsförpliktelse, inklusive försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande (annat än för bedrägligt beteende), intrång i immateriella rättigheter eller under lag eller på annat sätt:

6.3.1 indirekta, speciella eller följdskador;

6.3.2 eventuella förluster eller skador till följd av ändringar i innehållet på denna Hemsida som gjorts av obehöriga tredje parter;

6.3.3 förlust av affärer, data, vinst, intäkter, goodwill, användning av eller förväntade besparingar;

6.3.4 förlust eller skada på din eller någon tredje parts data eller poster;

6.3.5 åtgärder som vidtagits till följd av överträdelser av Bidragsstandarder som anges i klausul 5.2 ovan; eller

6.3.6 förseningar eller fel på utförandet av våra förpliktelser enligt dessa Användarvillkor som härrör från någon orsak utanför vår kontroll, inklusive något av följande: handling av Gud, statlig/myndighetshandling, krig, brand, översvämning, explosion eller civil uppståndelse, fel på IT eller telekommunikationstjänster, fel hos en tredje part (inklusive underlåtenhet att lämna uppgifter) och stridsåtgärder.

6,4 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, exkluderar vi samtliga utfästelser, villkor och garantier, oavsett uttryckliga eller underförstådda, (enligt lag eller på annat sätt) i den utsträckning som lagen tillåter.

6,5 Vi försöker inte att utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig vad gäller:

6.5.1 dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;

6.5.2 bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

6.5.3 tvingande villkor enligt konsumentköplagen (1990: 932);

6.5.4 något ansvar enligt produktsäkerhetslagen (1988: 1604); eller

6.5.5 frågor där det är olagligt för oss att exkludera eller försöka exkludera vårt ansvar.

 1. ÖVRIGT

7.1 Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag och bara domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet avseende eventuella tvister som uppstår under eller i samband med dem. För undvikande av missförstånd, ingenting i denna klausul 7.1 utgör en begränsning avseende eventuella tvingande nationella rättigheter som har sitt ursprung i lagstiftning i en EU-medlemsstat där konsument har hemvist i den medlemsstaten.

7.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, ska den avskiljas från resten av dessa Användarvillkor som skall förbli oförändrade.

7,3 Ingen fördröjning eller underlåtenhet av oss att utöva några befogenheter, rättigheter eller rättsmedel enligt dessa Användarvillkor utgör ett avstående från dessa. Inte heller kommer något enskilt eller delvis utövande av sådana befogenheter, rättigheter eller rättsmedel utesluta vår rätt att utöva någon annan eller ytterligare sådan.

7.4 Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy som innehåller viktig information om hur de personuppgifter som du tillhandahåller när du använder denna Hemsida behandlas.

7.5 Tävlingar eller andra säljfrämjande händelser som kan göras tillgängliga på denna Hemsida från tid till annan kan också ha särskilda villkor. Du kommer att behöva läsa och godkänna dessa innan du skickar in något.

Försäljningsvillkor

1. DEFINITIONER

1.1 När följande ord som börjar med stor bokstav används i Dessa Villkor har de följande betydelse:

 (a) Händelse Utom Vår Kontroll: definieras i klausul 10.2;

 (b) Beställning: din beställning av Produkter via webbsidan;

 (c) Produkter: varorna och/eller presentkorten som Vi säljer till dig;

 (d) Dessa Villkor: de villkor som framgår av detta dokument; och

 (e) Vi/Vår/Oss: GHD Sverige AB, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm.

1.2 När Vi använder orden ”skrift” eller ”skriftligt” i Dessa Villkor inkluderar det även e-post om Vi inte anger något annat.

2. VÅRT AVTAL MED DIG

2.1 Vi tillhandahåller Produkter till dig på följande villkor.

2.2 Vänligen försäkra dig om att du läst Dessa Villkor noggrant och kontrollera att din Beställning är fullständig och korrekt innan du lägger din Beställning.

2.3 Dessa Villkor och Beställningen utgör hela avtalet mellan dig och Oss.

2.4 När du lägger din Beställning hos Oss innebär det inte att vi har accepterat din Beställning. Vår accept av din Beställning sker på sätt som beskrivs i klausul 2.5. Om Vi inte kan tillhandahålla dig Produkterna kommer Vi att informera dig och Vi kommer inte att behandla din Beställning.

2.5 Dessa Villkor blir bindande mellan dig och Oss när Vi utfärdar en skriftlig accept av din Beställning, vid denna tidpunkt uppstår ett avtal mellan dig och Oss.

2.6 Vi kommer att tilldela ett ordernummer till din Beställning som du kommer att informeras om när vi bekräftar din Beställning. Vänligen uppge ordernummer i all korrespondens med Oss som har att göra med din Beställning.

3. FÖRÄNDRINGAR I BESTÄLLNING ELLER VILLKOR

3.1 Vi kan komma att revidera Dessa Villkor och du bör därför granska Dessa Villkor innan du gör en framtida Beställning.

3.2 Om du önskar ångra din Beställning innan den har verkställts finner du mer information om ångerrätten under klausul 12.

4. LEVERANS AV PRODUKTER

4.1 Vänligen notera att leveranstid och leveranskostnader kommer att variera beroende på Produktens tillgänglighet (även inkluderat förbeställningar) och din adress. För mer information se ”Betalning och Leverens” på webbsidan.

4.2 Leverans av din Beställning är fullgjord när Vi levererat Produkterna till den adress du uppgett.

4.3 Om Vi på grund av operationella skäl eller slutförsäljning inte kan leverera hela din Beställning vid ett tillfälle kommer Vi, förutom när Beställningen innehåller en förhandsbeställning, delleverera. Vi kommer inte att debitera dig någon extra leveranskostnad i dessa fall. Om du däremot ber Oss att delleverera kan vi komma att debitera dig tillkommande leveranskostnader. Varje delleverans utgör ett separat avtal som lyder under Dessa Villkor. Om Vi är försenade med en delleverans eller om en delleverans är felaktig innebär det inte att du har rätt att avbeställa övriga delleveranser.

4.4 Faran för Produkterna övergår till dig när leverans skett.

4.5 Äganderätten till Produkterna övergår till dig när Vi fått full betalning.

4.6 Vid leverans av din Beställning vänligen kontrollera Produkterna mot leveransavin, eller om det gäller presentkort, medföljande e-post. Om det föreligger någon avvikelse eller om någon Produkt är skadad vänligen kontakta oss inom 7 dagar från mottagandet.

