WEBBPLATSENS VILLKOR

Februari 2017

INTRODUKTION

Denna hemsida på www.ghdhair.com, inklusive de diskussionsforum som finns på hemsidan (“Hemsidan”) ombesörjs av Jemella Limited (verkar under ghd), ett bolag som är registrerat i England och Wales (organisationsnummer 04115691) med registrerad adress Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ och Wella Sweden AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559047-4069, med registrerad adress Rättarvägen 3, 169 68 Solna (gemensamt “ghd ” eller “vi/oss/vår”). ghd kan kontaktas på ovanstående adress.

Vi uppskattar att du är intresserad av våra produkter och vår service på Hemsidan och att du besöker Hemsidan.

Om du har några frågor som rör Hemsidan, information eller material som finns på Hemsidan, vänligen kontakta oss per e-post kundservicese@service.wella.com eller på 08-699 00 65.

Användningen av Hemsidan sker under dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) vilka ställer upp de grundläggande reglerna som reglerar användningen av Hemsidan. Vänligen läs igenom Användarvillkoren ordentligt. Genom att använda Hemsidan bekräftar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du är bunden av dessa. Vänligen använd inte Hemsidan om du inte accepterar Användarvillkoren. 

ANVÄNDARVILLKOR

  1. ÄNDRINGAR

1.1 Vi kan komma att ändra, ta bort eller gå igenom innehållet på denna Hemsida från tid till annan, inklusive dessa Användarvillkor. Vänligen kontrollera denna sida avseende ändringar som har gjorts i Användarvillkoren. Din användning av Hemsidan efter att ändring har gjorts gör att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

1.2 Vi garanterar inte att Hemsidan, vilken sida som helst eller innehåll på Hemsidan alltid kommer att vara tillgänglig eller visas oavbrutet. Vi kan också medvetet komma att dra tillbaka eller begränsa Hemsidan eller delar av den när som helst utan förvarning.

  1. KÖPVILLKOR, REGISTRERING, KONTON OCH LÖSENORD

2.1  Dessa Användarvillkor är inte tillämpliga på köp av varor genom Hemsidan. Sådana köp regleras av våra köpvillkor, vilka kan göras åtkomliga genom att klicka på köpvillkorstabben längst ner på denna sida.

2.2  Det kan krävas registrering och att ett konto skapas för att få tillgång till viss service på Hemsidan. Vänligen tillse att de uppgifter som du tillhandahåller vid registrering eller när som helst är fullständiga och riktiga och informera oss omedelbart om det sker några ändringar avseende de uppgifter som du har angivit vid registrering. Du kan inte skapa ett konto såvida du inte har fyllt 16 år.

2.3  När du registrerar ett konto på Hemsidan kommer du uppmanas att skapa ett lösenord. Du samtycker till att det är du som har ansvar för att tillse att dina kontouppgifter och lösenord hålls konfidentiella och att du begränsar tillgång till din dator för att förhindra otillåten tillgång till ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att dina kontouppgifter eller lösenord har gått förlorade, eller om det är troligt att de har använts utan tillåtelse. Vänligen KLICKA HÄR om du när som helst behöver nytt lösenord. Du bär ansvaret för samtliga aktiviteter som äger rum på ditt konto eller som rör ditt lösenord och i enlighet med klausul ‎6.5, så bär vi inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för någon som helst förlust eller skada som är ett resultat av, eller i samband med, din försummelse att efterfölja denna paragraf i Användarvillkoren.

2.4  Vi reserverar oss rätten att suspendera eller avbryta din användning av Hemsidan när som helst och av vilken anledning som helst utan någon förvarning.

  1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1  Vi äger eller licensierar samtliga upphovsrätter, designrättigheter, databasrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter på denna Hemsida och det material som publiceras på Hemsidan. Din användning av Hemsidan ger dig inte några rättigheter avseende våra immateriella rättigheter eller tredje parters immateriella rättigheter. Samtliga sådana rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls.

3.2  Du kan få tillgång till denna Hemsida enbart genom att ta del av Hemsidan eller för att göra Bidrag (såsom definierat nedan) eller för att lägga order på Produkter. All annan användning är förbjuden såvida vi inte skriftligen har samtyckt till annat. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt från material som laddats ner eller skrivits ut från Hemsidan.

3.3  Du får inte ändra, kopiera, översätta, sända, uppträda, visa upp, distribuera, rama in, reproducera, publicera på nytt, posta, överföra eller sälja innehåll eller immateriella rättigheter som finns på Hemsidan.

3.4  Om du printar, kopierar eller laddar ner vilken del det än må vara av Hemsidan i strid mot dessa Användarvillkor, kommer din rätt att använda Hemsidan omedelbart att upphöra och du måste, efter vårt val, återlämna eller förstöra kopior av det material som du har gjort.

  1. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBSIDOR OCH RESTRIKTIONER

4.1  Användning av tredje parts webbsidor är helt på din egen risk. Länkar som finns på Hemsidan kommer länka till andra webbsidor som inte är under vår kontroll och vi tar inte på oss något ansvar för innehållet i någon sådan länkad webbsida eller länk som finns på sådan länkad webbsida. De länkar som finns på Hemsidan tillhandahåller vi för din bekvämlighet och att länkarna finns betyder inte pålitlighet och att vi godkänner innehållet på dessa webbsidor från tredje parter.