4.7 Vänligen kontakta Oss om du inte mottagit din Beställning inom 7 dagar efter att du fått orderbekräftelsen.

5. OM PRODUKTER ÄR FELAKTIGA

Du har i egenskap av konsument rättigheter om Produkten skulle vara felaktig eller annars avvika från dess beskrivning. Du kan få rättslig rådgivning från konsumentvägledaren i din kommun. Innehållet i Dessa Villkor påverkar inte denna rättighet.

6. VÅR GARANTI

6.1 Från leverans och under den period som anges nedan garanterar Vi att Produkterna är fria från fel. Vår garanti gäller inte i de fall som anges i klausul 6.2.

Produkt

Garantitid

Plattång

2 år

Locktång

2 år

Hårtork

1 år

Borstar

6 månader

Hårvårds- och styling produkter

6 månader

6.2 Denna garanti gäller inte fel i Produkterna som härrör från:

(a) normalt slitage och användning;

(b) uppsåtliga skador, onormal förvaring eller användningsområden, olyckshändelser, oaktsamhet av dig eller tredje man;

(c) användning i strid med instruktionsmanualen; och

(d) förändringar eller reparation av Produkten som utförts av dig eller tredje man.

6.3 Denna garanti gäller som ett komplement till de juridiska rättigheter du har om Produkten är felaktig eller avviker från vad som beskrivits.

7. PRESENTKORT

7.1 Presentkort kan bara användas som betalning för varor på denna webbsida och de får inte bytas till kontanter eller användas för att köpa ytterligare presentkort.

7.2 När du använt ett presentkort för att betala en vara kommer du inte att erhålla någon växel men kvarvarande värde på presentkortet kan användas vid framtida köp.

7.3 Presentkortet gäller i 12 månader räknat från inköpsdagen. När presentkortet går ut går kvarvarande balans förlorad.

7.4 Presentkort får endast användas för att köpa Produkter från samma lands webbsida som presentkortet köpts från. Exempelvis får ett presentkort som köpts via den svenska delen av webbsidan endast användas för att köpa varor från den svenska delen av webbsidan.

7.5 Förvara och skydda ditt presentkort som om det vore kontanter. Vi ansvarar inte för förlorade, stulna eller skadade presentkort

7.6 Om en vara som köpts med presentkort byts ut eller återbetalas kommer Vår eventuella skuld till dig att regleras genom att presentkortet fylls på.

8. PRIS OCH BETALNING

8.1 Priset för Produkterna är det pris som gäller vid den tidpunkt som Vi bekräftar din Beställning. Våra priser kan förändras från tid till annan men prisförändringar påverkar inte Beställning som vi har bekräftat.

8.2 Alla priser anges inklusive mervärdesskatt.

8.3 Beroende på vilken leveransmetod du valt kan priset för Produkterna anges exklusive leveranskostnad, vilken i så fall tillkommer. För mer information se ”Betalning & Leverans” på webbsidan.

8.4 Betalning av Produkterna måste ske genom användning av betalkort, eller om du använder Paypal någon av de metoder som Paypal accepterar. Vi tar betalt av dig när Vi skickar Produkterna.

9. VÅRT ANSVAR MOT DIG

9.1 Om Vi inte uppfyller våra skyldigheter som följer av Dessa Villkor ansvarar vi för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av Vårt brott mot Dessa Villkor eller Vår oaktsamhet. Vårt ansvar är i varje enskilt fall begränsat till värdet av din Beställning. Vi ansvarar inte för oförutsebara förluster eller skador. Förlust eller skada är förutsebara om dessa var en uppenbar konsekvens av Vårt avtalsbrott eller om detta kunde förutses av dig och Oss när vi ingick avtalet. 

9.2 Vi friskriver Oss inte eller begränsar Vårt ansvar för:

 (a) dödsfall eller personskador som orsakats av Vår vårdslöshet eller Våra anställda, agenter eller underleverantörers vårdslöshet; och

 (b) bedrägerier eller vilseledanden.

10. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

10.1 Vi ansvarar inte för underlåtenhet eller försening av fullgörandet av Våra skyldigheter enligt Dessa Villkor, om förseningen eller underlåtenheten orsakas av en händelse utom vår kontroll.

10.2 En Händelse Utom Vår Kontroll betyder alla handlingar och händelser som ligger utanför vår kontroll så som strejk, lockout eller annan stridsåtgärd från tredje part, civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det deklarerats eller inte) eller hot om eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof, eller fel på offentliga eller privata telenät.

10.3 Om en Händelse Utom Vår Kontroll inträffar som påverkar Vårt fullgörande av de skyldigheter som följer av Dessa Villkor kommer vi att:

(a) så snart som skäligen möjligt underrätta dig och

(b) Våra skyldigheter enligt Dessa Villkor kommer att avbrytas och tiden för Våra prestationer kommer att förlängas under den tid som Händelserna Utom Vår Kontroll pågår. Om Händelserna Utom Vår Kontroll påverkar leveranstiden kommer Vi att bestämma ett nytt leverensdatum med dig efter att Händelserna Utanför Vår Kontroll har upphört.

11. ERBJUDANDEN

11.1 Inga erbjudanden, rabatter eller rabattkoder som inlöses via webbsidan får användas tillsammans med annat erbjudande.

11.2 Endast en rabattkod får användas per Beställning.

11.3 En rabattkod kan inte användas efter att Beställning gjorts.

12. DIN ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra ditt köp från och med Beställning till 14 dagar efter att du mottog Beställningen. Om du vill ångra ditt köp måste du underrätta Oss om det antingen via telefon, brev, fax eller e-post och därefter returnera Produkterna till Oss. Vi kommer att återbetala det du betalat för Produkterna senast 14 dagar efter att vi fått tillbaka Produkterna eller (om denna tidpunkt ligger före i tiden) inom 14 dagar från det datum du presenterat bevis för återsändande till Oss.

13. VÅR ÅNGERRÄTT

Det kan förekomma att Vi måste avbryta en Beställning, på grund av en Händelse Utom Vår Kontroll eller slutförsäljning, före Produkterna levererats. När detta sker kommer vi kontakta dig och erbjuda dig pengarna tillbaka eller en alternativ produkt.

14. INFORMATION OM OSS OCH KONTAKTUPPGIFTER

14.1 Vårt svenska bolag heter GHD Sverige AB och har organisationsnummer 556737-1587. Vår adress är Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm. Vårt VAT-nummer är SE556737158701.

14.2 Om du har några frågor eller klagomål vänligen kontakta Oss. Du kan kontakta Oss genom att ringa Vår kundtjänst på +46 8 7810010 eller genom att skicka e-post med hjälp av Vårt kontaktformulär som du finner på webbsidan.

14.3 Om du vill kontakta Oss skriftligt eller om någon av klausulerna i Dessa Villkor anger att du ska underrätta Oss skriftligt så kan du antingen skicka brev till den adress som framgår i klausul 14.1 eller via e-post. Om Vi måste kontakta dig eller underrätta dig skriftligt kommer Vi att göra det via e-post eller genom att skicka brev till den adress du uppgett i din Beställning.

15 HUR VI FÅR ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller Oss i överensstämmelse med Vår ”Cookies och sekretesspolicy” som du finner på webbsidan.

16. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

16.1 Vi får överlåta våra rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till annan. Vi kommer att underrätta dig om detta sker.

16.2 Du får endast överlåta dina rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till en annan person om Vi skriftligen godkänner överlåtelsen.

16.3 Detta avtal gäller mellan dig och Oss. Ingen annan person har rätt att åberopa något av avtalsvillkoren.

16.4 Varje klausul i Dessa Villkor har verkan separat. Om en domstol eller annan relevant myndighet finner att någon av klausulerna är ogiltig påverkar det inte övriga klausulers giltighet. 

16.5 Även om Vi inte skulle insistera på att du ska uppfylla någon av de skyldigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi inte använder de rättigheter som följer av Dessa Villkor eller om vi dröjer med att använda våra rättigheter, så innebär det inte att Vi har eftergett Våra rättigheter enligt Dessa Villkor. Det innebär heller inte att du inte behöver uppfylla de skyldigheter som följer av Dessa Villkor. Om Vi efterger en rättighet mot dig gör Vi det skriftligt. Att Vi ger upp en rättighet innebär inte att Vi efterger framtida rättigheter mot dig.

16.6 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister mellan dig och Oss ska avgöras av svensk domstol.

 

300115_1437

Cookies och annan webbteknik

 

När du besöker www.ghdhair.com (”webbplatsen”), interagerar med sociala medier eller annonser och innehåll från externa webbplatser (kollektivt benämnda ”innehåll”) eller med oss digitalt samlar vi automatiskt in viss information från din dator, surfplatta eller mobiltelefon (”enhet”). Vi placerar små datafiler (”cookies”) på din enhet för att samla in och använda personuppgifter om dig, inklusive för att skicka intressebaserad direktreklam. I vissa länder, inklusive länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter som omfattas av gällande dataskyddslagar.

 

Specifikt omfattar den information vi samlar in från dig automatiskt IP-adress, enhetstyp (t.ex. märke och modell), enheters unika ID-nummer, webbläsartyp, tidszon, geografisk plats (t.ex. på lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information.

 

Vi kan även samla in information om hur din enhet har interagerat med oss, inklusive sidor du besökt och länkar du klickat på, hur du navigerar till och från vår webbplats och vårt Innehåll (till exempel hur du bläddrar på webbplatsen och i innehållet, vilka delar du klickar på och hur länge du stannar på varje sida), dina inställningar, de produkter och/eller tjänster du har visat och sökt efter, krascher och nedladdningsfel samt svarstider.

 

När du: (i) loggar in på webbplatsen via en social webbplats eller andra webbplatser; (ii) besöker sociala webbplatser via vår webbplats eller andra webbplatser; och/eller (iii) skickar innehåll till sociala webbplatser eller andra webbplatser via vår webbplats, kan den sociala webbplatsen eller andra webbplatser använda cookies eller liknande teknik för att samla in data om användarbeteende för sina egna syften. Denna användning av cookies sker i enlighet med den tredje partens egen cookiepolicy och ligger utanför vår kontroll. Se avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?” i vårt integritetsmeddelande för mer information.

 

Se vårt integritetsmeddelande för mer information om hur vi använder dina personuppgifter, hur du kontaktar oss, samt dina individuella rättigheter.

 

Hur ändrar du dina inställningar?

 

Vid ditt första besök på webbplatsen blir du ombedd att godkänna användningen av cookies på webbplatsen för alla besök på webbplatsen via en popup-ruta. Om du fortsätter använda webbplatsen betraktar vi det som att du godkänt användningen av cookies.

 

Du kan inaktivera cookies när som helst genom att följa anvisningarna för din webbläsare som du hittar på länkarna nedan:

Observera att när du inaktiverar cookies i en webbläsare, enhet eller app innebär det inte nödvändigtvis att du inaktiverat cookies för alla dina webbläsare, enheter och appar. Den information som samlas in via cookies kan kombineras med information från andra webbplatser, mobilappar och källor.

 

Om du inte längre vill se skräddarsydda annonser kan du ändra dina cookie-inställningar. Dessutom tillåter vissa externa webbplatser att du inte visar annonser från vissa annonsörer på webbplatsen, så du bör även kontrollera dina inställningar för sådana webbplatser.

 

 

Hur använder vi den information vi samlar in om dig via cookies?

Vi använder cookies för att:

 • visa annonser för våra produkter på externa webbplatser. Det gör vi genom att låta tredje parter som Google och Adserve placera cookies på vår webbplats som gör det möjligt för dem att identifiera ditt besök på vår webbplats, dina preferenser och dina senare besök på externa webbplatser i deras annonsnätverk. Det gör att vi kan visa skräddarsydda annonser för dig på de externa webbplatserna baserat på den information vi samlat in om dina intressen i samband med ditt besök på vår webbplats
 • vår webbplats ska fungera korrekt och för att säkerställa att webbplatsinställningarna för varukorg, navigering och land sparas
 • övervaka webbplatsens prestanda och säkerställa att vi levererar en snabb webbläsarupplevelse
 • göra det möjligt för dig att dela innehåll på sociala medier, uttrycka intresse för innehåll och ansluta till dina sociala nätverk
 • samla in anonym information om din användning av webbplatsen så att vi kan förbättra användarvänligheten, innehållet och användarupplevelsen på webbplatsen. Detta omfattar analyscookies som Google Analytics. Vi använder även Google Analytics för att samla in information om din aktivitet på webbplatsen, till exempel vilka sidor du besökt, länkar du klickat på och sökningar du gjort på webbplatsen. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i anonym form, inklusive antal besökare på webbplatsen, varifrån besökarna kommer till webbplatsen och besökta sidor. Du hittar mer information om vilka uppgifter som samlas in med Google Analytics på http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • utvärdera konvertering via tredje parter genom att samla in anonyma uppgifter om hur effektiv vår marknadsföring är
 • för att leverera en personanpassad upplevelse. Vi använder dina personuppgifter på webbplatsen för att leverera en sömlös användarupplevelse
 • för skräddarsydd annonsering, vi, eller externa försäljare använder dina uppgifter för att leverera skräddarsydda annonser till dig på externa webbplatser, inklusive sociala webbplatser. Dessa annonser kan vara: (i) ”kontextuella” (vilket innebär att de visas på grund av den webbplats du besöker); eller (ii) ”beteendebaserade” eller ”intressebaserade” (d.v.s. annonser som visas beroende på de intressen du antas ha baserat på bland annat demografisk, geografisk och intressebaserad information). Vi kan använda skräddarsydd annonsering för att inkludera eller utesluta kunder som har registrerat sig för våra produkter och tjänster för att säkerställa att du får information om de produkter eller tjänster som är mest relevanta för dig. För att göra det spårar vi din aktivitet på olika webbplatser, genom din enhet och/eller i olika program. Vi kan koppla din aktivitet på en enhet, som din mobiltelefon, till din aktivitet på en annan enhet, som din surfplatta, för att säkerställa att våra annonser är skräddarsydda för dig

 

 

 

Vilka cookies använder vi?