4.2  Dessa Användarvillkor gäller inte några tredje parts webbsidor som finns länkade på Hemsidan. Du ska läsa villkoren på dessa webbsidor innan du använder dem och rikta eventuella frågor eller kommentarer som du har angående innehållet på de länkade webbsidorna till respektive webbsidas webbsidaansvarig..

4.3  Du har inte rätt (och du har heller inte rätt att hjälpa andra) att lägga upp länkar från din egen webbsida till denna Hemsida (oavsett om det sker genom hypertextlänk, djuplänkning, framing, skiftning (eng: toggling) eller på annat sätt) och du får ej heller rama in Hemsidan på annan tredje parts webbsida utan att först ha inhämtat skriftligt samtycke från oss vilken vi kan komma att ge eller inte helt enligt vårt gottfinnande.

4.4  Du samtycker till att när du använder Hemsidan så ska du inte prisskrapa eller samla in priser, antingen manuellt eller genom att använda dig av webb spindel (eng:web spider, web robot, web crawling) eller annan teknik.

4.5 Du får inte försöka få otillåten tillgång till Hemsidan, eller våra servrar eller annan hårdvara som stöder Hemsidan. Du får heller inte försöka att omkonfigurera Hemsidan på något sätt. För klargörande, överträdelser som faller in under brottsbalken (1962:700) kommer att rapporteras till behörig brottsbekämpande myndighet.

4.6 Du får inte missbruka denna Hemsida på något sätt, vilket inbegriper att inte placera virus, program eller annat material på Hemsidan som kan vara teknologiskt farligt eller elakt.

  1. ANVÄNDARRECENSIONER OCH BIDRAG

5.1  Användare av Hemsidan kan lägga upp produktrecensioner, profiler, bilder, portfolier, videos, instruktioner, kommentarer, frågor, återkoppling, idéer, förslag eller annan information eller material genom Hemsidan eller på annat sätt (gemensamt “Bidrag”), så länge som Bidragen följer vår Bidragsstandard enligt klausul ‎5.2 nedan(“Bidragsstandard”).

5.2  Bidragsstandard

5.2.1  Dessa standarder gäller allt material som du lägger upp på Hemsidan samt också all interaktiv service som är förenad med detta inklusive vår ghd Showcase och Salon & Stylist Feed.  Du måste efterleva den anda som följer av följande standarder så väl som det som står där bokstavligen. Standarderna gäller var och ett av Bidragen så väl som helheten.

5.2.2  Bidragen måste:

5.2.2.1  vara korrekta (när de anger fakta);

5.2.2.2  vara genuina (när de anger åsikter); och

5.2.2.3  följa tillämplig svensk rätt.

5.2.3   Bidragen får inte:

5.2.3.1  innehålla något material som är ärekränkande för någon person, obscen, förolämpande, hatisk eller inflammerande;

5.2.3.2  stödja sexuellt explicit material;

5.2.3.3  stödja diskriminering på grunderna etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell orientering eller ålder;

5.2.3.4  utföra, förespråka, stödja någon olaglig aktivitet vilket inkluderar, men inte begränsas till, våld eller datormissbruk eller intrång på någon annan persons immateriella rättigheter;

5.2.3.5  bryta mot någon legal skyldighet mot tredje person, såsom en kontraktuell skyldighet eller ett förtroende;

5.2.3.6  vara hotfull, missbruka eller inkräkta på annans privatliv och integritet eller orsaka förargelse, olägenhet eller onödig oro eller som kan trakassera, göra någon annan person upprörd, genant, orolig eller irriterad;

5.2.3.7  med sannolikhet komma att vilseleda någon person eller användas för att efterlikna någon annan person, eller för att oriktigt framställa din identitet eller samröre med annan; eller

5.2.3.8  ge intryck av att de kommer från oss om så inte är fallet.

5.3  Om du inte efterföljer Bidragsstandarderna strider detta mot Användarvillkoren under vilka du har tillåtelse att använda Hemsidan. Vi kommer efter eget gottfinnande besluta om huruvida din användning av Hemsidan strider mot Bidragsstandarderna. För det fall det strider mot Bidragsstandarderna, kan vi komma att vidta de åtgärder som vi anser lämpliga, vilket kan inkludera att vi vidtar samtliga eller några utav nedan följande åtgärder:

5.3.1  omedelbart, temporärt eller permanent dra in din rätt att använda Hemsidan;

5.3.2  omedelbart, temporärt eller permanent ta bort Bidrag eller material som du har lagt upp på Hemsidan;

5.3.3  utfärda en varning till dig;

5.3.4  föra talan mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott;

5.3.5  vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig; och

5.3.6 utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändigt.