Kategori

Leverantör

Typ

Namn

Varaktighet

Beskrivning

Webbplatsfunktionalitet

ghdhair.com

Egen

profile-view

Beständig

Dessa cookies behövs för att vår webbplats ska fungera korrekt och för att säkerställa att webbplatsinställningarna för varukorg, navigering och land sparas

     

ghdStore

Beständig

     

JSESSIONID

Session

     

ROUTEID

Session

     

X-Mapping-fjhppofk

Session

Systemprestanda

ghdhair.com

Egen

NREUM

Session

Dessa cookies övervakar webbplatsens prestanda för att säkerställa att vi levererar en snabb webbläsarupplevelse

 

New Relic

Tredje part

JSESSIONID

Session

Sociala medier

Lägg till det här

Egen

_atshc

Session

Dessa cookies placeras av sociala webbplatser för att göra det möjligt för dig att dela innehåll på sociala medier, uttrycka intresse för innehåll och ansluta till dina sociala nätverk

   

Tredje part

uit

Beständig

     

loc

Beständig

     

dt

Beständig

     

di

Beständig

     

uid

Beständig

     

uvc

Beständig

     

psc

Beständig

     

ssc

Beständig

     

sshs

Beständig

     

ssh

Beständig

     

Coyote-2-a0f0083

Session

 

Facebook

Egen

fbm_150865661654892

Session

     

fbsr_150865661654892

Session

   

Tredje part

datr

Session

     

lu

Session

     

locale

Session

     

c_user

Session

     

csm

Session

     

s

Session

     

xs

Session

     

lsd

Session

     

reg_fb_gate

Session

     

reg_fb_ref

Session

 

Twitter

Tredje part

__utma

Beständig

     

__utmb

30 min

     

__utmv

Beständig

     

__utmz

Beständig

     

guest_id

Beständig

     

pid

Beständig

     

twll

Beständig

     

k

Beständig

     

__utmc

Session

     

_twitter_sess

Session

     

auth_token

Session

     

auth_token_session

Session

     

secure_session

Session

     

twid

Session

     

lang

Session

     

original_referer

Session

Webbplatsanalys

Google Analytics

Egen

_utma

Beständig

Dessa cookies samlar in anonym information om din användning av webbplatsen så att vi kan förbättra användarvänligheten, innehållet och användarupplevelsen på webbplatsen

     

__utmb

30 min

     

__utmz

Beständig

     

__utmc

Session

 

Intern analys

Egen

ghdExternalCampaign

1 tim

     

ghdInternalCampaign

1 tim

 

SpeedTrap

Egen

GHDCSADBID

Beständig

     

GHDCSAuvt

Beständig

     

usy46gabsosd

Session

     

GHDCSACDuvt

Beständig

     

GHDCSACDID

Session

     

vtz47gabsosd

Session

 

Visuell webbplatsoptimerare

Egen

_vis_opt_exp_***

Beständig

     

vis_opt_s

Session

   

Tredje part

__ar_v4

Beständig

     

__utma

Beständig

     

__utmv

Beständig

     

__utmz

Beständig

     

_jsuid

Session

     

_vis_opt_exp_***

Beständig

     

_vis_opt_s

Session

Tredjepartskonvertering

Affiliate Window

Egen

_aw_m_2526

Beständig

Dessa cookies samlar in anonyma data om hur effektiv vår marknadsföring är, så att vi kan se till att marknadsföringsbudgeten fördelas på rätt kanaler

   

Tredje part

aw2526

Beständig

 

Bing

Tredje part

MUID

Beständig

     

AA002

Beständig

 

DoubleClick

Tredje part

_drt_

Beständig

     

id

Beständig

 

Google

Tredje part

Konvertering

Beständig

 

OneFeed

Tredje part

user

Beständig

 

Yahoo

Egen

ysm_***

Session

 

 

 

 


Senast ändrat: 17 maj 2018

 

Introduktion

Din integritet är viktig för Jemella Limited, med handelsnamn ghd, (”ghd”, ”oss”, ”vår” och ”vi”), och vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande (”integritetsmeddelandet”) beskrivs vår användning av dina personuppgifter när du:

 • Använder ghdhair.com eller mikrowebbplatser som visar detta meddelande (kollektivt benämnda ”webbplatserna”);
 • Interagerar med oss via sociala medier eller annonser och innehåll på externa webbplatser (kollektivt benämnda ”innehåll”);
 • Interagerar med oss genom att delta i utbildningsevenemang, mässor eller andra ghd-evenemang.

Detta integritetsmeddelande förklarar vilka uppgifter vi samlar in om dig; hur vi använder dem (inklusive vem vi delar dem med); samt dina rättigheter och valmöjligheter avseende dina personuppgifter.

Jemella Limited och dess dotterbolag ingår nu i Coty Inc-koncernen (”koncernen”). Vi kan dela dina personuppgifter inom koncernen. En lista över företagen och varumärkena i koncernen finns här. Dessa företag kommer endast att använda dina uppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Jemella Limited är registeransvarigt för den information som behandlas i enlighet med detta integritetsmeddelande. Har du eventuella frågor om hur vi behandlar eller hanterar dina uppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss”.

 

 1. Vilken information samlar ghd in om mig?

De personuppgifter som vi kan samla in om dig faller generellt inom följande kategorier:

 • Information som du uppger direkt

När du interagerar med ghd, antingen online eller personligen ber vi dig uppge dina personuppgifter. Om du vill registrera ett konto hos oss, prenumerera på våra nyhetsbrev eller information om våra produkter och evenemang; och/eller skicka förfrågningar till oss, måste du uppge dina kontaktuppgifter.

Du måste även uppge dina personuppgifter till oss när du köper våra produkter eller registrerar en garanti för dessa produkter, kommunicerar med oss via sociala medier eller våra kundtjänster; går med i ett lojalitets- eller bonusprogram, deltar i våra kampanjer, eller interagerar med oss under mässor och andra evenemang.

De personuppgifter vi efterfrågar och anledningen till att vi gör det tydliggörs i samband med att vi efterfrågar dem, och beror på anledningen till att du interagerar med oss, men vi kan samla in:

 • ID-uppgifter, till exempel förnamn, efternamn, e-postadress, adress, födelsedatum, telefonnummer, kön, bosättningsland, livsstil/intressen, utseende, frisyr, inloggningsnamn, lösenord, svar på säkerhetsfrågor;
 • Transaktionsuppgifter, till exempel information om dina transaktioner hos oss, inklusive information om de köp du gjort samt datum och tid för köpen; och/eller
 • Dina åsikter eller annan information, till exempel om du recenserar produkterna du köpt av oss, uppger information om produkt- och/eller hårfrågor, samt vilka produkter du använder.

 

 • Information som samlas in automatiskt

Vi samlar även in information från dig automatiskt, vilket förklaras närmare här: http://www.ghdhair.com/content/ghd/gb/pages/cookie-table.html

 

 • Information från tredje parter

Vi tar även emot information om dig från tredje parter, men endast om vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har inhämtat ditt medgivande till att dela informationen med oss eller på annat sätt har rätt eller skyldighet enligt lag att dela dina personuppgifter med oss.

 

De tredje parter vi samlar in uppgifter från omfattar:

 

 • Våra partner för sociala medier. Om du loggar in på vår webbplats via en social webbplats (enligt definitionen i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?” i detta integritetsmeddelande), kan den sociala webbplatsen vidarebefordra uppgifter till oss, bland annat användar-ID på den externa webbplatsen; namn, e-postadress och plats kopplade till detta användar-ID, samt andra uppgifter som tillåts enligt den sociala webbplatsens integritetspolicy. Vi kan även dela uppgifter om dig med den sociala webbplatsen avseende din inloggning. Mer information om att besöka eller använda en social webbplats finns i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?

 

 • Våra återförsäljare, distributörer och externa varumärkespartner. Våra återförsäljare, distributörer och externa varumärkespartner kan vidarebefordra uppgifter till oss som förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, kön, demografisk information inklusive information om ditt utseende (till exempel hårfärg, hårets egenskaper och hårvårdsvanor) och information gällande produkter du köpt i deras butiker (antingen i en fysisk butik eller online via deras webbplats eller en särskild mikrowebbplats) samt tjänster du begärt via deras webbplatser och/eller program.

 

 • Våra teknikpartner och marknadsundersökningsföretag. Om det tillåts enligt gällande dataskyddslagar kan våra föredragna teknikpartner dela information med oss, till exempel onlinebeteende, geografisk plats och enhets-ID.

 

 1. Hur använder ghd mina uppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för de syften som anges nedan:

 • För att leverera de produkter och tjänster som du har begärt. För att uppfylla de juridiska skyldigheter som uppstår till följd av relationen oss emellan, inklusive att leverera produkterna och tjänsterna till dig.

 

 • Bekräfta din identitet. Vi kan till exempel använda ditt födelsedatum för att kontrollera om du är gammal nog att använda våra tjänster när du registrerar en garanti, använder din garantirätt, loggar in på ditt konto via webbplatsen, eller tar reda på om du redan har ett konto på webbplatsen.

 

 • För vår interna administration.

 

 • Leverera personanpassade tjänster. Vi använder dina uppgifter för att skicka personanpassade rekommendationer gällande produkter vi tror du kan vara intresserad av, skräddarsy innehåll så att det bättre motsvarar dina intressen eller, på begäran och i mån av tillgänglighet, erbjuda personliga och anpassade produkter.

 

 • I analyssyfte. Vi kommer till exempel att analysera information som din plats, produkter och tjänster du begärt, ålder, tidszon, IP-adress och besökta länkar, och jämföra informationen med vår kunddatabas för att generera statistik, utveckla marknadsföringsplaner samt förbättra våra tjänster och produkter, webbplatsen och innehållet.

 

 • Skicka marknadsföringsmeddelanden du kan vara intresserad av. Om du väljer att få marknadsföringsmeddelanden från oss använder vi dina uppgifter för att meddela dig om våra senaste produkter, tjänster, undersökningar, tillkännagivanden, kommande evenemang, utlottningar, tävlingar och andra kampanjer via våra nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller annan kommunikation. Om du inte längre vill få sådana marknadsföringsmeddelanden hänvisar vi till informationen om avanmälan i avsnittet ”Hur avanmäler jag mig från marknadsföringsmeddelanden?

 

 • För icke marknadsföringsrelaterade kommunikationer. Vi måste använda dina personuppgifter för att skicka viktig information om ditt konto, de tjänster du begärt eller andra icke marknadsföringsrelaterade kommunikationer, bland annat: (i) skicka e-post för att bekräfta din identitet när du registrerar dig; (ii) skicka e-post om du begärt återställning av lösenord/användarnamn; (iii) meddela dig om att en viss tjänst har skjutits upp p.g.a. underhåll eller upphört; (iv) meddela dig om att vi har uppdaterat detta integritetsmeddelande eller våra Användarvillkor; eller (v) meddela dig om produkter eller tjänster som du begärt eller köpt. Vi kommer aldrig att kontakta dig för att fråga om ditt lösenord. Var försiktig om du mottar kommunikationer där du uppmanas att lämna ut sådan information.

 

 • För att kunna erbjuda dig support, till exempel som en kund, kan vi använda dina personuppgifter för att handlägga och svara på dina frågor och funderingar via vår kundtjänst.

 

 • För optimering och administration av webbplatsen. Vi använder dina personuppgifter för att:

 

 • administrera webbplatsen, innehållet och våra övriga digitala tjänster, inklusive tjänster och produkter som erbjuds via webbplatsen;

 

 • säkerställa att vårt nätverk och dina uppgifter är skyddade;

 

 • anpassa dina framtida besök på webbplatsen och andra digitala tjänster utifrån dina intressen, för att göra din webbplatsupplevelse så användarvänlig som möjligt;

 

 • förbättra webbplatsen och våra övriga digitala tjänster (inklusive åtgärda driftsmässiga problem som kraschande sidor och programfel); och

 

 • leverera tjänster till våra partner, till exempel verktyg, analyser, data och insikter som visar hur deras webbplatser och mobilappar används.