5.4  Alla Bidrag ska vara och ska förbli vår egendom och genom att göra ett Bidrag till Hemsidan godkänner du att du tilldelar oss samtliga världsomspännande rättigheter, titel och intressen i alla immateriella rättigheter i ditt Bidrag. Vi kommer således äga en exklusiv rätt till samtliga sådana rättigheter, titel och intressen i samtliga Bidrag, och denna rätt får inte begränsas på något sätt i sin användning, kommersiellt eller annat, avseende något Bidrag eller utdrag ur Bidrag. För att undanröja alla tvivel: genom att lämna in ett Bidrag samtycker du till att vi använder det (eller utdrag ur det) på det sätt som vi anser är lämpligt, inklusive och utan begränsning, i vårt marknadsföringsmaterial i alla medier. Om du vill återkalla detta samtycke, vänligen kontakta [XXX]. Vi har ingen skyldighet, och kommer inte att ha någon skyldighet, att hålla något Bidrag i förtroende, att betala någon ersättning eller royalty för något av Bidragen eller att svara på några utav Bidragen. 

  1. FRISKRIVNING

6.1 Även om vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten och fullständigheten avseende informationen på denna Hemsida, tillhandahålls den "i befintligt skick" och vi ger inga utfästelser och inga garantier vad gäller riktigheten eller fullständigheten av innehållet på denna Hemsida. Vidare ges ingen garanti för att Hemsidan kommer att vara tillgänglig oavbrutet och vi tar inget ansvar för förluster eller skador som är en följd av sådan otillgänglighet.

6.2 Tillgång till och användning av denna Hemsida sker på användarens egen risk och vi garanterar inte att användningen av denna Hemsida eller något material som hämtas från Hemsidan inte kan komma att orsaka skador på egendom, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller datavirus. Vi tar inget ansvar för virus eller andra datorkontamineringar. Vi rekommenderar att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder (som att installera lämpligt antivirusprogram) och brandväggar innan du laddar ner information eller bilder från Hemsidan.

6.3 Vi kan, med förbehåll för klausul 6.5 nedan, inte hållas ansvariga gentemot dig för något av följande (oavsett om vi underrättats om eller kände till möjligheten till sådana förluster) oavsett om något krav härrör från eller har samband med användning av Hemsidan, inklusive utan begränsning, under någon skadeståndsförpliktelse, inklusive försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande (annat än för bedrägligt beteende), intrång i immateriella rättigheter eller under lag eller på annat sätt:

6.3.1 indirekta, speciella eller följdskador;

6.3.2 eventuella förluster eller skador till följd av ändringar i innehållet på denna Hemsida som gjorts av obehöriga tredje parter;

6.3.3 förlust av affärer, data, vinst, intäkter, goodwill, användning av eller förväntade besparingar;

6.3.4 förlust eller skada på din eller någon tredje parts data eller poster;

6.3.5 åtgärder som vidtagits till följd av överträdelser av Bidragsstandarder som anges i klausul 5.2 ovan; eller

6.3.6 förseningar eller fel på utförandet av våra förpliktelser enligt dessa Användarvillkor som härrör från någon orsak utanför vår kontroll, inklusive något av följande: naturkatastrofer, statlig/myndighetshandling, krig, brand, översvämning, explosion eller civil uppståndelse, fel på IT eller telekommunikationstjänster, fel hos en tredje part (inklusive underlåtenhet att lämna uppgifter) och stridsåtgärder. 

6,4 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, exkluderar vi samtliga utfästelser, villkor och garantier, oavsett uttryckliga eller underförstådda, (enligt lag eller på annat sätt) i den utsträckning som lagen tillåter. 

6,5 Vi försöker inte att utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig vad gäller: 

6.5.1 dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet; 

6.5.2 bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; 

6.5.3 tvingande villkor enligt konsumentköplagen (2022:260); 

6.5.4 något ansvar enligt produktsäkerhetslagen (2004:451); eller 

6.5.5 frågor där det är olagligt för oss att exkludera eller försöka exkludera vårt ansvar. 

  1. ÖVRIGT

7.1 Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag och bara domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet avseende eventuella tvister som uppstår under eller i samband med dem. För undvikande av missförstånd, ingenting i denna klausul 7.1 utgör en begränsning avseende eventuella tvingande nationella rättigheter som har sitt ursprung i lagstiftning i en EU-medlemsstat där konsument har hemvist i den medlemsstaten.

7.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, ska den avskiljas från resten av dessa Användarvillkor som skall förbli oförändrade.

7,3 Ingen fördröjning eller underlåtenhet av oss att utöva några befogenheter, rättigheter eller rättsmedel enligt dessa Användarvillkor utgör ett avstående från dessa. Inte heller kommer något enskilt eller delvis utövande av sådana befogenheter, rättigheter eller rättsmedel utesluta vår rätt att utöva någon annan eller ytterligare sådan.

7.4 Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy som innehåller viktig information om hur de personuppgifter som du tillhandahåller när du använder denna Hemsida behandlas.

7.5 Tävlingar eller andra säljfrämjande händelser som kan göras tillgängliga på denna Hemsida från tid till annan kan också ha särskilda villkor. Du kommer att behöva läsa och godkänna dessa innan du skickar in något.