 

 • I produkt- och affärsutvecklingssyfte. Vi kan använda uppgifterna vi samlar in från dig för att förbättra våra produkter och utveckla nya produkter.

 

 

 1. I vilka fall kan ghd använda mina uppgifter på dessa sätt?

Vi måste uppfylla ett eller flera av ovanstående villkor som föreskrivs av gällande dataskyddslagstiftning för att kunna samla in dina personuppgifter.

Generellt sett är vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beroende av vilka personuppgifter som avses och det specifika sammanhang de samlas in i. Vanligtvis samlar vi in och använder dina personuppgifter på följande grunder:

Vilka är de rättsliga grunderna?

Vilka är de?

Uppfyllande av ett avtal

 

 

:

Vi kan behöva använda dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal oss emellan, eller med avsikt att ingå ett sådant avtal. Om du har begärt tjänster och/eller produkter från oss måste vi använda dina uppgifter för att kunna leverera de tjänsterna och/eller produkterna.

Uppfylla våra juridiska skyldigheter

 

:

Vi kan behöva samla in och använda dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Om du till exempel är en företagskund kan vi behöva behandla dina uppgifter för att bekräfta din identitet och utföra nödvändig kontroll av regelefterlevnad.

Skydda våra legitima intressen

 

:

Om sådan behandling inte åsidosätts av dina rättigheter kan vi använda dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen: administrera webbplatsen och våra övriga digitala tjänster, förbättra våra produkter och tjänster, webbplatsen och våra övriga digitala tjänster, samt bedriva marknadsföring.

Medgivande

:

Under vissa begränsade omständigheter kan vi behöva ditt medgivande för att samla in och använda dina personuppgifter. Vi behöver ditt medgivande för att kunna skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post eller kommunikationer från olika varumärken inom koncernen.

Om vi behöver ditt medgivande kommer vi att meddela dig om det när vi efterfrågar uppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande via den funktion som erbjuds vid tillfället, eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss" i detta integritetsmeddelande.

Vitala intressen

:

I vissa fall kan vi behöva använda dina personuppgifter för att skydda dina eller en annan individs vitala intressen.

Du behöver inte alltid tillhandahålla de personuppgifter vi efterfrågat, men om du väljer att inte tillhandahålla vissa uppgifter är det möjligt att du inte kan använda vissa av våra tjänster. Alla uppgifter som krävs för detta är tydligt markerade som obligatoriska. Om du föredrar att vi inte samlar in vissa personuppgifter om dig ber vi att du inte uppger sådana uppgifter, eller avstår från att uppge sådana uppgifter när det är möjligt.

Om vi ber dig uppge personuppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet eller ett avtal oss emellan, kommer vi att tydliggöra det vid relevant tidpunkt och ange om det är obligatoriskt eller inte att uppge dina personuppgifter (samt eventuella följder om du inte uppger personuppgifterna).

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter för att skydda våra (eller eventuella tredje parters) legitima intressen, kommer intressena vanligtvis att beskrivas i detta integritetsmeddelande. Om detta ändras kommer vi att tydliggöra vilka de legitima intressena är vid relevant tidpunkt.

Har du eventuella frågor eller behöver ytterligare information gällande de rättsliga grunderna för vår insamling och användning av dina personuppgifter ber vi att du kontaktar vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud hittar du i avsnittet ”Kontakta oss".

 

 1. Använder vi cookies eller annan liknande teknik?

Du hittar mer information om cookies och annan liknande teknik, inklusive hur du ändrar dina cookieinställningar, i vår cookiepolicy.

 

 1. Delar ghd mina personuppgifter med andra?

Vi delar dina personuppgifter med följande mottagarkategorier:

 • Inom koncernen: Vi kan göra dina personuppgifter tillgängliga för andra enheter inom koncernen för att kunna leverera våra tjänster till dig, för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande, eller i enlighet med det som meddelas när vi samlar in dina personuppgifter.

 

 • Tredje parter i marknadsföringssyfte: Vissa kampanjer och evenemang som sponsras av oss eller vissa delar av webbplatsen kan be om ditt medgivande för att skicka marknadsföringsmeddelanden från våra affärspartner, till exempel medsponsorer. Om du godkänner det kan dina uppgifter användas av sådana tredje parter i sådana syften.

 

 • Affärspartner: Vissa partner erbjuder tjänster via vår webbplats, inklusive krediter, studentrabatter och presentkort. Din användning av sådana tjänster omfattas av respektive partners egen integritetspolicy, och därför bör du försäkra dig om att du läst den.

 

 • Våra tjänsteleverantörer: ghd anlitar tredjepartsleverantörer av tjänster (för att kunna tillhandahålla våra produkter, tjänster och webbplatsen). De typer av tjänsteleverantörer vi samarbetar med anges nedan:

 

 • leveransfirmor och lagerfirmor – som hjälper oss att leverera dina beställningar och spåra dina produkter;

 

 • annonsleverantörer – företag som tillhandahåller: (i) annonsutrymme till ghd; (ii) annonsrelaterade tjänster, inklusive byråer med uppdrag att göra annonsköp på uppdrag av ghd, leverantörer av annonsutbyten (digitala marknadsplatser för att köpa och sälja annonsutrymme) och leverantörer av en demand-side platform (programvara för automatiserade annonsköp) som DoubleClick från Google;

 

 • leverantörer av CRM-databaser och datahanteringsplattformar – som gör det möjligt för ghd att hantera dina kunduppgifter på ett säkert och effektivt sätt;

 

 • dataanalysföretag – som tillhandahåller insikter och hjälper oss att analysera trender utifrån data som vi och de innehar;

 

 • företag som levererar marknadsföringskampanjer – inklusive företag som samordnar våra e-postkampanjer, utlottningar, tävlingar eller erbjudanden på uppdrag av oss;

 

 • programutvecklingsföretag och webbhotell – som gör det möjligt att publicera webbplatsen på internet;

 

 • IT-företag och relaterade infrastrukturleverantörer;

 

 • e-postleverantörer;

 

 • revisorer och professionella tjänsteleverantörer.

 

 

 • I samband med en företagsöverlåtelse: ghd kan dela dina personuppgifter med en faktisk eller potentiell köpare (och dennas ombud eller rådgivare) i samband med faktiska eller potentiella avyttringar, fusioner, förvärv, samriskföretag, konkurser, upplösningar, omorganisationer eller andra liknande transaktioner eller procedurer.

 

 • För att följa lagen: ghd kan dela dina personuppgifter med behöriga brottsbekämpande, lagstiftande och statliga myndigheter, domstolar eller andra tredje parter när vi anser det nödvändigt för att (i) uppfylla gällande lagar och föreskrifter, (ii) utöva, befästa eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) skydda dina och andra individers vitala intressen; och.

 

 • till andra personer om du godkänt

 

 1. Hur avanmäler jag mig från marknadsföringsmeddelanden?

 

Vi skickar endast marknadsföringsmeddelanden om du samtyckt till det eller om vi har rätt att göra det enligt lag. Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan du avanmäla dig genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i e-postmeddelandet du fått, eller kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss" i detta integritetsmeddelande.

 

 1. Vilka är mina rättigheter vad gäller dataskydd?

 

I enlighet med gällande dataskyddslagar kan du även ha följande rättigheter:

 • Rätt att begära åtkomst till, rättelse eller radering av dina personuppgifter.

 

 • Rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

 

Rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter (inklusive behandling för direkta marknadsföringssyften).

 • Rätt att begära överföring av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

 

 • Rätt att återkalla ditt medgivande, i tillämpliga fall. Återkallande av ditt medgivande påverkar inte lagenligheten hos eventuell behandling som skett före ditt återkallande, och inte heller behandlingen av personuppgifter som sker på andra lagliga grunder än ditt medgivande.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande. Vi svarar på alla förfrågningar från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar, och vi kan kräva rimlig dokumentation för att bekräfta din identitet innan vi uppfyller din begäran.

Tveka inte att kontakta oss om du har andra frågor eller funderingar om hur vi använder dina personuppgifter. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet, vilken i Storbritannien är Information Commissioner's Office (ICO) motsvarande Datainspektionen.

 

 1. Hur länge lagrar ghd mina uppgifter?

 

Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla ett legitimt pågående affärsbehov (till exempel ge dig åtkomst till Cotys webbplatser eller andra digitala tjänster, leverera en produkt du köpt eller uppfylla tillämpliga lag-, skatte- eller redovisningskrav).

När vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett legitimt pågående affärsbehov kommer vi att radera eller anonymisera dem. Om det inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har arkiverats i säkerhetskopior) kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills de kan raderas.

 

 1. Överför ghd mina uppgifter till andra länder?

Som internationellt företag måste vi överföra dina personuppgifter till andra länder för att kunna leverera våra tjänster (inklusive till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien), främst inom koncernen och till de jurisdiktionsområden där dessa enheter finns (listas här). Det innebär att vi kan behandla dina personuppgifter i vilket som helst av dessa länder.

Dina personuppgifter kan därför överföras till och/eller behandlas i länder utanför EES som kanske inte garanterar samma personuppgiftsskydd som ditt bosättningsland. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta integritetsmeddelande. Detta omfattar implementering av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av dina personuppgifter mellan företagen i vår koncern, som kräver att alla företag inom koncernen skyddar de personuppgifter från EES som de behandlar i enlighet med Europeiska unionens dataskyddslag.

Ytterligare information kan tillhandahållas på begäran: vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss”. Vi har även inrättat andra lämpliga skydd gällande våra externa leverantörer och partner, och ytterligare information lämnas på begäran.

 

 1. Är mina uppgifter säkra?

Vi förstår att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och/eller delas med andra, och vi värdesätter ditt förtroende och strävar efter att skydda dina personuppgifter.

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive fysiska, administrativa och tekniska skydd, för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och delning. För att garantera att dina personuppgifter skyddas kommunicerar vi våra riktlinjer gällande integritet och säkerhet till alla medarbetare och tillämpar olika integritetsskydd inom företaget.

De åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter är utformade för att tillhandahålla lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna kring behandlingen av dina personuppgifter. Observera att ingen elektronisk informationsöverföring är fullständigt säker. Vi kan inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi tillämpar för att skydda personuppgifter aldrig kan brista eller kringgås, eller att åtgärderna alltid är tillräckliga eller effektiva.

 

 1. Vad händer om jag besöker en webbplats via webbplatsen?

 

Som nämndes ovan kan vår webbplats innehålla länkar till och från andra externa webbplatser och tjänster (kollektivt benämnda ”externa webbplatser”) som inte kontrolleras eller administreras av oss.

Observera att vi inte har någon kontroll över externa webbplatsers innehåll, policyer och åtgärder. Du använder dessa externa webbplatser på egen risk, och vi kan inte hållas ansvariga eller ansvarsskyldiga för de externa webbplatsernas integritetsprocedurer. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn och användarvillkoren för var och en av de externa webbplatser som du kan komma till via länkar på webbplatsen.

 

 1. Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller offentligt forum via webbplatsen?

Webbplatsen kan ge enkel åtkomst till vissa externa webbplatser tillhörande sociala medier eller tjänster med användargenererat innehåll, till exempel Facebook, Instagram och Twitter (”sociala webbplatser”).

Webbplatsen kan göra det möjligt att:

 • få åtkomst till sociala webbplatser. Detta kan omfatta åtkomst till webbplatser som YouTube; eller aktivering av externa webbplatser när du kommenterar, delar eller gillar något på webbplatsen med hjälp av ett insticksprogram från ett socialt nätverk. I samtliga fall gäller den externa webbplatsens integritetspolicy för din interaktion med den webbplatsen eller tjänsten;

 

 • skicka innehåll till sociala webbplatser, som kundrecensioner, inlägg i diskussionsforum och andra onlineforum, fotografier och andra offentliga funktioner (”offentliga forum”). Vi begränsar inte spridningen av personuppgifter som du frivilligt delar i sådana offentliga forum. Tänk därför på att all information du uppger där kan samlas in och användas av ghd och av andra. Av den anledningen rekommenderar vi att du avstår från att lämna ut eller dela dina personuppgifter i offentliga forum. ghd kan inte hindra tredje parter från att använda sådana uppgifter på ett sätt som bryter mot detta integritetsmeddelande eller mot tillämpliga lagar; och

 

 • logga in på webbplatsen via en social webbplats, för en sömlös användarupplevelse och enkel åtkomst.

Vår användning av dina personuppgifter i förhållande till sociala webbplatser sker i enlighet med detta integritetsmeddelande eller annat meddelande till dig. Observera att externa webbplatser (inklusive sociala webbplatser) kan kontrolleras av en tredje part, och vi uppmanar dig att bekanta dig med varje extern webbplats integritetspolicy och användarvillkor.

 

 1. Hur behandlar ni mina personuppgifter om jag deltar i en tävling, kampanj eller undersökning?

ghd och dess föredragna externa tjänsteleverantörer eller affärspartner kan tillhandahålla utlottningar, tävlingar, kampanjer och undersökningar (”kampanjer”).

När vi gör det använder vi dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande eller annat meddelande till dig. I vissa fall kan en tredje parts integritetspolicy gälla för alla personuppgifter som du uppger i samband med en sådan kampanj. Innan du deltar i en kampanj uppmanar vi dig att kontrollera vem som administrerar kampanjen samt de villkor, policyer och regler som gäller för kampanjen.

Se våra kampanjvillkor för mer information om de villkor som gäller för kampanjer som utförs av ghd.

 

 1. Hur gammal måste jag vara för att använda webbplatsen eller andra digitala tjänster?

 

Webbplatsen och våra övriga digitala tjänster är inte avsedda eller utformade för att användas av personer under 13 år.

Vi tar din integritet på största allvar och förstår vikten av att vidta särskilda åtgärder för att skydda integriteten och säkerheten för barn som använder ghd:s produkter och tjänster. Vi efterfrågar inte och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år.

Barn under 13 år eller motsvarande minimiålder i respektive jurisdiktionsområde får inte använda webbplatsen eller våra övriga digitala tjänster. Om vi upptäcker att vi har tagit emot sådana uppgifter eller annan information som bryter mot vårt integritetsmeddelande kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att hitta och radera informationen från våra register.

 

 1. Jag är salongsägare. Finns det något annat jag behöver veta?

 

Särskilda föreskrifter gäller för salongsägare som använder vår webbplats och våra övriga digitala tjänster (dessa beskrivs nedan).

Varje gång du skickar information gällande en ny kund eller medarbetare eller andra personuppgifter bör du se till att individen ifråga: (i) är minst 13 år; (ii) är medveten om att du delar deras personuppgifter med oss och att vi behandlar dem i enlighet med detta integritetsmeddelande; och (iii) har godkänt (om tillämpligt) att få marknadsföringsmeddelanden från oss och våra anslutna företag.

Du får endast dela dessa uppgifter med oss när du använder vår webbplats och/eller andra digitala tjänster om du har informerat dessa individer om vårt integritetsmeddelande och hur vi använder deras personuppgifter. Om vi uppmärksammar att du har skickat personuppgifter till vår webbplats och/eller andra digitala tjänster utan medgivande kommer vi att radera informationen från våra register.

 

 1. Jag vill söka en tjänst hos ghd. Hur behandlar ni mina personuppgifter?

 

Tack för ditt intresse för ghd. Vi har ett särskilt integritetsmeddelande som gäller för vår rekryteringsprocess. Klicka här för mer information.

 1. Kan detta integritetsmeddelande ändras?

Vi kan uppdatera och ändra detta integritetsmeddelande då och då som svar på nya juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingar. Datumet för den senaste versionen av detta integritetsmeddelande visas längst upp på sidan.

När vi uppdaterar vårt integritetsmeddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig, i förhållande till ändringarnas betydelse. Till exempel meddelar vi dig om ändringar av detta integritetsmeddelande genom att publicera ett nytt integritetsmeddelande och uppdatera ändringsdatumet längst upp på denna sida, eller genom att skicka det nya integritetsmeddelandet till dig via e-post, i lämpliga fall.

 

 1. Kontakta oss.

Om du har frågor gällande våra arbetssätt eller hur vi hanterar dina uppgifter kan du kontakta oss via e-post till info@ghdhair.com eller via post till Legal Department, Jemella Limited, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, Storbritannien.

 

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta integritetsmeddelande.

 

TÄVLINGSVILLKOR

FÖR ATT DELTA:

 • Du deltar i tävlingen genom att uppfylla villkoren i det aktuella inlägget. Om du deltar i tävlingen så accepterar du tävlingsvillkoren, som utgörs av villkoren i detta inlägg och i nuvarande tävlingsvillkor.
 • Du får endast en registrering i tävlingen oavsett hur många gånger du kommenterar inlägget
 • Tävlingens löptid är angivet i inlägget
 • Du ska vara minst 18 år för att få delta

TÄVLINGSVILLKOR

 • En opartisk jury från ghd scandinavia bestående av 3 personer väljer ut en vinnare bland alla tävlande som svarar rätt på frågan.
 • De tävlande inläggen tävlar om originalitet och kreativitet i svaren om varför just de ska vinna tävlingen. ghd scandinavia´s beslut är definitiv. Namn och region på vinnaren kommer göras genom en skriftlig begäran till ghd scandinavia.
 • Deltar du i tävlingen accepterar du att ghd scandinavia tillåts publicera ditt för- och efternamn på ghd:s sociala medier – samt att vi får återanvända det insända förslaget.
 • Genom att lägga upp ett fotografi på Instagram/Facebook för att delta i tävlingen samtycker du till att ghd scandinavia fritt får använda bilden i sin marknadsföring på Internet.
 • Information om deltagarna lagras och behandlas enligt personuppgiftslagen.
 • ghd scandinavia frånskriver sig ansvaret för fel eller ändring i tävlingen och förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen oavsett orsak.

PRISET

 • Beskrivningen av priset finner du i inlägget till den relevanta tävlingen.

 

 

ANNONSERING AV VINNAREN:

 • Vinnaren offentliggörs också i en kommentar på denna tråd, samt i ett nytt inlägg kl 12, 14 arbetsdagar efter lanseringsdatumet. Eller på det specifika datumet som anges.  
 • Vinnaren får besked via ett privat meddelande på Instagram/Facebook.
 • Har vi inte hört något från vinnaren inom en vecka efter tävlingens slut förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.
 • Om du har vunnit ska du skicka ett mail till oss med ditt fullständiga namn och adress till marketing@ghdscandinavia.dk för att vi ska kunna skicka ut ditt pris. I ämnesraden skriver du namnet på tävlingen.
 • Namnet på tävlingen visas i inlägget där vinnaren offentliggörs.
 • Priset kommer att skickas ut inom 14 dagar efter tävlingens slut och kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter från ghd.
 • Tävlingen är inte köpbetingad. ghd förbehåller sig rätten att ta bort stötande inlägg. Anställda på ghd kan inte delta i tävlingen.
 • Tävlingen distribueras av ghd scandinavia aps, skanderborgvej 234, 1th, 8260, viby j, Danmark.
 • Denna tävling är inte sponsrad, administrerad eller stöds av, eller i samband, med Facebook eller Instagram. Tillåtelse för användning av din information som ges, ges endast till ghd scandinavia och inte till Facebook eller Instagram.

Har du frågor om tävlingen, vänligen kontakta marketing@ghdscandinavia.dk

Hälsningar

ghd scandinavia

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nödvändig information
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.